Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optagelse på bachelortilvalg

OPTAGELSE PÅ BACHELORTILVALG

Adgangskrav

Optagelse på bachelortilvalg kræver i første omgang, at dit centrale fag kan kombineres med et tilvalg. Det fremgår af studieordningen for dit centrale fag. Læser du ved et andet universitet end Aarhus Universitet skal dit hjemuniversitet godkende, at et tilvalg på Aarhus Universitet kan indgå i din uddannelse. Du kan læse mere om dette under Særligt for eksterne ansøgere. 

Derudover skal du opfylde de generelle adgangskrav og niveaukrav. Du skal være opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at Aarhus Universitet er i besiddelse af alle de relevante oplysninger om, at du opfylder adgangskravene og det er op til dig at uploade al relevant dokumentation til din digitale ansøgning.

Generelle retningslinjer for adgangskrav

ECTS-kravet

Optagelse på tilvalg kræver, at man minimum har bestået 60 ECTS (ekskl. propædeutik) senest den 15.april.

Ansøgere fra Aarhus Universitet skal ikke uploade dokumentation for beståede fag, hvis alle beståede prøver fremgår af Aarhus Universitetets studieselvbetjening. Hvis du læser dit centralfag på et af de andre danske universiteter kan Aarhus Universitet indhente dokumentation for beståede fag/uddannelseselementer fra dit hjemmeuniversitet via ansøgningssystemet, såfremt du gav tilladelse til det, da du oprettede ansøgningen.

Hvis du ønsker at søge dispensation fra ECTS-kravet, skal du søge studienævnet på tilvalgsfaget om dispensation. Dispensationen søges via selvbetjeningen.

OBS! Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at læse et tilvalg inden for det samme faglige område som dit centrale fag. Se de ikke-mulige fagkombinationer her.

Niveaukrav

Foruden krav om beståede ECTS stilles der til visse tilvalg også krav om, at du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer for at være kvalificeret. Hvilke niveaukrav de forskellige fag stiller, kan du se under adgangskravene til det enkelte tilvalg.

Gymnasial supplering

Hvis du ikke opfylder niveaukravene til et tilvalg, har du mulighed for at supplere. Du kan læse mere om mulighederne for at supplere dine niveauer for ungdomsuddannelsen på www.ug.dk.

Du kan supplere i løbet af året, men også henover sommeren umiddelbart inden du forventer at starte på tilvalget. Henover sommeren må du dog kun supplere et fag ét niveau.

Hvis du først afslutter suppleringen i august, skal du i din ansøgning uploade dokumentation på, at du er tilmeldt supplering. Fristen for at uploade en bekræftelse på tilmelding til supplering er den 1. august. Optagelse til kandidat og tilvalg skal have modtaget dokumentation for afsluttet supplering senest den 5. september.

Særligt for eksterne ansøgere

Hvis du læser det centrale fag på din bacheloruddannelse på et andet universitet end Aarhus Universitet, er det et krav, at du uploader en underskrevet godkendelse fra dit hjemmeuniversitet til din ansøgning. Dette godkendelsesskema skal udfyldes og underskrives af dit hjemuniversitet.

Hvis du søger om optagelse på mere end et tilvalg på Aarhus Universitet er det vigtigt, at du får alle de tilvalg du søger om optagelse på forhåndsgodkendt af dit hjemmeuniversitet.

Ikke-mulige fagkombinationer

Det er ikke muligt at læse et tilvalg inden for det samme faglige område som dit centrale fag. Hovedreglen er, at du ikke kan vælge et bachelortilvalg med samme titel som dit centrale fag – så hvis du eksempelvis er indskrevet på Engelsk som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalget i Engelsk.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

  • Er du indskrevet på Kunsthistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur
  • Er du indskrevet på Idéhistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Filosofi
  • Er du indskrevet på Filosofi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Idéhistorie

Særligt for studerende på Science and Technology samt Samfundsfag
For studerende på Science and Technology og Samfundsfag på Aarhus BSS gælder det, at det kun er muligt at kombinere sin uddannelse med et gymnasierettet tilvalg. 

Dokumentationskrav

Hvis du læser dit centrale fag på Aarhus Universitet indhenter universitetet information om de uddannelseselementer og fag du har bestået på dit centrale fag via ansøgningssystemet. Læser du dit centrale fag ved Danmarks Tekniske Universitet, IT-universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet kan Aarhus Universitet indhente dokumentation om beståede fag/uddannelseselementer på dit hjemmeuniversitet, såfremt du giver tilladelse til det, når du opretter ansøgningen. Der er dog nogle tilfælde, hvor du selv skal uploade yderligere dokumentation til din ansøgning.

1.  Hvis du ikke er studerende på et af de ovenfornævnte universiteter skal du uploade en eksamensudskrift med detaljeret angivelse af enkeltkurser, karakterer og ECTS. Eksamensudskriften skal være certificeret (underskrevet og stemplet) af dit hjemmeuniversitet.

2.  Hvis du søger om optagelse på et tilvalg med niveaukrav, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder niveaukravene til det tilvalg du søger om optagelse på. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i et scannet gymnasiebevis, hf-bevis, enkeltfagsbevis fra VUC eller tilsvarende. Dokumentationen skal være certificeret (underskrevet og stemplet) af institutionen, der har udstedt det. Udskrifter fra eksamensdatabasen, der ikke er certificerede, accepteres ikke.  

3.  Søger du om optagelse på et tilvalg på BSS med adgangsbegrænsning skal du uploade et certificeret (underskrevet og stemplet) bevis fra din adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller tilsvarende), da prioriteringen af ansøgninger på samfundsvidenskabelige tilvalg foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen.

4.  Hvis du læser det centrale fag på din bacheloruddannelse på et andet universitet end Aarhus Universitet, skal du uploade en underskrevet godkendelse af tilvalget fra dit hjemmeuniversitet

5.  Har du bestået fag/uddannelseselementer på bachelorniveau udover dit centralfag, skal du uploade dokumentation for disse fag/uddannelseselementer med henblik på obligatorisk meritvurdering.

Sådan søger du

Ansøgning om optagelse på tilvalg sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem (DANS), som du kan tilgå ved at klikke på knappen "Gå til ansøgningssystemet" nederst på denne side. Nedenfor kan du finde udførlige vejledninger til, hvordan du logger på det digitale ansøgningssystem, samt hvordan du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler, at du læser begge vejledninger grundigt, inden du logger på ansøgningssystemet og efterfølgende opretter din ansøgning.

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om krav og frister til det tilvalg, du er interesseret i. Du kan læse mere om ansøgningsfrister og vigtige datoer nedenfor under Vigtige datoer. Du kan læse mere om hvilken dokumentation du bør uploade til din ansøgning under punktet Dokumentationskrav.

NB! Hvis du ikke søger et tilvalg, kan det få konsekvenser for dine valgmuligheder i dit videre studieforløb, alt efter hvilken bacheloruddannelse du læser. 

Hjælp til ansøgning

Du kan kun få behandlet op til 4 prioriteter

Hvis du søger om optagelse på mere end 4 tilvalg, vil kun de 4 højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive afvist.

 

Obligatorisk meritvurdering

Der er krav om meritvurdering, når man søger om optagelse. Som ansøger har du derfor pligt til at oplyse om beståede fag eller uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på.

Hvis du har bestået fag eller uddannelseselementer på bachelor- eller kandidatniveau udover dit nuværende centralfag, som kan give merit på det/de tilvalg du søger optagelse på, skal du i din tilvalgsansøgning svare ”Ja” på spørgsmålet ”Har du tidligere bestået uddannelseselementer/fag på bachelorniveau udover dit centralfag?”/”Har du tidligere bestået uddannelseselementer/fag på kandidatniveau?”. Derudover skal du uploade dokumentation for de uddannelseselementer eller fag, som du har bestået. Dokumentationen skal bestå i et eksamensbevis eller en officiel eksamensudskrift og fagbeskrivelser af de enkelte fag, du har bestået.

Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer udover dit nuværende centralfag, svarer du blot ”Nej” til det ovenfornævnte spørgsmål og går videre med din ansøgning.

Hvis du i din tilvalgsansøgning har indgivet oplysninger om tidligere beståede fag og uddannelseselementer vil det blive fagligt vurderet, om de beståede fag kan give merit på det tilvalg, som du bliver optaget på. Meritvurderingen foretages først efter du eventuelt er blevet optaget, og kun i forhold til det tilvalg du er optaget på. Merit betyder, at et af de fag du tidligere har bestået træder i stedet for fag på det tilvalg, du er optaget på.

Er de oplysninger, som du angiver, om tidligere beståede fag eller uddannelseselementer urigtige eller mangelfulde, kan det få disciplinære konsekvenser for dig.

Vigtige datoer

Der åbnes for ansøgninger i slutningen af januar.

15. april

Ansøgningsfrist
Dokumentationsfrist for antal beståede ECTS

Ultimo juli

Der sendes løbende svar om optagelse, og langt de fleste ansøgere vil modtage svar inden udgangen af juli. Du vil kun modtage ét tilbud om optagelse og det er til det tilvalg du har prioriteret højest, hvor du opfylder adgangskravene. På tilvalg med adgangsbegrænsning vil ansøgningerne blive prioriteret som beskrevet under tilvalgets adgangskrav.

1. august

Frist for indsendelse af dokumentation for beståede niveaukrav.
Hvis du er i gang med at supplere ét gymnasialt fagniveau og først afslutter suppleringen i august, skal du senest 1. august uploade dokumentation på at du er tilmeldt supplering. Du bedes kontakte tilvalg@au.dk med henblik på at få din ansøgning åbnet for upload.

15. august

Du vil modtage svar på din ansøgning om tilvalg senest den 15. august, hvis du har søgt rettidigt. Ansøgere, der i august er i gang med at supplere til et krævet niveau, vil få en betinget optagelse, hvis øvrige krav for optagelse er opfyldt.

5. september

Optagelse til kandidat og tilvalg skal have modtaget dokumentation for afsluttet supplering senest den 5. september.

Har du ikke fået søgt rettidigt?

Hvis der efter ansøgningsfristens udløb stadig er ledige pladser, vil der blive åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor du vil kunne søge om optagelse på de tilvalg, hvor der er ledige pladser.