Kvote 1, 2 og 3

Kvote 1

For at søge kvote 1 skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgnings- og dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12.00, middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 26. juli.

Hvem optages?

Vurderingen i kvote 1 sker på grundlag af den første adgangsgivende eksamen og efter princippet om faldende kvotient (eksamensgennemsnit). Det vil sige, at ansøgere med de højeste kvotienter optages, indtil der ikke er plads til flere. Den sidst optagne ansøgers kvotient, er grænsekvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet den 28. juli.

På uddannelser med fri adgang er du sikret en studieplads, hvis du opfylder adgangskravene og forudsat, at du har uddannelsen med fri adgang som din 1. prioritet. Du kan altså nøjes med at søge i kvote 1 til disse uddannelser, med mindre du har en eksamen, der kun kan vurderes i kvote 2.

Du kan ikke forbedre kvotienten fra din første adgangsgivende eksamen, men du må gerne efterfølgende tage supplerende fagniveauer, hvor disse f.eks. er krævet som specifikke adgangskrav.

Bonus for tidlig studiestart

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter, at du har færdiggjort din adgangsgivende eksamen, ganger universitetet dit eksamensgennemsnit med 1,08. Reglen gælder i år (2018) for de ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2016, 2017 og 2018. Læs mere om justering af gennemsnit. Bemærk venligst, at eksamensresultatet fra en GIF-eksamen ikke ganges med 1,08.

Kvote 2

Video: Vejledningscenteret, AU

Alle ansøgere i kvote 2 skal, som ansøgere i kvote 1, opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Alle kvote 2-ansøgninger behandles konkret og individuelt.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Kvote 2 udvælgelseskriterier

Alt afhængig af hvilken uddannelse du søger om optagelse på, er der forskellige kvote 2-udvælgelseskriterier, som ligger til grund for en eventuel optagelse.

Du kan altid se, hvilke kvote 2-udvælgelseskriterier, der indgår i en kvote 2-vurdering til de respektive uddannelser på Aarhus Universitet. Du skal bare gå ind i uddannelsesoversigten og vælge den uddannelse, som du er interesseret i at søge om optagelse på. Se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav”.  

Overordnet kan kvote 2-vurderingen deles ind i følgende overordnede udvælgelsesmåder:

 • Helhedsvurdering ud fra Fagsnit og Særlige Kvalifikationer (hovedparten af uddannelser på Aarhus Universitet).
 • Udvælgelseskriterier til de Erhvervssproglige og Erhvervsøkonomiske uddannelser på AU.
 • Udvælgelseskriterier til Naturvidenskabelige og Tekniske bacheloruddannelser, inkl. Diplomingeniøruddannelser.
 • Udvælgelseskriterier til Medicin, Antropologi og Tandplejer.

Helhedsvurdering ud fra Fagsnit og Særlige kvalifikationer

Ved en stor del af uddannelserne på Aarhus Universitet vurderer vi ansøgerne i kvote 2 ud fra en samlet og konkret helhedsvurdering på baggrund af:

1. Gennemsnit af særlige relevante fag (fagsnit) og

2. Andre særlige relevante dokumenterede kvalifikationer

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, bliver vurderet i forhold til hinanden. Vi tilbyder optagelse til dem, som vi vurderer bedst kvalificerede ud fra helhedsvurderingen af gennemsnittet af særlige relevante fag (fagsnit) og andre særlige relevante dokumenterede kvalifikationer.

Optagelsesenheden foretager en forhåndsvurdering af alle kvote 2-ansøgninger, ud fra fagsnit og særligt relevante kvalifikationer, og sender de bedst kvalificerede videre til et optagelsesudvalg, som endeligt beslutter hvem, der skal tilbydes optagelse på de enkelte uddannelser. Optagelsesudvalget vurderer ca. 3 gange så mange ansøgninger, som der er plads til på de enkelte uddannelser.

Fagsnittet afgør en væsentlig del af placeringen på vores prioriteringsliste af ansøgere. Du kan få en højere placering, hvis vi vurderer, at du har særlige kvalifikationer. Når du kigger på kvote 2 kvotienten fra sidste års optag, står der altid, at det er vejledende. Der er fordi, at de særlige kvalifikationer ikke indgår i fagsnittet, men bliver taget med i en helhedsvurdering. Man kan altså godt blive optaget selvom man har et lavere faggennemsnit, hvis det vurderes, at der foreligger særlige kvalifikationer. 

Fagsnit (gennemsnit af særligt relevante fag)

Vi laver en udregning af dit fagsnit ud fra uddannelsens særligt relevante fag. Hvilke fag det drejer sig om, kan du kan du finde under uddannelsesoversigten, hvor du vælger den uddannelse, som du er interesseret i at søge optagelse på. Du skal ind under ’adgangskrav’, hvor du kan se uddannelsens særlige relevante fag.

Du skal være opmærksom på, at de særlige relevante fag ikke nødvendigvis er de samme fag som de specifikke adgangskrav. 

Vi regner dit kvote 2 gennemsnit ud sådan her:

1. Eventuelle karakterer efter 13-skalaen konverteres til karakterer efter 7-trinsskalaen

2. Hvis der er flere karakterer i samme fag, så udregner vi først faggennemsnittet for hvert enkelt fag. Det kan være, at man både har en mundtlig og skriftlig karakter og/eller både årskarakterer og eksamenskarakterer.

3. Ud fra de ovenfor udregnede faggennemsnit regner vi et samlet gennemsnit ud, som vil være dit kvote 2 fagsnit.

Har du ikke en karakter i et kvote 2 fag eller mangler du niveauet i et kvote 2 fag

Har du ikke en karakter i et kvote 2 fag, men kun niveauet (fx ved en bestået engelsktest som TOEFL, en Individuel Kompetencevurdering eller en rektorerklæring), fratrækkes 0,5 point fra det samlede kvote 2 faggennemsnit og karakteren 0 vil indgå i udregningen.

Har du ikke niveauet i et kvote 2 fag, som fx. kan forekomme ved Psykologi, hvor de specifikke adgangskrav ikke er de samme som kvote 2 fagene, fratrækkes der 0,5 point fra det samlede kvote 2 fagsnit og karakteren 0 indgår i udregningen.

Se to eksempler på hvordan vi udregner dit kvote 2 fagsnit

Forbedre dine muligheder

Hvis du mangler et fag, eller ønsker at forbedre dine karakterer, kan du undersøge mulighederne hos VUC/GSK. Læs mere om gymnasial supplering.

Du skal søge inden kvote 2 fristen d. 15. marts. Fristen for at sende dine nye karakterer er d. 5 juli. Karakterer for supplering der afsluttes efter den 5. juli kan ikke indgå i kvote 2-fagsnittet.

Særligt relevante kvalifikationer

Udover fagsnittet laver vi også en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt du har opnået nogle særlige kvalifikationer fx. igennem udlandsophold, erhvervserfaring, videregående og meritgivende uddannelse eller lignende. For at vi vurderer dem som særlige, skal følgende kriterier være opfyldt: 

1. Kvalifikationerne skal være særligt relevante for den uddannelse, du søger ind på

2. Kvalifikationerne må ikke forekomme sædvanligt blandt ansøgere

Hvis en kvalifikation er sædvanligt blandt ansøgerne til uddannelsen, vurderer vi den ikke som særlig, men generel. Det vil sige, at det vi vil betragte som særlige kvalifikationer ét år, ikke nødvendigvis vil blive betragtet som særlige kvalifikationer det næste år. Det kommer an på, hvilke kvalifikationer hele ansøgerfeltet har i det år, du søger ind. Vi ved aldrig hvem der søger ind samtidig med dig, derfor anbefaler vi altid, at du sender alt ind, du tænker kan være relevant.

Eksempler på særligt relevante kvalifikationer har fx. tidligere været: At arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed). Det er altså vigtigt, at de særlige kvalifikationer er tæt koblet til uddannelsen.

Du skal huske, at alle dine kvalifikationer skal kunne dokumenteres. Du kan uploade dine særligt relevante kvalifikationer under fanen ”Uddannelsesvalg”, når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk.

Udvælgelseskriterier til Erhvervssproglige og Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Kvote 2 vurderingen af ansøgninger til mange af de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser på Aarhus Universitet sker med udgangspunkt i en række objektive kriterier.

Objektive kriterier kan alt efter uddannelse omhandle:

 • Karakterer og/eller niveauer i bestemte fag som Engelsk, Matematik, Tysk/Fransk/Spansk.
 • Udlandsophold
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Bemærk, at dette ikke er en udtømmende liste, men mere en introduktion til de objektive kriterier, som kan tages i betragtning i en kvote 2-vurdering.

Du finder de nøjagtige objektive kriterier under den enkelte uddannelse på Universitetets hjemmeside. Gå ind i uddannelsesoversigten og vælg den uddannelse som du er interesseret i at søge om optagelse på, og se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav” (tryk på ’+ tegnet’).

Selve udvælgelsen af ansøgere til optagelse i kvote 2, til uddannelser med objektive kriterier på Aarhus Universitet, foregår ved, at Universitet foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af alle kvote 2 ansøgere. Helhedsvurderingen sker på baggrund af fremsendt dokumentation, som relaterer sig til de objektive kriterier, der er gældende for den uddannelse, som der søges om optag på. Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, bliver vurderet op imod det øvrige ansøgerfelt, og de ansøgere som vurderes mest egnet ud fra de angivne objektive kriterier, tilbydes optag.

Bemærk, at der i helhedsvurderingen kan indgå flere forskellige ’aktiviteter’ indenfor samme periode. F.eks. kan optagelse på en relevant videregående uddannelse i udlandet både tælle som "studierelevant videregående uddannelse" og "udlandsophold".

Bemærk også, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse samt afsluttede suppleringsbeviser tæller ikke med i de 12 måneder.

Udvælgelseskriterier til Naturvidenskabelige og Tekniske bacheloruddannelser, inkl. diplomingeniør

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Læs mere om kvote 2 og adgangsprøven for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser. 

Andre kvote 2 udvælgelseskriterier

Nedenfor ses de uddannelser, som har sine helt egne kvote 2 udvælgelseskriterier. Det vil sige uddannelser, som har kvote 2 udvælgelseskriterier, som ikke går igen på nogen anden uddannelse. Uddannelserne er: 

Tandplejer - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Medicin – se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Antropologi - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

 

Kvote 3

Du behandles som Kvote 3 ansøger, hvis nedenstående gælder for dig:

 • du søger ind på en engelsksproget bacheloruddannelse OG
 • du er ikke-EU/EØS/Schweizisk statsborger OG
 • du har ikke en dansk opholdstilladelse der, fritager dig fra at betale studiegebyr (Under afsnittet ”studiegebyr”, kan du finde information om, hvilke typer opholdstilladelser, der fritager dig fra at betale studiegebyr).

Ansøgning og svar på din ansøgning

Ansøgning og dokumentationsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag.

Du får svar på din ansøgning om optagelse senest 1. juni.

Hvem optages?

Ansøgere i kvote 3 skal, som ansøgere i kvote 1 og 2, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Du kan kun behandles i kvote 3, hvis din adgangsgivende eksamen er afsluttet inden den 15. marts i ansøgningsåret. Udvælgelsen af ansøgere i kvote 3 sker efter de generelle kvote 2 regler.

Ansøgere der optages gennem kvote 3 skal i udgangspunktet ansøge om opholdstilladelse på basis af deres studier samt betale studiegebyr for at læse på Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om studiegebyr, takster og vilkår for betaling her.

Ansøgningsgebyr

Alle kvote 3 ansøgere, skal betale ansøgningsgebyr, for at få deres ansøgning vurderet. Du kan læse mere om ansøgningsgebyr i dette link: http://bachelor.au.dk/optagelse/udenlandskeansoegere/ - under afsnittet ”ansøgningsgebyr”.