Aarhus Universitets segl

SOCIOLOGI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Sociologi er studiet af menneskers sociale relationer, interaktioner og handlinger. På tilvalget i Sociologi undersøger du derfor både individers konkrete praksisser og den sociale dynamik i små grupper, større organisationer og institutioner samt hele samfund. Formålet med sociologien er at opnå kendskab til menneskelige fællesskaber og samfund, deres grundlæggende principper og sammenhænge, samt hvordan og hvorfor de udvikler sig over tid.

Individ, gruppe, organisation og samfund

Tilvalget giver dig en solid introduktion til sociologi som samfundsvidenskabelig disciplin, herunder til sociologiens centrale teorier, metoder og emneområder. Som studerende får du en faglig og teoretisk viden såvel som konkrete metodiske og analytiske færdigheder, der sætter dig i stand til at identificere, undersøge og analysere aktuelle og samfundsrelevante problematikker med afsæt i det sociologiske fagfelt og din egen kernefaglighed.
Tilvalget udbydes gennem et samarbejde mellem Afdeling for Antropologi og Afdeling for Idéhistorie og Filosofi. Derfor giver tilvalget dig et tværfagligt grundlag for videre arbejde indenfor alle studiefelter med central berøring med samfundet, og du vil få grundlag for at udøve en række erhvervsfunktioner i både det offentlige og private erhvervsliv. En del af tilvalget fokuserer særligt på politisk og økonomisk sociologi, og du kommer til at arbejde praksisnært i flere af fagets discipliner, ligesom du lærer at indsamle egen kvalitativ empiri.

Spørgsmål

  • Hvad binder fællesskaber som mindre grupper eller større samfund sammen? Eller med andre ord: Hvad udgør deres sociale sammenhængskraft?
  • Hvordan opstår og reproduceres sociale forskelle og uligheder, og hvilken betydning har disse for en gruppe eller et samfund?
  • Hvad er globalisering, og hvordan påvirker den globale udvikling det konkrete liv i forskellige lokale samfund?
  • Hvordan påvirker ”krigen mod terror” samfundet og relationerne mellem forskellige dele af befolkningen?

 

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvordan tilvalget i Sociologi er bygget op, hvad det indeholder, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Sociologi

Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men der lægges stor vægt på at koble den teoretiske undervisning med konkrete cases, analyser heraf og praktiske øvelser. Der vil desuden blive mulighed for at bringe sociologiens metoder og analyseformer i praktisk anvendelse i form af samarbejde med eksterne partnere (fx institutioner, organisationer eller virksomheder).

Læsegrupper vil blive sammensat på tværs af forskellige grundfagligheder. På den måde vil man som studerende blive udfordret tværfagligt og inviteret til at gå i dialog med andre fagligheder, ligesom det forventes, at man investerer sin egen kernefaglighed i udforskningen af sociologien.

Det sociale studieliv på Sociologi

Undervisningen på tilvalg i Sociologi er centralt placeret på universitetet, hvor du får mulighed for at mærke stemningen og studiemiljøet på forskellige dele af campus. Der er muligheder for at finde en fredagsbar, og der afholdes en introduktion til tilvalget forud for semesterstart, hvor der er både faglige og sociale aktiviteter.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Sociologi supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. Du vil få en række metodiske og analytiske færdigheder, der vil sætte dig i stand til selvstændigt og systematisk at indsamle, bearbejde og vurdere empiriske data med henblik på en sociologisk analyse af aktuelle og samfundsrelevante problemstillinger. Du opøver evnen til at udvælge, anvende og vurdere kvalitative metoder, du får en basisforståelse for kvantitative metoder, og du bliver i stand til at finde og fortolke mønstre i et materiale, der kan spænde fra analyser af lokal praksis til nationale eller endda globale processer. Endelig er der muligheder for at opnå erfaring med praksisnært samarbejde med organisationer og institutioner, og du vil få erfaringer med at indgå i tværfagligt samarbejde.

I kombination med din grundfaglighed kan et tilvalg i Sociologi give dig mulighed for at søge arbejde inden for mange forskellige områder, fx analyse og rådgivning, forvaltning og organisation, politik og udvikling, forskning og evaluering, undervisning og uddannelse mv. Du kan fx blive analysemedarbejder i en interesseorganisation eller konsulentvirksomhed, hvor du skal indsamle og fortolke data. Du kan også søge arbejde indenfor administration og HR, hvor du kan bidrage til udvikling af organisationen og dens medarbejdere. Det er også en mulighed at undervise på professionsuddannelser eller andre højere læreanstalter, der i mange sammenhænge inddrager det sociologiske fagfelt.