Aarhus Universitets segl

FRANSK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Sproget, historien og kulturen

Frankrig er Vesteuropas største nation. Som frihedens, lighedens og broderskabets hjemland er Frankrig et af verdens vigtigste kulturcentre, der gennem tiderne har ydet et betydeligt bidrag til kunst, litteratur, filosofi og demokrati, ligesom landet i dag er et indflydelsesrigt EU-land.

Det er et land med stolte traditioner og et sprog, hvis indflydelse stadig gør sig gældende i verden. Som studerende på Fransk er du med til at formidle kendskabet til et af de lande, der har og har haft den største betydning for europæisk kultur.

Studier i et sprog

Du videreudvikler dine franske sprogkundskaber, og du opnår gode kompetencer både mundtligt og skriftligt, så du kan skrive, tale og formulere dig flydende på fransk. Det er en fordel, hvis du allerede har gode færdigheder i sproget, inden du starter. Teksterne bliver nemlig læst på fransk, ligesom undervisningen hovedsageligt foregår på fransk.

Studier i et land

Som tilvalgsstuderende på Fransk studerer du i lige så høj grad et land som et sprog. Du får et bredt indblik i fransk sprog, litteratur og kultur samt Frankrigs historie og samfundsforhold. Du opnår færdigheder i analyse og fortolkning og udvikler dine evner til at arbejde med interkulturel kommunikation og til at gå kritisk og reflekteret til store mængder stof.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Undervisningssprog 

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på fransk og undervisningsmaterialet ligeledes er på fransk. 

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Fransk

Undervisningen foregår som mindre forelæsninger og holdundervisning, hvor du og dine medstuderende er aktive deltagere i diskussioner og bidrager med mundtlige oplæg. Til nogle af fagene er der tilknyttet studiecafé, som er et frivilligt og supplerende tilbud, hvor du eksempelvis kan diskutere grammatik, litteratur og historie med en ældre studerende.

Det sociale studieliv på Fransk

Fransk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine forelæsere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Sammen kan I deltage i de mange faglige og sociale arrangementer på studiet:

  • Fransk Fagudvalg: Fagudvalget på Fransk varetager de studerendes faglige og sociale interesser på universitetet, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
  • Alliance Française: Foreningen, der har eksisteret siden 1910, arrangerer franske foredrag og andre frankofile arrangementer. Som studerende kan du få rabat på dit medlemskab.
  • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.
  • Rendez-vous: Fag- og socialudvalget på Fransk varetager de studerendes interesser, og det er bl.a. her, at du kan få indflydelse på dit studiemiljø. Derudover inviterer foreningen til både sociale og faglige arrangementer i løbet af semesteret, hvor du kan møde dine medstuderende.
  • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
  • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Fransk afhænger af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Under dine studier i Fransk bliver du flydende i det franske sprog, og du får en forståelse for Frankrigs historie og samfund. Du får indblik i fransk kultur og lærer at formidle det klart i tale og på skrift. I løbet af studiet kommer du til at analysere store mængder litteratur, hvilket gør dig i stand til at gennemskue komplicerede problemstillinger.

Hvis du også tager kandidattilvalg eller kandidat i Fransk, har du mulighed for at arbejde som underviser, som projektleder, administrativ medarbejder eller med kommunikation og tolkning for virksomheder med tilknytning til et fransktalende land.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også tager kandidattilvalg i Fransk, har du mulighed for at komme til at undervise i fransk på gymnasiet. Du har størst chance for at komme til at undervise, hvis dit centrale fag også er et gymnasiefag. Det er også muligt at undervise i fransk på eksempelvis højskoler eller aftenskoler.

Kandidat i Interkulturelle studier (Fransk)

Med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med bachelortilvalg i Fransk har du også adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Fransk).