Nordiske ansøgere

Vi anbefaler, at du downloader og læser vores guide til nordiske ansøgere (pdf).

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. Du kan søge om optagelse online via www.optagelse.dk. Når du har godkendt og indsendt din ansøgning online, er det meget vigtigt, at du udskriver følgeskrivelsen, underskriver den, og sender den til Aarhus Universitet.

Alle forhold i din ansøgning skal være dokumenteret senest den 5. juli.

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 30. juli.

Adgangsgivende eksamen

For at søge om optagelse på en bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet med nordisk adgangsgrundlag, skal du som udgangspunkt have bestået en af nedenstående eksaminer.

 • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse
 • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole
 • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar
 • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus /avgångsbetyg fra gymnasiet

Specifikke adgangskrav

Udover den adgangsgivende eksamen skal du desuden opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravet om dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau.

Kravet om engelsk på B- eller A-niveau kan også opfyldes ved en engelsk sprogtest, dog kan resultatet fra en engelsktest ikke bruges ved udregningen af kvote 2 fagsnittet.

I tabellen over Nordiske fagniveauer 2015 kan du se, hvordan vi oversætter nordiske fagniveauer til danske.

Supplerende information vedrørende oversættelse af nordiske fagniveauer/karakterer kan findes hos Styrelsen for International uddannelse. Vælg relevant land i eksamenshåndbogen og fanen ”fagniveauer/karakterer”.

bachelor.au.dk kan du se de specifikke adgangskrav til hver enkelt uddannelse. Vælg relevant uddannelse og derefter optagelse.

Eksamenskvotient

Det er i Danmark ikke muligt at forbedre sin eksamenskvotient til optagelse i kvote 1 ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af en dansk eksamenskvotient laves på baggrund af det originale slutbetyg/studentsprof/avgångsbetyg/vitnemål. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en kopi af dit originale slutbetyg/studentsprof/avgångsbetyg/primærvitnemål (førstegangsvitnemål). Dokumentation for forbedringer eller supplerende kurser skal vedlægges som et separat dokument. Du kan få justeret gennemsnittet gennem bonus for hurtig studiestart. Justeringen vil ske efter omregningen af eksamenskvotienten til den danske 7-trins-skala.

Supplering samt forbedring af karakterer

Ansøgere har mulighed for at tage supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav og/eller forbedre karakterer i de særligt relevante gymnasiale fag, som indgår i kvote 2-faggennemsnittet. I Danmark foregår det på VUC. Husk at anføre på din online ansøgning, hvis du er i gang med supplerende kurser, samt hvornår du forventer at afslutte faget. Dokumentation for supplerende kurser skal være Universitetet i hænde senest den 5. juli kl. 12.00, medmindre du søger om betinget optagelse.

Omregning af nordisk gennemsnit til dansk eksamenskvotient samt omregning af enkeltkarakterer

Ved omregning af et nordisk gennemsnit til en dansk eksamenskvotient (kvote 1) samt ved omregning af enkeltkarakterer til kvote 2-faggennemsnittet, benytter Aarhus Universitet retningslinjerne, som er udarbejdet af Styrelsen for International uddannelse. Vælg relevant land og vælg fanen ”karakterer”.

Vær opmærksom på at:

 • ved omregning af nordisk gennemsnit til dansk eksamenskvotient, udregnes først det nordiske gennemsnit, som derefter omregnes til en dansk eksamenskvotient.
 • ved udregningen af kvote 2-fagsnittet oversættes de nordiske karakterer først til danske karakterer, og derefter udregnes det danske kvote 2-faggennemsnit. Har ansøgeren både standpunktskarakter og eksamenskarakter i et fag, oversættes alle karakterer i det pågældende fag først til danske karakterer, hvorefter der udregnes et simpelt gennemsnit af karaktererne i faget, som derefter indgår i udregningen af det endelige kvote 2-faggennemsnit.

Sidste års grænsekvotienter (kvote 1) og kvote 2-faggennemsnit (vejledende) kan findes på bachelor.au.dk. Vælg relevant uddannelse og derefter optagelse.

Behandling af ansøgning

Ansøgere med nordisk adgangsgrundlag søger om optagelse i fri konkurrence med alle danske samt øvrige EU ansøgere (undtaget er norske ansøgere til medicin samt odontologi, hvortil der er fastsat en særlig nordmandskvote). Ansøgere der opfylder adgangskravene vurderes til optagelse i både kvote 1 og kvote 2. Dog kan ansøgere med visse eksaminer (især svenske og norske), som enten er ”specialudformede programmer” eller med et erhvervsfagligt fokus kun vurderes i kvote 2. Du kan kontrollere din eksamen og dine vurderingsmuligheder i eksamenshåndbogen hos Styrelsen for International uddannelse. Vælg relevant land og fanebladet ”eksaminer”. Såfremt du opfylder kriterierne for at blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, vurderes du først i kvote 1. Såfremt du ikke kan tilbydes optagelse igennem kvote 1, vurderes du i kvote 2.

Varsling

Vi råder dig til løbende at kigge på Styrelsen for International Uddannelse hjemmeside, med henblik på eventuelle ændringer i fagniveauvurderinger og karakteromregninger. Årets retningslinjer er normalt først tilgængelige primo februar, og denne vejledning skal derfor læses med forbehold for eventuelle ændringer, som du som ansøger selv er ansvarlig for at holde dig ajour med.

 

Information til nordiske ansøgere til medicin og odontologi

Antal pladser i nordmandskvoten

For norske ansøgere til Bacheloruddannelserne i medicin og odontologi er der fastsat en særlig nordmandskvote, som ansøgerne vurderes i. Alle norske ansøgere til medicin og odontologi med norsk statsborgerskab og norsk adgangsgrundlag vurderes i nordmandskvoten (visse undtagelser kan forekomme, for ansøgere med enten norsk statsborgerskab eller norsk adgangsgrundlag, som i nogle tilfælde vurderes i den almindelige kvote).

Kvote 1

I 2014 var kravet for en kvote 1-plads på medicinstudiet ved Aarhus Universitet en eksamenskvotient på 10,7 efter den danske 7-trinsskala (10,7 i normandskvoten). På odontologi var kravet for en kvote 1-plads en eksamenskvotient på 10,3 efter den danske 7-trinsskala (10,3 i normandskvoten).  

Adgangskrav

Udover en adgangsgivende eksamen skal du som ansøger opfylde de specifikke adgangskrav. De specifikke adgangskrav for Medicin og Odontologi kan findes via følgende links: 

 • Medicin (se under menupunktet "adgangskrav")
 • Odontologi (se under menupunktet"adgangskrav")

Supplerende information vedrørende oversættelse af nordiske fagniveauer/karakterer kan findes hos Styrelsen for International uddannelse. Vælg relevant land i eksamenshåndbogen og fanen ”fagniveauer/karakterer”.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt studievejledningen på medicin eller studievejledningen på odontologi.

International Baccalaureat (IB)

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Alle forhold i din ansøgning skal være dokumenteret senest den 5. juli.

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 30. juli.

Sådan behandles din ansøgning

Aarhus Universitet accepterer ansøgere med IB diplom og behandler alle IB ansøgere på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen.Vær dog opmærksom på, at har du et IB diplom skal du søge til fristen den 15. marts, ligegyldigt om du ønsker at søge ind gennem kvote 1 eller kvote 2. Du skal også søge senest den 15. marts selvom du afslutter din eksamen i ansøgningsåret. Du kan uploade dit diplom samt anden relevant dokumentation frem til den 5. juli i ansøgningsåret. Du kan kun søge om optagelse på Aarhus Universitet, hvis du har et IB diplom bestået med minimum 24 point (et IB diplom bestået med 24-27 total points må desuden ikke have nogen ”ikke opfyldte krav”/failing conditions). Aarhus Universitet accepterer ikke IB certifikat som en adgangsgivende eksamen.

Oversættelse af IB resultat

IB resultatet oversættes til den danske 7-trins skala ud fra retningslinier fastsat af Styrelsen for International Uddannelse. Ansøgere med IB diplom der søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter færdiggørelsen af eksamen, vil få ganget eksamensgennemsnittet med 1,08. Læs mere om justering af gennemsnit.

Oversættelse af IB fagniveauer

Ansøgere med et IB diplom skal, som alle øvrige ansøgere, opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. AU følger Styrelsen for International Uddannelses retningslinier for oversættelse af fagniveaer.

Undtagelser; Dansk og Engelsk
For de uddannelser hvor dansk A er et fagspecifikt krav, accepterer AU følgende:

Danish A1 HL
Danish A literature HL

Godkendes som Dansk A

Danish A1 SL
Danish A literature SL
Danish A2 HL og SL
Danish B HL

Godkendes som ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” i kombination med modersmål eller engelsk på A niveau

Ansøgere med et IB diplom vil få dispensation fra kravet om engelsk B, hvis de gennem hele IB uddannelsen er blevet undervist på engelsk, men ikke har haft English A1 eller A2 som særskilt fag.

Hvis en ansøgers A1 eller A2 sprog ikke er et af de nordiske sprog, vil det være et krav at bestå ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” eller tage dansk A på VUC. Læs mere om dansk sprogkrav.

Udenlandske ansøgere

Vi anbefaler, at du downloader og læser vores Guide til Internationale ansøgere (pdf).

Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal søge senest den 15. marts.
Dokumentationsfrist er den 5. juli.

Adgangsgivende eksamen

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 1 og kvote 2:

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 2:

 • Amerikansk High School diploma i kombination med mindst ét års videregående uddannelse eller 3 AP eksaminer
 • De fleste ikke-Europæiske alment gymnasiale uddannelser i kombination med mindst 1 års videregående uddannelse
 • De fleste Europæiske teknisk gymnasiale uddannelser

Ovenstående liste er ikke fyldestgørende. En fyldestgørende liste findes på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside.

Ansøgere der søger om optagelse på en engelsksproget uddannelse og som ikke har EU statsborgerskab ELLER opholdstilladelse i Danmark behandles som kvote 3 ansøgere.

Omregning af karakterer

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på bacheloruddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers eksamenshåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller. Dette gælder som udgangspunkt hvis din eksamen både kan vurderes i kvote 1 og kvote 2.

For lande hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, men hvor Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har opgivet en tabel med den mindste beståkaraktér og højeste karakter på den pågældende karakterskala, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste beståkarakter og højeste karakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala, som udelukkende benyttes i forbindelse med kvote 2 vurdering på Aarhus Universitet (herunder kvote 2 faggennemsnit).

Det er kun karakterer for gymnasiale fag, der omregnes efter ovenstående principper.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Specifikke adgangskrav

Udover kravet om en adgangsgivende eksamen skal alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Du kan orientere dig om, hvordan din eksamen og dine fagniveauer vurderes i Styrelsen for International Uddannelses eksamenshåndbog. Vær opmærksom på, at vurderingskriterierne kan ændres fra år til år. Årets retningslinjer er som regel opdateret primo marts.

Hvis du er i gang med supplering og først skal til eksamen efter den 15. marts, er det vigtigt, at du tilkendegiver tidspunktet, hvorpå du forventer at bestå dit suppleringskursus. Senest den 5. juli skal du indsende en bekræftet kopi af dit eksamensbevis.

Er du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, anbefaler vi dig også at orientere dig på vores engelsksprogede sider http://bachelor.au.dk/en/admission/.

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (svarende til ca. 100 euro) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere, som søger ind på en engelsksproget uddannelse (dvs. som vurderes i kvote 3 – du kan læse mere om kvote 3 her: http://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-2-og-3/ vælg afsnittet ”kvote 3”)

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som ikke-EU/EØS/schweizisk-statsborger

 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark eller Norden
 • har ”fast bopæl” i et nordisk land, jf. Nordisk overenskomst, artikel 7
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Kontakt ba.admission@au.dk eller optagelse@au.dk i god tid inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale ansøgningsgebyr

 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene til de bacheloruddannelser, du er interesseret i, kan du forud for din ansøgning (dvs. fra den 15. september – 1. februar ) få foretaget en forhåndsvurdering. Hvis du ønsker at få foretaget en forhåndsvurdering skal du indsende dokumentation for din(e) eksaminer til ba.admission@au.dk og samtidig oplyse om dit statsborgerskab samt den/de uddannelser, du er interesseret i

Regler for betaling

 • Du kan kun indbetale beløbet i euro og kun via webshoppen.
 • Du skal uploade en kvittering for indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde gebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads, har betalt studiegebyr og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober.
 • Ansøgningsgebyret refunderes kun via webshoppen.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads.

Denne side vil blive opdateret med information om den konkrete betalingsmåde, inden der åbnes for ansøgning. 

Studiegebyr

Hvem skal betale?

Statsborgere i EU-/EØS-lande og Schweiz skal ikke betale studiegebyr.

Alle studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz er omfattet af reglerne for at betale studiegebyr, medmindre de:

 • studerer på en udvekslingsaftale
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark eller Norden
 • har ”fast bopæl” i et nordisk land, jf. Nordisk overenskomst, artikel 7
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen
 • er meddelt en friplads efter Friplads- og stipendiebekendtgørelsen
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt.

Betaling og opholdstilladelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forudsætter, at universitetet skriftligt har bekræftet over for styrelsen, at du har betalt dit studiegebyr, før styrelsen går i gang med at behandle din ansøgning om studieopholdstilladelse. Aarhus Universitet må først meddele styrelsen, at du er optaget på Aarhus Universitet, når Aarhus Universitet har registreret din betaling. Derefter har styrelsen en sagsbehandlingstid på op til to måneder. Derfor anbefaler vi, at du har betalt dit studiegebyr senest 1. juli med henblik på studiestart 1. september.

Dokumentationspligt

Din senest gældende opholdstilladelse skal altid uploades sammen med din ansøgning om optagelse ved Aarhus Universitet, så vi har mulighed for at vurdere, om du skal betale studiegebyr.

Så længe du er indskrevet ved Aarhus Universitet, er du forpligtet til at sørge for, at universitetet er i besiddelse af din senest gældende opholdstilladelse. Hvis din opholdsstatus ændres i løbet af din indskrivning, skal du meddele os dette pr. e-mail sammen med en kopi af din nyeste opholdstilladelse.

Spørgsmål og kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Årlige takster

Studiegebyret fastsættes af universitetets fakulteter og er med forbehold for ændringer, også for indskrevne studerende. 

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2016-17:

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2015-16:

  Vilkår for betaling og refusion

  Gældende fra 1. januar 2012

  Gebyr og rater

  • Studiegebyret betales halvårligt forud for hvert semester.
  • Betaling sker i rater af 30 ECTS pr. semester
  • Der gælder særlige regler for top-up-studerende, som skal betale for hele den resterende del af bacheloruddannelsen inden studiestart.

  • Det er ikke muligt for studerende, der tager en hel uddannelse, at indbetale studiegebyret i mindre rater end 30 ECTS.
  • Ved studieaktivitet ud over 30 ECTS pr. semester opkræves betaling for de ekstra ECTS pr. semester separat.
  • Studiegebyret betales for uddannelsens samlede antal ECTS-point, uanset indskrivningsperiodens varighed.
  • Enkeltfagsstuderende betaler for det antal ECTS-point, som deres enkeltfag omfatter.
  • Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke inkluderet i studiegebyret.
  • Taksterne for studiegebyr på de enkelte uddannelser fremgår af takstoversigten.

  Betaling ved studiestart

  • Studiegebyret skal være modtaget af universitetet inden datoen for studiestart, dog med følgende undtagelser:
  • Ved påbegyndelse af en engelsksproget bacheloruddannelse (via optagelse i kvote 3) eller en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning skal betaling være modtaget senest 1. juli. Den tidlige betalingsfrist er nødvendig for at sikre, at en evt. ikke betalt plads kan tildeles en anden kvalificeret ansøger inden studiestart.
  • Ved manglende betaling af studiegebyret til den angivne forfaldsdato bortfalder optagelsestilbuddet.
  • Betalt studiegebyr refunderes ikke efter datoen for studiestart.
  • For studerende, hvis studier finansieres med støtte fra den amerikanske regering, forfalder studiegebyret ikke til betaling, før den studerende har modtaget første udbetaling af sit lån, hvilket sker i oktober måned for efterårssemestret og i februar for forårssemestret.

  Betaling for efterfølgende semestre

  • Fra og med studieperiodens 2. semester skal studiegebyret være modtaget af universitetet inden datoen for semesterstart, dvs. senest 1. september for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret.
  • Der betales for 30 ECTS pr. semester i det antal på hinanden følgende semestre, som uddannelsen er normeret til. Efter den normerede studietid anses uddannelsen for at være betalt, og den studerende kan forblive indskrevet ved universitetet uden at skulle betale yderligere studiegebyr.
  • Der kan gives reduktion i ECTS-betaling ved overførsel af merit for tidligere uddannelse. Det lave studiegebyr betales for det semester, hvor meritten indplaceres i studieprogrammet, med den ECTS-vægtning, som er godkendt af universitetet.

  Betaling ved forsinkelse og orlov

  • Studiegebyr svarende til 30 ECTS-point forudbetales for hvert semester, indtil hele uddannelsen er betalt, selvom den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid.
  • Studiegebyret inkluderer tre eksamensforsøg i henhold til de gældende eksamensbetingelser.
  • Studerende, som er blevet bevilget orlov fra starten af et semester, betaler ikke studiegebyr, uanset orlovens længde. Studiegebyr opkræves igen fra starten af det første semester efter orlovens ophør.
  • Såfremt orloven bevilges efter datoen for studiestart på et semester, som den studerende har betalt studiegebyr for, refunderes studiegebyret ikke. I stedet overføres beløbet til det første semester efter orlovens ophør.
  • Reglerne om studieaktivitet under orlov er i øvrigt gældende, uanset betaling af studiegebyr.

  Betaling i forbindelse med friplads (fritagelse for studiegebyr)

  • Studerende, som tildeles en friplads, har ret til at gå til eksamen samt til to yderligere eksamensforsøg pr. fag, forudsat at de aflægger den ordinære eksamen. Studerende, som ikke aflægger den ordinære eksamen, skal én gang betale studiegebyr for de to ekstra eksamensforsøg svarende til fagets ECTS-vægtning.
  • Studerende, som er blevet tildelt en friplads, mister fripladsen og overgår til at betale studiegebyr for uddannelsens resterende ECTS, hvis den studerende inden tidspunktet for specialets påbegyndelse er mere end 5 ECTS forsinket i forhold til den normerede studietid.
  • Studerende, som har påbegyndt specialeperioden, og som derefter bliver forsinket i forhold til den normerede studietid, afkræves ikke betaling for det vægtede antal ECTS-point for specialet. Der skal imidlertid altid laves en aftale om aflevering af specialet i henhold til de gældende regler.
  • Øvrige betingelser for friplads med eller uden stipendium som støtte til leveomkostninger fremgår af kontrakten mellem den studerende og universitetet.

  Betaling i tilfælde af ændret opholdsstatus i Danmark

  Studerende, der meddeles permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark i løbet af et semester, hvor opholdstilladelsens gyldighedsperiode begynder fra og med 1. marts for forårssemestret og fra og med 1. oktober for efterårssemestret, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester.

  Studerende, der tildeles en permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om refundering af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for den nye opholdstilladelse. Hvis den permanente opholdstilladelse er gyldig fra en senere dato, tilbagebetales det betalte studiegebyr for det pågældende semester ikke.

  Studerende, hvis opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af semestret således, at den studerende ikke længere har permanent ophold eller tilsvarende i Danmark, skal betale studiegebyr fra det efterfølgende semester.

  Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold i opholdsgrundlaget over for universitetet.

  Betaling i tilfælde af ændret opholdsstatus i EU/EØS

  • Studerende fra ikke-EU-/EØS-lande, som har fået opholdstilladelse i et EU-/EØS-land, men som ikke er statsborgere i et EU-/EØS-land, kan ikke fritages for betaling af studiegebyr.
  • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om tilbagebetaling af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for statsborgerskabet.
  • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land i løbet af et semester, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester, såfremt deres nye statsborgerskab i et EU-/EØS-land er gyldigt efter 1. marts for forårssemestret og efter 1. oktober for efterårssemestret.

  Ovenstående følger af § 3, i bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

   

   

   

  Henvendelse om denne sides indhold: 
  Revideret 04.11.2015