MEDICIN

Medicin er en professionsuddannelse, som uddanner dig til læge

Introduktion

På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Når du kender den grundlæggende teori, skal du bruge din viden i praksis både i undervisningen og på klinikophold.

Hverdagen på Medicin

Undervisningen på Medicin veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. I begyndelsen skal du igennem en stor mængde teori, og det vigtigt at have en god læsemakker, som du kan sparre med. Medicin er et fag i konstant udvikling. Der opdages hele tiden nye sygdomme og nye behandlingsformer, så du skal være klar til at videreuddanne dig gennem hele din lægekarriere.

Paratviden, dedikation og detektivarbejde

En sygdom er sjældent som i bøgerne. Der er altid flere eller færre symptomer, og det kræver en stor mængde paratviden, fantasi og grundigt detektivarbejde at finde frem til problemet. For at ruste dig så godt som muligt til det livsvigtige arbejde som læge, stiller studiet store krav til din tid, disciplin og hukommelse.

Du behandler mennesker

I løbet af uddannelsen får du erfaring med den daglige arbejdsgang som læge via klinikophold. Du bruger dine teoretiske og praktiske færdigheder, og du øver dig i kommunikationen med dine patienter. Inden du kommer i klinik på hospitalerne, træner du dine praktiske færdigheder på dukker, testpersoner og på dine medstuderende. Du lærer at sy, lægge drop, give førstehjælp, undersøge knæ, skuldre og meget mere.

Karrieremuligheder

Hvis du ønsker at blive læge, skal du efter bacheloruddannelsen læse yderligere tre år på kandidatuddannelsen. Når du efter seks års studier er uddannet læge venter en årrække med videreuddannelse, så du bliver kvalificeret til at arbejde i sundhedssektoren som eksempelvis hospitalslæge, praktiserende læge eller som forsker på universiteter og i medicinalindustrien. Som bacheloruddannet kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22010

For at søge denne uddannelse skal alle følgende kriterier være opfyldt:

 1. En adgangsgivende eksamen 
 2. Et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus).
 3. Følgende specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Og en af disse kombinationer:
   • Fysik B og Kemi B eller
   • Fysik B og Bioteknologi A eller
   • Geovidenskab A og Kemi B eller
   • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
   • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du søge en særlig tilladelse, og der vil blive lavet en konkret individuel vurdering.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Minimumskravet på 6,0 gælder også i kvote 2. Ansøgere, der opfylder disse krav vil blive inviteret til en eller flere optagelsesprøver. Læs mere her.

Dispensation

Hvis du ikke opfylder kravet om et eksamensgennemsnit på 6,0 uden 1,08 bonus, kan du søge dispensation fra minimumskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold skal være dokumenteret i forbindelse med din adgangsgivende eksamen og kan blandt andet være længerevarende sygdom, ord- eller talblindhed eller dødsfald i nærmeste familie.

Der dispenseres ikke fra minimumskravet på 6,0 på baggrund af gode resultater i enkeltfag, eller på baggrund af anden videregående uddannelse eller erhvervserfaring.

Der er altid tale om en individuel vurdering af den enkelte dispensationsansøgning. Du skal uploade din dispensationsansøgning sammen med din KOT-ansøgning senest d. 15. marts på www.optagelse.dk, men du kan allerede søge om dispensation fra d. 1. februar.  Læs mere om at søge om dispensation her.

Særligt for årets studenter

Hvis du består din adgangsgivende eksamen samme år, som du søger om optagelse i kvote 2, skal du senest d. 5. juli kunne dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav, og at du har opnået et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen (uden 1,08 bonus) i din adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opnår et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen (uden 1,08 bonus) eller ikke opfylder de specifikke adgangskrav inden d. 5. juli, kan du ikke komme i betragtning til optagelse på medicinstudiet, selvom du har klaret det godt i kvote 2 optagelsesprøverne.

Bemærk, at der dog er mulighed for at supplere ét fag ét niveau i efter d. 5. juli med henblik på betinget optagelse. Faget skal være bestået senest d. 5. september i ansøgningsåret.

Overflytning/genindskrivning

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Kvote 2 ansøgere

Kvote 2 optagelsen til medicin foregår via følgende 3 trin:

 1. Ansøgere med adgangskvotient > 6 og som opfylder specifikke adgangskrav inviteres til uniTEST.
 2. Ansøgere deltager i uniTEST, der tester dine faglige kvalifikationer. Ansøgere med de bedste resultater i uniTEST inviteres til MMI.
 3. Ansøgere deltager i en MMI (Multiple Mini Interviews), der er en praktisk, mundtlig prøve.

Resultatet af Multiple Mini Interviews afgør, hvem der tilbydes optagelse i kvote 2 til medicin ved Aarhus Universitet.

Datoer for optagelsesprøver

Datoer for optagelsesprøver ved Aarhus Universitet

 • uniTEST Aarhus Universitet: 22. april 2017
 • MMI Aarhus Universitet: 29. maj 2017

uniTEST

Syddanske Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om uniTEST

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om medicinansøgeres deltagelse i uniTESTen. Samarbejdet betyder, at du som ansøger til begge universiteter kun skal deltage i uniTESTen ét sted, da det er den samme test på begge universiteter.

Har du søgt en uddannelse på Syddansk Universitet, hvor uniTESTen er en del af optagelsesprøven, så vil du skulle deltage i testen på Syddansk Universitet. Søger du derudover også om optagelse på medicin i Aarhus, vil din uniTESTdeltagelse på SDU tælle i forbindelse med ansøgningen til medicin i Aarhus.
Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter.

Søger du om optagelse på medicin ved Aarhus Universitet, men ikke samtidig om optagelse på uddannelser ved Syddansk Universitet, hvor uniTESTen er en del af optagelsesprøven, så vil du skulle deltage i uniTEST på Aarhus Universitet.

Hvor du tager testen, har ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Vær opmærksom på, at der ikke samarbejdes om MMI prøverne. Nogle ansøgere vil derfor blive inviteret til MMI-prøve både ved Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Ønsker du at komme i betragtning til optagelse på begge universiteter, vil du skulle deltage i begge MMI-prøver.

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i uniTESTEN 22. april. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring samme dag. Evt. sygeprøve afholdes 25. april.

Befinder du dig i udlandet på dagen for uniTESTen, kan du undersøge muligheden for at tage testen online (se SDUs hjemmeside). Dette er kun en mulighed, hvis du også søger om optagelse på medicin ved SDU.

Multiple Mini Interview (MMI)

Multiple Mini Interview på medicin består af 8 interviewstationer.  Hver interviewstation indeholder en opgave, hvor en kort instruks fortæller, hvad interviewstationen går ud på. De 8 stationsopgaver er udviklet med afsæt i domænerne robusthed, samarbejdsevner, kommunikationsfærdigheder og empati (se nærmere nedenfor). Der vil være forskellige opgavetyper for de otte interviewstationer, men fælles for dem alle er, at der ikke kræves specifik baggrundsviden for at kunne løse opgaven. Ansøger forventes at deltage aktivt under hvert interview.

På hver station er der en interviewer, som bedømmer ansøgerens præstation. Alle ansøgere vurderes på samme måde ud fra fastlagte kriterier. Ved hver interviewstation gives der point efter en skala fra 1-7, hvor 7 er det højeste point. Den endelige bedømmelse er baseret på det samlede resultat for alle interviewstationerne. Det samlede resultatet af Multiple Mini Interview afgør, hvem der tilbydes pladserne i kvote 2.

I 2016 gik ca. 200 ansøgere videre fra uniTEST til MMI.
I 2017 forventes ca. 380 ansøgere at blive inviteret til MMI'en.

Det konkrete indhold på interviewstationerne ændres fra år til år. 

Ansøgere skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelse i MMI.

Bliver du inviteret til MMI, er det en betingelse for behandlingen af din ansøgning, at du møder op den pågældende dag. Møder du ikke op, vil din ansøgning ikke længere blive behandlet med henblik på optagelse i kvote 2. Din ansøgning vil efterfølgende kun blive vurderet i kvote 1.

Indholdsdomænerne til MMI er:

Robusthed

Robusthed forstået som psykologisk modstandsdygtighed kan defineres som en positiv tilpasning i en situation, som ellers er præget af modgang og stress. Med andre ord er det evnen til ’at komme stærkt tilbage’ i en negativ situation.

Samarbejdsevner

Evnen til at samarbejde om at løse et problem på den mest effektive og optimale måde og evne til at udvise respekt for andre i samarbejdssituationer.

Kommunikationsfærdigheder

Flere elementer – bl.a. evnen til at lytte, opfange non-verbal kommunikation og viderebringe informationer, der er relevante og præcise, medvirke til at udvikle et fælles forståelsesgrundlag og fremme forstående, tillidsfulde og etiske relationer til andre mennesker mm.

Empati

Flere elementer – bl.a. evne til at kunne genkende, aflæse og forstå andres følelser og til selv at være indfølende.

Indkaldelse til optagelsesprøve

Al kommunikation omkring prøverne foregår via kvote-2 selvbetjeningen. Dette er bl.a. invitation til prøverne og prøveresultater. Der vil være korte svarfrister for deltagelse i de forskellige tests, hvorfor det er vigtigt, at du er opmærksom.

Er du ansøger både til Syddansk Universitet, hvor du skal deltage i uniTEST, og samtidig ansøger til medicin på Aarhus University, vil du skulle holde dig orienteret både på SDU’s og AU’s kvote-2 selvbetjeninger.

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du får adgang til via mit.au.dk.

 

Din ansøgning til Medicin kvote 2

Siden ”Din ansøgning til Medicin kvote 2” er nu åben. 
Du får adgang til siden ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket, der ligger under menuen ’Studium’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her:

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind /dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i optagelsesprøverne på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til optagelsesprøverne (fx ekstra tid eller it-rygsæk), og om du søger om særlige prøvevilkår til både uniTEST og MMI. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Medicin

På Medicin bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, der foregår i et stort auditorium med hele årgangen, holdundervisning, laboratorieøvelser og klinisk undervisning i grupper på 6-12 studerende. Du har også mulighed for at blive del af en læsegruppe, hvor i sammen løser praktiske og teoretiske opgaver.

Klinikophold                                     

På bacheloruddannelsen i Medicin er der indlagt et klinikophold. Her bliver du introduceret til det kliniske lægearbejde. Opholdet giver dig et indtryk af, hvordan livet som læge er. Du får afprøvet dine praktiske færdigheder, og samtidig lægges der stor vægt på, at du bliver trænet i at kommunikere med patienter.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for studerende på 1. semester på Medicin.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Studiestart

Tirsdag:
8-10: Forelæsning i Studium Generale
10-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Makroskopisk anatomi

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Øvelser i Mikroskopisk anatomi

Torsdag:
8-11: Forelæsning i Makroskopisk anatomi
11-16: Forberedelse

Fredag:
8-10: Øvelser i makroskopisk anatomi
10-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning i studiestart

Studielivet uden kitler

Undervisningen på Medicin foregår mange forskellige steder. Derfor har de studerende et fælleshus, Medicinerhuset, hvor I kan mødes i hyggelige rammer. Medicinstudiet er også kendt for sit rige foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Medicinerrevyen
Har du lyst til at skrive manuskripter, stå på scenen, spille musik eller lave kostumer, så er Medicinerrevyen noget for dig. Hvert år opfører foreningen Danmarks største studenterrevy i Tivoli Friheden i Aarhus.

Umbilicius
På Medicin er der naturligvis også en festforening, der hver fredag afholder fredagsbar i Medicinerhuset. Flere gange i løbet af semestret bliver der også afholdt større fester. Umbilicius er også arrangør af den årlige Kapsejlads, hvor der kæmpes om ”Det gyldne bækken” for øjnene af cirka 20.000 medstuderende i Uniparken.

Medicinerrådet
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? Så meld dig ind i Medicinerrådet og vær med til at beslutte, hvad studiet skal indeholde af fag og kurser. Rådet består af 30 studerende, der repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer.

Selskab for medicinsk studenterforskning (SMS)
SMS er en forening for forskningsinteresserede medicinstuderende. Foreningen arrangerer en række kurser og arrangementer, der sætter fokus på at skabe gode rammer for studenterforskning og udbrede kendskabet til forskningsområder.

Læs i udlandet

I løbet af din bacheloruddannelse i Medicin er det muligt at blive sendt på udviklings- og klinikophold i udlandet. Du kan tage af sted gennem tilrettelagte udvekslingsprogrammer eller selv planlægge dit udlandsophold. Som studerende på Medicin i Aarhus kan du også tage med foreningen IMCC til verdens brændpunkter.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

For at blive færdiguddannet læge, skal du læse videre på kandidatuddannelsen i Medicin. Som bacheloruddannet har du udover kandidatuddannelsen i Medicin adgang til kandidatuddannelserne i Biomedicinsk Teknik og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Som kandidatuddannet skal du efterfølgende igennem et 12 måneder langt forløb på den kliniske basisuddannelse. Herefter kan du blive ansat i en ét-årig introstilling, hvorefter du skal specialisere dig inden for et hovedområde, hvilket tager cirka fem år.

Alternative jobmuligheder

Du har som færdiguddannet læge mulighed for at få arbejde på hospitaler og i almen praksis. Du kan også arbejde inden for medicinalindustrien, som underviser eller forsker. Du kan også arbejde med humanitært arbejde hos eksempelvis Læger uden Grænser eller andre NGO’er, hvor du kan bruge din lægefaglige viden under specielle forhold.