Aarhus Universitets segl

Skal du søge dispensation?

Sådan søger du dispensation

Når du søger dispensation, kan du vedhæfte et dispensationsskema til din ansøgning på www.optagelse.dk. Du finder dispensationsskemaet nederst på denne side.

Du får svar på din dispensationsansøgning på mail eller som Digital Post.

Du skal huske dokumentation

Du skal vedhæfte dokumentation for de forhold, du søger dispensation på baggrund af.

Her kan du læse om de forskellige dispensationstyper


Andet adgangsgrundlag (Særlig tilladelse)

Denne dispensationstype er for dig, der ikke har en adgangsgivende eksamen.

Særlig tilladelse betyder, at du kan få mulighed for at komme i betragtning til en studieplads, hvis vi vurderer, at du har bestået anden uddannelse, der kan sidestilles med en gymnasial adgangsgivende eksamen.

Hvis vi vurderer, at du kan få dispensation, er du sikret, at din ansøgning bliver vurderet på lige fod med andre ansøgere, der søger i kvote 2. Din ansøgning bliver ikke vurderet i kvote 1, da du ikke har et eksamensgennemsnit.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav, selvom du opnår en dispensation.

 

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag.

 

Hvordan vurderer I min ansøgning?

Vi vurderer den dokumentation for bestået uddannelse, du har vedhæftet din ansøgning. Vi ser på, om du har bestået uddannelse i et omfang, der kan sammenlignes med en gymnasial adgangsgivende eksamen. Vi ser også på, om din beståede uddannelse er relevant for den uddannelse, du søger ind på.

Vi kigger eksempelvis på:

 • Om du har bestået dele af en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.
 • Om du har bestået dele af en gymnasial uddannelse.
 • Om du har lavet en større skriftlig opgave for eksempel et bachelorprojekt, SSO eller lignende.

Du skal være opmærksom på, at en ikke-færdiggjort gymnasial uddannelse ikke alene kan være grundlag for at få dispensation. Det er ikke muligt at opnå dispensation på baggrund af en HF uden overbygning.

 

Dokumentation til din ansøgning

 • Dispensationsskema
 • Dokumentation for, at du tidligere har bestået uddannelse af et vist omfang.

Relevant dokumentation kan eksempelvis være:

 • Eksamensbeviser, diplomer eller karakterudskrifter fra videregående- eller erhvervsuddannelse (beviserne skal være stemplet og underskrevet).
 • Prøvebeviser for gymnasiale fag.
 • Dokumentation for større skriftlige opgaver (det kan eventuelt fremgå af dit eksamensbevis)

Dispensation fra de specifikke adgangskrav

Dispensationstypen er for dig, der ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, men som har bestået uddannelse, som eventuelt kan bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag

Hvordan får jeg dispensation?

Hvis vi vurderer, at din beståede uddannelse i omfang, niveau og faglig bredde svarer til de specifikke adgangskrav, kan du opnå dispensation.

Udlandsophold, erhvervserfaring eller lignende kan ikke give dispensation fra de specifikke adgangskrav.

Forhør dig hos dit lokale VUC

Vi anbefaler, at du kontakter dit lokale VUC, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav. Her kan du få vejledning om dine muligheder for at få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV) eller supplering.

Dokumentation til din ansøgning

Hvis du ikke har en IKV eller et suppleringsbevis, skal du vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

Du skal være opmærksom på kvote 2-vurderingen

Hvis du får dispensation i et fag, får du ikke en karakter i faget. Du kan læse mere om udregningen af kvote 2 fagsnit her.

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Dispensationstypen er for dig, der har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen negativt.

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, kan du for eksempel søge dispensation, hvis dit eksamensgennemsnit er lavere end karakterkravet på den uddannelse, du gerne vil søge ind på. På Aarhus Universitet kan du ikke søge dispensation fra et karakterkrav i et specifikt fag.

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag

Hvis du får dispensation

Hvis du får dispensation, justerer vi dit eksamensgennemsnit. Justeringen beror på en konkret vurdering af de dokumenterede usædvanlige forhold. Dispensationen betyder altså ikke, at du kan være sikker på at blive optaget.

Vær opmærksom på, at en imødekommelse og dermed justering af eksamensgennemsnittet for en del ansøgere ikke er ensbetydende med, at man opnår et eksamensgennemsnit som er tilstrækkeligt til at blive tilbudt en studieplads.

Hvad er usædvanlige forhold?

Et usædvanligt forhold er et dokumenteret forhold, der typisk:

 • Er uberegneligt
 • Er udefrakommende og uafhængigt af den enkelte ansøgers vilje
 • Rammer den enkelte ansøger

Et hyppigt eller sædvanligt forekommende forhold blandt ansøgere vil normalt ikke kunne betragtes som usædvanligt.
I vurderingen lægger vi vægt på, at det er forhold, der har ramt dig i gymnasietiden, og som ikke er blevet kompenseret for undervejs.

Usædvanlige forhold kan eksempelvis være:

 • Egen sygdom
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse, herunder dysleksi og dyskalkuli

Dokumentation til din ansøgning

Du skal vedhæfte følgende til din ansøgning:

 • Dispensationsskema
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold og for, at forholdene har påvirket din adgangsgivende eksamen.

Relevant dokumentation for usædvanlige forhold kan eksempelvis være:

 • Lægeerklæring eller sygejournal ved egen eller pårørendes sygdom. Både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres.
 • Specialistudtalelse for eksempel i forbindelse med test for dysleksi, dyskalkuli eller funktionsnedsættelser.
 • Udtalelse fra psykolog eller psykiater.
 • Årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen.
 • Udtalelse fra studievejleder, underviser eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution.

Kandidatreglen

Hvis du har bestået en kandidatuddannelse, kan du kun komme i betragtning til optagelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på. Hvis der er flere ansøgere med en kandidat end der er ledige pladser på en uddannelse, prioriteres ansøgningerne efter ansøgernes gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Du kan få dispensation, hvis vi vurderer, at du på grund af usædvanlige forhold er blevet uarbejdsdygtig inden for dit erhverv, og derfor ikke længere kan benytte din færdiggjorte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Ønske om brancheskifte eller ny uddannelse er ikke forhold, der giver dispensation.
 

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag

 

Hvis du får dispensation

Hvis du får dispensation fra kandidatreglen, bliver din ansøgning vurderet på lige fod med de øvrige ansøgninger.
 

Dokumentation til din ansøgning

Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Dispensationsskema
 • Bevis for din gennemførte kandidatuddannelse.
 • Dokumentation for usædvanlige forhold. Det kan for eksempel være en lægeerklæring eller sygejournal, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller en vurdering af arbejdsevne.

Overskridelse af ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist

Denne dispensationstype er for dig, der har været udsat for usædvanlige forhold, som for eksempel pludseligt opstået alvorlig sygdom eller en ulykke, og derfor har overskredet en ansøgningsfrist eller en dokumentationsfrist.

Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi vægt på, at du har kontaktet os hurtigst muligt efter den frist, du har overskredet.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger dispensation, skal du vedhæfte følgende:

 • Dispensationsskema
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold som eksempelvis lægeerklæringer, sygejournaler og politirapporter.

Følgende er ikke usædvanlige forhold, og kan derfor ikke give dispensation til fristoverskridelse:

 • Forglemmelse, travlhed eller uvidenhed om frister.
 • Ændrede planer.
 • Rejseaktiviteter eller udlandsophold.
 • IT-problemer.

Dispensationsskema

Når du søger dispensation, kan du vedhæfte nedenstående skema til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Husk at tjekke at dine indtastninger er gemt, inden du vedhæfter skemaet til din ansøgning.