Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I KREATIV OG PROFESSIONEL SKRIVNING

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2019:   
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bachelortilvalget i Kreativ og professionel skrivning udvikler din evne til at producere velskrevne tekster inden for en lang række genrer og medier. Tilvalget fokuserer på tilegnelsen af kreative arbejdsmetoder og skrivetekniske værktøjer, på din egen skrivestil samt din evne til at udvikle og forbedre andres tekster. Desuden arbejder tilvalget med skrivning som et dynamisk analyse- og forståelsesredskab, der gør dig til bedre læser af alle former for tekster og skærper dit kritiske blik for de diskurser og kulturer, du er en del af. Med sit hovedfokus på det aktive arbejde med tekster, især skrivning men også kendskabet til forskellige genrer, vil tilvalget i høj grad kvalificere din egen grundfaglighed.

Undervisning og arbejdsformer

Undervisningen på tilvalget foregår for det meste som holdundervisning, hvor du laver skriveøvelser, deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder sammen med dine medstuderende i grupper om produktion af egne tekster og af konkrete projekter med en løbende inddragelse af og interaktion med forskellige aftagere fra eksempelvis forlags-, medie- og konsulentbranchen. Du kommer til at arbejde med skriveprocesser og -metoder, individuel og kollektiv ideudvikling, genreforståelse samt produktion af digitale og multimodale tekster.

Spørgsmål

  • Hvordan udvikler man en skrivestil, der er både personlig og professionel?
  • Hvordan skriver man på én gang klart og nuanceret?
  • Hvordan bliver man mere kreativ i sin skriveproces?
  • Hvad kendetegner forskellige genrer, og hvordan kan man bruge dem i egne tekster?
  • Hvordan kan man målrette sine tekster til forskellige modtagergrupper og medier?
  • Hvad indebærer det at skrive til lydlige og visuelle medier?

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt, hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Kreativ skrivning supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. På tilvalget får du stærke kompetencer inden for udarbejdelse og redigering af tekster i forskellige genrer og medier samt innovation, kompetencer som i disse år er meget efterspurgte hos aftagere fra en bred vifte af brancher. Arbejdet med og produktionen af tekster er en overordentligt vigtig komponent i langt de fleste jobs, humanister efter endt uddannelse kommer til at bestride.

Bachelortilvalgets fokus på aktiv tekstproduktion og tekstforståelse i en bred vifte af genrer og medier vil være relevant for alle de mange jobfunktioner, hvor skrivning og arbejde med tekster indgår. Det gælder ikke blot kommunikationsstillinger og stillinger i forlagsbranchen, men også eksempelvis konsulentarbejde, undervisning, arbejde i kreative brancher, udfærdigelse af rapporter i både offentlige institutioner og private virksomheder osv.