Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dispensationer

Generelt om dispensation

Du bør søge dispensation senest 15. marts kl. 12:00

Hvis du søger dispensation senest 15. marts kl. 12.00, kan du forvente en afgørelse inden 26. juli, hvor du modtager svar på, om du er tildelt en studieplads. Hermed vil afgørelsen indgå som en del af vurderingen af din ansøgning.

Vi kan ikke garantere, at ansøgninger modtaget efter 15. marts kan nå at blive behandlet inden du modtager svar på, om du er tildelt en studieplads d. 26. juli.

Dispensationsmuligheder

Det er muligt at søge om dispensation fra en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, som du kan dokumentere.

Du kan gå ud fra, at der ikke dispenseres, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller tilsvarende.    

De mest almindelige dispensationsmuligheder er:

 • Særlig tilladelse - hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Specifikke adgangskrav – anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer
 • Usædvanlige forhold - hvis usædvanlige forhold har påvirket din adgangsgivende eksamen
 • Bonus for tidlig studiestart - hvis du har været forhindret i at søge optagelse inden for 2-årsfristen (Afskaffet pr. 1/1 2020)    
 • Tidligere indskrevet på samme uddannelse (læs mere om dine muligheder for optagelse)
 • Dobbeltuddannelse
 • Andre dispensationer - supplering i mere end ét fag efter d. 5. juli samt overskridelse af frister

Afgørelsen i en dispensationssag træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering. Det er altså ikke muligt på forhånd at sige, om din dispensationsansøgning kan imødekommes.

En imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke ensbetydende med, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på. Typisk vil en imødekommelse af en dispensationsansøgning kun gælde i det pågældende år. Hvis du søger ind igen et andet år, skal du altså søge om dispensation igen – det vil dog være en god ide at uploade en tidligere afgørelse.

Bekendtgørelser/Lovgivning

Dispensationsmulighederne er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet i de relevante bekendtgørelser og i Aarhus Universitets regelsæt.

Du finder mere information her:

 

Sådan søger du

Du kan skrive en dispensationsansøgning eller udfylde et dispensationsskema. Du finder skemaerne nederst på siden.

Du skal uploade din dispensationsansøgning og relevant dokumentation sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Vi opfordrer til, at du søger dispensation senest 15. marts. Hvis du søger senere end 15. marts, kan vi ikke garantere, at du får svar på din dispensationsansøgning inden studiepladserne fordeles.

Det er vigtigt, at du klart og tydelig skriver, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Det er afgørende, at du kan dokumentere de forhold, du lægger til grund for din ansøgning. Det vil fremgå af dispensationsskemaerne, hvad der er relevant dokumentation. Du vil blive kontaktet, hvis vi mangler yderligere fra dig for at kunne træffe afgørelse i din sag.

Svar på din dispensationsansøgning

Du vil få særskilt svar på din dispensationsansøgning, men du får ikke endeligt svar på din ansøgning om optagelse før 26. juli. I enkelte tilfælde kan sagsbehandlingen af din dispensationsansøgning tage længere tid. I disse tilfælde vil du måske 26. juli opleve at få et afslagsbrev eller brev om optagelse på en lavere prioritet, og senere modtage en endelig afgørelse på din ansøgning om dispensation. Hvis det er tilfældet, vil du dog altid modtage orientering om sagsgangen fra Aarhus Universitet. 

Ansøgning om adgang med særlig tilladelse

Hvis du vil søge om særlig tilladelse, er fristen for at indsende din ansøgning på optagelse.dk d. 15. marts kl. 12.00.

Har du ikke bestået en adgangsgivende eksamen, kan du søge om adgang med særlig tilladelse. Adgang med særlig tilladelse kan gives efter en konkret og individuel vurdering, hvor vi ud fra din ansøgning vurderer, om du:

 • har almene og uddannelsesspecifikke kompetencer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen
 • vurderes at kunne gennemføre den søgte uddannelse

Selv om du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, er du ikke garanteret en studieplads, men dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 med en særlig tilladelse, da du ikke har et omregneligt karaktergennemsnit.

Vær opmærksom på, at du, selvom du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, fortsat skal opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse for at blive vurderet i kvote 2.

Du skal være opmærksom på, at der på uddannelser med adgangsbegrænsning ofte kun er få pladser i kvote 2

Kriterier

Ved den konkrete individuelle helhedsvurdering af din ansøgning om adgang med særlig tilladelse, vil der især blive lagt vægt på følgende:

Relevant uddannelse

Du kan som udgangspunkt kun forvente at opnå særlig tilladelse til at søge om optagelse, hvis du kan dokumentere beståede uddannelsesdele af relevante teoretiske eller praktiske uddannelsesforløb af et væsentligt tidsmæssigt omfang. Bemærk dog, at uddannelsen ikke må være afsluttet hvis den er på samme eller højere niveau end den søgte uddannelse (grundet loven om begrænsning af dobbeltuddannelse).

Relevante uddannelsesforløb kan for eksempel være:

 • Beståede dele fra en mellemlang videregående uddannelse (fx lærereksamen, sygeplejerske)
 • Dele af en gymnasial uddannelse
 • Dele af en erhvervsuddannelse

Skriftlig produktion

Dokumenterede større skriftlige opgaver eller tilsvarende skriftlige projekter på mindst gymnasialt niveau vil tælle med i vurderingen. Disse kan være skrevet i forbindelse med relevant uddannelse.

Større skriftlige opgaver kan for eksempel være:

 • Bachelorprojekt (Vær opmærksom på at en afsluttet uddannelse på bachelorniveau begrænser dine muligheder for at søge optagelse)
 • SSO eller lignende

Relevante almene gymnasiale fag

Det vil endvidere indgå i vurderingen om du har gennemført og bestået gymnasiale fag af en vis bredde og omfang og med relevans for den/de søgte uddannelse(r). Vær opmærksom på, at en ikke-færdiggjort gymnasial uddannelse ikke alene kan være grundlag for en særlig tilladelse. 

Vi vil i særlige tilfælde også kigge på:

Relevant erhvervserfaring

Dokumenteret erhvervserfaring af et vist omfang, der vurderes særligt relevant i forhold til den søgte uddannelse, vil være en fordel. Erhvervserfaringen skal have en tæt faglig kobling til den uddannelse, man søger om optagelse på. Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde, en erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial eksamen.

Særlig tilladelse og kvote 2 vurdering

Hvis du får dispensation til at søge om optagelse med særlig tilladelse, kan din ansøgning udelukkende vurderes i kvote 2. Derfor anbefaler vi, at du undersøger kvote 2 kriterierne for den/de uddannelser, du søger ind på, ligesom du skal opfylde de specifikke adgangskrav for at komme i betragtning. Du kan finde en oversigt over specifikke adgangskrav og kvote 2 fag under den enkelte uddannelse på www.bachelor.au.dk

Specifikke adgangskrav

De specifikke adgangskrav skal dokumenteres med beståede gymnasiale eksaminer eller via individuelle kompetencevurderinger, som foretages af VUC (se også bjælken Specifikke adgangskrav). Hvis du er tilmeldt supplering og forventer at opfylde de specifikke adgangskrav inden eventuel studiestart, gælder de samme frister og regler for dokumentation som for de øvrige ansøgere. 

Dokumentation

Når du søger om adgang med særlig tilladelse, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema A) uploade dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, at vi skal tage i betragtning i vurderingen af din ansøgning. Det kan for eksempel være:

 • Eksamensbeviser eller karakterudskrifter (stemplet og underskrevet)
 • Prøvebeviser for gymnasiale fag
 • Fagbeskrivelser
 • Dokumentation for tilmeldelse til eventuelle gymnasiale suppleringsfag
 • Dokumentation for større skriftlige opgaver (kan eventuelt fremgå af eksamensbevis)
 • Dokumentation for relevant erhvervserfaring

Særlig tilladelse med Rudolf Steiner vidnesbyrd

Har du vidnesbyrd fra 12 års Rudolf Steiner skolegang, anses de almene krav til en særlig tilladelse normalt for opfyldt, forudsat at dit vidnesbyrd vidner om et fagligt niveau svarende til en bestået gymnasial eksamen.  De specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse skal opfyldes ved gymnasial supplering.

Når du søger om adgang med særlig tilladelse med et Rudolf Steiner vidnesbyrd, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema A) uploade følgende dokumentation:

Dokumentation

 • Vidnesbyrd
 • Prøvebeviser for gymnasial supplering i de specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Ansøgning om dispensation fra de specifikke adgangskrav skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du vil være sikker på at få svar på din dispensationsansøgning inden d. 26. juli.

Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du har andre faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Det er nødvendigt, at du kan dokumentere dine andre faglige kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Vi anbefaler kraftigt, at du får foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV) ved VUC, hvis du mener, at du har kvalifikationer, der svarer til et af de specifikke adgangskrav. Et IKV-bevis med fuld anerkendelse for et helt fag er sidestillet med et enkeltfagsbevis og forældes ikke. Husk at IKV skal foretages ved dit lokale VUC.

Hvis du ikke har et IKV-bevis, giver vi i sjældne tilfælde dispensation på baggrund af kvalifikationer opnået gennem andre eksaminer eller prøver. Hvis din dispensationsansøgning imødekommes vil den kun gælde for Aarhus Universitet og den/de uddannelser, du har søgt ind på det pågældende år. 

Dokumentation

Hvis du har et IKV-bevis, skal du ikke søge dispensation, men blot uploade IKV-beviset til din ansøgning.

I andre tilfælde skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema B) uploade dokumentation for de faglige kvalifikationer, som du mener svarer til adgangskravene. Det kan for eksempel være:

 • Eksamens- eller prøvebeviser (f.eks. bevis for bestået propædeutik) 
 • Fagbeskrivelser
 • Studieordning

Følgende giver som udgangspunkt ikke grundlag for at dispensere for adgangskravene:

 • Du har opnået gode karakterer i samme fag på et lavere niveau
 • Du har bestået andre fag, der er relevante for uddannelsen
 • Du har ikke haft mulighed for at tage faget som del af din adgangsgivende eksamen
 • Du har været ramt af usædvanlige forhold
 • Dansk statsborgerskab (i forbindelse med Dansk A)
 • Udlandsophold
 • Erhvervsarbejde 

Kvote 2

Vi anbefaler, at du undersøger kvote 2 kriterierne for den/de uddannelser du søger ind på, da en dispensation fra de specifikke adgangskrav kan påvirke din vurdering i kvote 2 på uddannelser, hvor vurderingen blandt andet foregår på baggrund af et kvote 2 faggennemsnit. Hvis du får dispensation i et fag/niveau, har du ikke en eller flere karakterer, der kan indgå i udregningen af dit fagsnit, hvilket kan trække dit fagsnit ned. Du kan finde en oversigt over specifikke adgangskrav og kvote 2 fag under den enkelte uddannelse på www.bachelor.au.dk

Særligt for begyndersprog (adgangsgivende eksamen fra før 2007)

 • Har du begyndersprog på C-niveau meriteres dette automatisk til et B-niveau.
 • Har du begyndersprog på B-niveau meriteres dette automatisk til et A-niveau.

Dette gælder som udgangspunkt for alle afsluttede HF-eksaminer til og med 2006 og alle øvrige afsluttede danske adgangsgivende eksaminer til og med 2007.

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Ansøgning om dispensation på baggrund i usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen skal være os i hænde senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du vil være sikker på, at få svar på din dispensation inden studiepladserne bliver fordelt. 

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge dispensation.

Når vi vurderer din dispensationsansøgning, foretager vi en konkret helhedsvurdering. Vi vurderer bl.a. om det er sandsynligt, at de usædvanlige forhold har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen væsentligt.  Hvis vi anerkender og imødekommer din dispensationsansøgning, skal du være opmærksom på, at det ikke er ensbetydende med, at du vil blive tilbudt optagelse på den pågældende uddannelse.

Vi dispenserer ikke på baggrund af opnåelse af studiekompetence på anden vis. Det er altså ikke muligt at opnå dispensation på baggrund af anden videregående uddannelse eller på baggrund af gode resultater i de specifikke adgangskrav.

Ligeledes dispenserer vi ikke på baggrund af umodenhed, manglende fremtidsplaner og lignende i forbindelse med den adgangsgivende eksamen.

Dokumentation

Når du søger om dispensation, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema C) uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Du skal kunne dokumentere, hvad de usædvanlige forhold bestod/består i, og at forholdene har påvirket din adgangsgivende eksamen. Derfor vil relevant dokumentation typisk være:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved (egen/nærtståendes pårørendes) længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen
 • folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være relevant, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Bonus for tidlig studiestart

BEMÆRK: Bonus for tidlig studiestart (hurtigstartsbonus) er afskaffet pr. 1/1 2020. Dit gennemsnit vil ikke længere blive ganget med 1,08 de første to år efter færdiggørelsen af din studentereksamen, og det er derfor ikke muligt at søge dispensation til en forlængelse.

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse.

Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk fuldt statsfinansieret professionsbachelor eller bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse. Bemærk, at det ved 6-årsreglen er datoen for eksamensbevisets udstedelse og studiestartstidspunktet, der gælder. Bemærk endvidere, at de 3-årige mellemlange videregående uddannelser på ’gamle’ ordninger, dvs. før de blev til professionsuddannelser, er omfattede af reglerne om dobbeltuddannelse. 

Du kan dog søge optagelse på disse uddannelser ved Aarhus Universitet, uanset hvornår du afsluttede din uddannelse:

 • Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi (tidl. Stærkstrøm)
 • Bacheloruddannelsen i Datalogi
 • Bacheloruddannelsen i Matematik
 • Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi
 • Diplomingeniøruddannelsen i Bygning
 • Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign

Der er fri adgang til at søge optagelse på disse seks uddannelser, da de fremgår af regeringens ’positivliste’ over videregående uddannelser, hvor der er et særligt arbejdsmarkedsbehov.

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse og se positivlisten på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Mulighed for dispensation

Hvis du har gennemført din tidligere uddannelse for mere end 6 år siden, er det ikke nødvendigt at indsende en dispensationsansøgning. Du skal blot indsende dokumentation for hvornår du afsluttede din(e) gennemførte uddannelse(r) i form af eksamensbevis(er).

Hvis der er gået mindre end 6 år, har du mulighed for at søge om dispensation fra reglen. Dispensation kan tildeles, såfremt vi vurderer at:

 • Du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. 
 • Du har en forældet videregående uddannelse, dvs. hvis uddannelsen er væsentligt ændret eller helt bortfaldet. 

Hvordan søger jeg om dispensation?

Du skal anvende skema E og uploade den sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning om optagelse på optagelse.dk.

Det er vigtigt, at du sørger for at indsamle og indsende relevant dokumentation for at vi kan have et tilstrækkeligt oplyst grundlag at behandle din ansøgning ud fra.

Nødvendig dokumentation vil i alle tilfælde være dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse. Derudover skal vi have, afhængig af hvad du søger om dispensation på baggrund af:

 1. Dokumentation for tabt erhvervsevne i form af eks. lægeerklæring eller sygejournal
 2. Dokumentation for at indholdet i din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller nedlagt eks. i form af udtalelse fra din tidligere uddannelsesinstitution

Andre typer af dispensationer

Supplering i mere end ét fag som afsluttes efter 5. juli

Hvis du supplerer efter 5. juli med henblik på ansøgning om betinget optagelse, må du som udgangspunkt kun supplere ét fag ét niveau, som skal være bestået umiddelbart efter studiestart. Hvis du ønsker at supplere mere end ét fag ét niveau kan du søge dispensation til at supplere enten ét fag to niveauer eller to fag ét niveau hver.

Det er vigtigt, at du læser reglerne for betinget optagelse, især hvis du søger ind på en uddannelse med vinterstart.

Dokumentation:

Når du søger dispensation, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema D) uploade dokumentation for, at du er optaget på de givne fag og niveauer hos GSK/VUC. Start- og sluttidspunkt skal fremgå af dokumentationen. Hvis du endnu ikke kan tilmelde dig supplering efter 5. juli, eller endnu ikke har modtaget bekræftelse på at du er tilmeldt, skal du uploade det til din ansøgning om optagelse, lige så snart du modtager det og senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Overskridelse af ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning om optagelse eller bilag efter de givne frister.

Vi har kun mulighed for at dispensere ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom omkring frist-tidspunktet. Forholdene skal dokumenteres med lægeerklæring eller lignende.

Følgende er ikke usædvanlige forhold: Forsinkelse, forglemmelse, rejseaktiviteter, udenlandsophold, manglende kendskab til fristerne, IT-problemer, problemer med Nem Id.

Du skal kontakte os hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

Du kan anvende skema D til din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Når du søger om dispensation skal du udfylde et særligt skema. Du kan se under den enkelte dispensationstype, hvilket skema, du skal bruge.

Ansøgningsfrist

Husk at søge dispensation senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du vil være sikker på at få svar på din dispensationsansøgning inden 26. juli.

Hvis du søger om adgang med særlig tilladelse SKAL du søge senest 15. marts, da du kun kan blive vurderet i kvote 2.

Sådan søger du

Du skal uploade din dispensationsansøgning og tilhørende dokumentation til din ansøgning inde på optagelse.dk. Vi må ikke modtage din dispensationsansøgning via e-mail. 

Hust at tjekke at dine indtastninger er gemt, inden du uploader det til din ansøgning.