Aarhus Universitets segl

HUMANISTISK TEKNOLOGIUDVIKLING

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På tilvalget i Humanistisk teknologiudvikling arbejder du både teoretisk og praktisk med teknologier i samfundet. Du får viden om humanistiske forståelser for teknologi, samt teoretisk og praktisk indsigt i teknologiers forskellige udviklingsfaser. Igennem tilvalget opnår du forståelse for humanisters rolle i teknologiske udviklingsprocesser som aktiv deltager.

Praksis- og casebaseret undervisning

Undervisningen på tilvalget i Humanistisk teknologiudvikling er praksis- og casebaseret. Det betyder, at du udover forelæsninger, arbejder med udvalgte cases og selvstændigt tilrettelagte projekter. Du forventes at deltage aktivt i undervisningen gennem oplæg, diskussioner og samarbejde med din studiegruppe og dine eksterne samarbejdspartnere. Til forelæsninger og gennem de praktiske øvelser modtager du en grundlæggende indføring i humanistiske metoder til arbejdet med teknologiudvikling, hvorigennem du bliver i stand til at forstå og anvende flere metodiske tilgange på dit selvstændigt udvalgte projekt.

Spørgsmål

  • Hvad er humanistisk teknologiudvikling?
  • Hvordan skaber man fælles forståelser for teknologi på tværs af faggrænser?
  • Hvad er teknologi?
  • Hvordan skabes teknologi?
  • Hvordan og på hvilke måder kan humanister udvikle teknologi?

 

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt, hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Humanistisk teknologiudvikling

Det faglige studieliv på Humanistisk teknologiudvikling er præget af de forskellige forskningsmiljøer, som er involveret. Du forventes at bruge tid med din studiegruppe, hvor I er fælles om at løse faglige problemstillinger til undervisningen. Tilvalget trækker på mange fagmiljøer, hvilket medfører, at der er rig mulighed for at deltage i foredrag og faglige aktiviteter udover undervisningen.

Det sociale studieliv på Humanistisk teknologiudvikling 

Det sociale studieliv på Humanistisk teknologiudvikling er præget af et tæt samarbejde med uddannelsens undervisere og de eksisterende studiemiljøer på Institut for Kultur og samfund. I løbet af året er der mulighed for at deltage i både fredagsbarer og kulturelle aktiviteter med dine medstuderende og undervisere.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Humanistisk teknologiudvikling supplerer din grundfaglighed i en ny tekst. På tilvalget lærer du at indgå i samarbejder med teknologiudvikling på et humanistisk grundlag. Du bliver god til at indgå i praktiske tværfaglige samarbejder og får den teoretiske baggrund til at kunne forstå teknologiers interaktion og betydninger for samfundet – og vice versa. Du lærer at arbejde kritisk med teknologiudvikling og at indgå i udviklingsarbejdet på mange forskellige niveauer.