Aarhus Universitets segl

ARKÆOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,1 (Standby: 6,0) 
Undervisningssprog  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22288

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Arkæologi er en sammenlægning af Forhistorisk arkæologi og Historisk arkæologi. Studiet handler om at forstå, forklare og formidle fortidige menneskers liv, færden, kultur og samfund. På Arkæologi studerer du fortidens levn og den arkæologiske kulturarv - fra de tidligste mennesker til og med i dag. Med næsen i bogen, fingrene i jorden og øjnene på tingene, lærer du at fortolke fortidens spor og formidle din viden om vores forfædres kultur.

Stik næsen i bogen og fingeren i jorden

Gennem studiet får du overblik over datidens levevilkår og kulturer, du lærer udgravnings- og dokumentationsteknikker samt forskellige analysemetoder. Undervisningen på bacheloruddannelsen i Arkæologi er bygget op om forelæsninger og holdtimer, begge med aktiv deltagelse og gensidig diskussion mellem studerende og underviser. Du kommer på ekskursioner samt udgravninger, som er en central del af arkæologisk arbejde og forskning 

På udgravning vil du lære det arkæologiske ’håndværk’ og dets mange teknikker at kende. Du lærer at arbejde selvstændigt og kritisk med de fysiske spor efter datidens mennesker og samfund ved hjælp af humanistiske og naturvidenskabelige metoder. I fortolkningen og analyse af fund, vil du komme omkring fagområder såsom socialantropologi, historie, religionsvidenskab, geologi, biologi og geografi.

Fortolkning og formidling

Du vil lære at formidle din viden om fortiden, arkæologi og kulturarv til et bredt publikum og du vil få indsigt i hvilken rolle arkæologi og kulturarv har i nutidens verden. Du vil få færdigheder indenfor kulturarvsforvaltning, projektstyring, dokumentationsmetoder og IT-arkæologiske redskaber. Kort sagt: du vil blive trænet til den moderne arkæologs opgaver.

Jordens detektiver

På bacheloruddannelsen i Arkæologi lærer du at beskrive og systematisere fortidens efterladenskaber, og du opnår kendskab til bebyggelsesmønstre, fortidslevn og kultur. Alt efter om du sporer dig ind på forhistorisk eller historisk arkæologi, kan du komme tæt på fortidens mennesker og deres samfund gennem studiet af alt fra jægerstenalderens jagtmetoder, jernalderens bondesamfund til ridderstanden eller bylivet i middelalderen. Du kan nærstudere genstande som bronzealderens rageknive, vikingetidens Tors-hammere eller middelalderens borge, eller anlæg som stenalderens jættestuer og renæssancens befæstninger. Du kan også grave dybere i emner som kultdyrkelse, begravelser, krig og udveksling. Du vil undersøge fund over og under jorden, i vandet og i museernes samlinger og arkiver.

Fortiden og nutiden i perspektiv

Hovedvægten på uddannelsen er Danmarks fortid, men du lærer også om fortiden i det øvrige Europa og andre dele af verden. Du vil gennem uddannelsen analysere de fysiske spor efter vores forfædre og rekonstruere et billede af datidens levevilkår og samfund. Med omdrejningspunkt ‘kulturarv’ sættes der også fokus på at forbinde fortiden med nutiden.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Arkæologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Arkæologi, hvor man kan vælge specialiseringsretningen forhistorisk eller historisk, svarende til den bachelor, man tager. Det kan give dig jobmuligheder inden for museums- og udgravningsbranchen eller inden for områder som kulturformidling, undervisning og forskning. Du kan også læse en kandidat i Sustainable Haeritage Mangement, som giver dig de nødvendige kompetencer til at løse de udfordringer, der er fundet med forvaltningen af kulturarv.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Arkæologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kultur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie og kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Arkæologi

Fagene på arkæologi giver dig en indføring i praktiske såvel som teoretiske aspekter af den arkæologiske proces. Du får derfor kendskab til de praktiske forhold omkring en udgravning, og du lærer, hvordan man systematiserer sine fund. Desuden bliver du bekendt med de teoretiske værktøjer, der er nødvendige, når man som arkæolog skal fortolke de fundne genstande og sætte dem i en kulturel kontekst.

I slutningen af 1. semester skal du vælge linje for dit periodestudie, som er fordelt på 2., 3. og 4. semester. Du skal vælge mellem Forhistorisk og Historisk arkæologi. Forhistorisk periodestudie dækker vikingetiden, og hvad der er gået forud herfor. Historisk periodestudie dækker ligeledes vikingetiden, samt alt hvad der kommer efter.    

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Arkæologi

Bacheloruddannelsen i Arkæologi er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har så mange skemalagte timer, som du er vant til. Meget af tiden kommer til at gå med forberedelse til timerne og møder med din gruppe, og du bliver derfor god til at strukturere din tid. På arkæologistudiet er der omkring 300 studerende på tværs af årgangene. Det betyder, at du bliver en del af et af universitetets mindre fag. Det giver et tæt fagligt og socialt miljø med en god og afslappet tone på tværs af årgangene og mellem undervisere og studerende.

Ved forelæsningerne (fælles undervisning) på bacheloruddannelsen i Arkæologi gennemgår underviseren pensum for hele din årgang. På holdtimerne får du mulighed for at holde oplæg og diskutere teksterne sammen med dine medstuderende. Nogle fag indeholder også arbejde i felten eller i laboratoriet. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde i forskellige grupper, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere de arkæologiske metoder.  

Nedenfor kan du se et eksempel for en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Arkæologi. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Arkæologi et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid.

Mandag:
11-14 Forelæsning i Introduktion til arkæologi
14-18 Læsning

Tirsdag:
9-14 Læsning
14-17 Forelæsning i Kulturhistorisk overblik

Onsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-17 Læsning
17-19 Øvelsestime i Artefakter og økofakter

Torsdag:
9-11 Læsning
11-14 Forelæsning i Artefakter og økofakter
15-17 Øvelsestime i Kulturhistorisk overblik

Fredag:
9-12 Læsning
12-15 Studiegruppearbejde
15-19 Fredagsbar

Det sociale studieliv på Arkæologi

Bacheloruddannelsen i Arkæologi holder til på Moesgård, som er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Her har vi hyggelige undervisningslokaler, bibliotek og adgang til Moesgård Museum og den dejlige natur i området. Læs mere her. Du kommer til at studere i naturskønne omgivelser og intime rammer, og det er medvirkende til, at der er et godt sammenhold på tværs af årgangene. Desuden giver det mulighed for at de forskellige faglige og sociale foreninger kan have masser af aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Middelalderarkæologisk Forum
  Omfatter studerende og færdige kandidater og udgiver tidsskriftet „Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev“ og „Anno Domini“ med artikler skrevet af studerende
 • Studenterforeningen Ottar
  Den arkæologiske studenterforening Ottars formål er bl.a. at afholde både sociale og faglige arrangementer for de studerende på Moesgaard Campus.
 • Festudvalget
  Under Ottar er festudvalget Arken. Her kan du allerede fra studiestart blive medlem og være med til at stable sjove og festlige arrangementer på benene for dig og dine medstuderende.
 • Kulturlaget
  Studenterforlaget Kulturlaget udgiver tidskriftet LAG, der indeholder specialer og andre opgaver skrevet af studerende
 • Fagudvalget
  Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så foregår det i Fagudvalget, der varetager de studerendes interesser.
 • DALF
  Danske Arkæologistuderendes Landsforening varetager interesserne for arkæologistuderende i Danmark
 • Moesgaard Special Olympics
  Her dystes der mellem de forskellige fag på Moesgård. Disciplinerne kan for eksempel være snøvsen-bold, tør-synkronsvømning og flødebolleræs.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity og #moesgaardcampus dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med bacheloruddannelsen i Arkæologi, afhænger dine jobmuligheder meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilken kandidatuddannelse du vælger. 

På Arkæologi får du historisk og kulturel forståelse for fortiden og dens levevilkår. Du lærer at udgrave og fortolke dine fund, og du bliver god til at systematisere komplekst materiale. Gennem dine studier lærer du at analysere materielle og visuelle udtryksformer, og igennem udgravninger får du erfaring med tværfagligt samarbejde, især med kulturarv. 

Uddannede arkæologer arbejder ofte med arkæologisk udgravning og dataindsamling. Flere arbejder også som administrative medarbejdere, kommunikationsmedarbejdere, formidlere ved museer eller ved andre kulturinstitutioner. 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Arkæologi, tager også en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:    

Derudover findes der mange relevante kandidat- eller masteruddannelser i udlandet.