GEOSCIENCE

Samspillet mellem mennesket og det geologiske miljø

Geoscience er videnskaben om Jordens opbygning, struktur, historie og processerne, der former den, lige fra den inderste metalkerne til den jord, du går på.

Introduktion

Geoscience bygger på fag som geologi, naturgeografi, geofysik og de naturvidenskabelige støttefag matematik, fysik, kemi og datalogi. De første to år arbejder du med geologiens grundlæggende teorier og metoder, og du lærer blandt andet om landskabers dannelse, vandets kredsløb, vulkanisme og palæontologi.

Hverdagen på Geoscience

Undervisningen på Geoscience bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og laver praktiske øvelser. Du kommer desuden på mange feltture, hvor du lærer at bruge teorien i praksis. På tredje år kan du specialisere dig inden for den del af Geoscience, du ønsker.

Mennesket og geologien

På Geoscience arbejder du videnskabeligt med ressourcer som grundvand, mineraler, råstoffer, olie og gas og med vedvarende energiformer som jordvarme og vind. I faget Naturgeografi arbejder du med jordbund, grundvand og landskaber, og i Geofysik beskæftiger du dig med jordens dybe lag, som ellers er utilgængelige eller meget omkostningstunge at bore ned til.

Karrieremuligheder

Mange bachelorer fra Geoscience vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis opdagelse og kvalitetssikring af grundvand, miljøvurderinger eller vurdering af bygge- og anlægsopgaver.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22125

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt

2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Geoscience kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Geoscience kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Forelæsninger, øvelsestimer og felture

Foruden den traditionelle undervisning består Geoscience af en lang række undervisningsforløb med praktiske øvelser ved mikroskop, beskrivelse og genkendelse af mineraler og bjergarter. Du kommer også på feltkurser, hvor du afprøver teorierne i praksis og får indblik i, hvad den teoretiske del af undervisningen kan bruges til inden for faget. 

Hverdagen på Geoscience

På bacheloruddannelsen i Geoscience skal du regne med cirka 20 skemalagte timer om ugen på undervisning og omtrent samme antal timer på forberedelse. På 2. kvarter af uddannelsen kan dit typiske skema eksempelvis se således ud: 

Mandag

8-10: Sedimentologi (forelæsning)

10-12: Palæontologi og stratigrafi (forelæsning)

12-15: Sedimentologi (teoretiske øvelser) 

Tirsdag

11-13: Palæontologi og stratigrafi (teoretiske øvelser) 

Onsdag

8-10: Sedimentologi (forelæsning)

10-12: Palæontologi og stratigrafi (forelæsning)

12-14: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

14-16: Calculus 2 (forelæsning) 

Torsdag

14-16: Palæontologi og stratigrafi (teoretiske øvelser) 

Fredag

10-12: Calculus 2 (forelæsning)

12-15: Calculus 2 (laboratorieøvelser) 

Forskning og undervisning: To sider af samme sag

Undervisningen på Geoscience bærer i høj grad præg af den forskning, som finder sted på instituttet. Alle undervisere er samtidig forskere, og tilhører en eller flere af fem forskningssektorer. Sektoren ”Dybe systemer” forsker i processer som vulkanisme, bjergartsdannelser og bassinsedimentation. Sektoren ”Jordens overflade” beskæftiger sig med de yngre geologiske lag fra eksempelvis istider og med landskaberne. ”Hydrogeologiske systemer” har grundvand som forskningsemne, mens sektoren ”Fortidens klima” beskæftiger sig med de naturlige processer bag klimaændringer og deres effekter. Endelig er sektoren ”Geomodellering” tværgående og sigter mod integration af matematiske modeller i geoscience. 

Feltture ryster sammen

På Geoscience bliver du en del af et stærkt sammenhold på tværs af hold, og du vil opleve, at feltture igennem al slags vejr på forunderlig vis kan ryste folk sammen. Allerede i anden studieuge kommer den første tur i felten, som giver dig indblik i anvendelsen af den geologiske teori.

 

Fredagsbaren ”Chaos”

Institut for Geoscience har sin egen festforening, Chaos, der står bag en af de populære fredagsbarer på universitetet. I fredagsbaren kan du møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Du har også gode muligheder for at møde studerende fra andre studier end dit eget. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Læs videre og bliv kandidat

Geoscience er bygget op som en treårig bacheloruddannelse, der kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse, hvor du opnår titlen cand.scient. Med en bachelor i Geoscience kan du for eksempel vælge at tage en kandidat i Geologi, Geofysik eller Teknisk geologi. 

Læs i udlandet

Institut for Geoscience har en mangeårig tradition for internationalt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i både Europa, USA, Canada og Australien. Du har derfor gode muligheder for at studere en periode ved et af de mange udenlandske universiteter, som universitetet har udvekslingsaftaler med. Et udlandsophold er relevant, både hvis du vil arbejde i udlandet eller i Danmark. 

En verden af jobmuligheder

Som geolog kan du eksempelvis hjælpe den offentlige forvaltning med at finde råstoffer og grundvand og sørge for, at vandet, der kommer ud af vores haner, har den ønskede kvalitet. Du kan også arbejde med store bygge-anlægsopgaver, hvor du afgør, om projekterne overhovedet kan gennemføres. Da Danmark er i den heldige situation at være blandt Europas ganske få olieeksporterende lande, er der mange færdiguddannede geologer, som har fået job i olieindustrien – både inden for grænserne og i lande som Norge, England, Canada, Spanien og Tyskland.