Aarhus Universitets segl

CRITICAL DATA STUDIES

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Data påvirker radikalt vores liv, vores opfattelse af verden og verden i sig selv. Data og digitale infrastrukturer kvantificerer og repræsenterer ikke bare virkeligheden. De forandrer verden i bogstavelig forstand. Data og det digitale er således ikke blot et effektivt instrument til analyse og menneskelig dygtighed, men er med til at transformere det menneskelige og jordiske liv i sig selv. Hvad og hvordan ting bliver dataficeret, bearbejdet og forbundet i digitale infrastrukturer har stor betydning.

Data – et komplekst kulturelt fænomen

Data er ikke kun tekniske og materielle konstruktioner. De bliver i lige så høj grad konstrueret socialt og kulturelt. Da data optræder som sociomaterielle produkter, har de også sociomaterielle konsekvenser.
For at vi kan forstå og handle i en verden fuld af data, har vi brug for folk, der er dygtige til at analysere og forstå data som et komplekst kulturelt fænomen. Dette kræver veludviklede færdigheder inden for humaniora og socialvidenskaben, såsom fortolkning, kritisk refleksion og kulturanalyse. Desuden kræver det fortolkning, fantasi, kreativitet og omtanke, hvis man skal kunne handle ansvarligt i en verden fuld af data.

Dette tilvalg er for studerende, der ser på datas stigende rolle i samfundet med både nysgerrighed og kritisk skepsis. Det er for studerende, som gerne vil tage ansvar for og være med til at sikre en bæredygtig og etisk fremtid, og som ved, at der ikke eksisterer nogen lette eller hurtige løsninger eller enkle svar. Tilvalget er udviklet ud fra den antagelse, at læring og vidensproduktion også er praktisk anlagt og ikke kun indebærer intellektuel refleksion. Derfor veksler tilvalget mellem teori og praksis. Man skal ikke være bange for at tage fat, hvis man gerne vil lære de færdigheder, som er nødvendige for at begå sig i en verden fuld af data.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at beskæftige dig med på tilvalget:

 • Hvad er data?
 • Hvad er digitale objekter?
 • Hvor kommer data fra?
 • Hvordan indsamles, lagres, kategoriseres, vises og opbevares data?
 • Hvilke sociale og politiske konsekvenser opstår som følge af data og dataficering?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Critical Data Studies 

Din hverdag som studerende på Critical Data Studies består af en kombination af forelæsninger, øvelser og individuel forberedelse. Projektarbejde, kritisk refleksion, design og opfindsomhed spiller en central rolle på tilvalget. Fagmiljøet bærer præg af de studerendes forskellige akademiske baggrunde, hvilket resulterer i et meget dynamisk og tværfagligt miljø på tilvalget.

Det sociale studieliv på Critical Data Studies

 • Fredagsbar.dkCritical Data Studies deler fredagsbar med Informationsvidenskab, Medievidenskab og Digital Design. Her kan du hver fredag nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende..
 • PANIK: Party All Night In Katrinebjerg Det er navnet på festforeningen, der to gange om året samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.
 • SAIS: SAIS er studenterforeningen på Informationsvidenskab. SAIS laver fagligt relevante foredrag, virksomhedsbesøg og studieture.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Tilvalget i Critical Data Studies præsenterer de studerende for digitale værktøjer og teknikker i forbindelse med dataproduktion og -bearbejdning, og de studerende lærer at analysere og reflektere over disse for at forstå, hvordan de fungerer, og hvilke konsekvenser de medfører. Tilvalget arbejder på både mikro- og makroniveau ved at inkludere de studerendes egne erfaringer med data og disses digitale objekter samt ved at kigge på de større samfundsmæssige konsekvenser af data. 

Tilvalget har til formål at:

 • Opbygge viden og give de studerende mulighed for kritisk at reflektere over data og dataficering.
 • Give de studerende praktisk erfaring inden for dataproduktion og -analyse ved at anvende digitale metoder såsom netværksanalyse, datavisualisering, dataanalyse m.m.
 • Give de studerende muligheden for at udforske data og dataficeringens påvirkning af hverdagen og samfundet gennem organisering, spekulativt design, konceptuelle diskussioner og etnografi.