Aarhus Universitets segl

Tilvalg i Matematik

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Den moderne dagligdag er fyldt med matematik: Hver gang du bruger dit dankort, sørger kryptering for, at uvedkommende ikke blander sig i dine forretninger. Præmiestørrelsen på dine forsikringer er fastsat ud fra sandsynlighedsteoretiske overvejelser. GPS-systemet, der hjælper dig til at finde vej, kombinerer teknik med matematiske beregninger osv.

Matematik er et selvstændigt fag. Men samtidig er det uundværligt for andre fag, fordi matematik er naturvidenskabernes sprog.

Matematik er grundpillen i al naturvidenskab. Lige fra biologi til fysik, kemi og datalogi. Matematik er også forudsætningen for hele den teknologiske udvikling, som har præget samfundet i de seneste årtier. Matematikkens rolle hænger sammen med, at matematik historisk set har udviklet sig i en tæt vekselvirkning med bl.a. fysik og forsikringsvidenskab. Det er derfor ikke overraskende, at uddannelsen i Matematik på naturlig måde kan kombineres med andre naturvidenskabelige uddannelser.

På uddannelsen i Matematik lærer du at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder såvel de klassiske teoretiske matematiske discipliner som eksempler på anvendelser af matematik.

Mød Katrine, der har tilvalg i Matematik

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B og Matematik A

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studieadministration i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Tilvalg i Matematik

Når du tager tilvalg på Matematik, er opbygningen forskellig alt efter, hvilket hovedfag du har. Nedenfor ser du de forskellige opbygninger, vi tilbyder.

Har du hovedfag på en anden uddannelse end Biologi, Datalogi, Fysik, Idræt eller Kemi, skal du gå efter opbygningen 'Fuldt tilvalg'. 

Har du spørgsmål til opbygningen af tilvalget i Matematik, er du velkommen til at kontakte studenterstudievejlederen på studievejleder.matematik.nat@au.dk.

Fuldt tilvalg

Biologi

Datalogi

Fysik

Idræt

Kemi

Studieliv

Det daglige studiemiljø på matematik er præget af de mange aktive studerende, ph.d.-studerende og undervisere, der er dybt engagerede i deres fag.

I lektiecaféen, som kaldes matematiklaboratoriet (MAT LAB), arbejder du med din læsegruppe, eller individuelt, på opgaver til holdtimer eller til afleveringer. Læsegrupperne består ofte af 3-4 studerende. Tilstede i MAT LAB er ældre matematikstuderende eller andre konsulenter, som kan rådgive og understøtte jeres arbejde.

For hvert kursus du deltager i, bliver du tildelt et hold til teoretiske øvelser (TØ). Når du deltager i teoretiske øvelser (TØ), får du en lærer eller ældre studerende tilknyttet som instruktor. Her diskuterer I løsninger på de stillede opgaver og drøfter uges pensum.

Centrum for studierne er Institut for Matematik, hvor der ud over undervisningslokaler er kantine, bibliotek, boghandel, opholdsarealer og læsepladser.

Indenfor såvel grundforskning som anvendelsesorienteret forskning i matematik publiceres flere resultater end nogensinde før. Den udbredte opfattelse, at al matematik er udviklet og beskrevet, er derfor helt forkert. Institut for Matematisk leverer forskning på højt internationalt niveau og bidrager dermed til matematikkens rivende udvikling i samarbejde med universiteter både herhjemme og i udlandet. Som matematikstuderende er du en del af dette miljø.

Følg studielivet på Institut for Matematik

Du kan følge Institut for Matematik på Facebook og Instagram. Her kan du få et indblik i studielivet og få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende netop her

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Sidefaget i Matematik kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.