Ansøgning

Kvote 1

Kvote 1 ansøgere skal søge senest 5. juli kl. 12, middag.

Kvote 2

Kvote 2 ansøgere og ansøgere til musikvidenskab og idræt skal søge senest 15. marts kl. 12, middag.

Alle ansøgere, der søger senest 15. marts, vil blive vurderet i kvote 1 og kvote 2 forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller ønsker at forbedre dine karakterer til et eventuelt kvote 2-fagsnit, kan du supplere. Læs om supplering her.

Udenlandske ansøgere

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal søge senest den 15. marts. Læs mere om adgangskrav for udenlandske ansøgere

Sådan søger du

Aarhus Universitet er sammen med de andre videregående uddannelser i Danmark tilsluttet det fælles ansøgningssystem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge op til otte forskellige uddannelser. KOT sikrer i øvrigt, at du optages på så høj en prioritet som muligt, og at du højst kan blive tilbudt optagelse på én af de søgte uddannelser. 

Du kan søge fra 1. februar

Ansøgningsportalen åbner på www.optagelse.dk den 1. februar i ansøgningsåret.

Vær opmærksom på at ALLE ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (herunder en International Baccalaureate – selvom den er gennemført i Danmark) skal søge senest den 15. marts kl. 12.00 middag. Undtaget er ansøgere med eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen, der også kan søge til fristen den 5. juli kl. 12.00 middag.

En digital ansøgning, lavet af en ansøger som har brugt NemID, anses for rettidigt modtaget, når ansøgningen er godkendt af ansøger på www.optagelse.dk inden tidsfristens udløb. Det er først når ansøgningen er godkendt på www.optagelse.dk, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen. 

Online ansøgning

Alle ansøgere skal søge optagelse online via www.optagelse.dk. Du skal ansøge ved hjælp af NemID. 

Ansøgning med NemID

Når du søger online vil du, før du kan underskrive ansøgningen, blive gjort opmærksom på, hvilke bilag, der i givet fald skal uploades.

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, eller har du en udenlandsk eksamen (herunder en dansk International Baccalaureate), findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal derfor selv uploade det til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00 middag. Hvis du har afsluttet din adgangsgivende eksamen i 2004 eller 2005, anbefaler Aarhus Universitet, at du kontrollerer, at dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen. Hvis ikke dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen, skal du selv uploade det til din ansøgning, så det er modtaget senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Vær opmærksom på, at det kun er eksamensbeviset fra din gennemførte ungdomsuddannelse, Aarhus Universitet automatisk modtager fra www.optagelse.dk. Suppleringsbeviser og lignende beviser for faglig opkvalificering fra eksempelvis VUC modtages ikke automatisk, og Aarhus Universitet indhenter ikke selv denne dokumentation. Det er således dit eget ansvar at uploade suppleringsbeviser, terminskarakterer og årskarakter, som ikke fremgår af eksamensbeviset. Beviserne skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00 middag. 

Har du ikke NemID?

Søger du uden brug af NemID, skal du efter at have godkendt ansøgningen på optagelse.dk huske at printe og underskrive følgeskrivelsen og indsende den enten pr. e-mail til ba.admission@au.dk eller til nedenstående adresse:

Aarhus Universitet
Fredrik Nielsens vej 5
8000 Aarhus C

Att: Optagelse – bacheloroptaget

Følgeskrivelsen skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 15. marts 2015 kl. 12.00 middag. 

Når du ansøger skal du:

Oplyse navn, adresse, e-mail og cpr-nummer.

Du skal desuden angive om:

 •  du ønsker sommer- eller vinterstart hvis du søger medicin (bemærk, at såfremt der er flere optagne til medicin med sommerstart, end der er pladser, rykkes de yngste optagne til vinterstart)
 • du ønsker at søge standby
 • du søger dispensation
 • du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, og i så fald hvilken/hvilke, hvor mange ECTS point du eventuelt har bestået, og om du stadig går på uddannelsen
 • du har suppleret med nye gymnasiale fagniveauer eller dansk/engelsk prøve

Husk altid at uploade dokumentation for de forhold, du ønsker lagt til grund for din ansøgning om optagelse. Herunder din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer. Søger du dispensation, skal du ligeledes uploade dokumentation herfor. Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk. Vi modtager som udgangspunkt ikke dokumentation per e-mail, post eller via personlig henvendelse.

Dokumentationskrav

Ved upload af dokumentation skal du være opmærksom på, at dokumentationen er fyldestgørende og i god kvalitet. Ved upload af eksamensbeviser skal følgende kunne aflæses klart og tydeligt:

 • Alle karakterer
 • Fag og niveau
 • Udstedende myndigheds navn (fx gymnasiets navn)
 • Udstedende myndigheds underskrift og stempel (fx rektors underskrift og skolens stempel)
 • Dit CPR nummer

Du kan se eksempler på eksamensbeviser fra danske gymnasiale uddannelser her.

Standby og tilsagn

Standby betyder, at du står til rådighed. Hvis du søger og får en standbyplads, skal du være klar til at acceptere et eventuelt tilbud om en ledig studieplads i løbet af august måned. Hvis du er blevet optaget på standby, men ikke får tilbudt en studieplads inden den af universitetet fastsatte dato i august, får du i stedet et tilsagn om optagelse det efterfølgende år.

Du er altså som minimum sikker på en studieplads ved næste års optagelse på den samme uddannelse, hvis du er standbyoptaget – dog forudsat, at du søger optagelse igen, og du dokumenterer, at du opfylder adgangskravene det kommende år. Tilbydes du en plads inden standbyfristen udløber, skal du sige ja til pladsen, ellers mister du dit tilsagn om optagelse året efter. Du kan også blive tilbudt en plads efter den af universitetet fastsatte frist, men i så fald kan du vælge at sige nej tak til pladsen og alligevel få et tilsagn om optagelse året efter.

Standby er en ekstra ansøgning

Du skal opfatte standby som en »ekstra« ansøgning imellem dine øvrige prioriterede ansøgninger. Søger du f.eks. optagelse på psykologi og historie i nævnte rækkefølge, og har du søgt standby på psykologi, kan det betyde, at du bliver standbyoptaget på psykologi og derved ikke blive optaget på historie, hvor du måske ellers ville have fået tilbudt en studieplads. Standby skal derfor på den ene side opfattes som en ekstra chance for optagelse på ønskeuddannelsen. På den anden side kan en standbyplads betyde, at du måske må udsætte din studiestart et år.

Sådan søger du standby

Du har mulighed for at søge standby til langt de fleste uddannelser. Du skal selv tilkendegive, om du ønsker at søge standby, når du søger på www.optagelse.dk. Vær opmærksom på, at du kan søge standby til en eller flere uddannelser.

Hvis du har tilsagn

Hvis du søger optagelse på baggrund af tilsagn fra året før, skal du ansøge på www.optagelse.dk senest den 5. juli, kl.12.00 middag (dog senest den 15. marts kl. 12.00 middag, såfremt du søger om optagelse på idræt eller musikvidenskab eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen inkl. International Baccalaureate). Husk at uploade en kopi af tilsagnsbrevet, en kopi af dit eksamensbevis og en kopi af evt. suppleringsfag.

Ansøgere med tilsagn skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen på lige fod med årets øvrige ansøgere - også selvom kravene skærpes i forhold til året, hvor der er givet tilsagn. På www.optagelse.dk skal du huske at tilkendegive, hvis du har tilsagn.

Grønlandske særordning

Ansøgningsfrist for optagelse gennem den Grønlandske Særordning er 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Kriterierne for optag gennem den Grønlandske Særordning skal opfyldes for at ansøger kan komme i betragtning til optagelse.

Det er vigtigt, at du uploader bilagene sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk 

Grønlandske ansøgere kan via det Grønlandske Hus i Aarhus få generel hjælp og vejledning i forhold til at studere i Danmark samt specifik vejledning i at ansøge via Særordningen. Det er også gennem Det Grønlandske Hus, at grønlandske ansøgere kan søge om Særydelser fra Grønlands Selvstyre, herunder studiestartsrejse. 

Spørgsmål vedrørende optagelse kan rettes til Bacheloroptaget på Aarhus Universitet på optagelse@au.dk

Fuldmagt

Fra og med optagelsen 2013 foregår optagelsen digitalt via www.optagelse.dk. Man kan således sende en ansøgning, hvis bare man har en internetforbindelse. Du skal derfor selv oprette en ansøgning via www.optagelse.dk.

Hvis du selv er forhindret i at kontakte os eller bekræfte en evt. studieplads i ugen efter den 28. juli, kan du give en anden fuldmagt hertil.

I fuldmagten bemyndiger du en anden person til at varetage dine interesser, hvad angår ansøgning om optagelse. Du kan uploade en fuldmagt som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan finde en formular til at udforme en fuldmagt her.

Husk at du selv skal printe og vedhæfte formularen på www.optagelse.dk.

Sygeeksamen

Bliver du syg i løbet af din eksamensperiode og skal du til sygeeksamen i august, kan du stadig søge om optagelse på Aarhus Universitet. Senest den 5. juli kl. 12.00 skal du uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk, der angiver, at du skal til sygeeksamen i august.

Du skal søge om optagelse rettidigt (15. marts i kvote 2 og 5. juli i kvote 1), men kan ikke få svar på din ansøgning, førend Aarhus Universitet har modtaget dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen. Universitetet færdigbehandler ikke din ansøgning, før vi har modtaget det endelige eksamensbevis.

Du bør kontakte bacheloroptaget på optagelse@au.dk for yderligere vejledning, såfremt du ikke forventer, at få dit endelige eksamensbevis inden studiestart.

Tidligere beståede uddannelsesdele

Har du tidligere bestået dele af en anden videregående uddannelse, eller forventer du at bestå dele af en anden videregående uddannelse inden en evt. studiestart?

Hvis du tidligere har været optaget på en anden videregående uddannelse og bestået dele af denne, eller er du i gang med en anden videregående uddannelse og forventer at bestå kurser inden en evt. studiestart, SKAL du oplyse herom i forbindelse med din ansøgning. Du skal i den forbindelse huske at uploade dokumentation på, at du har bestået et eller flere fag. Grunden til at du skal give oplysninger om og dokumentere tidligere beståede fag, er at Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en obligatorisk vurdering af, om disse fag er meritgivende.

Undlader du at oplyse og/eller giver du urigtige oplysninger om eventuelle beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.

Dokumentationskrav for uddannelser på videregående uddannelsesniveau som ikke er taget på Aarhus Universitet.

 • Alle karakterer
 • Fag, fagniveau og omfang (f.eks. ECTS point)
 • Udstedende myndigheds underskrift og stempel (f.eks. rektors underskrift og skolens stempel)
 • Dit CPR nummer

Hvis den beståede del er taget på Aarhus Universitet, er det ikke nødvendigt med udstedende myndigheds underskrift og stempel på dokumentationen. 

Tidligere indskrevet på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning.

Optagelse på samme uddannelse kan tidligst finde sted 5 mdr. efter udmeldelsen jf. adgangsbekendtgørelsen. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, i visse tilfælde også selvom du indskrives på en nyere studieordning. Det samme gælder de krav om første årsprøve og evt. tidsgrænser, der er en del af den gældende studieordning på uddannelsen.

Vær opmærksom på om du skal søge dispensation

Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg eller er blevet administrativt udmeldt fra uddannelsen, skal du søge dispensation fra de regler, som lå til grund for din udmeldelse. Din ansøgning om optagelse kan kun behandles, hvis studienævnet på uddannelsen giver dig den nødvendige dispensation til, at du vil kunne fortsætte på uddannelsen. En dispensation fra studienævnet er altså ikke en garanti for, at du vil blive optaget, men en forudsætning for, at din ansøgning om optagelse kan behandles.

Har du bestået mindre end 60 ECTS?

Hvis du har bestået mindre end det første år (60 ECTS) på den uddannelse, du søger optagelse på, skal du søge om optagelse via KOT på www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at det drejer sig om første år på den nyeste studieordning på uddannelsen. Du kan læse mere, om hvordan du søger via KOT her.

Ansøgningsfrist

Hvis du skal søge om dispensation for at kunne få lov at søge ind på uddannelsen igen, skal ansøgningen, inklusiv dokumentation i form af studieoversigt inkl. alle eksamensforsøg samt udmeldelsesårsag, være Universitetet i hænde senest d. 15. marts for at kunne blive behandlet. Du skal anvende et særligt ansøgningsskema til formålet. Du kan downloade skemaet her.

Har du bestået mere end 60 ECTS?

Har du bestået, hvad der mindst svarer til første år på den gældende studieordning på den uddannelse, du gerne vil optages på, skal du søge om ’administrativ indskrivning’ i form af overflytning, hvis du har læst på et andet universitet end Aarhus Universitet, eller genindskrivning, hvis du har læst på Aarhus Universitet. Dine muligheder for at blive overflyttet eller genindskrevet på uddannelsen afhænger af en række faktorer, fx skal der være en ledig studieplads på det studietrin, du vil indskrives på, du må ikke have opbrugt alle dine eksamensforsøg, og du skal opfylde de gældende adgangskrav.

Kan du overflyttes/genindskrives på uddannelsen, vil du normalt blive indskrevet på den nyeste studieordning. Dette kan medføre, at du ikke kan få fuld merit for alle de fag, som du har bestået på uddannelsen, inden du meldte dig ud. Her kan du læse mere om ’administrativ indskrivning’ i form af overflytning eller genindskrivning.

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger optagelse på, er det en god idé at søge vejledning hos studievejlederne på uddannelsen. Du kan kontakte en studievejleder for at få mere information.

ator