Aarhus Universitets segl

HUMANISTISKE KONFLIKTSTUDIER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Krigen i Ukraine trækker ud, det ekstreme højre mobiliserer i både Europa og USA, mens Israels angreb på Gaza truer med at brede sig. Europas grænser er igen sat under pres af flygtninge og migranter, og fremmedfjendskheden vinder frem. Samtidig truer klimaforandringerne med at gøre kæmpe landområder ubeboelige. Konflikter optrappes, transformeres, nedskaleres og eller bilægges imidlertid altid fortællinger, og derfor kan vi som humanister bruge vores fagligheder til at lokalisere, analysere, kommunikere og mediere i forskellige typer af konflikter. 

Aktuelle konfliktscenarier

Tilvalget præsenterer forholdet mellem fortælle- og konfliktteori og arbejder med cases relateret til kulturel erindring og migration. Det analytiske genstandsfelt er massekulturprodukter og kunstprodukter, der genfortæller, -forhandler og reformulerer konflikter som fx krig, kultursammenstød og identitets- og værdikampe. Tilvalget i Humanistiske konfliktstudier indeholder også et praksisorienteret element, der rammesætter alternative konfliktfortællinger i et fremtidsrettet perspektiv og diskuterer mulige anvendelser i konkrete konfliktscenarier. 

Spørgsmål

  • Hvad betyder fortællinger for konflikters karakter og udbredelse, og hvad betyder konflikter for fortællingers form og funktion?
  • Hvad betyder fortællingerne om fortiden for nutidens konflikter og grænsedragninger?
  • Hvad betyder fortællingerne om nutidens konflikter for vores muligheder for at manøvrere i dem? 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Humanistiske konfliktstudier

På tilvalget i Humanistiske konfliktstudier vil du møde et bredt udsnit af studerende fra mange forskellige humanistiske fagligheder, og du kommer dermed til at lære at indgå i et tværfagligt samarbejde. Underviserne er forskere, der underviser på deres eget forskningsfelt, og gruppeprojekter er en foretrukken arbejdsform på tilvalget.
Du vil derfor hurtigt blive integreret i et spændende og dynamisk fællesskab både fagligt og socialt.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Humanistiske konfliktstudier supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst og gør dig i stand til at identificere, analysere og agere i forhold til store og små konflikter i mange sammenhænge. På Humanistiske konfliktstudier lærer du at skelne mellem forskellige typer af konflikter, at analysere hvordan konflikter udvikler sig gennem forskellige stadier, og hvilken rolle forskellige typer fortællinger kan spille ift. hhv. optrapning-, nedtrapning og konvertering af konflikter.

På tilvalget bliver du god til at spotte konflikter tidligt og forstå, hvordan de kan angribes narrativt. Du bliver udfordret i forhold til at anlægge narrative strategier for accept af kulturel forskellighed og interesse-tvister, samt redskaber til konflikters inddæmning, scalering og konvertering af åbne konflikter til mere manøvrerbare formater.