TILVALG I EUROPASTUDIER

Introduktion

Europa og EU

Interesserer du dig for Europas historie, kultur og politiske udvikling eller for de europæiske nationers plads i EU og Europas plads i verden? Drømmer du om at arbejde inden for nationale, europæiske eller internationale institutioner, organisationer eller virksomheder? På Europastudier lærer du om politiske, kulturelle og historiske forhold i Europa med vægt på samarbejde og tværfaglighed.

Tværfaglighed

Bachelortilvalget i Europastudier er tværfagligt og dækker over humanistiske og samfundsfaglige discipliner. Med afsæt i humanistiske metoder, studerer du politiske, historiske og kulturelle forhold, som har betydning for EU og det europæiske samarbejde, samtidigt med at du får en praktisk forståelse af samarbejdsprocessens mange facetter. På Europastudier bliver du en del af et internationalt miljø, og den internationale ramme inddrages som en væsentlig del af undervisningen, der foregår på engelsk.

 

Spørgsmål

På Europastudier kommer du blandt andet til at arbejde med spørgsmål såsom:

  • Hvilken rolle og funktion spiller EU’s politiske institutioner?
  • Hvad er Europas grænser, og hvem bestemmer hvor de skal ligge?
  • Hvordan påvirker Europas fortid dets fremtid?
  • Hvordan er historien blevet brugt af forskellige politiske aktører?
  • Hvordan opleves kulturelle forskelle i Europa og hvad er deres politiske konsekvenser?

 

 

Adgangskrav

Adgangskravet til tilvalget i Europastudier er 60 beståede ECTS på et centralt fag i et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde. Bachelorstuderende med et centralt fag indenfor et naturvidenskabeligt fagområde kan ikke optages. 

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Der indføres adgangsbegrænsning med virkning fra sommeroptaget 2017. Antallet af pladser er 35. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

 Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit. 

 

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets indhold og opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

 

 

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Europastudier

På Europastudier undervises du på engelsk med en blanding af forelæsninger og holdtimer. Du kommer til at bidrage aktivt til undervisningen i form af mundtlige og skriftlige oplæg, ligesom du opbygger færdigheder i discipliner som teambuilding og forhandlingsteknikker.

Det sociale studieliv på Europastudier

Europastudiers unikke tværfaglige profil tiltrækker både danske og internationale studerende. Cirka halvdelen af vores studerende kommer fra andre europæiske lande eller fra lande andre steder i verden, hvilket bidrager til et livligt og internationalt studiemiljø.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Europastudier afhænger af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På bachelortilvalget i Europastudier lærer du at analysere de problemstillinger, der er relevante for det europæiske samarbejde.

Læs videre

Hvis du gerne vil udbygge din viden fra dit bachelortilvalg, har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Europastudier. Her lærer du blandt andet at planlægge et større research projekt, samt at indsamle og behandle empirisk data. Du vil blive i stand til at forstå internationale problematikker, og du forbedrer dine evner til at forhandle og samarbejde på tværs af kulturer.

Med en kandidat i Europastudier har du mulighed for at finde arbejde i internationale organisationer såsom NGO’er eller i politiske institutioner på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Du kan også komme til at arbejde som rådgiver for virksomheder, der arbejder på tværs af grænserne i EU.