Adgangskrav

For at kunne søge om optagelse på Aarhus Universitet, skal du opfylde universitetets adgangskrav.
Der er to typer adgangskrav, som begge skal være opfyldt:

1) du skal have en adgangsgivende eksamen
2) du skal opfylde de specifikke adgangskrav

De specifikke adgangskrav for den enkelte uddannelse skal opfyldes af alle ansøgere, der ønsker at komme i betragtning, og de skal opfyldes uanset, om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra kravene.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer rækker til at ansøge om optagelse på Aarhus Universitet, kan du få hjælp og vejledning til at vurdere dine muligheder hos Informationscentret.

Adgangsgivende eksamen

For at kunne søge om optagelse på Aarhus Universitet kræver det, at du har bestået en af følgende adgangsgivende eksaminer senest den 5. juli:

 • Studentereksamen (stx).
 • Højere forberedelseseksamen (hf).
 • Højere handelseksamen (hhx).
 • Højere teknisk eksamen (htx).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen.
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for International Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.
 • Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne (kun adgangsgivende til Ingeniøruddannelserne og kun i kvote 2)

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En adgangsgivende eksamen kan ikke blive forældet.

 • Hvis du har flere afsluttede gymnasiale eksamener, f.eks. både en studentereksamen og en 1-årig hhx, er det kvotienten på den første eksamen, der tæller i kvote 1.

 • Niveauerne fra en efterfølgende eksamen (f.eks. A i stedet for B) kan bruges både i kvote 1 og kvote 2.

 • Har man ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli ikke afsluttet sin adgangsgivende eksamen, fordi man skal til sygeeksamen, bliver man ikke meddelt betinget optagelse. Man skal ansøge om optagelse, men man kan ikke få svar på sin ansøgning førend Aarhus Universitet har modtaget dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

 • Se hvilke dokumentationskrav, der stilles til den adgangsgivende eksamen.

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der søger om optagelse på en dansksproget uddannelse skal desuden opfylde et danskprøvekrav. Ansøgere med et nordisk adgangsgrundlag er undtaget herfra.

Specifikke adgangskrav

Foruden den adgangsgivende eksamen stilles der krav om, at du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer for at opfylde de specifikke adgangskrav. De specifikke adgangskrav kan være opfyldt som en del af din adgangsgivende eksamen, afhængigt af gren og tilvalg, eller ved supplering.

Faget skal være bestået

Gymnasiale fagniveauer, som er adgangskrav til Aarhus Universitets uddannelser, skal være bestået for, at niveauet kan godkendes. Det gælder også, hvis niveauet er taget som en del af den adgangsgivende eksamen. Beståkravet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Er du dumpet et fag på et højere niveau end det krævede, kan du søge rektor på den uddannelsesinstitution, hvor du er student fra, om at udstede en attestation på, at du har bestået det forudgående niveau, hvis en bedømmelse af det forudgående niveau ikke fremgår af eksamensbeviset. Hvis ikke der foreligger en attestation eller det ikke fremgår af dit eksamensbevis, at du har bestået B-niveauet/C-niveauet i det fag du er dumpet på A-niveau/B-niveau, vil det pågældende fag blive registreret som værende dumpet.

Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen. Supplering kan ske via Gymnasial Supplering. Du kan læse mere om uddannelserne og adgangskravene i vores uddannelsesoversigt.

Individuel kompetencevurdering

Det har siden 2008 været muligt at få foretaget en Individuel kompetencevurdering/realkompetence vurdering af dine fagspecifikke kvalifikationer. Du skal henvende dig til VUC, hvor du vil kunne få vurderet om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.

Propædeutik – intensiv sprogundervisning

På nogle uddannelser på Aarhus Universitet skal du følge et propædeutisk kursus, som er et intensivt sprogkursus, der forlænger uddannelsen med 1-2 semestre. Dette gælder uddannelserne Italiensk sprog, litteratur og kultur (hvis ikke du har Italiensk på gymnasialt A-niveau), Arabisk- og islamstudier (hvis ikke du har arabisk på gymnasialt A-niveau), Klassiske Sprog, Teologi, Østeuropastudier, Kinastudier, Brasilianske studier samt Japanstudier. Studiestarten er for disse uddannelser august/september i ansøgningsåret. Hvis du er optaget på Italiensk sprog, litteratur og kultur (og allerede har Italiensk på gymnasialt A-niveau) eller Arabisk- og islamstudier (og allerede har arabisk på gymnasialt A-niveau) skal du ikke følge et propædeutisk kursus, men studiestarten er stadig august/september. 

Adgangsprøve - Musikvidenskab og Idræt

På Musikvidenskab og Idræt er en bestået adgangsprøve et krav for, at du kan blive optaget på studiet. Du skal naturligvis også opfylde de øvrige adgangskrav til uddannelsen, en adgangsgivende eksamen og de fagspecifikke adgangskrav. Selvom du består prøven og opfylder de øvrige adgangskrav, er der ingen garanti for, at du vil blive tilbudt en studieplads. Se nærmere under henholdsvis Idræt og Musikvidenskab i studieguiden.

Ansøgere til adgangsprøven bliver udvalgt på baggrund af den almindelige kvote 1 og kvote 2 behandling. De bedst kvalificerede ansøgere modtager skriftlig besked fra universitetet angående tid og sted for adgangsprøven.

Søger du ind på Musikvidenskab eller Idræt, skal du ansøge via www.optagelse.dk inden for kvote 2-fristen (den 15. marts) - også selvom du kun ønsker din ansøgning vurderet i kvote 1.
Man kan ikke søge dispensation fra at deltage i adgangsprøverne. Der bliver ikke afholdt omprøve i tilfælde af sygdom, men man kan søge om at blive flyttet til en senere prøve, hvis en sådan er planlagt.

Gymnasial supplering

Hvornår er gymnasial suppplering relevant?

Gymnasial supplering er et tilbud du kan benytte dig af som et supplement til din gymnasiale eksamen. Det er relevant hvis:

 • du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (fag/niveau), som sammen med en adgangsgivende eksamen er et krav for at kunne søge ind på en uddannelse på Aarhus Universitet.
 • du ønsker at forbedre dit kvote 2-fagsnit. (Se nedenfor om muligheder, også hvis du allerede har bestået faget og/eller har en afsluttet gymnasial eksamen)

Bemærk at det ikke er muligt er forbedre dit kvote 1 gennemsnit via gymnasial supplering.

Hvad er gymnasial supplering?

På Aarhus Universitet skelner vi imellem to former for supplering med hver sin dokumentationsfrist:

 

Supplering før 5. juli

Sommersupplering
(efter den 5. juli)

Hvad kan suppleres?

Et eller flere fag og niveauer

Ét fag, ét niveau

Skal det angives i KOT-skemaet?

Ja, afkrydses særskilt i KOT-skemaet.

Ja, afkrydses særskilt i KOT-skemaet.

Sommersupplerer du, vurderes din ansøgning med henblik på betinget optagelse.

Skal der indsendes dokumentation for suppleringstilmeldingen?

Nej

Nej, men husk at oplyse os om, hvilket fag og niveau du supplerer i.

Hvad er fristen for eftersendelse af dokumentation for bestået eksamen til AU?

Senest den 5. juli.

Senest den 5. september

Kan karakteren bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet? Ja Nej

 

Hvordan anvendes mine karakterer fra suppleringen?

 • Det er muligt at forbedre kvote 2 snittet gennem supplering. Det er ikke muligt at forbedre sit kvote 1 snit gennem supplering.
 • Der tages altid udgangspunkt i den eksamen eller eksamensdel, der har givet den højeste karakter.
 • Det er muligt at supplere dele af et gymnasialt niveau op, således at man kan nøjes med at supplere i den mundtlige eller skriftlige del af et fag.
 • Suppleringskarakterer kan IKKE blandes med årskarakterer fra dit regulære eksamensbevis. Dvs. at man ikke kan få udskiftet en mundtlig eksamenskarakter med en mundtlig suppleringskarakter, og samtidig beholde en mundtlig årskarakter. Den mundtlige årskarakter vil i så fald bortfalde. 

  Eksempel:
  Faget Matematik A med karaktererne 7,4,2,2 erstattes med Matematik B suppleringskaraktererne 10,12,4 – også selv om der er færre karakterer på suppleringsbeviset.

Hvor foregår supplering og hvordan tilmelder jeg mig?

Supplering foregår typisk gennem VUC eller Ingeniørhøjskolerne. Se f.eks. udbud ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

www.gsdanmark.dk kan du finde information om udbud af kurser, kursusstart, steder, tilmelding og optagelse. Du kan også finde mere udfoldet generel information omkring gymnasial supplering på ug.dk.

Hvis du allerede har bestået et fag, du ønsker at karakterforbedre, eller allerede opfylder de specifikke adgangskrav, kan der være særlige forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med gymnasial supplering. Det samme kan være tilfældet, hvis du allerede har bestået en gymnasial eksamen. Kontakt et VUC for vejledning, se f.eks. www.vucaarhus.dk/uddannelser/hf/karakterforbedring/

Supplering for at opfylde sprogkravene

Sprogkravene til Aarhus Universitet kan i flere tilfælde opfyldes ved at tage en anerkendt test i stedet for et gymnasialt suppleringsfag.

Betinget optagelse

Aarhus Universitet tilbyder betinget optagelse på alle bacheloruddannelser.

Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at supplere og blive betinget optaget. Man kan blive betinget optaget uafhængigt af, hvilket specifikt adgangskrav man ikke opfylder. 

Sommersupplering

Har du søgt om optagelse på en uddannelse med studiestart til august og bliver betinget optaget, skal du senest d. 5. september dokumentere, at du har bestået det fag, som du sommersupplerer i.

Den 5. juli, hvor der er ansøgningsfrist til kvote 1, skal du dog have indsendt dokumentation af alle andre forhold, vi skal tage i betragtning, når vi behandler din ansøgning.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis senest den 5. september, eller hvis du ikke består sommersuppleringskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Vinterstart og supplering

På uddannelsen i Medicin (hvis du har foretrukket vinterstart OG bliver betinget optaget med vinterstart) er studiestarten den førstkommende januar/februar, men ansøgning om optagelse skal ske i foråret/sommeren via Den Koordinerede Tilmelding. Har man foretrukket Medicin med vinterstart, og er manblevet betinget optaget med vinterstart og dermed ikke opfylder ét af de specifikke adgangskrav, kan man supplere i det manglende specifikke adgangskrav henover efteråret/vinteren. Bemærk venligst, at man ikke er garanteret vinterstart på Medicin selvom man har foretrukket det i ansøgningen. Der kan i visse tilfælde dispenseres, således at man kan supplere hen over efteråret/vinteren, hvis man som ansøger er blevet tildelt vinterstart uden at have foretrukket det, men er dumpet sin sommersupplering.

Fristen for at dokumentere bestået supplering til en uddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit suppleringskursus senest den 5. februar, eller hvis ikke du består suppleringskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Adgangskursus til diplomingeniøruddannelserne - vinterstart

På diplomingeniøruddannelserne Bygning, Bygningsdesign, Elektronik, Informations- og kommunikationsteknologi, Maskinteknik og Elektrisk energiteknologi med studiestart den førstkommende januar/februar, kan man blive betinget optaget, hvis man er i gang med adgangskursus og afslutter det inden 5. februar.

Vær opmærksom på, at optagelse foregår i foråret/sommeren via Den Koordinerede Tilmelding.

Fristen for at dokumentere bestået adgangskursus til en diplomingeniøruddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit adgangskursus senest den 5. februar, eller hvis ikke du består adgangskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Generelt

Du skal, når du søger på optagelse.dk, oplyse hvilket fag og til hvilket niveau du supplerer senest den 5. juli – uanset om du sommersupplerer eller supplerer henover efteråret/vinteren. Hvis du søger betinget optagelse, vil din ansøgning blive behandlet som om du allerede opfylder adgangskravene. På uddannelser med adgangsbegrænsning vil din ansøgning blive vurderet efter faldende eksamensgennemsnit i kvote 1. Hvis du har søgt i kvote 2, vil din ansøgning blive vurderet på baggrund af den dokumentation, du har uploadet senest den 5. juli. Karakteren fra din sommersupplering og/eller supplering henover efteråret/vinteren vil ikke indgå i beregningen af dit kvote 2-fagsnit, hvis du søger optagelse samme år. 

Når du søger på optagelse.dk skal du angive, at du er tilmeldt et sommersuppleringskursus eller et suppleringskursus henover efteråret/vinteren, som, hvis du består kurset, vil bevirke, at du opfylder adgangskravene. 

Kun ét fag ét niveau

Din optagelse er betinget af, at du supplerer ét fag, ét niveau, og du skal på ansøgningsskemaet angive, at du er tilmeldt ét suppleringskursus. Når du har bestået suppleringskurset, skal du sende en e-mail til optagelse@au.dk og vedhæfte eksamensbeviset. Se fristerne ovenfor. 

Lavere prioritet bortfalder

Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du bliver tilbudt betinget optagelse. Det vil sige, at hvis du ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af de lavere prioriterede uddannelser. 

Kvote 1 og kvote 2

Hvis du søger optagelse senest den 15. marts vil din ansøgning blive behandlet både i kvote 1 og i kvote 2, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor. Dog vil din ansøgning i kvote 2 blive vurderet på baggrund af de bilag, du har uploadet til optagelse.dk senest 5. juli. Du kan således ikke forbedre dit kvote 2 fagsnit for årets ansøgning ved hverken sommersupplering eller supplering henover efteråret/vinteren.

Engelsk sprogkrav

Alle bacheloruddannelser undervises enten på dansk eller engelsk. Til de dansksprogede bacheloruddannelser skal sprogkravene til dansk og engelsk opfyldes. Til de engelsksprogede bacheloruddannelser skal engelsk-sprogkravet opfyldes.

Engelsk sprogkrav

Alle ansøgere skal som minimum kunne dokumentere kvalifikationer svarende til et gymnasialt engelsk B-niveau. Dog kræver nogle bacheloruddannelser kvalifikationer svarende til engelsk på A-niveau. Alle ansøgere, der søger om optagelse på en engelsksproget bacheloruddannelse, skal dokumentere, at de opfylder sprogkravet om engelsk med en af følgende tests:

 • TOEFL
  Engelsk B – Test resultat på minimum 560 (paper-based) eller 83 (internet-based)
  Engelsk A – Test resultat på minimum 600 (paper-based) eller 100 (internet-based) 
  Aarhus Universitet accepterer ikke en TOEFL ITP test.
  Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935.
 • IELTS:
  Engelsk B – Test resultat på minimum 6.5 point
  Engelsk A – Test resultat på minimum 7.0 point
 • Cambridge ESOL eksaminer
  Engelsk B – Certificate in Advanced English (CAE) eller First Certificate med karakteren A
  Engelsk A – Certificate of Proficiency (CPE) eller CAE med karakteren A
  Ansøgeren skal uploade “Confirmation of Entry”, som angiver “candidate ID number” og “candidate secret number”, som ikke står anført på selve testen.
 • CEFR valideret engelsk sprogprøve
  Engelsk B C1 level
  Engelsk A – C2 level           
 • Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år på ansøgningstidspunktet. 
 • Du skal uploade dit testresultat eller din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning på www.optagelse.dk.
 • Når du tilmelder dig en IELTS- eller TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at sende dit testresultat til AU, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat.
 • Hvis du modtager dit testresultat efter ansøgningsfristen, skal du uploade dit resultat til www.optagelse.dk inden dokumentationsfristen (du kan læse mere om frister her.)

 

Følgende er undtaget fra at indsende en af ovenstående tests

 • ”Native speakers” med engelsksproget adgangsgivende eksamen (herunder ansøgere med adgangsgivende eksamen fra USA, Canada, Australien, New Zealand samt Storbritannien). Ansøgere med adgangsgivende eksamen fra alle øvrige lande (herunder afrikanske og asiatiske lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog) skal aflevere en engelsktest.
 • Ansøgere som har en dansk/nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”) adgangsgivende eksamen (med engelskniveau der ifølge Styrelsen for International Uddannelse (www.iu.dk) svarer til A/B niveau i Danmark)
 • Ansøgere som har en bachelor- eller master-uddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritanien, Skotland eller Irland, hvor undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgeren skal dokumentere at undervisningen er foregået på engelsk.

Dansk sprogkrav

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser undervises på dansk og stiller krav om dansk på A-niveau. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Bemærk at diplomingeniøruddannelserne ikke har dansk som adgangskrav, med mindre man har en udenlandsk adgangseksamen. 

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

 • Gymnasial Dansk A niveau
  Bestået dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. Islændinge kan desuden opfylde kravet om Dansk A, ved at have bestået islandsk på tilsvarende niveau eller Studieprøven i dansk eller dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til Studieprøven i dansk.
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede:
  Studieprøven i kombination med modersmål på højeste niveau fra den adgangsgivende eksamen betragtes som tilsvarende et dansk A-niveau.
  Studieprøven skal være bestået med mindst 2 i hver af de fire discipliner. 
  Ansøgere til Medicin eller Odontologi skal have bestået Studieprøven med mindst 7 i hver af de fire discipliner. 
  Ansøgere til Fransk og Spansk skal have bestået den skriftlige del af Studieprøven med mindst 7 (de øvrige discipliner med mindst 2).
  Ansøgere til International virksomhedskommunikation i sprog og kommunikation skal have bestået Studieprøven med mindst 10 i hver disciplin
 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate) som tidligere har bestået en fuld dansk Folkeskolens afgangsprøve kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsprøve og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges). Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har taget hele Folkeskolens afgangsprøve, hvor læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk skal være bestået med minimum karakteren 02. Aarhus Universitet giver som udgangspunkt ikke dispensation fra kravet om dansk A-niveau på baggrund af bevis for Folkeskolens afgangsprøve enkeltfag i Dansk taget på Danes World Wide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende dansk niveauet på 9. klasses afgangseksamen.  
 • Ansøgere der har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A
  Ansøgere kan opfylde kravet om dansk A, hvis vedkommende gennem en individuel kompetencevurdering foretaget af VUC, har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A. 

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

LærDansk Sprogcenter 
Paludan Müllers Vej 82
DK-8200 Aarhus N

Tel.: +45 8732 5400

E-mail: aarhus@laerdansk.dk

Omregning af karakterer

Fra 2007 vil optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding foregå med udgangspunkt i den ny 7-trinsskala. Eksamensgennemsnittet og karakterer fra 13-skalaen vil blive omregnet til 7-trinsskalaen. Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala der er anvendt ved de prøver, som indgår i den adgangsgivende eksamen.

Omregning af eksamensgennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskala ved KOT-optagelse

Ved optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding vil eksamensgennemsnittet fra 13-skalaen omsættes til gennemsnit fra 7-trinsskalaen ved hjælp af følgende tabel:

13-skala

7-skala

13-skala

7-skala

13-skala

7-skala

13-skala

7-skala

6,0

2,0

7,8

5,4

9,6

10,0

11,4

12,5

6,1

2,0

7,9

5,6

9,7

10,3

11,5

12,5

6,2

2,1

8,0

5,8

9,8

10,4

11,6

12,5

6,3

2,3

8,1

6,1

9,9

10,7

11,7

12,5

6,4

2,4

8,2

6,4

10,0

10,9

11,8

12,5

6,5

2,6

8,3

6,6

10,1

11,0

11,9

12,5

6,6

2,8

8,4

6,9

10,2

11,2

12,0

12,5

6,7

3,0

8,5

7,2

10,3

11,4

12,1

12,5

6,8

3,2

8,6

7,4

10,4

11,5

12,2

12,6

6,9

3,4

8,7

7,7

10,5

11,7

12,3

12,6

7,0

3,6

8,8

 8,0

10,6

11,8

12,4

12,6

7,1

3,8

8,9

8,2

10,7

11,9

12,5

12,7

7,2

4,0

9,0

8,5

10,8

12,1

12,6

12,7

7,3

4,2

9,1

8,8

10,9

12,1

12,7

12,7

7,4

4,4

9,2

9,0

11,0

12,2

12,8

12,7

7,5

4,6

9,3

9,3

11,1

12,3

12,9

12,7

7,6

4,9

9,4

9,5

11,2

12,3

13,0

12,7

7,7

5,1

9,5

9,8

11,3

12,4

 

 


Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

Ved beregning af karaktergennemsnit i enkeltfag omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen før gennemsnittet beregnes. Der anvendes følgende tabel:

13-skala

7-trinsskala

13

12

11

12

10

10

9

7

8

7

7

4

6

02

5

00

03

00

00

-3


Hvis du har karakterer fra begge skalaer

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, der skal lægges til grund ved beregning af, om du opfylder de specifikke adgangskrav, skal dine enkelte karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. (Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen).

Justering af gennemsnit

En eventuel justering af eksamensgennemsnittet (justering af gennemsnittet med faktoren 1,08 hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen) foretages i forhold til eksamensgennemsnit (kvotient) udtrykt i 7-trinsskalaen.  Det betyder, at et gennemsnit med karakterer i 13-skalaen først skal omregnes til 7-trinsskalaen, og derefter ganges med 1,08.

Yderligere information og vejledning

For vejledning om optagelse og den ny karakterskala, kan du kontakte Informationscentret.

Du kan læse mere om omregning af kvotienter og enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.11.2015