Aarhus Universitets segl

RETORIK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Retorik som kritisk og praktisk aktivitet

Retorik handler om samtalens kunst, om at fremstille og formidle et budskab og tilpasse sin formidling til en bestemt modtager. Retorik er dels en praktisk aktivitet, hvor man bearbejder og anvender sproglige og andre udtryksformer, herunder visuelle udtryk, og dels en kritisk aktivitet, hvor man analyserer, fortolker og vurderer andres ytringer. En uddannelse i retorik drejer sig derfor blandt andet om at opøve kompetencer i at anvende og analysere udtryksformer, idet man kritisk overvejer, hvordan man bedst og mest effektivt kan tage hensyn til sin samtalepartners synspunkter, mens man samtidigt fremfører og søger at overbevise andre om sine egne synspunkter. Traditionelt er retorik knyttet til offentlige og demokratiske udvekslinger, og heraf udspringer mange af fagets vigtigste begreber og vurderingskriterier. Men retorik gør sig i realiteten gældende i alle mulige situationer, hvor en udveksling af ytringer finder sted, lige fra taler, mundtlig formidling og debatter til mange forskellige skrevne genrer, og i brugen af medier, tv og reklamer.

På tilvalget i Retorik får du et grundigt indblik i retorikkens anvendelse, teori og historie, og du lærer at bruge retoriske redskaber i praksis. Du lærer at analysere og vurdere udtalelser, motiver og hensigter, og du bliver god til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i forskellige genrer og medier. Derudover får du kendskab til retorikkens historie og overblik over centrale, retoriske teorier og metoder og såvel klassiske som moderne retoriske begreber.

Spørgsmål

Du vil på faget komme til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan bliver jeg god til at præsentere mundtligt?
 • Hvordan skelner man mellem gode og dårlige argumenter?
 • Hvordan analyserer, fortolker og vurderer jeg andres retorik?
 • Hvorfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til retoriske udtryksformer?
 • Hvordan fungerer retorik i praktiske situationer som en balance mellem troværdighed, følelser og argumenter?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I nedenstående studiediagrammer for henholdsvis bachelortilvalget og kandidattilvalget i Retorik kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser. 

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Se en video om tilvalg i Retorik

Esben fortæller om Retorik til tilvalgsmessen 2023.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Hverdagen på Retorik

Undervisningen på retorik foregår typisk som forelæsning, holdundervisning og i praktiske workshops, hvor du kommer til at holde oplæg og arbejde med konkrete retoriske problemer. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.

På Retorik får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned ad studerende fra de andre æstetiske fag Æstetik og kultur, Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Litteraturhistorie. De studerende fra Kasernens seks fag samarbejder om fælles faglige og sociale arrangementer, og der foregår en lang række aktiviteter ud over undervisningen. Dette skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

 • Apéritif: er en fælles festforening for Litteraturhistorie og Retorik.
 • Visir: er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt – som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor der er rig mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik.
 • KaserneRevyen: er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Æstetisk Seminar: står hvert semester for at arrangere foredrag med præsentationer og diskussioner af aktuel forskning.
 • De Studerendes Hus og Kasernebroen: På Kasernen er der samlingssteder for de studerende på tværs af uddannelser. Blandt andet finder du De Studerendes Hus, hvor du og din studiegruppe kan holde møde i et grupperum eller slænge jer i loungen. I kan også holde kaffepause i Kasernebroen, som er Kasernens egen kantine. Udover at fungere som samlingssted kan du også købe mad og drikkevarer.
 • Kasernerådet: Et fagråd bestående af studerende fra hele Kasernen som engagerer sig i at forbedre uddannelserne og studiemiljøet på alle de Æstetiske fag
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Retorik afhænger blandt andet af dit hovedfag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, og om du eventuelt også tager kandidattilvalget i Retorik.

På Retorik lærer du at analysere og kritisere komplekse retoriske henvendelser, og du får kendskab til retorikkens historie og centrale retoriske teorier og metoder. Du opnår kompetencer inden for kommunikation, information, analyse, kritik og formidling.

Det er evner, du kan bruge til at søge arbejde som kommunikations- eller informationsmedarbejder. Her kan du eksempelvis udarbejde tekst til hjemmesider eller brochurer. Du kan også arbejde med undervisning eller formidling, eksempelvis som presserådgiver. Du kan derudover undervise på eksempelvis højskoler, efterskoler og seminarier.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også vælger kandidattilvalget i Retorik, får du mulighed for at undervise i retorik på gymnasiet. Da retorik er et lille gymnasiefag, er dine chancer for at finde arbejde som gymnasielærer størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag. 

Kandidaten i Retorik

Kandidatuddannelsen giver en grundig indføring i den retoriske tradition, argumentation, deliberation, narrativ retorik, retorisk fremstilling mm. Undervisningen er generelt tilrettelagt med henblik på at bringe undervisernes forskning og indsigter i spil på en måde, hvor den retoriske praksis er i centrum. Ud over at introducere til retoriske teorier giver uddannelsen således både kritiske og praktiske kompetencer, og de studerende får gode muligheder for at deltage aktivt i undervisningen.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, samt få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere.