Aarhus Universitets segl

KØNSSTUDIER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kønsstudier har de seneste årtier etableret sig som et stærkt, selvstændigt og transdisplinært fagfelt. Tilvalget i Kønsstudier introducerer dig til en bred vifte af centrale kønsteorier og centrale metodiske tilgange. Faget klæder dig på til selvstændig kritisk tænkning og giver dig evnen til at sætte teori og metoder i spil i analytiske møder med køn i aktivisme, samfund, kultur og politik. Faget baseres på en intersektionel forståelse af køn, hvor køn analyseres forbundet med andre sociale kategorier og systemer som race, etnicitet, klasse, seksualitet m.v.

Et fælles kritisk eksplorativt laboratorium

Tilvalget i Kønsstudier er kendetegnet ved at etablere et fælles kritisk tænkende eksplorativt laboratorium, hvor forelæsninger og teoretisk analytisk arbejde kombineres med skriftlige og mundtlige øvelser – såvel i felten som i klasserummet.

Spørgsmål

På tilvalget i Kønsstudier kommer du til at beskæftige dig med følgende spørgsmål:

  • Hvordan hænger teorier om køn sammen med de historiske, politiske, sociale og geografiske kontekster, de er udviklet i?
  • Hvordan har forskellige sociale bevægelser gennem tiden påvirket udviklingen af hverdagsliv, politik og teoridannelser?
  • Hvordan kan vi forstå forholdet mellem køn, race, klasse, etnicitet og religion?
  • Hvordan tager forskellige medier del i definitioner og forandringer af kønsroller og vilkår for kønsaktivisme?
  • Hvordan kommer køn til udtryk i organisatoriske, uddannelsesmæssige og pædagogiske praksisser? Og hvorledes kan vi intervenere i disse praksisser?
  • Hvordan kan vi forstå køn og seksualitet i en lokal, national og global kontekst med henblik på at kunne analysere problemstillinger historisk, sociologisk og politisk.  

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt, hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Kønsstudier

Det faglige studieliv på Kønsstudier er præget af, at studiets genstand er tværfagligt, aktivistisk og politisk højaktuelt. Du lærer at bringe såvel din grundfaglighed som din nyerhvervede faglighed eksplorativt og kvalificeret i spil og indgå i dialog og transdisciplinært samarbejde i et genuint tværfagligt fagfelt. Faget er præget af dets kombination af stærke teoretiske tilgang til samfund, kultur, medier, politik, socialitet, identitet og dets tætte involvering i forskellige kontekster som teorierne er udviklet i sammenspil med og ofte med henblik på at forandre og intervenere i.

Det sociale studieliv på Kønsstudier

Det sociale studieliv på er præget af engagement i aktivisme og samfundspolitik. Ligeledes er det sociale liv præget af fagets interesse i at skabe et gensidigt respektfuldt, rumligt og tolerant læringsrum.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Kønsstudier supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. Du bliver trænet i at lave informerede og kvalificerede analyser af samfundsproblemstillinger relateret til køn globalt, nationalt og lokalt. Du opøver vigtige kompetencer i forhold til at samarbejde tværfagligt om at forstå og bidrage til løsninger af samfundsproblemstillinger. Du får erfaring med at bidrage kvalificerende til aktuelle debatter angående problemstillinger, hvor køn spiller en central rolle i samspil med fænomener som klasse, etnicitet, klima, seksualitet, krop m.v.

På tilvalget lærer du at opbygge viden i et eksplorativt kritisk undersøgende læringsrum og at omsætte den derigennem etablerede viden til en rigere forståelse af - og evne til at agere i – praksisfelter såsom NGOer, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen, socialpolitisk arbejde og andre offentlige og private institutioner. Du lærer desuden at reflektere over, hvordan et kønsperspektiv kan bidrage til at analysere historiske, sociologiske, pædagogiske og politiske problemstillinger, og du klædes på til at bringe begreber og metodologier i anvendelse i analyse af- og interventioner i forskellige praksisområder.