Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvote 1, 2 og 3

Hvordan bliver din ansøgning vurderet?

Få et grafisk overblik over vigtige deadlines og se, hvordan din ansøgning bliver vurderet i kvote 1 og kvote 2. Klik og forstør.

Kvote 1

For at søge kvote 1 skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgnings- og dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12.00, middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Hvem optages?

Vurderingen i kvote 1 sker på grundlag af den første adgangsgivende eksamen og efter princippet om faldende kvotient (eksamensgennemsnit). Det vil sige, at ansøgere med de højeste kvotienter optages, indtil der ikke er plads til flere. Den sidst optagne ansøgers kvotient, er grænsekvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet den 28. juli.

På uddannelser med fri adgang er du sikret en studieplads, hvis du opfylder adgangskravene og forudsat, at du har uddannelsen med fri adgang som din 1. prioritet. Du kan altså nøjes med at søge i kvote 1 til disse uddannelser, med mindre du har en eksamen, der kun kan vurderes i kvote 2.

Du kan ikke forbedre kvotienten fra din første adgangsgivende eksamen, men du må gerne efterfølgende tage supplerende fagniveauer, hvor disse f.eks. er krævet som specifikke adgangskrav.

Bonus for tidlig studiestart

BEMÆRK: Bonus for tidlig studiestart (hurtigstartsbonus) er afskaffet pr. 1/1 2020. Dit gennemsnit vil derfor ikke længere blive ganget med 1,08 de første to år efter færdiggørelsen af din studentereksamen.

Kvote 2

Video: Vejledningscenteret, AU

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du har søgt. Vi vurderer alle kvote 2-ansøgninger individuelt.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist i kvote 2 den 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli. 

Du skal dokumentere dine kvalifikationer i kvote 2

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du dokumentere dine kvalifikationer korrekt, ellers indgår de ikke i vurderingen af din ansøgning. Vores uddannelser kan have forskellige krav, så det er vigtigt, du ved hvilke kvalifikationer, vi lægger vægt på til netop den uddannelse, du søger om optagelse på. På bachelor.au.dk kan du finde den uddannelse, du er interesseret i og på uddannelsens side kan du læse om, hvilke kvalifikationer, du bliver vurderet på.

Du kan bruge dette skema til at angive hvilke kvalifikationer og hvilken dokumentation, du ønsker, vi skal inddrage i kvote 2 vurderingen af din ansøgning. 

Frist for at dokumentere dine kvalifikationer

Alle dine kvalifikationer skal være afsluttet og dokumenteret senest 15. marts, hvis de skal indgå i vurderingen af din kvote 2-ansøgning.

Motiveret ansøgning

Du skal kun lave en motiveret ansøgning, hvis det fremgår af afsnittet om kvote 2 på uddannelsessiden, der beskriver den uddannelse, du ønsker at søge.

Kvote 2 udvælgelseskriterier

Der er forskellige kvote 2 udvælgelseskriterier alt efter hvilken uddannelse, du ønsker at søge om optagelse på. På bachelor.au.dk kan du finde den uddannelse, du er interesseret i og under fanen ”Adgangskrav” på den enkelte uddannelsesside, kan du læse om kvote 2 udvælgelseskriterierne.

Kvote 2 vurderingen kan deles ind i følgende overordnede kriterier:

Helhedsvurdering ud fra Fagsnit og Særlige kvalifikationer

 

Ved en stor del af uddannelserne på Aarhus Universitet vurderer vi ansøgerne i kvote 2 ud fra en samlet og konkret helhedsvurdering på baggrund af:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit) og
 2. Særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, bliver vurderet. Vi tilbyder optagelse til dem, som vi vurderer bedst kvalificerede ud fra helhedsvurderingen af gennemsnittet af særlige relevante fag (fagsnit) og særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Husk at du skal dokumentere dine kvalifikationer korrekt
Det er vigtigt, at du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt, da de ellers ikke vil indgå i vurderingen af din ansøgning. Du kan her finde retningslinjerne for dokumentation.

Vægtning af fagsnit og særlige kvalifikationer
Fagsnittet udgør den første og væsentligste del af indplaceringen på prioriteringslisten over ansøgere, der kan tilbydes optagelse. Du kan få en højere placering på prioriteringslisten, hvis vi vurderer, at du har særlige kvalifikationer. Vi lægger op til 1,0 til dit fagsnit, hvis vi vurderer, at du har særligt relevante kvalifikationer. Du får svar på, om du får tilbudt en studieplads d. 26. juli.

Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit)

Vi laver en udregning af dit fagsnit ud fra uddannelsens særligt relevante fag. Du kan på bachelor.au.dk finde den uddannelse, du er interesseret i. I afsnittet Adgangskrav vil det fremgå, hvilke fag, der er særligt relevante for uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at de særligt relevante fag ikke nødvendigvis er de samme fag som de specifikke adgangskrav. Det gælder eksempelvis for bacheloruddannelserne i Psykologi og Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Sådan udregner vi dit fagsnit:

 1. Eventuelle karakterer efter 13-skalaen konverteres til karakterer efter 7-trinsskalaen
 2. Hvis der er flere karakterer i samme fag, så udregner vi først faggennemsnittet for hvert enkelt fag. Det kan være, at du både har en mundtlig og skriftlig karakter og/eller både årskarakterer og eksamenskarakterer.
 3. Ud fra de ovenfor udregnede faggennemsnit regner vi et samlet gennemsnit ud, som vil være dit kvote 2-fagsnit.

Hvis du ikke har en karakter eller det krævede niveau i et særligt relevant kvote 2-fag

Har du ikke en karakter i et særligt relevant kvote 2-fag, men kun niveauet (fx ved en bestået engelsktest som TOEFL, en Individuel Kompetencevurdering eller en rektorerklæring), vil karakteren 0 indgå i udregningen. Se mere i eksemplet nedenfor.

Se to eksempler på hvordan vi udregner dit kvote 2 fagsnit

Hvis du mangler et fag eller vil forbedre dit fagsnit

Hvis du mangler et fag eller ønsker at forbedre dine karakterer, kan du undersøge mulighederne hos VUC/GSK.

Fristen for at sende dine nye karakterer er d. 5 juli. Karakterer for supplering der afsluttes efter den 5. juli kan ikke indgå i kvote 2-fagsnittet.

Særligt relevante kvalifikationer

Udover fagsnittet foretager vi en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt du har opnået særlige kvalifikationer fx igennem udlandsophold, erhvervserfaring, videregående og meritgivende uddannelse eller lignende.

Vi lægger vægt på følgende parametre i vores vurdering:

 1. Kvalifikationerne skal være relevante for den uddannelse, du søger om optagelse på
 2. Kvalifikationerne forekommer ikke sædvanligt blandt ansøgerne

Hvis en kvalifikation er sædvanligt forekommende blandt ansøgerne til uddannelsen, vurderer vi den ikke som særlig, men generel.

Eksempler på særligt relevante kvalifikationer har fx. tidligere været: At arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed). Det er altså vigtigt, at de særlige kvalifikationer er tæt koblet til uddannelsen.

Du skal uploade dokumentation for dine særlige kvalifikationer
Hvis du har afsluttet en aktivitet, for eksempel erhvervsarbejde, som du mener er relevant for den uddannelse, du søger ind på, skal du uploade dokumentation for det til din ansøgning på www.optagelse.dk, så det kan indgå i din kvote 2 vurdering. Du skal uploade dokumentationen senest 15.marts.

Hvis du har relevant erhvervserfaring
Hvis du har erhvervserfaring, du mener er relevant i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på, kan du for eksempel dokumentere det med en udtalelse fra din arbejdsgiver. Udtalelsen skal indeholde en beskrivelse af dine arbejdsopgaver, ansættelsesperioden, timetal pr. uge samt være underskrevet af arbejdsgiveren eller på firmaets brevpapir. Det skal også fremgå, om dit job har været lønnet eller ulønnet. Hvis det ikke fremgår, om det har været lønnet arbejde, kan du uploade en lønseddel sammen med din øvrige dokumentation.

Hvis du har bestået en relevant uddannelse
Hvis du har bestået en hel eller dele af en relevant uddannelse, kan du dokumentere det med et eksamensbevis, en studieudskrift eller karakterudskrifter og eventuelt studieordning. Karakterudskrifter og studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Hvis du har opnået andre relevante kvalifikationer
Hvis du har lavet noget andet end erhvervsarbejde og uddannelse, som du mener er relevant for netop den uddannelse, du søger ind på, kan du uploade dokumentation for det til din ansøgning på www.optagelse.dk. Det er ikke nok at uploade et dokument, hvor du selv beskriver, hvad du har lavet - dine kvalifikationer skal dokumenteres.

Du kan bruge dette skema til at angive hvilke kvalifikationer og hvilken dokumentation, du ønsker, vi skal inddrage i kvote 2 vurderingen af din ansøgning.    

Udvælgelseskriterier til Erhvervssproglige og Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Kvote 2 vurderingen af ansøgninger til mange af de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser på Aarhus Universitet sker med udgangspunkt i en række objektive kriterier.

Objektive kriterier kan alt efter uddannelse omhandle:

 • Karakterer og/eller niveauer i bestemte fag som Engelsk, Matematik, Tysk/Fransk/Spansk.
 • Udlandsophold
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Bemærk, at dette ikke er en udtømmende liste, men mere en introduktion til de objektive kriterier, som kan tages i betragtning i en kvote 2-vurdering.

Du finder de nøjagtige objektive kriterier under den enkelte uddannelse på Universitetets hjemmeside. Gå ind i uddannelsesoversigten og vælg den uddannelse som du er interesseret i at søge om optagelse på, og se herefter mere under afsnittet ”Adgangskrav” (tryk på ’+ tegnet’).

Selve udvælgelsen af ansøgere til optagelse i kvote 2, til uddannelser med objektive kriterier på Aarhus Universitet, foregår ved, at Universitet foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af alle kvote 2 ansøgere. Helhedsvurderingen sker på baggrund af fremsendt dokumentation, som relaterer sig til de objektive kriterier, der er gældende for den uddannelse, som der søges om optag på. Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, bliver vurderet op imod det øvrige ansøgerfelt, og de ansøgere som vurderes mest egnet ud fra de angivne objektive kriterier, tilbydes optag.

Bemærk, at der i helhedsvurderingen kan indgå flere forskellige ’aktiviteter’ indenfor samme periode. F.eks. kan optagelse på en relevant videregående uddannelse i udlandet både tælle som "studierelevant videregående uddannelse" og "udlandsophold".

Bemærk også, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse samt afsluttede suppleringsbeviser tæller ikke med i de 12 måneder.

Udvælgelseskriterier til Naturvidenskabelige og Tekniske bacheloruddannelser, inkl. diplomingeniør

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Læs mere om kvote 2 og adgangsprøven for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser. 

Andre kvote 2 udvælgelseskriterier

Nedenfor ses de uddannelser, som har sine helt egne kvote 2 udvælgelseskriterier. Det vil sige uddannelser, som har kvote 2 udvælgelseskriterier, som ikke går igen på nogen anden uddannelse. Uddannelserne er: 

Tandplejer - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Medicin – se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Antropologi - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

 

¨