Aarhus Universitets segl

FYSIK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Vi lever i en fysisk verden. Fysik er udforskning af denne verden. Fysikken spænder vidt – fra beskrivelser af vekselvirkninger mellem stoffets allermindste dele, elementarpartiklerne, til skabelsen af galakser, stjerner og planeter.

Som grundlag for at forstå vores omverden, bliver du som studerende ført gennem fysikkens spændende univers ved at følge teoretisk undervisning kombineret med projektarbejde og eksperimentelt arbejde i fysiklaboratorierne. Fysik handler dog om meget mere end det at forstå, beskrive og forundres over fænomener og sammenhænge i vores verden. I fysik arbejdes der også med at lære at udnytte de fantastiske muligheder der er i naturen.

Som fysikstuderende opnår du også en række kvalifikationer i nogle af de fag som i det daglige er naturlige støtter for fysik – fx matematik og it. Du vil også få lejlighed til at studere og diskutere dit fag i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Som fysikstuderende ved Aarhus Universitet får du chancen for at være med helt fremme hvor den nyeste viden inden for fysikken skabes og udvikles, og du har mulighed for at blive en del af et internationalt forskningsmiljø.

Undervisningen er forskningsbaseret. Dvs. at du gennem hele studiet bliver undervist af aktive forskere, fysikere og astronomer. Og emner fra forskningens frontlinje spiller en stadig større rolle hen gennem studiet.

Fysikstudiet foregår ved Institut for Fysik og Astronomi og inspireres derfor løbende af den dynamiske og alsidige forskning som foregår her. Eksempler på forskningsområder på allerhøjeste internationale niveau er atomfysik, laserfysik, kvanteoptik, kvantecomputing, faststoffysik, nanoteknologi, subatomar fysik og astrofysik.

Instituttets forskere skaber resultater, som jævnligt får stor opmærksomhed verden over – både i videnskabelige kredse og i medierne. Instituttets forskere bidrager også til den højteknologiske udvikling i vores samfund. Institut for Fysik og Astronomi har mange spændende forskningsprojekter og forskningsfaciliteter. Der forskes i både teoretisk og eksperimentel fysik og astronomi. Instituttet råder over forskningsudstyr som muliggør en placering på forskningsfronten – fx acceleratorer og lagerringe. En del af instituttets forskning foregår ved nogle af de store forskningsinstitutioner verden over, fx CERN’s store acceleratorer ved Alperne og de store astronomiteleskoper på øde bjergtoppe i flere lande.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Fysik B og Kemi B eller

Fysik B og Bioteknologi A eller

Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

På Institut for Fysik og Astronomi er der de seneste år ydet en ekstra indsats for at skabe et godt studiemiljø – både med hensyn til arbejdsformer, det sociale miljø og de fysiske rammer.

Institut for Fysik og Astronomi er udrustet med auditorier og seminarrum, lokaler til holdundervisning og laboratorieøvelser, computerlokaler, læsepladser, studenterlokale, bibliotek, kantine, studenterbar og rekreative opholdsarealer såvel indendørs som udendørs i den smukke universitetspark.

Studiemiljøet på fysik er præget af de mange engagerede og aktive studerende. De sociale og faglige foreninger på instituttet, såvel som på fakultetet og universitet, byder på både festlige traditioner og mange arrangementer, som udgør et afvekslende supplement til det daglige arbejde.

Kl. 16 fredag eftermiddag åbner instituttets fredagsbar – Fysisk Fredagsbar – som indimellem byder på særlige arrangementer over et tema.

Mads Føk er matematikernes og fysikernes fælles blad. Bladet udkommer typisk 8−9 gange om året, og består af en vid vifte af indlæg – blandet andet med en kalender. Bladet søger at holde trit med arrangementerne på og omkring institutterne.

Fysikshowet blev startet af studerende ved Institut for Fysik og Astronomi og afholder 1−2 timers tankevækkende og underholdende gennemgang af en række fysiske fænomener – både fra vores hverdag og fra de mere ekstreme forhold som vi kan skabe i laboratoriet. Vægten er lagt på eksperimenter og kvalitative forklaringer. Fysikshowet vil vise, at det er spændende at gå på opdagelse i tingene omkring os og finde ud af, hvad der egentligt foregår, og hvordan det kan udnyttes. Holdet bag Fysikshowet består af en lille snes studerende ved instituttet.

TÅGEKAMMERET er fest- og foredragsforeningen på Det naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Ud over at arrangere fester og foredrag fungerer foreningen med deres mødelokale som social samlepunkt for studerende fra Mat-Fysfaggruppen – et fristed hvor man kan spise sin frokost, slappe af mellem forelæsninger og nyde en sodavand eller øl.

Nogle studerende har dannet foreningen UNF, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, for at udbrede kendskabet til naturvidenskaberne, fortrinsvis blandt unge. De arrangerer blandt andet foredrag, studiebesøg, studiegrupper og studieture.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Sidefaget i Fysik kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.