Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Medicin

MEDICIN

Medicin er en professionsuddannelse, som uddanner dig til læge

Introduktion

På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Når du kender den grundlæggende teori, skal du bruge din viden i praksis både i undervisningen og på klinikophold.

Hverdagen på Medicin

Undervisningen på Medicin veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. I begyndelsen skal du igennem en stor mængde teori, og det vigtigt at have en god læsemakker, som du kan sparre med. Medicin er et fag i konstant udvikling. Der opdages hele tiden nye sygdomme og nye behandlingsformer, så du skal være klar til at videreuddanne dig gennem hele din lægekarriere.

Paratviden, dedikation og detektivarbejde

En sygdom er sjældent som i bøgerne. Der er altid flere eller færre symptomer, og det kræver en stor mængde paratviden, fantasi og grundigt detektivarbejde at finde frem til problemet. For at ruste dig så godt som muligt til det livsvigtige arbejde som læge, stiller studiet store krav til din tid, disciplin og hukommelse.

Du behandler mennesker

I løbet af uddannelsen får du erfaring med den daglige arbejdsgang som læge via klinikophold. Du bruger dine teoretiske og praktiske færdigheder, og du øver dig i kommunikationen med dine patienter. Inden du kommer i klinik på hospitalerne, træner du dine praktiske færdigheder på dukker, testpersoner og på dine medstuderende. Du lærer at sy, lægge drop, give førstehjælp, undersøge knæ, skuldre og meget mere.

Karrieremuligheder

Hvis du ønsker at blive læge, skal du efter bacheloruddannelsen læse yderligere tre år på kandidatuddannelsen. Når du efter seks års studier er uddannet læge venter en årrække med videreuddannelse, så du bliver kvalificeret til at arbejde i sundhedssektoren som eksempelvis hospitalslæge, praktiserende læge eller som forsker på universiteter og i medicinalindustrien. Som bacheloruddannet kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22010

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Derudover kræves der et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus). Dette gælder både kvote 1 og kvote 2. Minimumskravet på 6,0 indføres fra optagelsen 2016.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du søge en særlig tilladelse, og der vil blive lavet en konkret individuel vurdering.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Minimumskravet på 6,0 gælder også i kvote 2.

Det betyder, at man ikke kan optages på bacheloruddannelsen i Medicin, hvis gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen er lavere end 6,0.

Dispensation

Hvis du ikke opfylder kravet om et eksamensgennemsnit på 6,0 uden 1,08 bonus, kan du søge dispensation fra minimumskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold skal være dokumenteret i forbindelse med din adgangsgivende eksamen og kan blandt andet være længerevarende sygdom, ord- eller talblindhed eller dødsfald i nærmeste familie.

Der dispenseres ikke fra minimumskravet på 6,0 på baggrund af gode resultater i enkeltfag, eller på baggrund af anden videregående uddannelse eller erhvervserfaring.

Der er altid tale om en individuel vurdering af den enkelte dispensationsansøgning. Du skal uploade din dispensationsansøgning sammen med din KOT-ansøgning senest d. 15. marts på www.optagelse.dk, men du kan allerede søge om dispensation fra d. 1. februar. 

Særligt for årets studenter

Hvis du består din adgangsgivende eksamen samme år, som du søger om optagelse i kvote 2, skal du senest d. 5. juli kunne dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav, og at du har opnået et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen (uden 1,08 bonus) i din adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opnår et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen (uden 1,08 bonus) eller ikke opfylder de specifikke adgangskrav inden d. 5. juli, kan du ikke komme i betragtning til optagelse på medicinstudiet, selvom du har klaret det godt i kvote 2 optagelsesprøverne.

Bemærk, at der dog er mulighed for at supplere ét fag ét niveau i efter d. 5. juli med henblik på betinget optagelse. Faget skal være bestået senest d. 5. september i ansøgningsåret.

Optagelsesprøver

Fra 2016 består kvote 2 optagelsen til medicin af to optagelsesprøver: en skriftlig Multiple Choice test og Multiple Mini Interviews (en praktisk-mundtlig prøve).

Resultatet af Multiple Choice testen afgør, hvem der inviteres til Multiple Mini Interviews. Resultatet af Multiple Mini Interviews afgør, hvem der tilbydes optagelse i kvote 2 til medicin.

Indkaldelse til optagelsesprøve

Al kommunikation omkring prøverne foregår via kvote 2 selvbetjeningen, hvor du skal holde sig opdateret.  Du vil derfor ikke modtage en skriftlig indkaldelse til Multiple Choice test eller Multiple Mini Interviews. Resultaterne af optagelsesprøverne offentliggøres kun på kvote 2 selvbetjeningen.

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om plads på optagelsesselvbetjeningen, som du får adgang til via mit.au.dk.

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind /dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i optagelsesprøverne på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til optagelsesprøverne (fx ekstra tid, it-rygsæk, computer eller andet hjælpemiddel), og om du søger om særlige prøvevilkår til både MCQ og MMI.

 

Multiple Choice test (MCQ) – 7. maj 2016

Multiple Choice testen omfatter ca. 100 spørgsmål og varer sammenlagt 2 ½ time. Der testes inden for tre områder - kvantitativt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Multiple Choice testen er udviklet med henblik på at bedømme kompetencer, der er væsentlige for studerende på videregående uddannelser.

Resultaterne af Multiple Choice testen afgør, hvilke ansøgere der inviteres til Multiple Mini Interview (MMI).

Det er ikke muligt eller relevant at forberede sig på testen på forhånd, da opgaverne i testen ikke kræver specifik baggrundsviden inden for særlige fagområder. 

Multiple Choice testen er på dansk. Det er derfor tilladt at medbringe en tosproget ordbog (fx svensk/dansk, norsk/dansk), men ikke nudansk ordbog eller fremmedordbog. Det er heller ikke tilladt at medbringe lommeregner eller andet elektronisk udstyr.

Ansøgere må regne med at afsætte ½-1 dag til deltagelse i Multiple Choice testen.

OBS! Multiple Choice Testen afholdes kun d. 7. maj 2016. Det er ikke muligt at deltage i testen på andre dage, selvom du er forhindret pga. rejser, arbejde, udlandsophold el.lign. Bliver du inviteret til testen, er det en betingelse for behandlingen af din ansøgning i kvote 2, at du møder op til testen. Møder du ikke op, vil din ansøgning ikke længere blive behandlet med henblik på optagelse i kvote 2. Din ansøgning vil efterfølgende kun blive vurderet i kvote 1. 

 

Hvis du både søger om optagelse på AU og SDU

Hvis du søger om optagelse på medicinstudiet på både AU og SDU, vil du kun blive inviteret til test på ét universitet. Resultatet af din test vil efterfølgende gælde i kvote 2 på både AU og SDU. Hvor du tager testen, har ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil).

 

Multiple Mini Interview (MMI) – 6. juni

Multiple Mini Interview på Medicin består af 8 interviewstationer med 4 overordnede indholdsdomæner.  Hver interviewstation indeholder en ny opgave, hvor en kort instruks fortæller, hvad interviewstationen går ud på. Der vil være forskellige opgavetyper for de otte interviewstationer, men fælles for dem alle er, at der ikke kræves specifik baggrundsviden for at kunne løse opgaven. Ansøger forventes at deltage aktivt under hvert interview.

På hver station er der en interviewer, som bedømmer ansøgerens præstation. Alle ansøgere testes og vurderes på samme måde ud fra fastlagte kriterier. Ved hver interviewstation gives der point efter en skala fra 1-7, hvor 7 er det højeste point. Den endelige bedømmelse er baseret på det samlede resultat for alle interviewstationerne. Det samlede resultatet af Multiple Mini Interview afgør, hvem der tilbydes pladserne i kvote 2.

På Medicin går ca. 200 ansøgere videre fra MCQ til MMI

Det konkrete indhold på interviewstationerne ændres fra år til år. 

Ansøgere skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelse i MMI.

Bliver du inviteret til MMI, er det en betingelse for behandlingen af din ansøgning, at du møder op den pågældende dag. Møder du ikke op, vil din ansøgning ikke længere blive behandlet med henblik på optagelse i kvote 2. Din ansøgning vil efterfølgende kun blive vurderet i kvote 1. 

Indholdsdomænerne til MMI er:

Robusthed

Ansøgerne testes for deres psykologiske modstandsdygtighed i negative situationer

Samarbejdsevner

Ansøgerne testes bl.a. for deres evne til at samarbejde om at løse et problem på den mest effektive og optimale måde og deres evne til at udvise respekt for andre i samarbejdssituationer

Kommunikationsfærdigheder

Ansøgerne testes bl.a. for deres evne til at lytte, opfange non-verbal kommunikation og viderebringe informationer, der er relevante og præcise

Empati

Ansøgerne testes bl.a. for deres evne til at kunne aflæse andres følelser og til selv at være indfølende

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Undervisningen på Medicin

På Medicin bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, der foregår i et stort auditorium med hele årgangen, holdundervisning, laboratorieøvelser og klinisk undervisning i grupper på 6-12 studerende. Du har også mulighed for at blive del af en læsegruppe, hvor i sammen løser praktiske og teoretiske opgaver.

Klinikophold                                     

På bacheloruddannelsen i Medicin er der indlagt et klinikophold. Her bliver du introduceret til det kliniske lægearbejde. Opholdet giver dig et indtryk af, hvordan livet som læge er. Du får afprøvet dine praktiske færdigheder, og samtidig lægges der stor vægt på, at du bliver trænet i at kommunikere med patienter.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for studerende på 1. semester på Medicin.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Studiestart

Tirsdag:
8-10: Forelæsning i Studium Generale
10-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Makroskopisk anatomi

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Øvelser i Mikroskopisk anatomi

Torsdag:
8-11: Forelæsning i Makroskopisk anatomi
11-16: Forberedelse

Fredag:
8-10: Øvelser i makroskopisk anatomi
10-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning i studiestart

Studielivet uden kitler

Undervisningen på Medicin foregår mange forskellige steder. Derfor har de studerende et fælleshus, Medicinerhuset, hvor I kan mødes i hyggelige rammer. Medicinstudiet er også kendt for sit rige foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Medicinerrevyen
Har du lyst til at skrive manuskripter, stå på scenen, spille musik eller lave kostumer, så er Medicinerrevyen noget for dig. Hvert år opfører foreningen Danmarks største studenterrevy i Tivoli Friheden i Aarhus.

Umbilicius
På Medicin er der naturligvis også en festforening, der hver fredag afholder fredagsbar i Medicinerhuset. Flere gange i løbet af semestret bliver der også afholdt større fester. Umbilicius er også arrangør af den årlige Kapsejlads, hvor der kæmpes om ”Det gyldne bækken” for øjnene af cirka 20.000 medstuderende i Uniparken.

Medicinerrådet
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? Så meld dig ind i Medicinerrådet og vær med til at beslutte, hvad studiet skal indeholde af fag og kurser. Rådet består af 30 studerende, der repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer.

Selskab for medicinsk studenterforskning (SMS)
SMS er en forening for forskningsinteresserede medicinstuderende. Foreningen arrangerer en række kurser og arrangementer, der sætter fokus på at skabe gode rammer for studenterforskning og udbrede kendskabet til forskningsområder.

Læs i udlandet

I løbet af din bacheloruddannelse i Medicin er det muligt at blive sendt på udviklings- og klinikophold i udlandet. Du kan tage af sted gennem tilrettelagte udvekslingsprogrammer eller selv planlægge dit udlandsophold. Som studerende på Medicin i Aarhus kan du også tage med foreningen IMCC til verdens brændpunkter.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

For at blive færdiguddannet læge, skal du læse videre på kandidatuddannelsen i Medicin. Som bacheloruddannet har du udover kandidatuddannelsen i Medicin adgang til kandidatuddannelserne i Biomedicinsk Teknik og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Som kandidatuddannet skal du efterfølgende igennem et 12 måneder langt forløb på den kliniske basisuddannelse. Herefter kan du blive ansat i en ét-årig introstilling, hvorefter du skal specialisere dig inden for et hovedområde, hvilket tager cirka fem år.

Alternative jobmuligheder

Du har som færdiguddannet læge mulighed for at få arbejde på hospitaler og i almen praksis. Du kan også arbejde inden for medicinalindustrien, som underviser eller forsker. Du kan også arbejde med humanitært arbejde hos eksempelvis Læger uden Grænser eller andre NGO’er, hvor du kan bruge din lægefaglige viden under specielle forhold.