DIPLOMINGENIØR

ELEKTRONIK (HERNING)

Elektronik udbydes også online som fjernundervisning.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Når du uddanner dig til elektronikingeniør, lærer du at udvikle og designe elektroniske produkter. Det kan være alt fra en radio til en smartphone eller avancerede styringssystemer til vindmøller. Du kan læse Elektronik på campus Herning eller i Aarhus og som fjernundervisningsforløb.

Elektronikingeniøruddannelsen i Herning bygger på projektarbejde med fokus på software, systemer og elektronik. Du arbejder med design af eksempelvis robotter, elbiler og energiteknologi, og du lærer om innovation og brugervenlighed.

 

Hverdagen på Elektronik i Herning

Undervisningen på elektronikuddannelsen i Herning er primært baseret på projektarbejde i teams. I løbet af de fire første semestre har du en række grundkurser i fysik og matematik, og du lærer om elektroniske systemer til både hardware og software. I den daglige undervisning vil du opleve et tæt samarbejde med dine medstuderende, undervisere og erhvervslivet. Elektronikingeniøruddannelsen i Herning har en lang tradition for at samarbejde med virksomheder, og som studerende kommer du derfor til at arbejde med virkelige cases i stort set alle semestre.

Det er med til at give dig netværk og erfaring som ingeniør, allerede mens du studerer.

 

Anderledes undervisningsformer

Nye digitale undervisningsteknologier er en helt naturlig del af en ingeniøruddannelse, og du kan derfor forvente et godt mix af traditionel klasseundervisning og interaktive læringsforløb. Et eksempel på dette er Flipped Classroom, som er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter. Her modtager du som studerende en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser, som du kan bruge i din forberedelse. Tiden med underviserne på universitetet bruger du sammen med din klasse til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål.

Samtidig giver et dig mulighed for at følge undervisningen via internettet, så du får mere fleksible rammer for at tilrettelægge uddannelsen, så den passer ind i din hverdag.

Lønnet praktik og specialisering

Uddannelsen til elektronikingeniør tager 3½ år, hvoraf et halvt år er i lønnet praktik. På de sidste to semester kan du specialisere dig inden for forskellige fagområder som vedvarende energi og elektroniske systemer. På sjette semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som elektronikingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads.

Visninger
"Jeg bygger kunst med elektronikken" Han har altid haft en skabertrang, og oprindeligt ville han være kunstner. Nu har han fundet sin egen kunstform på ingeniørstudierne. Mød her 22 årige Jacob Bechmann Pedersen som læser til elektroingeniør på Aarhus Universitet, Campus Herning.

Karrieremuligheder

Når du vælger en karriere inden for elektronik, skal du indstille dig på et liv, hvor det, du lærer i dag, er gammel viden i morgen. Derfor får du som diplomingeniør på Aarhus Universitet en dyb kernefaglighed inden for matematik, fysik og ingeniørvidenskabelige fag. Men du lærer også, hvordan du udnytter din teoretiske viden til hele tiden at justere, forbedre og opfinde nyt.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Elektronik er det meget sandsynligt, at du kommer til at arbejde med udvikling og innovation. Elektronikingeniører finder beskæftigelse i mange brancher og sektorer. Du har gode muligheder for at tone din uddannelse efter interesse. Måske vil du gerne designe forbrugerelektronik. Måske drømmer du om at arbejde med sundhedsteknologi eller i energisektoren. Eller måske starter du din egen virksomhed.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22955

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet kan du se de forskellige fag på elektronikuddannelsen i Herning

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Elektronik i Herning, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Adgangskursus kan også tages online i Herning.

 

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Elektronik Online (fjernundervisning)

Aarhus Universitet udbyder diplomingeniøruddannelsen i Elektronik som fjernundervisningsforløb. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper. 

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit med navnet ”Lab in a Box”, som du får tilsendt i forbindelse med studiestart.  

Du skal dog regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester, og på sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, eller måske i dit eget start-up i universitetets iværksættermiljø, hvis du har mod på det.

Flipped Classroom

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektronik Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Classroom.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. Efterfølgende gennemgås materialet i klassen.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende, og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Studiemiljø

Selvom du vælger en uddannelse online, er du ikke alene. Elektronikingeniøruddannelsen er baseret på teamarbejde, og du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger i et team og ofte i tæt samspil med en virksomhed.

Når du starter på elektronikingeniøruddannelsen, får du adgang til en IT-pakke, der gør det muligt at skabe optimale kommunikationsformer og samarbejde online. Det vil selvfølgelig være muligt for dig at deltage fysisk i undervisning og sociale aktiviteter i det omfang, du har lyst til det eller mulighed for det.

Book tid til en afklarende samtale

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse, og vores online-studerende har ofte en række særlige spørgsmål, de ønsker afklaring på. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller tid til en samtale hos os i god til før ansøgningsfristen. 

Du kan booke en tid til samtale ved at sende en mail til uddannelsesleder Per Lysgaard på perl@ase.au.dk, eller studiekoordinator Henning Slavensky på hesl@ase.au.dk

Du skal skrive ”afklarende studiesamtale” i mailens emnefelt og foreslå et par mødetidspunkter sammen med den mødeform, du ønsker. Du kan vælge imellem personligt fremmøde i Aarhus eller Herning. Eller det kan vælge et telefonisk møde eller møde via for eksempel en Skype-forbindelse.

Til samtalen vil du blive bedt om at fortælle lidt om dig selv og dine overvejelser omkring og forventninger til uddannelsen.  Derudover har du selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål om alt fra det faglige indhold til regler for optagelse og økonomi.

Studieliv

Særlig undervisning på diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen Elektronik baseres blandt andet på princippet ”Flipped Classroom”, som foregår ved, at du forud for undervisningen forbereder dig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen gennemgås de spørgsmål og udfordringer, som du har noteret under din forberedelse. Tiden i klassen bruges også til praktiske øvelser og opgaver, som anvender den gennemgåede teori. Der er fire skemalagte timer om dagen samt tid til projektarbejde om eftermiddagen. Du skal dermed regne studiet som et fuldtidsarbejde. Du vil desuden bruge meget tid med dine klassekammerater på projekter og faglige diskussioner. 

Hverdagen som diplomingeniørstuderende

Projektarbejdet på uddannelsen foregår i teams bestående af et antal studerende, som løser hver deres opgave i et større fælles projekt. Mange af projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra industrien, og på den måde kommer du til at arbejde med den nyeste viden på området. Idet undervisningen starter med, at man forbereder sig ved at se videoer, læse tekster, løse mindre opgaver, er det også muligt at deltage i undervisningen fra at andet sted end Aarhus Universitets afdeling i Herning, hvor uddannelsen bliver udbudt. I så fald vil du kunne følge klasseundervisningen via en online forbindelse. 

Herunder kan du se et eksempel på en ugeplan for 4. semester på Elektronikstudiet.

Mandag
8-10: Fysik
10-12: Programmering
12.30-16: Projektarbejde

Tirsdag
8-10: Digital signalbehandling
10-12: Design af brugergrænseflader til apparater
12.30-14: Analog elektronikdesign
14-16: Projektarbejde og vejledning

Onsdag
8-16: Projektarbejde og teamvejledning

Torsdag
8-10: Analog elektronikdesign
10-12: Programmering
12.30-16: Projektarbejde

Fredag
8-12: Embedded systemdesign
12.30-14: Projektarbejde
14-?: Fredagsbar 

Masser af praktisk erfaring

Uddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk erfaring, og du lærer systematisk at omsætte teori til praksis gennem studiets projektarbejde. Flere af projekterne foregår i samarbejde med lokale udviklingsvirksomheder og giver ofte grobund for jobmuligheder efter studiet. Desuden skal du på 6. semester i obligatorisk praktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed, hvor du vil komme til at arbejde som ingeniør.

Samarbejde med virksomheder

Elektronikingeniøruddannelsen samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en mentorordning fra 3. semester, hvor du kan komme ud og arbejde i virksomheden i de undervisningsfrie perioder, hvis du ønsker at supplere din SU eller ønsker at opleve, hvordan det er at arbejde i en virksomhed som Elektronikingeniør. Det vil gøre det hele lettere, når du skal lave dit virksomhedsprojekt på 5. semester, samt når du skal i praktik. Ofte laver du også dit bachelorprojekt i samarbejde med virksomheden.

Fredagsbar og motionscenter

På AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle afdelingen i Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscentret, som ligger lige ovenover studenterhuset – begge dele er kun få minutters gang fra AU Campus Herning. 

Studerende: Ingeniørarbejde udfordrer i høj grad kreativiteten

”Arbejdet som ingeniør er nok noget af det, der udfordrer kreativitet og innovationsevne allermest. Tag som eksempel mit praktikophold. Det var hos en virksomhed, der laver medicinsk udstyr til rumfart. Jeg arbejdede med at udvikle en teknologi, der kan måle menneskers udånding af nitrogenoxid i rummet og dermed afsløre infektioner hos astronauterne.”
Rune Inglev, uddannet Elektroingeniør fra Herning

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som diplomingeniør i Elektronik bliver du i stand til at varetage job inden for et bredt område. Mange bliver ansat som udviklingsingeniør eller projektleder. Du har også mulighed for at blive selvstændig.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Se filmen med Rune der har læst til elektronikingeniør i Herning - nu laver han medicinsk udstyr til rumfart: