Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tilvalget i Idrætsvidenskab

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2019: 5,9  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Foto: Lars Kruse /AU Foto 

Måske drømmer du om at sætte lighedstegn mellem dit studium og dine fritidsinteresser. Måske har du svært ved at forestille dig en tilværelse uden sport, adrenalin, fordybelse og fysisk aktivt samvær med andre. Idrætsuddannelsen er for dig, der brænder for idræt, og som ser en udfordring i at veksle mellem at have en teoribog i hånden og et par fodboldstøvler på fødderne. Den teoretiske del rummer fag som fysiologi, anatomi, biomekanik, idrætshistorie og idrætssociologi, mens de praktiske fag omfatter fx boldspil, friluftsliv, atletik, gymnastik og svømning. Hertil kommer en stor vægt på pædagogik og formidling. Vigtige nøgleord er samarbejde og teambuilding. På studiet får du kompetencer, der gør dig til en god underviser, leder og coach. Med uddannelsen får du også et godt grundlag for videre studier med henblik på formidling inden for idrættens mange områder.

Uddannelsen indeholder lige dele teori og praktiske øvelser. De praktiske fag kombineres løbende med teoretisk undervisning. Et undervisningsforløb i svømning foregår i både bassinet og i teorilokalet, hvor holdet gennemgår kroppens funktioner under svømning eller analyserer musklernes stræk i særlige situationer som fx udspring. Den teoretiske del rummer fag som fysiologi, anatomi, biomekanik samt idrætshistorie- og – sociologi, mens de praktiske fag dækker boldspil, friluftsliv, atletik, gymnastik og svømning.

På studiet bliver du opdateret med de kompetencer i idrætten, der gør dig til en god underviser, leder og coach. Her ligger fokus på kropskultur, pædagogik og psykologi i idrætten. Kompetencerne er ikke bare relevante inden for universitetets mure, men kan også bruges i det valgfrie praktikmodul, hvor du planlægger og gennemfører et undervisningsforløb på enten et gymnasium eller en idrætshøjskole.

Forskningen ved Center for Idræt spænder vidt. I det biomekaniske laboratorium laves der fx 3D-optagelser til bevægelsesanalyser af verdens bedste kuglestødere. I samarbejde med Team Danmark har den flerdobbelte EM-, VM- og OL-medaljevinder Joachim B. Olsen deltaget.

I et samarbejde med bl.a. Kulturministeriet og Århus Kommune er Center for Idræt i gang med at se på mulige årsagssammenhænge mellem børns overvægt og fysisk aktivitet bl.a. i forhold til deres idræts – og motionsvaner. Forskningen foregår primært ved Center for Idræt; men en del har så stor bevågenhed, at internationale samarbejdspartnere, herunder studenter og forskere, indgår i udvekslinger med studerende og ansatte ved Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik B, 

Og enten

  • Fysik B eller
  • Geovidenskab A eller
  • Biologi A og Fysik C

samt bestået optagelsesprøve.

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september. 

Adgangsbegrænsning

10 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der efter afholdelse af adgangsprøven er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker udvælgelsen ud fra ansøgernes karaktergennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 1. april, og der er tale om et simpelt gennemsnit. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Adgangsprøve

For at komme i betragtning til optagelse på tilvalg i Idræt skal du bestå en adgangsprøve samt opfylde de øvrige adgangskrav. Dato for adgangsprøver i 2021 er d. 12. – 13. juni. Der udsendes invitationer til adgangsprøven i uge 17.

 

Invitationen sendes pr. e-mail til den mailadresse, du har angivet ved din ansøgning til tilvalg i DANS. 

Prøvens formål er at sikre, at de optagne studerende vil være i stand til at nå et tilstrækkeligt højt niveau i de praktiske dele af uddannelsen, og at de optagne kan gennemføre de minimumsprøver, der skal bestås i løbet af uddannelsen. Deltagerne prøves i tre kategorier 

  • Svømning
  • Gymnastik 
  • Holdboldspil, her vælger den studerende mellem fodbold, volleyball og basketball

Der kræves tilfredsstillende præstationer i alle tre discipliner. Kriterierne for en tilfredsstillende indsats i de enkelte discipliner er følgende:

Svømning

Deltagerne skal dokumentere grundlæggende svømmefærdighed gennem 10 minutters kontinuerlig svømning.

Deltagerne skal endvidere præstere 1 hovedspring fra bassinkant efterfulgt af 50 meter svømning i en af de 4 stilarter (brystsvømning, crawl, rygcrawl, butterfly).

Deltagerne skal beherske korrekt vejrtrækning i den valgte stilart.

Gymnastik

Under vejledning skal ansøgeren demonstrere gymnastiske grundfærdigheder, der ud fra en helhedsbetragtning skal godtgøre ansøgerens fysiske og tekniske kvalifikation til at klare kravene på uddannelsen. Afprøvningen af færdighederne sker såvel i gruppe som individuelt.

Den samlede prøvetid for gymnastik er ca. 1 time og falder i to afdelinger:

Bevægelse til musik

Med musikledsagelse vises grundfærdighederne: Løb, hoppevariationer, svingende bevægelser, balancer og chassé. Der gives oplæg til enkle sammensætninger, der viser evnen til at kombinere bevægelser og orientere sig i rummet, ligesom der med vejledning ønskes demonstreret bevægelser, der viser kroppens bevægelighed. Der lægges vægt på god overensstemmelse mellem musik og bevægelse.

Grundgymnastik

Ansøgeren prøves i følgende grundfærdigheder: 

  • Håndstand – op ad væg eller makker.
  • Forlæns rulle med samlede ben
  • Baglæns rulle med samlede ben (fra stående)
  • Møllevending (vejrmølle) 

Holdboldspil

Deltageren skal dokumentere grundlæggende bevægelsesmæssige og tekniske færdigheder inden for boldspillet. Deltagerne vurderes i spilsituationer.

Bedømmelse

Deltagerne vurderes individuelt af idrætssagkyndige fra Sektion for Idræt.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse. 

Bachelortilvalgets opbygning

 

Kandidattilvalgets opbygning

 

Studieliv

Lars Kruse /AU Foto 

Institut for Idræt har til huse på Dalgas Avenue nær Universitetsparken. På Center for Idræt finder du både undervisningslokaler, computerlokaler, sportssal, bibliotek og opholdsarealer.

Studiemiljøet er præget af nærhed og sammenhold blandt engagerede og aktive studerende. Som idrætsstuderende har du mulighed for at have medindflydelse i et miljø, som forener fritid og forelæsninger.

Du kan endvidere deltage i instituttets "onsdagsmøder", som består af spændende seminarer eller foredrag om forskellige emner inden for idrættens verden. Instituttets hjemmeside og opslagstavler byder jævnligt på stillingsannoncer med forskellige relevante studiejobs.

Undervisningen i kurserne foregår som en kombination af forelæsninger og holdundervisning/praktisk undervisning. Forelæsningerne er for store grupper af studerende – i starten for hele årgangen – mens der i holdundervisningen er op til 20 studerende. Derudover er der indlagt projektarbejde og praktik i studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Forskning

Jesper Rais /AU foto 

Sektion for Idræt har to forskningsenheder, der beskæftiger sig med centrale biologiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige områder af idræt og fysisk aktivitet.

Under Forskningsenheden Biologisk idrætsteori forskes der i præstationsoptimering inden for muskelfysiologi, kredsløbsfysiologi og bevægelsesanalyser. Forskningen sigter både på præstationsoptimering inden for eliteidræt og på udvalgte patientgrupper, hvor fysisk træning bruges som rehabilitering.

Afdelingens humanistisk-samfundsvidenskabelige forskning foregår i Forskningsenheden Sport og kropskultur. Enhedens arbejde koncentrerer sig om kulturanalytiske studier af idræt og kropskultur med vægt på eliteidræt og kropskulturelle ekstremer. Specifikt fokuseres der aktuelt på doping, der bruges i eliteidræt såvel som i fitness- og bodybuilding-miljøer. Derudover fokuserer forskningen på fankulturen, der knytter sig til eliteidrætten, men omfatter grænseoverskridende rivaliseringsformer imellem forskellige fangrupper.

Karriere

Sidefaget i Idræt kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.

Eksempel på en jobprofil

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Gry Danø, kandidat i idræt, gymnasielærer

Gry læste til bachelor i idræt på Aarhus Universitet (2001- 2004). hvorefter hun tog sidefag i statskundskab (2004-  2006).  Hendes speciale lavede hun inden for idræt i samarbejde med Odense Universitet. Sideløbende med specialet arbejdede hun på Langkær Gymnasium og HF, hvor hun i dag er ansat som gymnasielærer på fuld tid.

Hvordan fik du jobbet?

- Jeg fik jobbet på Langkær gymnasium via/igennem mit netværk. Da jeg skulle i gang med at skrive mit speciale, ville jeg gerne supplere dette med et arbejde på et gymnasium,da dette var  meget studierelevant. Jeg søgte derfor job på forskellige gymnasier, men fandt ikke noget i første omgang.  En i mit netværk  kendte heldigvis til at Langkær Gymnasium manglede en person til at tage nogle timer.

Hvilke overvejelser gjorde du inden du søgte jobbet?

- Da jeg startede med at læse idræt troede jeg ikke gymnasielærerjobbet var noget for mig, , men jeg fandt hurtigt ud af at det ikke passede helt. Jeg oplevede, at jeg rigtig godt kunne lide at undervise.

- Idrætsuddannelsen er et pædagogisk studie og ligger naturligt op til undervisning og det at lære fra sig. At være sammen med unge mennesker finder jeg også rigtig givende. Desuden kommer jeg fra en familie  med mange lærere, så det har været min baggrund og ligget mig i blodet at arbejde i dette fag..

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

- Der er meget forskel på mine arbejdsdage. Jeg har som regel noget klasseundervisning, ca.  3-7 timer og  1-2 timers forberedelse. , afhængigt af hvor mange timers undervisning jeg har. Min undervisning er meget varierende da det både kan foregå ude på fodboldbanen, i skoven  eller inde i hallen.

- Derudover er der også møder. Vi holder bl.a. planlægningsmøder i vores lærerteam, så vi kan arbejde ud fra  en samlet plan for  klassen.

- Jeg kan også have dage, hvor jeg slet ikke er på gymnasiet men er ude og lærer nogle nye  ting på konferencer. Derudover er jeg med i en innovationsgruppe som arbejder på, hvordan man kobler erhvervslivet og gymnasiet sammen.

Hvordan bruger du dit fag i dit arbejde?

- Mit arbejde ligger meget tæt op af mit studie. Jeg bruger det jeg har lært rent fagligt, men også det pædagogiske  der ligger i idrætsundervisningen. Idrætsuddannelsen ruster en rigtig godt til at komme ud i et gymnasium og undervise, da man netop har det pædagogiske aspekt med og fordi man er vant til at undervise hinanden på studiet. I statskundskab som er mit sidefag,  har været en del sværere at sætte sig ind i, hvordan man skal omsætte og formidle det ud til klassen.

Bruger du dine personlige kvalifikationer i jobbet?

- Jeg bruger bl.a min evne til at formidle rigtig meget og desuden må man have en vis  tålmodighed  som underviser. Det er også vigtig at kunne møde eleverne i øjenhøjde og omgås dem med respekt for hvad de siger og gør.

Hvem arbejder du sammen med og hvordan er samarbejdet med dine kollegaer?

- Jeg har et godt samarbejde med mine kollegaer, både fra de andre fag men også internt med de andre idrætslærere. Vi arbejder i teams,med repræsentanter fra de forskellige fag . I disse teams samarbejder vi  om, at lave forskellige tværfaglige projekter til eleverne. Denne tværfaglighed åbner op for flere muligheder,  hvilket er meget udbytterigt for eleverne.  Der er noget mere forberedelsestid når man arbejder tværfagligt, men man får mere ud af det i det lange løb. Gymnasielærere er ofte ret omstillingsdygtige og det er en stor fordel når  man skal arbejde sammen på tværs af fagene.

Hvordan hænger arbejdsliv og familieliv/fritid sammen?

- Det hænger godt sammen. Som gymnasielærer er der en meget forskellig arbejdsbelastning i løbet af et år. I perioder har man meget travlt. I andre perioder er der knap så meget at lave, som for eksempel når eleverne har terminsprøver.

- Dagene kan være meget forskellige. Jeg kan have fri kl 13 den ene dag og kl. 17 den næste dag, så det kræver at man er god til at strukturere sin hverdag.

- Det er heldigvis et meget fleksibelt job hvor man selv bestemmer hvornår man vil forberede sig, så der er god mulighed for at have fritidsinteresser ved siden af.

- Jeg dyrker selv sport og det kan jeg fint få tid til så længe, jeg bare strukturerer min hverdag godt.