Aarhus Universitets segl

Professionsbacheloruddannelsen i Klinisk tandteknik

Klinisk tandteknik

Professionsbacheloruddannelse

Åbner for ansøgning i 2023

Uddannelsen Klinisk Tandtekniker bliver til en professionsbacheloruddannelse i 2023, hvor du vil kunne søge om optagelse på uddannelsen via Optagelse.dk.

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen? Kontakt studievejledningen på Health.

Introduktion

På uddannelsen i klinisk tandteknik får du kompetencer til at fremstille og varetage behandlinger med aftagelige tandproteser i tæt samarbejde med tandlæger, tandplejere og andre samarbejdspartnere.

Uddannelsen er sammensat af naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, tekniske og kliniske fag. I de naturvidenskabelige fag lærer du om anatomi, mikrobiologi, ernæring, cariologi og parodontologi og senere sygdomslære og generel medicin. I faget protetik får du den teoretiske baggrund for at fremstille proteser. Du får baggrundsviden om patienterne, som primært er mennesker med omfattende tandtab, der har brug for at få genskabt en god funktion, sundhed og livskvalitet.

I de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag lærer du, hvad der kendetegner patientgruppen i forhold til sundhed, sygdom og tandplejebehov, og hvad du skal tage hensyn til i kommunikationen med den enkelte patient, pårørende og samarbejdspartnere.

I de tekniske fag lærer du at designe og fremstille tandproteser med både digital og konventionel teknik.

Afprøv teorien i praksis

En stor del af uddannelsen foregår på laboratoriet og på universitetsklinikkerne og hos kliniske tandteknikere. Her øver du de grundlæggende faser i fremstilling af aftagelige proteser. Du starter med at behandle patienter, der har brug for en aftagelig protese, sammen med en medstuderende og underviserne, som er både tandlæger og kliniske tandteknikere.

Uddannelsen er opbygget, så der er en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Hvad kan jeg blive?

Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker, en privatpraktiserende tandlæge eller i en kommunal tandpleje. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation, så du selv kan drive en klinisk tandteknikerpraksis eller indgå som partner i et klinikfællesskab.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22022

Optagelse i kvote 1

Du skal have en adgangsgivende eksamen for at søge om optagelse gennem kvote 1.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som kan vurderes i kvote 1, skal du desuden have Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation af danskkvalifikationer.

Optagelse i kvote 2

For at søge om optagelse i kvote 2 skal du have enten en adgangsgivende gymnasial eksamen eller en eller flere af følgende eksaminer/prøver:

Erhvervsuddannelsen til tandtekniker med profil tandtekniker i aftagelig protetik (trin 1) eller speciale tandtekniker i aftagelig protetik (trin 2)

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Erhvervsuddannelsen til ortopædist

Erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Alle med følgende niveauer:

 • Dansk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Engelsk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Enten kemi C, fysik C, matematik C, biologi C, teknologi C, bioteknologi C eller naturfag C

Anerkendte udenlandske og internationale adgangsgivende eksaminer + Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation af danskkvalifikationer.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Fristen for at vedhæfte dokumentation til kvote 2-vurdering og motiveret ansøgning er 15. marts. Dog er fristen for dokumentation for adgangsgivende uddannelse og enkeltfag 5. juli.

Der prioriteres blandt følgende kriterier: 

 • Motiveret ansøgning
 • Karakterniveau i den adgangsgivende eksamen og enkeltfag
 • Relevant uddannelse, erhvervserfaring eller frivilligt arbejde inden for det sociale, pædagogiske, omsorgsrelaterede eller sundhedsrelaterede område
 • Udlands- eller højskoleophold 

Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering ud fra den motiverede ansøgning og de øvrige ovennævnte udvælgelseskriterier. Det er vigtigt, at din ansøgning vedlægges dokumentation for aktiviteter svarende til de udvælgelseskriterier, som er nævnt ovenfor.

Motiveret ansøgning

Det er et krav, at din kvote 2 ansøgning indeholder en motiveret ansøgning, hvori du beskriver din motivation for studiet og dine bevæggrunde for at søge optagelse. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

I din motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, og hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan bruges på uddannelsen.

Vi bruger den motiverede ansøgning til at vurdere din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til uddannelsen. Udover det lægger vi vægt på, at du har kendskab til uddannelsens fagindhold og struktur. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg.

Generelle retningslinjer for motiveret ansøgning

Din motiverede ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Her er dog lidt retningslinjer du kan følge:

 • Den må fylde 1 side
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
 • Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
 • Den skal være målrettet uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at de kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning skal stemme overens din vedlagte dokumentation.

Indholdet i din motiverede ansøgning er vigtig. Her er nogle huskeregler, som er gode at følge:

 • Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer og forklare relevansen i forhold til den søgte uddannelse.
 • Du skal forklare, hvad du vil med den søgte uddannelse.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal argumentere for dit studiepotentiale.
 • Du skal vise kendskab til uddannelsen. Dvs. det du skriver, skal afspejle, at du har sat dig ind i uddannelsens faglige indhold og struktur.
 • Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold du mener, er mindre relevante.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

 • SE STUDIEORDNING FOR KLINISK TANDTEKNIK (kommer snarest)

Her kan du se et overblik over uddannelsens opbygning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Undervisningen på klinisk tandtekniker

På uddannelsen i klinisk tandteknik er undervisningen en blanding af undervisning på klinikken, praktiske øvelser, forelæsninger, holdundervisning på mindre hold samt hjemme- og gruppearbejde og digital læring.

Praktik

Mere end en tredjedel af studiet består af praktik. Hovedparten af praktikken finder sted på universitetets egne klinikker. Ca. en fjerdedel af praktikken er fordelt over hele landet i klinisk tandteknikerpraksis eller på private og kommunale tandklinikker, hvor der er ansat kliniske tandteknikere. Der kan blive mulighed for praktikophold i udlandet.

Du vil opleve, at det vil være forskelligt fra uge til uge hvor mange timer du har. I de uger hvor du har teoretisk undervisning, vil du have færre planlagte undervisningstimer, men i stedet skulle bruge en del tid på at læse selv og forberede dig til undervisningen.

I perioder med praktik vil du have flere planlagte undervisningstimer i klinikken og mindre tid, hvor du skal læse selv. 

Det sociale studieliv

På uddannelsen i klinisk tandtekniker er der også et godt socialt liv, hvor du har mulighed for at deltage aktivt i flere foreninger.

Odontologisk Forening og Apollonia

Hvis du brænder for studenterpolitik, så er Odontologisk Forening (OF) helt sikkert noget for dig. OF er en studenterforening for studerende ved IOOS. OFs primære formål er at repræsentere de studerende, så alle får så gode vilkår at studere under som muligt. OF og Apollonia står også for at arrangere fælles fester.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Karriere

Efter endt uddannelse kan du blive ansat som assistent hos en autoriseret klinisk tandtekniker, en privatpraktiserende tandlæge eller i en kommunal tandpleje. Du kan også vælge at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse eller en masteruddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Autorisation
Efter et års arbejde kan du ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at drive din egen klinik eller indgå i et klinikfællesskab.