Aarhus Universitets segl

BEGIVENHEDSKULTUR

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bachelortilvalget i Begivenhedskultur er et tværfagligt tilvalgsfag, der arbejder med aktuelle medie- og oplevelsesfænomener, praksisformer, audiovisuelle udtryk og tekster i et kulturanalytisk perspektiv. Begivenheden som central værdiskabende kultur- og oplevelsesform er omdrejningspunkt, når fagets discipliner undersøger samfundsudfordringer og teoridannelser for at forstå aktuelle kulturelle strømninger. Du vil som studerende blive introduceret til bærende forståelser og traditioner, herunder fx sociologiske og kulturanalytiske teorier om politiske, æstetiske og eksistentielle begivenheder.

Værdiskabelse

Tilvalget er eksplicit anvendelsesorienteret: Det forholder sig til særlige problemstillinger, praksisfelter, sektorer og institutioner, hvor begivenhedskulturens tværfaglige, humanistiske faglighed kan bidrage med analyser og interventioner. Uddannelsens discipliner retter sig mod samtidskulturel værdiskabelse, der fx kan bruges i de kulturelle og kulturindustrielle sektorer (fx biblioteker, museer, kulturarvssteder, festivaler, kulturhuse og mediebrancher) samt i udviklingen af løsninger på sociale, kulturelle og regionale udfordringer (fx i forhold til udkantsproblematikker, bæredygtighed, identitet og social eksklusion).

Spørgsmål

På Begivenhedskultur arbejder du med spørgsmål såsom: 

  • Hvordan skabes en mediebegivenhed, og hvordan opleves og ibrugtages den af brugerne?
  • Hvordan inddrages, aktiveres og konstitueres forskellige former for krop gennem æstetiske begivenheder?
  • Hvordan skabes og bruges ritualiseringer og narrativer af individer og grupper i forbindelse med livskriser?

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Begivenhedskultur

Undervisningsformerne lægger op til projektarbejde, samarbejde i arbejdsgrupper og praksisorientering i forhold til konkrete brancher. Undervisningen består af en blanding af holdundervisning, gruppearbejde i »marken« i form af feltstudier, mundtlige oplæg, skriftlige øvelser, projektfremlæggelser og tematiske workshops. På bachelortilvalget møder du undervisere fra fx Nordisk Sprog og Litteratur og Oplevelsesøkonomi. I undervisningen vil du desuden blive præsenteret for folk, der arbejder i fx kulturinstitutioner, regionale sammenhænge og i private virksomheder.

Det sociale studieliv på Begivenhedskultur

De studerende på Begivenhedskultur kommer fra forskellige faglige baggrunde, hvilket betyder, at du vil opleve mange forskellige indgangsvinkler til løsningen af et givet problem. Der er også en række faglige og sociale arrangementer, du kan nyde godt af i fritiden:

  • Nordisk fagudvalg: Hvis du gerne vil diskutere studiemiljø, undervisning og eksamener, så er de studerendes Fagudvalg helt sikkert noget for dig. Her kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet.
  • KOMMAbar: Nordisk har naturligvis også en fredagsbar. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester. Derudover er der muligheder for besøg i hinandens fredagsbarer med fx læsegruppen etc.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- Oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags

Karriere

På tilvalget i Begivenhedskultur lærer du at indsamle, analysere og diskutere begivenhedskulturelle fænomener og deres manifestationsformer og effekter i hverdagskulturen. Du bliver god til at lave selvstændige undersøgelser inden for et begivenhedskulturelt felt - herunder til selvstændigt at etablere et empirisk korpus.

Du opøver din evne til at analysere komplekse begivenhedskulturelle tekster og fænomener på flere niveauer under inddragelse af et nuanceret teoretisk begrebsapparat, og du træner din evne til at udarbejde og diskutere forskellige begivenhedskulturelle løsninger på en problemstilling. Endelig skærpes din evne til klart at formulere og formidle komplekse begivenhedskulturelle problemstillinger og analyser. I alle uddannelsens discipliner kobles de præsenterede tilgange og perspektiver til din grundfaglighed.