Aarhus Universitets segl

JURA

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,8 (Standby: 8,4)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22415

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Jura bygger på en række grundfag, som giver dig overblik over vores retssystem. Du arbejder med analyse af juridiske problemstillinger, med fortolkning af lovstof og du lærer at sætte konkrete, juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng.

Hverdagen på Jura

Undervisningen på Jura bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og samarbejder med din læsegruppe. Det kræver en betydelig arbejdsindsats at studere jura. Der er meget, du skal læse, når du skal lære betydningen af de skrevne regler, hvordan de bruges, og hvordan de spiller sammen.

Jura er mere end paragraffer, domme og love

På Jura bliver du primært undervist i forståelse og brug af retsreglernes indhold. Du arbejder med områder som Familie- og arveret, Statsforfatningsret, som handler om vores statsorganer og deres beføjelser, og fagområder som retshistorie, formueret, forvaltningsret og strafferet. Du har desuden gode muligheder for at læse et semester i udlandet.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Jura kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Først og fremmest kandidatuddannelsen i Jura, hvor du kan specialisere dig i specifikke områder af juraen. Kandidatuddannede fra Jura har eneret på at blive advokater, dommere eller anklagere. Du kan også arbejde i eksempelvis ministerier, kommuner, regioner, banker eller forsikringsselskaber.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Jura er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Jura:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervserfaring som fx advokatsekretær, videregående uddannelse indenfor det socialvidenskabelige område, relevant praktik med juridisk fokus. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Jura tager tre år, og stort set alle fag er obligatoriske. Uddannelsen er primært bygget op omkring retsdogmatik, der handler om, at du som studerende skal lære om og forstå retsreglernes nærmere indhold. Derfor er der stort fokus på, hvilke konkrete skrevne regler, der findes, hvordan du bruger dem i det virkelige liv, og hvordan reglerne spiller sammen. Desuden fokuserer uddannelsen på at give dig redskaber til at analysere juridiske problemstillinger og fortolke lovstof.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Jura kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Jura. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Jura

Til forelæsningerne på Jura gennemgår din underviser dagens tekster, hvilket typisk foregår i et stort auditorium, hvor hele din årgang er samlet. På holdtimerne er meget af undervisningen tilrettelagt efter, at du og dine medstuderende deltager aktivt via øvelser og diskussioner.

På Jura opfordres alle studerende til at deltage aktivt i en læsegruppe. Her kan du støtte dig op ad dine medstuderende både fagligt og socialt. I læsegruppen bliver jeres opgave i fællesskab at løse diverse øvelsesopgaver, holde oplæg og generelt forberede jer sammen til undervisningen og eksamen.

Jura er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Jura. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 


Mandag
8-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Statsforfatningsret

Tirsdag
8-10: Forelæsning i Familie- og arveret
10-13: Forberedelse
13-15: Vejledning i Familie- og arveret
15-17: Forberedelse

Onsdag
8-10: Holdundervisning i Familie- og arveret
10-13: Holdundervisning i Statsforfatningsret
13-16: Forberedelse

Torsdag
8-12: Arbejde i læsegruppe
12-16: Forberedelse

Fredag
8-10: Holdundervisning i Familie- og arveret
10-16: Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Jura bliver du en del af et studiemiljø, der er præget af et rigt foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Juridisk Selskab (JUS)
JUS’ overordnede formål er at gøre Jurastudiet til det bedste studie på campus. Foreningen giver de studerende et anderledes indblik i juridiske emner og forsøger at skabe et festligt og inspirerende studiemiljø. JUS afholder flere fester hvert semester, arrangerer virksomhedsbesøg, studieture, revy og meget mere.

Jurrådet
Rådet består af 11 jurastuderende, der vælges for et år af gangen. Jurrådets opgave er blandt andet at kåre årets underviser, at afholde Faglig Dag én gang om året samt at planlægge og afholde den årlige dimission i samarbejde med instituttet.

Paragraf
Studenterbladet på Jura hedder Paragraf, og du kan som studerende blive en del af redaktionen. Bladet skriver om store og små begivenheder på studiet, om forholdene på Instituttet og om jurarelevante – og irrelevante – emner. 

FC Jura
Hvis du holder af socialt samvær og fodbold, så er FC Jura helt sikkert noget for dig. Foreningen har både drenge- og pigehold, og for at sikre den helt rigtige klubstemning afholder FC Jura også flere fester og andre sociale arrangementer i løbet af sæsonen.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en bachelor i Jura får du først og fremmest et solidt overblik over retssystemet og en metodisk indsigt. Det gør dig blandt andet i stand til at analysere, fortolke og formidle svære juridiske problemstillinger samt at placere disse i en samfundsmæssig kontekst. Du bliver også i stand til at vurdere, om en given sag er tilstrækkeligt belyst, og du lærer at træffe fagligt funderede afgørelser.

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Jura kan du vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i Jura, hvorefter du kan kalde dig jurist. Jurister har eneret på at blive advokater, dommere eller anklagere, og du kan som cand.jur. blandt andet blive ansat ved domstolene og anklagemyndigheden. Det kræver tre års ansættelse som advokatfuldmægtig og en bestået advokateksamen, før du kan få din advokatbestalling.

Mange færdiguddannede jurister bliver også ansat i ministerier, kommuner og regioner eller i banker, private virksomheder og internationale organisationer. Hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i et juridisk område, har du også mulighed for at tage en ph.d.-grad, som blandt andet giver dig adgang til en karriere inden for forskning.

Kandidat

Når du har afsluttet din bachelor i Jura, har du mulighed for at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser. Andre studerende har eksempelvis valgt:

  • Kandidatuddannelsen i Jura, hvor du i langt højere grad får mulighed for at specialisere dig inden for de juridiske områder, du finder interessante.
  • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
  • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv.