Aarhus Universitets segl

HISTORIE

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Historien – et billede på nutiden

Vi forstår nutiden ved at studere fortiden. Vi forsøger at lære af fortiden: Vi analyserer konsekvenserne af forskellige succeshistorier og fiaskoer, og hvordan disse er blevet formidlet i deres eftertid.

På Historie kommer du til at beskæftige dig med historien i både bøger, kilder, film og på nettet. Her studerer du historie fra alle tider og fra alle vinkler, fra de første byer i Mesopotamien til USA's rolle i Mellemøsten.

Danmarks- og verdenshistorie giver dig et overblik over væsentlige udviklinger og centrale forhold i verdens historie fra magtkampe, ideologier, nationalisme, politik og kultur til erobringer, opdagelser, udnyttelse, krig og fred. Med denne grundlæggende viden er du klar til at fordybe dig nærmere i et emne, at analysere det og perspektivere det til din egen tid.

Fra kilde til kritik

Du lærer her at undersøge et emne til bunds, finde litteratur og kilder og vurdere deres troværdighed. Evnen til at sætte sig ind i store mængder stof og vurdere det kritisk er en af de vigtigste kompetencer, du får som historiker. Du bliver også undervist i brug af relevante digitale metoder og værktøjer.

Spørgsmål

På Historie kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvilken betydning havde den franske revolution for det 19. århundrede?
 • Hvad kom kommunismen til at betyde for Rusland, Kina og resten af verden?
 • Hvorfor opløstes Romerriget?
 • Hvordan blev USA verdens mest magtfulde nation?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie A eller

Samfundsfag B og Historie B eller

Samfundsfag B og Idehistorie B eller

Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller

Historie B, Samfundsfag C og Religion C

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studieadministration i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde ydereligere information om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Historie

På Historie er der forskellige undervisningsformer, alt efter hvilket fag det drejer sig om. I Verdenshistorie og danmarkshistorie foregår undervisningen som en forelæsning i et auditorium for hele årgangen, mens fagene som Bredt emne og Kildekritisk metode foregår på hold med dig som aktiv deltager i undervisningen.

Det sociale studieliv på Historie

Historie er et stort studie, og du har mulighed for at deltage i en masse sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i et væld af forskellige foreninger: 

 • Kancelliet: Dette er de historiestuderendes eget sted, hvor man kan komme og slappe af, men også stedet hvor Historisk Fagråd holder sine møder.
 • Historisk Fagråd: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i Historisk Fagråd. Udvalget varetager de studerendes interesser på Aarhus Universitet. 
 • Historia: De studerendes foredragsforening mødes om historiske emner hver måned. Foreningen laver også ture til spændende historiske steder i Danmark. 
 • FRED: Fredagsbaren på Historie hedder FRED, som drives af frivillige i denne forening. Den afholder fredagsbar, temafester og andre hyggelige arrangementer.
 • Parlamentet: Historiestudiets fest- og socialiseringsforening, der skaber sammenhold gennem forskellige arrangementer.
 • Historisk Rejseforening: Foreningen arrangerer en årlig rejse til en spændende, europæisk by for historiestuderende.
 • Historisk Bogformidling: Denne forening består af frivillige, der bestiller billige studiebøger hjem.
 • Fortidende: Historiestudiets studieblad, hvor studerende udgiver artikler om historiske emner, interviewer undervisere, anmelder film og meget mere.
 • HSV: Studiets fodboldklub består af studerende fra mange årgange, som træner og spiller kampe hver uge. For nyligt er HSV blevet udvidet med et kvindehold.
 • Historisk Revy: Foreningen består både af musikere, skuespillere og forfattere der står bag forårets højdepunkt - revyen.
 • Historisk Studiekreds: En foredrags- og diskussionsklub med et mere teoretisk fundament end Historia.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Historie afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, samt om du eventuelt også vælger kandidattilvalg i Historie.

På tilvalget i Historie får du en bred indsigt i Danmarks og verdens historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik. Desuden bliver du god til at strukturere projekter og formidle resultaterne klart på skrift og i tale. 

Læs videre

Kandidattilvalg i Historie
Hvis du også vælger kandidattilvalg i Historie, får du kompetencer til at undervise i Historie på gymnasiet. Dine muligheder for at blive gymnasielærer er bedst, hvis du desuden har et gymnasiefag som dit centrale fag. Du er ikke bundet til at blive gymnasielærer, hvis du vælger kandidattilvalget i Historie.