DIPLOMINGENIØR

ELEKTRISK
ENERGITEKNOLOGI

Er fremtidens energiforsyning bæredygtig?

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi får du en nøglerolle i udviklingen af en bæredygtig energiforsyning i Danmark og resten af Europa. Uddannelsen giver dig indgående kendskab til energisektoren og højt specialiseret teknisk viden om design af elektriske systemer. Du lærer også at bruge denne viden til at udvikle produkter, der producerer og forbruger elektrisk energi.

Introduktion

Udviklingen af nye energiformer har til alle tider været en vigtig katalysator for store samfundsforandringer. Vi står nu på tærsklen til et nyt kapitel i verdenshistorien, og i de kommende år, vil vi opleve store ændringer i den måde, vi producerer, distribuerer og bruger energi på. Danmark skal som det første land have en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050. Det er en helt unik vision, som kræver, at vi bliver bedre til at integrere for eksempel sol, vind, brint og biomasse i vores elektriske system. Danske ingeniører vil blive frontløbere i denne omstilling i de kommende år.

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi får du en solid ingeniørmæssig kernefaglighed og højt specialiseret teknologiindsigt. Det er den ballast, der gør dig i stand til at arbejde med og udvikle nye energiløsninger. Men det er også en forudsætning for, at du kan forstå de politiske, økonomiske og historiske konsekvenser af den gennemgribende modernisering af energiinfrastrukturen, du kommer til at bidrage til som færdiguddannet ingeniør.

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du kan desuden følge tværgående kurser i bl.a. Drifts og virksomhedsøkonomi og Projektmanagement. På de næste semestre lærer du om energiteknologier til energiproduktion, -lagring, -distribution, og -transmission. Du lærer også at bruge laboratorieudstyr, simuleringsværktøjer og produktstandarder.


Derfor valgte jeg at læse Elektrisk energiteknologi

Alina ville være antropolog, men valgte stedet at læse til diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi.

”Alt det her med vedvarende energi og andre miljøvenlige energiformer, og hvordan man kobler det hele på elnettet, er virkelig interessant. Elnettet er en anden måde, vores samfund er skruet sammen på, end lige det sociale. Vi er super afhængige af strøm. Hvis vi ikke havde elektricitet, ville hele samfundet bryde ned,” fortæller Alina


Hverdagen som studerende på Elektrisk energiteknologi

Undervisningen på Elektrisk energiteknologi bygger på både klasseundervisning, forelæsninger, projektarbejde og laboratorieøvelser. Du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger - ofte i samarbejde med virksomheder.  

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 3000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner. Hvis du ønsker at udfordre din tekniske kernefaglighed, er der gode muligheder for at lave tværgående projektarbejde. Studiemiljøet er kendetegnet ved gode studieservices som for eksempel IT-support, studievejledning, gratis kurser og studiearbejdspladser. Samtidig er der en lang række fritids- og foreningstilbud, som arrangeres af forskellige grupper af ingeniørstuderende.

Alle ingeniørområdets lokaliteter, eksperimentelle faciliteter samt læringsteknologier er opdaterede. Det betyder, at du blandt andet får din daglige gang i top-moderne laboratorieomgivelser, og at nye medier inddrages i undervisningen.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed. Aarhus Universitet hjælper ingeniørstuderende med at finde en relevant praktikplads med et læringsudbytte, som kan være med til at tone den ingeniørprofil, den enkelte studerende ønsker.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Efter praktikken specialiserer du dig inden for det energiteknologiske område i de sidste to semestre, hvor du også skal lave dit afsluttende bachelorprojekt.

En karriere inden for Elektrisk energiteknologi

Energi er hot og karrieremulighederne mange for ingeniører inden for Elektrisk energiteknologi - tidligere Stærkstrøm. Kenneth Knudsen er en af de mange færdige ingeniører fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, og han har fundet sit drømmejob som netanalytiker ved energinet.dk.

Se filmen med Kenneth og læs mere om hvilke muligheder du har for fremtiden under punktet "karriere", her på siden.

Læs kandidatuddannelsen til civilingeniør

Når du er uddannet diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi, kan du læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Elektroteknologi.

Adgangskrav

 

Optagelsesområdenummer

22870 (Sommerstart)

22875 (Vinterstart)

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden).
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

 

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

NB! Det har tidligere været muligt at skifte studieretning fra Elektrisk energiteknologi til Elektronik eller IKT. Dette er ikke længere muligt, da studieordningen er ændret.

Uddannelsens opbygning kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi (stærkstrøm), kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne. Nogle fag kan også læses i sommerferien føre studiestart.

Studieliv

Hverdagen på Elektrisk energiteknologi

På uddannelsen har du cirka 25 skemalagte timer per uge. Herudover skal du bruge en hel del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde, og i alt skal du regne med omkring 40 timers studiearbejde per uge. Hvert semester afsluttes med et semesterprojekt, hvor du demonstrerer, at du kan bruge din teoretiske viden til at løse en nærmere defineret praktisk opgave. 

Praktik på 5. semester

Som led i uddannelsen skal du i et semesters lønnet praktik som ingeniør i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Ofte arbejder ingeniørpraktikanterne med aktuelle udviklings- og innovationsaktiviteter. Det kan være i form af et velafgrænset praktikprojekt, eller praktikanten kan indgå i dagligdagen i virksomhedens ingeniørteam.

Aarhus Universitet hjælper ingeniørstuderende med at finde en praktikplads med udgangspunkt i specifikke ønsker i forhold til faglig specialisering eller udvikling af generelle ingeniørkompetencer.

I praktikken får du indblik i ingeniørens arbejde, og du får en enestående mulighed for at danne netværk.

Flere muligheder for specialisering

På sjette og syvende semester har du mulighed for at specialisere dig via forskellige kurser, der bygger videre på din viden fra de første semestre og ingeniørpraktikken. Det faglige fokus på den sidste del af uddannelsen fordeler sig på områderne energiproduktion, energidistribution og automatisering.

Projektarbejde og selvstændige studier

I den daglige undervisning lærer du at arbejde løsnings- og projektorienteret og at samarbejde med andre. Undervisningen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du hele tiden arbejder med at bringe din teoretiske viden i spil i forhold til at løse konkrete problemstillinger.

Studerende: Danmark er globalt udviklingslaboratorium for energiteknologi

"Noget af det bedste ved uddannelsen er karriereperspektiverne. Danmark er et globalt udviklingslaboratorium for nye energiteknologier, og det genererer en masse interessant ingeniørarbejde. Jeg vil gerne arbejde med udvikling af el-biler og en bæredygtig elektrificering af transportsektoren." (Simon Jæger, studerende, Elektrisk energiteknologi)

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et ingeniørmiljø med cirka 3000 ingeniørstuderende. Du har rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Mange jobmuligheder

Diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren. Det kan for eksempel være produktudvikling med fokus på at kommercialisere opfindelser, der kan sikre bedre anvendelse og udnyttelse af energi fra bæredygtige kilder som vind, sol, bølger, brint og biogas. Andre beskæftiger sig med at designe distributionssystemer, som kan sikre en pålidelig, hurtig og effektiv transport af el gennem lande og på tværs af grænser.

Virksomheder efterspørger også i stigende grad ingeniører med dyb indsigt i teknologiske trends til jobs, der handler om rådgivning, energiledelse, forbrugsstyring og handel med el på globale markeder. På samme måde har ministerier, kommuner og styrelser voksende interesse for at ansætte ingeniører til scenarie- og politikudvikling inden for energiområdet.

En del diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi forventes i de kommende år at skulle arbejde med design og integration af nye teknologier til elektrificering af energisektoren med særligt fokus på transport (tog, fly og bil), mens andre vil komme til at beskæftige sig med intelligent styring af energiforbruget.

Ingeniører i Elektrisk energiteknologi er også efterspurgte i en lang række andre brancher, hvor der er behov for indgående kendskab til teknologitrends inden for energiområdet. Det kan for eksempel være i  fødevare- eller medicinalindustrien.

Aarhus Universitet udvikler diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi i tæt samarbejde med erhvervslivet, og ledigheden for dimittender er ekstremt lav. Ingeniører i Elektrisk energiteknologi har nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark. 

Når du er uddannet diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi, kan du læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Elektroteknologi. Her kan du specialisere dig inden for områder som for eksempel analog og digital elektronik til regulering, transmission og indsamling af data, fiberoptik, integreret optik og elektrooptik.