DIPLOMINGENIØR KEMI

Virkelighedens problemstillinger i dit pensum

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 7 (Standby: 4,6)  |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi indeholder et halvt års praktik. Uddannelsen er erhvervsrettet, og efter 3½ år er du klar til at arbejde professionelt som ingeniør. Med en diplomingeniør­uddannelse i hånden, kan du også vælge at læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør.

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi får du det bedste fra den naturvidenskabelige og den ingeniørvidenskabelige verden. Du får indblik i den seneste teknologiske udvikling på området, og du lærer at arbejde med kemiske processer både i laboratoriet og i virkeligheden på store anlæg.

I de første fire semestre har du en række obligatoriske kurser, der sikrer, at du får en solid faglig ballast at bygge videre på, når du gradvis skal specialisere dig. Du har fag som matematik, fysisk kemi, processtyring og kemiteknologi.

Måske drømmer du om at arbejde med vandteknologi. Måske drømmer du om at arbejde med udvikling af medicin eller nye energiformer. Eller måske er det noget helt tredje, du interesserer dig for. Diplomingeniørstuderende på Aarhus Universitet har gode muligheder for at forfølge interesser og evt. tage fag på andre uddannelser, hvis de ønsker en tværfaglig profil.

Hvad lærer du?

Som kemiingeniør forventes det af dig, at du kan arbejde i krydsfeltet mellem naturvidenskab og teknologi. Som færdiguddannet vil det i mange tilfælde blive din opgave at tage kemien ud af laboratoriet og ind i et produktionsmiljø. Derfor er der på uddannelsen et forholdsvis stort fagligt fokus på design og styring af kemiske processer i pilotskala.

I løbet af de 3½ år, diplomingeniør­uddannelsen varer, opbygger du gradvis din teoretiske viden inden for kemi gennem arbejdet med virkelige problemstillinger. På hvert eneste semester kommer du til at arbejde med virksomhedscases, og når du er helt nyuddannet, vil du derfor opleve, at du allerede har en rutine og professionalisme, både fra praktikken og fra projektarbejdet, der giver dig et karriereforspring.

Samtidig vil du som færdig diplomingeniør have en indsigt i samfundets kemiteknologiske udfordringer, og virksomhedernes helt aktuelle innovationsbehov.

En vigtig del af uddannelsen til diplomingeniør handler også om din personlige udvikling. Du skal lære at tænke og arbejde som en ingeniør – at få idéer, samarbejde med andre, styre projekter, tænke kritisk og forholde dig til de teknologier, du har mellem hænderne.

Med andre ord, får du travlt. De fleste diplomingeniørstuderende oplever en meget stejl læringskurve og en stor motivation – netop fordi, virkeligheden er en del af deres pensum.

Hverdagen på studiet

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Kemi er dialogbaseret og foregår på hold. Til forskel fra mange andre universitetsuddannelser har du et tæt samarbejde med dine medstuderende og undervisere og i mange tilfælde også virksomheder.

Du har selvfølgelig også forelæsninger og laboratorietimer, hvor du lærer du at designe forsøg og beskrive og analysere resultaterne.

Som studerende på en diplomingeniøruddannelse arbejder du i høj grad projektbaseret. I hvert eneste semester anvender du din viden og de nyeste kemiske teknologier i helt konkret case-arbejde.

Aarhus Universitet har investeret i nye faciliteter til ingeniørstuderende, og du får adgang til moderne laboratorier med udstyr, der gør det muligt for dig at arbejde med projekter på et højt niveau.

Som diplomingeniørstuderende har du desuden enestående muligheder for at komme et semester til udlandet. Vi har samarbejdsaftaler med mere end 100 universiteter og ingeniørhøjskoler over hele verden. International erfaring er værdifuld, når du skal have dit første job som ingeniør.

Praktiksemester til alle

På femte semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i arbejdet som kemiingeniør. Aarhus Universitet samarbejder med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. 

Visninger
"Der er så mange muligheder for at gøre en forskel" Mød Maria som på sin uddannelse til kemi-ingeniør kobler 3D-printet mad med frivilligt arbejde og ønsker sig en fremtid, hvor hun hjælper natur og mennesker i den tredje verden.

Karrieremuligheder

Kemiteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og ingeniører vil få en nøglerolle i denne omstilling. De skal blandt andet være med til at sikre udfasningen af fossile brændsler og implementere helt nye og bæredygtige energiformer. De skal være med til at udvikle nye, sunde fødevarer til en voksende befolkning. De skal være med til at udvikle nye behandlingsformer og medicin til sygdomme. Og de skal være med til at fremstille den næste generation af højteknologiske materialer.

Danmark er med helt fremme i denne udvikling, og som ingeniør med speciale i kemi kan du derfor se frem til enestående muligheder for at få et arbejdsliv, hvor du kan beskæftige dig med det, du interesserer dig for og samtidig gøre en forskel.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du kan fortsætte din uddannelse og læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemi og bioteknologi.

Aarhus Universitets kemiingeniører er blandt de mest efterspurgte på det danske arbejdsmarked, og dimittendledigheden er næsten nul.

Adgangskrav

 

Optagelsesområdenummer

22890

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Kemi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Uddannelsens opbygning og studiediagram kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.


Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Kemi, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

Studieliv

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Kemi

Undervisningen foregår primært som dialogbaseret holdundervisning. Denne undervisning kan for eksempel være struktureret med fælles gennemgang af pensum efterfulgt af gruppebaseret arbejde med vejledning fra én eller flere undervisere. Herudover foregår en del af undervisningen som forelæsninger. Du skal også igennem laboratorieøvelser og projektarbejde, som foregår i mindre grupper med mulighed for vejledning. Her lærer du at arbejde praktisk og projektorienteret, og du får erfaring med at bruge forskellige redskaber og metoder, som er vigtige i forbindelse med projektarbejde.

Hverdagen på Kemi

Du skal regne med at have cirka 24 skemalagte undervisningstimer om ugen, og herudover skal du bruge meget tid på selvstændige studier og projektarbejde. Diplomingeniøruddannelsen i Kemi er altså et fuldtidsstudie, og i løbet af dit uddannelsesforløb vil du opleve, at mængden af selvstændigt arbejde og projektarbejde stiger.

Praktik på 5. semester

På 5. semester indgår et obligatorisk 5 måneders praktikforløb, hvor du arbejder som junioringeniør i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Her får du erfaringer med, hvordan en ingeniør arbejder med kemiteknologi i praksis, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Studerende: Vi lærer hurtigt, hvordan vores viden skal bruges i virkeligheden

”Vi har en række grundfaglige kemifag på uddannelsen, som suppleres af ingeniørkurser, hvor vi bliver undervist i at anvende teoretisk kemi i en lang række forskellige sammenhænge. Det er faktisk noget af det, jeg vil fremhæve som det bedste ved min uddannelse – at vi systematisk tilegner os et ingeniørvidenskabeligt mindset og en forståelse for, hvad det vi lærer i auditorierne og laboratorierne kan bruges til i virkeligheden.”
Sanne Thrane Pedersen, diplomingeniør i Kemi

Katrines Kælder og Navitas

Der er to forskellige studenterbarer tilknyttet de forskellige diplomingeniøruddannelser. Der er den populære bar Katrines Kælder, som ligger på Aarhus Universitets afdeling på Katrinebjerg, mens fredagsbaren Navitas holder til på afdelingen på havnen.

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan eksempelvis blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobfunktioner som ingeniør

Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi kan du varetage en række forskellige jobfunktioner. Hvis du er kreativ med sans for innovation, kan du søge et job, hvor forsøg, design og udvikling er i fokus. Her vil din funktion typisk være udviklingsingeniør. Hvis du foretrækker at arbejde mere systematisk, kan du eksempelvis arbejde som projekt- eller driftsleder, hvor du sørger for drift, kontrol og vedligehold af for eksempel produktionsanlæg. Du kan også søge arbejde som rådgivende ingeniør, hvis du har en særlig interesse for at vurdere og rådgive på baggrund af din faglighed og ønsker et job, der favner konsulentarbejde og tilsynsføring. Som ingeniør vil du altså både kunne søge job som specialist, generalist og som leder.

Læs to år mere og bliv civilingeniør

Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du kan fortsætte din uddannelse og læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemi og bioteknologi.

Som civilingeniør kan du beskæftige dig med procesdesign eller procesteknologi, hvad end det handler om miljø og biobrændstoffer, udvikling af nye materialer, udvinding af olie fra undergrunden eller noget helt andet.


 

 

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.