Kvote 1, 2 og 3

Kvote 1

For at søge kvote 1 skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgnings- og dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12.00, middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Hvem optages?

Vurderingen i kvote 1 sker på grundlag af den første adgangsgivende eksamen og efter princippet om faldende kvotient (eksamensgennemsnit). Det vil sige, at ansøgere med de højeste kvotienter optages, indtil der ikke er plads til flere. Den sidst optagne ansøgers kvotient, er grænsekvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet den 28. juli.

På uddannelser med fri adgang er du sikret en studieplads, hvis du opfylder adgangskravene og forudsat, at du har uddannelsen med fri adgang som din 1. prioritet. Du kan altså nøjes med at søge i kvote 1 til disse uddannelser, med mindre du har en eksamen, der kun kan vurderes i kvote 2.

Du kan ikke forbedre kvotienten fra din første adgangsgivende eksamen, men du må gerne efterfølgende tage supplerende fagniveauer, hvor disse f.eks. er krævet som specifikke adgangskrav.

Bonus for tidlig studiestart

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter, at du har færdiggjort din adgangsgivende eksamen, ganger universitetet dit eksamensgennemsnit med 1,08. Reglen gælder i år (2018) for de ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2016, 2017 og 2018. Læs mere om justering af gennemsnit. Bemærk venligst, at eksamensresultatet fra en GIF-eksamen ikke ganges med 1,08.

Kvote 2

Alle ansøgere i kvote 2 skal, som ansøgere i kvote 1, opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Alle kvote 2-ansøgninger behandles konkret og individuelt.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Kvote 2 udvælgelseskriterier

Alt afhængig af hvilken uddannelse du søger om optagelse på, er der forskellige kvote 2-udvælgelseskriterier, som ligger til grund for en eventuel optagelse.

Du kan altid se, hvilke kvote 2-udvælgelseskriterier, der indgår i en kvote 2-vurdering til de respektive uddannelser på Aarhus Universitet. Du skal bare gå ind i uddannelsesoversigten og vælge den uddannelse, som du er interesseret i at søge om optagelse på. Se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav”.  

Overordnet kan kvote 2-vurderingen deles ind i følgende overordnede udvælgelsesmåder:

 • Udvælgelseskriterier ud fra Fagsnit og Særlige Kvalifikationer (hovedparten af uddannelser på Aarhus Universitet)
 • Udvælgelseskriterier til de Erhvervssproglige og Erhvervsøkonomiske uddannelser på AU.
 • Udvælgelseskriterier til Diplomingeniøruddannelser
 • Udvælgelseskriterier til Medicin, Antropologi og Tandplejer

Udvælgelseskriterier ud fra Fagsnit og Særlige kvalifikationer

En stor del af uddannelser på Aarhus Universitet vurderes i kvote 2 ud fra en konkret vurdering på baggrund af:

1. gennemsnit af særligt relevante fag (fagsnit).

2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Det vil sige, at Aarhus Universitet foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af denne type ansøgere, hvor et udregnet gennemsnit af særligt relevante fag (herefter ’fagsnit’) samt en vurdering af særligt relevante kvalifikationer indgår i helhedsvurderingen.

Hver enkelt ansøger bliver således vurderet individuelt og konkret ud fra den fremsendte dokumentation. Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, bliver vurderet op imod det øvrige ansøgerfelt, og de ansøgere som vurderes mest egnet ud fra fagsnittet og særlig relevante kvalifikationer, tilbydes optag.

I praksis betyder det, at man kan få forbedret sin indplacering på optagelsesprioriteringslisten (som bygger på fagsnit), og dermed sine optagelseschancer, hvis det vurderes, at der foreligger særlige kvalifikationer. Dette betyder, at en ansøger med et lavere fagsnit, end en ansøger som gives afslag på optagelse, kan tilbydes optag, hvis det vurderes, at der foreligger særlige kvalifikationer. Husk derfor at kvote 2-fagsnittet, som hvert år offentliggøres på Aarhus Universitets hjemmeside, er vejledende, eftersom ansøgningerne vurderes ud fra en helhedsvurdering hvor fagsnit og særligt relevante kvalifikationer indgår.

 

Fagsnit (gennemsnit af særligt relevante fag)

Aarhus Universitet laver en udregning af den enkelte ansøgers fagsnit ud fra nogle særligt relevante fag. Disse særligt relevante fag kan ses under den enkelte uddannelse på Universitetets hjemmeside. Du finder de nøjagtige fag under den enkelte uddannelse på Universitetets hjemmeside. Gå ind i uddannelsesoversigten og vælg den uddannelse som du er interesseret i at søge om optagelse på. Se herefter de særligt relevante fag for den enkelte uddannelse under afsnittet ”Adgangskrav” (tryk på ’+ tegnet’).

Husk at kvote 2-fagsnittet som hvert år offentliggøres på Aarhus Universitets hjemmeside, kun er vejledende, eftersom ansøgningerne vurderes ud fra flere parametre. Læs mere i afsnittet ovenfor.

Udregningen af kvote 2-fagsnittet sker ud fra følgende metode:

 1. Eventuelle karakterer efter 13-skalaen konverteres til karakterer efter 7-trinsskalaen, jf. § 26 i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (bek. nr. 262 af 20. marts 2007).
 2. Hvis der indgår flere karakterer i samme fag (f.eks. en mundtlig og en skriftlig karakter og/eller både årskarakterer og eksamenskarakterer), udregnes der først et faggennemsnit for hvert enkelt fag.

  Har du ikke en karakter i et kvote 2 fag, men kun niveauet (fx ved en bestået engelsktest som TOEFL, en Individuel Kompetencevurdering eller en rektorerklæring), fratrækkes 0,5 point fra det samlede kvote 2 faggennemsnit, og karakteren 0 vil indgå i udregningen. Se eksempel 2 nedenfor.

  Har du ikke niveauet i et kvote 2 fag, som fx kan forekomme ved Psykologi, hvor de specifikke adgangskrav ikke er de samme som kvote 2 fagene, fratrækkes der 0,5 point fra det samlede kvote 2 fagsnit, og karakteren 0 indgå i udregningen. Se eksempel 2 nedenfor.

 3. Til sidst, ud fra de ovenfor udregnede faggennemsnit for de enkelte fag, udregnes et samlet gennemsnit, som vil være dit kvote 2 fagsnit. Se eksempel 1.

Bemærk: De fag, der anvendes til at udregne et kvote 2-fagsnit, er ikke nødvendigvis de samme fag, som udgør de specifikke adgangskrav. Kontroller derfor altid om du opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på. Søger du om optagelse i kvote 2, anbefaler vi desuden, at du har de fag, som indgår i kvote 2-fagsnitsberegningen, således, at dine chancer for optagelse i kvote 2 øges. I Studieguiden kan du både se de specifikke adgangskrav og kvote 2-fagene under afsnittet ”Adgangskrav” for den enkelte uddannelse

Eksempel 1:

Kvote 2-fag, Psykologi

Karakter, 13-skala

Karakterer, 7-skala

Fagsnit

Dansk A

7, 6, 8

4, 2, 7

(4+2+7)/3 = 4,3

Matematik A

7, 10

4, 10

(4+10)/2 = 7

Psykologi C

10

10

(10)/1 = 10

Fysik C

9, 6

7, 2

(7+2)/2 = 4,5

Engelsk B

10, 8, 6

10, 7, 2

(10+7+2)/3 = 6,3

Kvote 2 fagsnit

(4,3+7+10+4,5+6,3)/5 = 6,4

Hvad nu hvis ikke jeg har alle de særlige kvote 2-fag?

Der udregnes et fagsnit på samme måde som ovenfor, men fag du ikke kan tildeles en karakter i; fag du ikke har bestået; eller fag du sommersupplerer samme år, som du ansøger, indgår med værdien 0, og samtidig fratrækkes der 0,5 pr. fag. . Dette forekommer, fx hvis du har taget en engelsk test (TOEFL, IELTS etc.), fået anerkendt et fag på baggrund af en Individuel Kompetencevurdering hos VUC; eller du har fået en rektorerklæring. Se eksempel 2.

Eksempel 2:

Kvote 2-fag, Psykologi

Karakter, 13-skala

Karakterer, 7-skala

Fagsnit (dumpet fysik C)

Dansk A

7, 6, 8

4, 2, 7

(4+2+7)/3 = 4,3

Matematik B

7, 10

4, 10

(4+10)/2 = 7

Psykologi C

10

10

(10)/1 = 10

Fysik C

5, 6

00, 2

(0+2)/2 = Dumpet

Engelsk B

10, 8, 6

10, 7, 2

(10+7+2)/3 = 6,3

Kvote 2 fagsnit

(4,3+7+10+0+6,3)/5*)–0,5 = 5,0

*Det totale antal af kvote 2-fag indgår altid i beregningen, dvs. der for Psykologi altid divideres med 5 – også selvom et fag indgår med værdien 0.

Til Psykologi er Fysik C ikke et specifikt adgangskrav til uddannelsen, og vedkommende i ovenstående eksempel kan derfor godt vurderes til optagelse på trods af, at faget er dumpet.

Karakterer for supplering der afsluttes efter den 5. juli, kan ikke indgå i kvote 2-fagsnittet.

Særligt relevante kvalifikationer

Universitetet foretager udover fagsnittet en konkret og individuel vurdering af, om ansøger har opnået særlige kvalifikationer igennem eksempelvis udlandsophold, erhvervserfaring, videregående og meritgivende uddannelse. For at kvalifikationerne bliver betragtet som særlige, skal følgende kriterier være opfyldt: 1) de skal være særligt studierelevante for den uddannelse man søger ind på samt 2) de må ikke forekomme sædvanligt blandt ansøgerne.

Eksempler på særlige kvalifikationer mm.

Erhvervsarbejde, udlandsophold, højskoleophold og lignende er ikke i sig selv særligt relevante kvalifikationer i forhold til ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse. De særlige kvalifikationer skal have en tæt kobling til den uddannelse, man søger optagelse på.

Vurderingen af særligt relevante dokumenterede kvalifikationer foregår i slutningen af optagelsesprocessen, da vi skal se på hvilke kvalifikationer alle ansøgere til samme uddannelse har. Hvis en kvalifikation er sædvanligt forekommende blandt ansøgerne til uddannelsen, betragter vi den ikke som særlig, men generel.

Eksempler på særligt relevante kvalifikationer har fx tidligere været: At have været udsendt som sygepasser med forsvaret i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i Medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har aftjent din værnepligt). Arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed).

Husk, at alle de relevante kvalifikationer du nævner, skal dokumenteres. Hvis de ikke er dokumenteret, kan de ikke indgå i vurderingen.

 

Du kan anføre særlige relevante kvalifikationer under fanen ”Uddannelsesvalg”, når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan også uploade et dokument til din ansøgning, hvori du anfører, hvilke særlige kvalifikationer du har, og hvordan de efter din vurdering er særligt kvalificerende i forhold til den uddannelse, som du søger optagelse på.

Udvælgelseskriterier til Erhvervssproglige og Erhvervsøkonomiske uddannelser

Kvote 2 vurderingen af ansøgninger til mange af de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser på Aarhus Universitet sker med udgangspunkt i en række objektive kriterier.

Objektive kriterier kan alt efter uddannelse omhandle:

 • Karakterer og/eller niveauer i bestemte fag som Engelsk, Matematik, Tysk/Fransk/Spansk.
 • Udlandsophold
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse
 • Udlandsophold i udvalgte lande

Bemærk, at dette ikke er en udtømmende liste, men mere en introduktion til de objektive kriterier, som kan tages i betragtning i en kvote 2-vurdering.

Du finder de nøjagtige objektive kriterier under den enkelte uddannelse på Universitetets hjemmeside. Gå ind i uddannelsesoversigten og vælg den uddannelse som du er interesseret i at søge om optagelse på, og se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav” (tryk på ’+ tegnet’).

Selve udvælgelsen af ansøgere til optagelse i kvote 2, til uddannelser med objektive kriterier på Aarhus Universitet, foregår ved, at Universitet foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af alle kvote 2 ansøgere. Helhedsvurderingen sker på baggrund af fremsendt dokumentation, som relaterer sig til de objektive kriterier, der er gældende for den uddannelse, som der søges om optag på. Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, bliver vurderet op imod det øvrige ansøgerfelt, og de ansøgere som vurderes mest egnet ud fra de angivne objektive kriterier, tilbydes optag.

Bemærk, at der i helhedsvurderingen kan indgå flere forskellige ’aktiviteter’ indenfor samme periode. F.eks. kan optagelse på en relevant videregående uddannelse i udlandet både tælle som "studierelevant videregående uddannelse" og "studierelevant udlandsophold".

Bemærk også, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse samt afsluttede suppleringsbeviser tæller ikke med i de 12 måneder.

Udvælgelseskriterier til Diplomingeniøruddannelser

Ansøgninger til diplomingeniøruddannelserne vurderes i kvote 2 på baggrund af en helhedsvurdering. I helhedsvurderingen indgår følgende kriterier, som lægger til grund for udvælgelsen af ansøgere:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag (se hvilke fag under den enkelte uddannelse)
 • Motiveret ansøgning (læs mere i næste afsnit forneden). Der lægges vægt på, at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Du kan altid se, hvilke kriterier, der indgår i en kvote 2-vurdering til de respektive diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitets hjemmeside. Du skal bare gå ind i uddannelsesoversigten og vælge den uddannelse, som du er interesseret i at søge om optagelse på. Se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav” (tryk på ’+ tegnet’).

Motiveret ansøgning

Du skal til alle diplomingeniøruddannelser skrive en motiveret ansøgning (maksimum 2400 tegn) og redegøre for dit ønske om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. I den motiverede ansøgning lægges der vægt på, at du kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Andre kvote 2 udvælgelseskriterier

Nedenfor ses de uddannelser, som har sine helt egne kvote 2 udvælgelseskriterier. Det vil sige uddannelser, som har kvote 2 udvælgelseskriterier, som ikke går igen på nogen anden uddannelse. Uddannelserne er: 

Tandplejer - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Medicin – se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Antropologi - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Datalogi

Fysik

IT Produktudvikling

 

 

 

 

Kvote 3

Du behandles som Kvote 3 ansøger, hvis nedenstående gælder for dig:

 • du søger ind på en engelsksproget bacheloruddannelse OG
 • du er ikke-EU/EØS/Schweizisk statsborger OG
 • du har ikke en dansk opholdstilladelse der, fritager dig fra at betale studiegebyr (Under afsnittet ”studiegebyr”, kan du finde information om, hvilke typer opholdstilladelser, der fritager dig fra at betale studiegebyr).

Ansøgning og svar på din ansøgning

Ansøgning og dokumentationsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag.

Du får svar på din ansøgning om optagelse senest 1. juni.

Hvem optages?

Ansøgere i kvote 3 skal, som ansøgere i kvote 1 og 2, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Du kan kun behandles i kvote 3, hvis din adgangsgivende eksamen er afsluttet inden den 15. marts i ansøgningsåret. Udvælgelsen af ansøgere i kvote 3 sker efter de generelle kvote 2 regler.

Ansøgere der optages gennem kvote 3 skal i udgangspunktet ansøge om opholdstilladelse på basis af deres studier samt betale studiegebyr for at læse på Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om studiegebyr, takster og vilkår for betaling her.

Ansøgningsgebyr

Alle kvote 3 ansøgere, skal betale ansøgningsgebyr, for at få deres ansøgning vurderet. Du kan læse mere om ansøgningsgebyr i dette link: http://bachelor.au.dk/optagelse/udenlandskeansoegere/ - under afsnittet ”ansøgningsgebyr”.