Aarhus Universitets segl

SOCIAL MINDS

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvorfor er Social Minds et spændende tilvalg?

Mennesker har unikke sociale evner. Vi samarbejder om at nå fælles mål, vi tilpasser vores beslutninger til andres, vi koordinerer, hvad vi gør, og vi kommunikerer fleksibelt gennem forskellige medier. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad er det, der sætter os i stand til at fungere som individer i en større social sammenhæng? Hvad former vores sociale interaktioner? Og hvad er konsekvenserne af kulturelle og teknologiske forandringer i vores sociale miljø? På tilvalget Social Minds lærer du, hvordan menneskers tankevirksomhed er formet af og former den sociale verden. 

Hvordan foregår undervisningen på Social Minds?

Du vil blive præsenteret for forskellige aspekter af social tankevirksomhed på tilvalgets fire fag. Fagene fokuserer på, (1) hvordan vi forstår andres tanker og følelser, (2) hvilke kognitive processer, der understøtter vores interaktion med andre, (3) hvordan forskellige kommunikationsmedier former vores interaktioner, og (4) hvordan interaktionen mellem kultur og menneskelig kognition foregår. Du vil arbejde med disse spørgsmål fra forskellige vinkler og ved hjælp af forskellige metoder. Du vil benytte dig af alt fra teoretiske analyser til empiriske undersøgelser. Du vil både undersøge, hvordan to mennesker interagerer, og hvordan hele samfund interagerer, og du vil lære om hjerneprocesser samt teknologiske fremskridt. Desuden, eftersom erfaring er den bedste måde at lære på, vil du på tilvalget Social Minds samarbejde med studerende fra forskellige baggrunde på forskellige samarbejdsprojekter. Igennem adskillige gruppeprojekter vil du arbejde med konkrete problemstillinger, så du ikke kun opnår teoretisk viden, men også får chancen for at anvende den direkte, når du arbejder sammen med andre.

Hvilke spørgsmål forsøger vi at besvare på Social Minds?

  • Hvordan bliver menneskelige tanker og følelser formet af andre?
  • Hvordan gør forskellige kognitive processer det muligt for folk at samarbejde om forskellige opgaver?
  • Hvordan påvirker sociale medier sociale interaktioner?
  • Hvordan interagerer kultur og menneskelig kognition?     

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Social Minds

Det faglige studieliv på bachelortilvalget i Social Minds er præget af en interdisciplinær kultur. Du vil møde undervisere fra Lingvistik, Kognitionsvidenskab, Religionsvidenskab, Filosofi, Idéhistorie og Interacting Minds Centre.

Det sociale studieliv på Social Minds

Studielivet stopper ikke nødvendigvis, når du har fri. Der findes mange forskellige faglige og sociale arrangementer, som du kan deltage i sammen med dine medstuderende.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Social Minds supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. Du vil lære at (gen)fortolke menneskelig adfærd set i lyset af menneskers sociale natur og blive opmærksom på de forskellige niveauer af social indflydelse på menneskers liv. Du vil lære at identificere områder for social indflydelse, forstå kommunikationsprincipper og analysere forskellige kulturers rolle. Du vil være i stand til at se sammenhængen mellem udviklingen inden for informationsteknologi og forandringer i menneskers sociale liv. Du vil opbygge praktiske færdigheder i at lave et forskningsdesign med det formål at undersøge sociale grupper og lære om forskellige måle- og analyseteknikker. Desuden vil du træne dine egne sociale færdigheder gennem samarbejdet om praktiske projekter med andre studerende, der kommer fra forskellige baggrunde.

Tilvalget i Social Minds sætter dig i stand til at arbejde med f.eks. kommunikation, interaktionen mellem menneske og maskine, NGO’er, sociale medier, design, forbrugervalg, interkulturel mægling og uddannelse.