ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 8,5 (Standby: 8)   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Economics and Business Administration er en erhvervsøkonomisk uddannelse med internationalt fokus.

Introduktion

På Economics and Business Administration lærer du at identificere, forstå, analysere og løse problemer inden for internationale forretningsområder i multinationale og internationale virksomheder.

Hverdagen på Economics and Business Administration

Undervisningen på uddannelsen er fordelt mellem gruppearbejde, holdundervisning og seminarer, hvor du bliver trænet i at fremlægge og diskutere svært tilgængeligt materiale. Du arbejder både med akademiske tekster og med udviklingen af dine personlige evner inden for kommunikation, argumentation, socialisering, samarbejde og selvdisciplin.

Internationalt fokus, grundfag og valgfag

Det internationale fokus på uddannelsen betyder, at undervisning og litteratur er på engelsk. Du kommer igennem en række grundfag som økonomistyring, marketing, afsætning, administration, organisation, finansiering og investering. Du har desuden en række redskabsfag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret, og i løbet af uddannelsen skal du vælge retning inden for enten marketing, økonomi eller ledelse.

Du får redskaber ude i verden

I løbet af uddannelsen kan du læse et semester på et universitet i udlandet. Her kan du udvikle din kulturelle forståelse og lære om samarbejde i et internationalt perspektiv. Et ophold i udlandet er en vigtig del af uddannelsen, som giver dig gode redskaber til dit arbejde med internationale forretninger.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Economics and Business Administration kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Du har som bachelor også mulighed for at arbejde i et multinationalt eller internationalt firma inden for eksempelvis import/eksport eller internationalisering. Du kan også arbejde med økonomistyring, regnskab, salg, marketing og administration.

Top-up - supplering for erhvervsakademiuddannelser

Er du uddannet markedsførings- eller finansøkonom kan du tage en bacheloruddannelse i Economics and Business Administration på kortere tid end de normale 3 år. Læs hvordan du kan supplere din erhvervsakademiuddannelse med en Top-up her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22615

 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
 • Matematik A-niveau
 • Engelsk B-niveau med karakteren min. 10 eller engelsk A-niveau
 • Engelsk over A-niveau
 • Studierelevant udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om udlandsophold i relevante sprogområder)
 • Studierelevant udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om udlandsophold i relevante sprogområder)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

Profilfag

På 5. semester skal du specialisere dig inden for et bestemt område. Det kan ske ved, at du vælger en af uddannelsens ni profiler. Du kan også vælge selv at sammensætte fagene på din profil eller at tage til udlandet.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Profiler

Business Analytics

At forklare hvad begrebet ’Business Analytics’ dækker over er måske nemmest gjort, ved blot at gengive de oprindelige fortaleres definition af begrebet som siger; ‘the use of data, information technology, statistical analysis, quantitative methods, and mathematical or computer- based models to help managers gain improved insight about their operations, and make better, fact-based decisions’ (Davenport and Harris, 2007). Begrebet indeholder derfor forhold som data-drevne modeller og beslutninger, som er blevet særdeles relevante begreber indenfor næsten enhver privat og offentlig organisation supporteret i høj grad af undersøgelser indenfor den internationale konsulentbranche. Samstemmende viser disse undersøgelser, at virksomhederne står over for store forandringer, da de i høj grad ønsker at forøge anvendelsen af forskellige kvantitative teknikker (f.eks. Monte Carlo simulering, beslutningstræer, neurale netværk, samt scenarie-analyser og transportmodeller) på det beslutningsmæssige plan. Undersøgelserne viser også noget andet vigtigt, nemlig at virksomhederne i høj grand ønsker medarbejdere med disse kundskaber for at kunne bevare deres konkurrencemæssige fordele.

HA-profilen i ’Business Analytics’ kombinerer derfor et antal kurser som udfordrer og giver den studerende disse kundskaber. Profilen bygger derfor på grundlæggende klassiske og analytiske metoder og teknikker, som den studerende allerede har stiftet bekendtskab med i løbet af de første fire semestre (f.eks. i matematik, statistik og operations management), men som nu udbygges og anvendes til forskellige beslutninger. Ved at vælge denne profil får den studerende belyst forskellige tilgange, der anvendes indenfor konceptet ’Business Analytics’ herunder relevante dataanalyser, udarbejdelse af prognosemodeller, og anvendelse af optimeringsteknikker. Desuden lærer den studerende at præsentere og formidle resultaterne af sådanne modeller. Den studerende får dermed international viden og kundskaber som kan anvendes effektivt, indenfor dynamisk performance, logistik og Supply-Chain Management, transportplanlægning, og indenfor økonomisk styring.

Corporate Communication

Communication is an essential element within all types of modern organizations, and a profound knowledge about corporations’ complex communication processes and interactions with external and internal stakeholders is the cornerstone of every successful leadership. Corporate branding, change management processes, organizational crisis, dynamic stakeholders, CSR, new social media, communication measurement, and concerted planning and action in relation to internal and external communication are some of the challenges, which the profile in Corporate Communication prepares you to handle.  The Corporate Communication profile provides you with the fundamental theoretical, methodological and practical tools needed to understand and manage the flow of corporate communication processes with a special focus on organisational and management communication, market communication and branding in a global context.

The profile prepares you to meet the challenges related to the strategic management of corporate communication. This includes providing you with a theoretical foundation as well as practical tools, which strengthens your ability to think and act strategically in relation to the organizations’ communication and enables you to understand fundamental concepts and theories within corporate communication – including analysis, development and implementation of communicative initiatives. 

Etik og ledelse

En HA-profil i Etik og Ledelse samler en række kurser, der giver mulighed for at beskæftige sig med ledelses- og organisationsteori, der adresserer de interne og eksterne etiske udfordringer, som virksomheder møder.  

Faget Organisationsetik tager udgangspunkt i et filosofisk perspektiv og inddrager konkrete cases med henblik på at afdække og forstå etiske problemer, som ledelsen af en organisation er forbundet med. Human Ressource Management har særligt fokus på, at en organisation består af mennesker som skal ledes på en både hensigtsmæssig samt effektiv måde. I faget Sustainable Production and Consumption studeres, hvordan virksomheder kan transformeres til mere bæredygtige enheder, der sikrer både bæredygtig produktion samt forbrugeradfærd. På lignende vis fokuserer Social Entrepreneurship på de sociale og miljømæssige udfordringer, vi står overfor, og hvordan en iværksætter kan udarbejde innovative løsninger på at løse disse slags problemer. 

Financial Management

Finansielle beslutningstagere som finansanalytikere, investorer og virksomhedsledere træffer beslutninger om kapitalfremskaffelse, opsparing, investering og økonomisk styring. Typisk er disse beslutninger baseret på beslutningsværktøjer og -modeller indenfor finansiering og regnskab. HA-profilen Finansiel ledelse består derfor af fag, der sammen med de obligatoriske fag i finansiering og regnskab, giver kompetencer i at udarbejde og anvende et økonomisk beslutningsgrundlag, herunder at analysere og undgå en række adfærdsmæssige faldgruber.

Fagene i denne profil sigter på at gøre den studerende kompetent til at indgå professionelt i finansiel og regnskabsmæssig ledelse. Fagene fokuserer primært på virksomheder, men der præsenteres også modeller til analyse af bl.a. behovet for og placering af pensionsopsparing, herunder investering i aktier og obligationer samt køb og finansiering af egen bolig.  

De 20 ECTS, der er nødvendige for at få profilbetegnelsen Financial Management (Finansiel ledelse), kan opnås ved alene at vælge enten dansksprogede eller engelsksprogede fag, men kan også opnås ved at kombinere dansk- og engelsksprogede fag.

Global Business

The HA profile Global Business combines courses that address the challenges and opportunities that companies face in a globalized economy. The last decades have witnessed dramatic changes in the economic environment firms are facing. Trade liberalization, reductions in transportation costs, the ICT revolution and fundamental political changes have reshaped the business environment towards an international playground where consumers and producers are located all across the world.

The Global Business profile revisits several of the fundamental disciplines that have already been taught in the compulsory HA classes – ranging from management over finance to economics - and develops the international aspects of these disciplines. Students are introduced to crucial aspects of firms’ internationalization and financing, a modern approach to international trade, empirical analyses of trade and value chains, and the challenges of managing international organizations operating across cultures. The profile will provide you with skills in identifying and solving problems companies and institutions face when they operate in the global marketplace.

Innovation and Entrepreneurship

The Innovation & Entrepreneurship profile contains courses that together cover the key issues related to the understanding and realization of innovations in established organizations and startups as well as all stages of the innovation process, from early idea generation to later stage implementation. The courses give fundamental knowledge about innovation and explore both tried and tested approaches to innovation and entrepreneurship such as business planning and new venture creation, as well as emerging and new approaches such as social entrepreneurship and design thinking. All in order to provide students will a broad range of theories and tools to engage with innovation and entrepreneurship processes in their future studies and careers. 

The profile builds primarily upon knowledge from strategy, organizational behavior and marketing and to some extent from economics, accounting and financing. 

The Innovation & Entrepreneurship profile consists of courses that provide you key insights into the challenges and opportunities when developing and implementing new products and services and working with new organizational forms. You develop fundamental knowledge of and gain experience with innovative and entrepreneurial processes as well as work with theories and models for managing innovation. As a result you cultivate your competences to act creative, innovative and entrepreneurial in both existing and new companies.

IT og forretningsudvikling

Profilen ligger i naturlig forlængelse af faget ”Forretningsudvikling med Informationssystemer” på HA-studiets 3. semester. Profilens faglige indhold er tilrettelagt ud fra et ønske om at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter kompetencer, som kan bygge bro mellem forretningsudvikling og arbejdet med informationssystemer. Det skal dog bemærkes, at der ikke fokuseres på programmering og mere ”nørdede” discipliner. Profilen har fokus på metoder og værktøjer, som giver den studerende en dybere indsigt i arbejdet med implementering af informationssystemer med henblik på at effektivisere forretningsgange og beslutninger. Der opnås hermed kompetencer i ledelse af og arbejdet med anskaffelse og implementering IT-løsninger.

Arbejdet med forretningsudvikling og implementering af komplekse IT-løsninger foregår oftest under anvendelse af projektarbejdsformen. Alle fag med relation til IT-profilen vil have berøring med projektledelse og projektarbejdsformen, og i forhold til undervisningstilrettelæggelsen vil dette bl.a. betyde, at der i stor udstrækning gøres brug af gruppearbejde/gruppeprojekter.

Sustainable Business

Sustainability is often associated with energy, natural resources and the environment – which is covered within this program - but it is more than that. The reality is that governments, businesses, citizens, consumers and NGOs have to deal with sustain­ability challenges. For example, businesses may have to appeal to environmentally conscious consumers, they may prepare for stricter future legislation, or they may find that having a positive impact on society pays off in the long run and also that it is not optimal to use precious resources to create waste. Therefore, today´s business has to come up with answers to the sustainability challenges that humanity is facing if they want to play a role in the future. This profile looks at how sustainable development as a goal should be executed in more sustainable economic systems and respective natural resource economics. Furthermore, it explores how supply chains could be designed to be more efficient or sustainable, and discusses the challenges and opportunities in sustainable production and consumption. This profile aims to determine how all these actors can manage sustainability opportunities and threats, but there may also be new openings and opportunities when firms are addressing economic as well as social and environmental aims.

Studieliv

Det faglige studieliv på Economics and Business Administration

Til forelæsningerne på Economics and Business Administration gennemgår din underviser ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen med bidrag til diskussioner, oplæg og øvelserne. Du bliver også en del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, diskutere teorierne og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Economics and Business Administration er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Economics and Business Administration. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Skema 

Mandag

10-12:            Holdundervisning i Matematik

12-18:            Læsning 

Tirsdag

9-12:              Løsning af opgaver

12-14:            Forelæsning i Business Statistics

14-16:            Holdundervisning, Financial Accounting 

Onsdag

8-10:              Holdundervisning i Organisational Behaviour

10-12:            Forelæsning i Matematik

12-14:            Læsegruppe

14-17:            Læsning 

Torsdag

8-10:              Løsning af opgaver

10-12:            Forelæsning i Organisational Behaviour

14-18:            Forelæsning i Financial Accounting 

Fredag

10-12:            Holdundervisning i Business Statistics

12-15:            Læsning

15-…:            Fredagsbar 

Det sociale studieliv på Economics and Business Administration

Det livlige studiemiljø på Economics and Business Administration giver dig rig mulighed for at deltage i forskellige faglige og sociale foreninger.

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs Allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Læs i udlandet

Da Economics and Business Administration retter sig mod internationale virksomheder, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner, få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet, og du forbedrer dine evner i at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

I løbet af din uddannelse bliver du i stand til at have det store overblik over de forskellige aspekter, der har indflydelse på driften af en international virksomhed. Du lærer at analysere virksomhedens tilstand og træffe velbegrundede beslutninger på baggrund af de problemer, du finder. 

Mange færdiguddannede får job som konsulenter, projektledere eller analysemedarbejdere i eksempelvis industrielle firmaer eller servicesektoren. Det er også muligt at komme til at arbejde med revision, salg eller som reklamemedarbejder. 

Kandidat

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Economics and Business Administration. Du kan eksempelvis vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du får indsigt i de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelsen af en virksomhed.
 • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.

Top-up – Economics and Business Administration – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)

Aarhus Universitet tilbyder suppleringsmuligheder for markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

På suppleringsordningerne kan du blive optaget på Economics and Business Administration, BSc, hvis du enten er uddannet markedsførings- eller finansøkonom. Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til suppleringsordningerne. Du får en standardmerit på i alt 90 ECTS og ved at tage yderligere 90 ECTS, opnår du bachelorgraden, som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Du kan på suppleringsordningen søge SU fra semesterstart.

Undervisningsforløb 

Suppleringsordningerne har opstart to gange om året. Det ene forløb varer 1½ år, og det andet varer 2 år.

Normalordningen varer 1½ år, hvad der nogenlunde svarer til en normalstuderendes arbejdsindsats og har kun opstart i januar måned.

På det rolige forløb er studiebelastningen lavere end en normal fuldtidsbelastning. Dette forløb varer 2 år og har kun opstart i september måned.

I oversigten kan du se de enkelte studieforløb.

Hvis dit mål er videreuddannelse på cand.merc., er valget mellem det 1½-årige og det 2-årige forløb ikke så afgørende, idet de begge vil give samme starttidspunkt på cand.merc., som kun starter én gang om året, nemlig pr. 1. september.

Uddannelsen er SU-beret­ti­get, uanset hvilket uddannelsesforløb du vælger, men du vil få fratrukket den SU-tid, du har brugt på din tidligere uddannelse.

Specifikke adgangskrav

Der er adgangsbegrænsning på uddannelserne. Optagelse vil ske efter faldende gennemsnit, og er baseret på et vægtet gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse.

Bemærk, at der krav om, at du har haft følgende valgfag på din erhvervsakademiuddannelse:

Erhvervsakademiuddannelse Valgfag
Markedsføringsøkonom

Statistik 

Driftsøkonomi

Finansøkonom

Videregående statistik  

Statistik*

Financial controller   Videregående statistik

*Bemærk: Hvis du er startet på finansøkonomuddannelsen før 2014, er det ikke et krav, at du har haft statistik som valgfag.

Sprogkrav
Fra sommeroptaget 2019 skal alle ansøgere til den engelsksprogede top-up uddannelse i Economics and Business Administration, BSc, dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Tilsvarende skal alle ansøgere til den dansksprogede top-up uddannelse i Erhvervsøkonomi, HA, dokumentere, at de opfylder kravet om danskkvalifikationer svarende til Dansk A.

Aarhus Universitet anbefaler, at dine engelsk- og danskkvalifikationer er på de krævede niveauer, men niveauerne er først et adgangskrav fra sommeroptaget 2019.

Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måde:
http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/

Matematik 
Vi kontrollerer ikke dine matematikkundskaber. Men undervisningen forudsætter, at du har et B-niveau i matematik, og du har desuden mulighed for at følge forelæsningerne på det matematikkursus, som ligger på 1. semester af HA.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

 

Ansøgningsfrister:

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  Frist for at indsende dokumentation Svar på ansøgning
1½ år 1. november Januar27. januar20. december
2 år 1. juli September1. juliMedio juli