Aarhus Universitets segl

ELEKTRONIK (HERNING)

Diplomingeniøruddannelse

Introduktion

Fra 2024 optages der ikke nye studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik (Herning). Det er fortsat muligt at søge om optagelse på Elektrisk energiteknologi i AU Herning - måske et interessant alternativ for dig?

Når du uddanner dig til diplomingeniør i Elektronik, lærer du at udvikle og designe elektriske produkter. Det kan være alt fra robotter til elbiler, medicinsk teknologi eller avancerede styringssystemer til vindmøller.

Uddannelsen indeholder en del matematik og fysik, men undervisningen er altid tilrettelagt, så du kan se, hvad du kan bruge det til. Når du har om differentialligninger på første semester, så regner du for eksempel på et elektrisk kredsløb til en selvkørende bil. 

I løbet af dit studie har du gode muligheder for at specialisere dig inden for for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things, robotteknologi, signalbehandling og lyd. Du lærer også om samspillet mellem teknologi og mennesker, og det er med til at sikre, at du som færdig ingeniør kommer til at skabe gode løsninger.

Elektronikingeniøruddannelsen i Herning bygger på projektarbejde, og på den måde bliver du trænet i en arbejdsform, der er udbredt i langt de fleste ingeniørvirksomheder.  

Som færdiguddannet diplomingeniør kommer du ud på et lokalt, nationalt og globalt arbejdsmarked, der har hårdt brug for dine kompetencer, og dimittendledigheden er meget lav. 

Du kan læse Elektronik på campus Herning eller i Aarhus og som fjernundervisningsforløb

Hverdagen på Elektronik i Herning

Undervisningen på elektronikuddannelsen i Herning er baseret på projektarbejde i teams. I løbet af de fire første semestre har du en række grundkurser i fysik og matematik, og du lærer om elektroniske systemer til både hardware og software. I dagligdagen vil du opleve et tæt samarbejde med både dine medstuderende, undervisere og virksomheder, og du kommer til at arbejde med virkelige projektcases i stort set alle semestre. Denne studieform er med til at give dig erfaring med ingeniørarbejde allerede som studerende, og du får mulighed for at danne netværk.

Anderledes undervisningsformer

Nye digitale undervisningsteknologier er en helt naturlig del af en ingeniøruddannelse, og du kan derfor forvente et godt mix af traditionel klasseundervisning og interaktive læringsforløb. Et eksempel på dette er Flipped Learning, som er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter. Her modtager du som studerende en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser, som du kan bruge i din forberedelse. Tiden med underviserne på universitetet bruger du sammen med din klasse til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål.

Samtidig giver et dig mulighed for at følge undervisningen via internettet, så du får mere fleksible rammer for at tilrettelægge uddannelsen, så den passer ind i din hverdag.

Lønnet praktik og specialisering

Uddannelsen til elektronikingeniør tager 3½ år. På de sidste to semester kan du specialisere dig inden for forskellige fagområder efter din interesse og karrieredrømme. På sjette semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed, hvor du får  indblik i arbejdet som elektronikingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads.

 


Karrieremuligheder

Når du vælger en karriere inden for elektronik, skal du indstille dig på et liv, hvor det, du lærer i dag, er gammel viden i morgen. Derfor får du som diplomingeniør på Aarhus Universitet en dyb kernefaglighed inden for matematik, fysik og ingeniørvidenskabelige fag. Men du lærer også, hvordan du udnytter din teoretiske viden til hele tiden at justere, forbedre og opfinde nyt.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Elektronik er det meget sandsynligt, at du kommer til at arbejde med udvikling og innovation. Elektronikingeniører finder beskæftigelse i mange brancher og sektorer. Du har gode muligheder for at tone din uddannelse efter interesse. Måske vil du gerne designe forbrugerelektronik. Måske drømmer du om at arbejde med sundhedsteknologi eller i energisektoren. Eller måske starter du din egen virksomhed.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektronik (Herning):

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder ovenstående adgangskrav og ikke bliver optaget på en højere prioritet.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet nedenfor kan du se de forskellige fag på elektronikuddannelsen i Herning

Elektronik Online (fjernundervisning)

Aarhus Universitet udbyder diplomingeniøruddannelsen i Elektronik som fjernundervisningsforløb. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper.

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit med navnet ”Lab in a Box”, som du får tilsendt i forbindelse med studiestart. Med Lab in a Box kan du løse praktiske øvelser og opgaver derhjemme, dog ikke i helt samme omfang som i laboratoriet på campus. 6. og 7. semester kan ikke gennemføres hjemmefra, da du her skal i praktik og skrive bachelorprojekt.

Du skal regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester samt i forbindelse med projektdage hvert semester. På sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, eller måske i dit eget start-up i universitetets iværksættermiljø, hvis du har mod på det.

Flipped Learning

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektronik Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Learning.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. I klassen følges der op på forståelsen af materiales.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen. For at dit team og din underviser kan støtte dig bedst muligt, anbefales det kraftigt, at du deltager i undervisningen så ofte, du kan.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Studiemiljø

Selvom du vælger en uddannelse online, er du ikke alene. Elektronikingeniøruddannelsen er baseret på teamarbejde, og du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger i et team og ofte i tæt samspil med en virksomhed.

Når du starter på elektronikingeniøruddannelsen, får du adgang til en IT-pakke, der gør det muligt at skabe optimale kommunikationsformer og samarbejde online. Det vil selvfølgelig være muligt for dig at deltage fysisk i undervisning og sociale aktiviteter i det omfang, du har lyst til det eller mulighed for det.

Værd at overveje, inden du vælger at læse online:

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse, og den bliver ikke mindre af at vælge en online. Det adskiller sig nemlig på flere måder fra at studere på campus, og vi anbefaler, at du gør dig nogle særlige overvejelser, inden du søger ind på Elektronik online.

Det kan umiddelbart lyde nemmere at læse online: Du styrer selv din tid og kan planlægge studiet efter din hverdag. På flere måder kan det dog være mere krævende at læse en online uddannelse. Som onlinestuderende er du nødt til at være meget selvstændig og have overskud til selv at opsøge hjælp og sparring fra både medstuderende og undervisere, når du sidder derhjemme. Det kan især føles krævende i begyndelsen på studiet, hvor der er meget nyt at vænne sig til både fagligt og socialt.

Når du læser Elektronik online, skal du tage stilling til, om du vil læse synkront eller asynkront. Hvis du læser synkront, deltager du i undervisningen på distance i løbet af dagtimerne sammen med campus-studerende. Vælger du at læse asynkront, ser du undervisningen og løser opgaver på andre tidspunkter, fx i weekenden og om aftenen.

Du kan aldrig vide på forhånd, hvordan det bliver at læse en online uddannelse. Men derfor er det stadig vigtigt at forestille sig, hvordan din hverdag, familieliv, arbejdsliv mv. vil komme til at se ud. Vi har derfor nogle spørgsmål, som du bør overveje, inden du søger ind:

  • Har jeg tid til at have et arbejde ved siden af studiet, og i så fald hvordan kommer min hverdag til at se ud?
  • Hvordan kommer det til at påvirke min familie, og har jeg deres opbakning?
  • Hvordan vil jeg have det med at bruge tid på studiet om aftenen og i weekenden?
  • Hvordan vil jeg have det med at sidde derhjemme og have virtuelt kontakt til det meste på studiet?
  • Hvilke ambitioner og forventninger har jeg til mig selv, når jeg begynder på studiet?

Lav evt. en liste over fordele og ulemper og tal den igennem med en af dine nærmeste.

Book tid til en afklarende samtale

Derudover vil vi rigtig gerne tale med dig, hvis du overvejer at læse online. Ofte har vores online-studerende en række særlige spørgsmål, de ønsker afklaring på. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller tid til en samtale hos os i god til før ansøgningsfristen.

Du kan booke en tid til samtale ved at sende en mail til uddannelsesleder Per Lysgaard på perl@ase.au.dk , eller studiekoordinator Henning Slavensky på hesl@ase.au.dk

Du skal skrive ”afklarende studiesamtale” i mailens emnefelt og foreslå et par mødetidspunkter sammen med den mødeform, du ønsker. Du kan vælge imellem personligt fremmøde i Aarhus eller Herning. Eller du kan vælge et telefonisk møde eller møde via for eksempel Zoom.

Til samtalen vil du blive bedt om at fortælle lidt om dig selv og dine overvejelser omkring og forventninger til uddannelsen.  Derudover har du selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål om alt fra det faglige indhold til regler for optagelse og økonomi.


Mød studerende på elektronik-online

Studieliv

Særlig undervisning på diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik er som ovenfor nævnt baseret på princippet ”Flipped Classroom”. Det fungerer på den måde, at du forud for undervisningen forbereder dig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen gennemgås de spørgsmål og udfordringer, som du har noteret under din forberedelse. Tiden i klassen bruges også til praktiske øvelser og opgaver, som anvender den gennemgåede teori. Der er fire skemalagte timer om dagen samt projektarbejde om eftermiddagen. Du skal dermed regne studiet som et fuldtidsarbejde.

Hverdagen som diplomingeniørstuderende

Projektarbejdet på uddannelsen foregår i teams bestående af et antal studerende, som løser hver deres opgave i et større fælles projekt. Mange af projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra industrien, og på den måde kommer du til at arbejde med den nyeste viden på området. 

Elektronikingeniøruddannelsen i Herning har en del fjernstuderende, der deltager i undervisningen online. 

Herunder kan du se et eksempel på en ugeplan for 4. semester på Elektronikstudiet.

Mandag
8-10: Fysik
10-12: Programmering
12.30-16: Projektarbejde

Tirsdag
8-10: Digital signalbehandling
10-12: Design af brugergrænseflader til apparater
12.30-14: Analog elektronikdesign
14-16: Projektarbejde og vejledning

Onsdag
8-16: Projektarbejde og teamvejledning

Torsdag
8-10: Analog elektronikdesign
10-12: Programmering
12.30-16: Projektarbejde

Fredag
8-12: Embedded systemdesign
12.30-14: Projektarbejde
14-?: Fredagsbar 

Studiejob i ingeniørvirksomhed

Elektronikingeniøruddannelsen samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en mentorordning fra 3. semester, hvor du kan komme ud og arbejde i virksomheden i de undervisningsfrie perioder, hvis du ønsker at supplere din SU eller ønsker at opleve, hvordan det er at arbejde i en virksomhed som elektronikingeniør.

Fredagsbar og motionscenter

På AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle afdelingen i Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscentret, som ligger lige ovenover studenterhuset – begge dele er kun få minutters gang fra AU Campus Herning. 

Følg hverdagen på AU Herning på Instagram


Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som diplomingeniør i Elektronik bliver du i stand til at varetage job inden for et bredt område. Mange bliver ansat som udviklingsingeniør eller projektleder. Du har også mulighed for at blive selvstændig.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.