Aarhus Universitets segl

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22025

Folkesundhedsvidenskab handler om at sikre og forbedre befolkningens sundhed. Du uddannes ikke til behandler, men arbejder i stedet med sundhedsområdet som helhed.

Introduktion

Folkesundhedsvidenskab bygger på fag fra samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab. På uddannelsen arbejder du både med politiske, sociale, naturvidenskabelige og økonomiske tilgange til forbedring af sundhed hos befolkninger og befolkningsgrupper i Danmark og globalt.

Det brede sundhedsbegreb

På Folkesundhedsvidenskab arbejder du med sundhed inden for store befolkningsgrupper. Du bliver altså ikke behandler eller får patientkontakt, men du lærer derimod om sundhed og sygdomsudbredelse inden for bestemte grupper i samfundet. Du får redskaber til at analysere og vurdere, hvordan forskellige sundhedstiltag vil virke i befolkningen og efterfølgende evaluere, hvilken effekt et sundhedstiltag har haft.

På uddannelsen lærer du at bearbejde store mængder data, så det er en fordel, hvis du har en god forståelse for tal og matematik. Du lærer også at formidle undersøgelsesresultater om fx sundhedsproblematikker og at gøre dem forståelige for relevante målgrupper. Du lærer teorier om sundhedsadfærd, det politiske system, sundhedssociologi og sundhedsøkonomi.  Kvantitative og kvalitative metoder indgår som centrale fag i uddannelsen, og de anvendes fx til analyser af en befolknings middellevetid, vækst og sammensætning eller til at analysere sammenhængen mellem sundhedsadfærd og risiko for sygdomme.

Studielivet på Folkesundhedsvidenskab

Undervisningen på Folkesundhedsvidenskab består af forelæsninger, øvelsestimer, arbejde i læsegrupper og læsning på egen hånd. Opgaverne på studiet skal løses individuelt eller i grupper, og her kan du fx skrive om mental sundhed, alkohol blandt unge, forebyggelse af diabetes eller overvægt.

Hvad kan jeg blive?

Som bachelor- eller kandidatuddannet i Folkesundhedsvidenskab kan du fx arbejde med planlægning og udførelse af sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den offentlige sektor (ministerier, styrelser, regioner og kommuner), i NGO’er eller som konsulent i en virksomhed, hvor du rådgiver og udfører analyser om sundhed og sygdom. Du kan læse mere om karrieremulighederne som folkesundhedsvidenskaber herunder eller på vores kandidatside for Folkesundhedsvidenskab, hvor du kan læse interviews med kandidater i Folkesundhedsvidenskab.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Folkesundhedsvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Folkesundhedsvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område, relevant erhvervserfaring inden for sundhed eller socialvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab tager tre år og er en fuldtidsuddannelse.

Studieordning

I studieordningen kan du finde flere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og se, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder også eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Folkesundhedsvidenskab

På Folkesundhedsvidenskab er undervisningen et mix af forelæsninger, hvor hele din årgang er samlet i et stort auditorium, og af øvelsestimer, der foregår på mindre hold. I øvelsestimerne bliver det faglige pensum diskuteret. Derfor er timerne i høj grad baseret på aktivitet fra din side.

Du har omkring 15 undervisningstimer om ugen, og herudover kommer selvstændig læsning og gruppearbejde. Ved studiestart bliver du placeret i en læsegruppe. I skal blandt andet holde oplæg sammen i forbindelse med øvelsestimerne og løse diverse opgaver i fællesskab.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. semester på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Mandag:
8-11: Forberedelse
11-14: Forelæsning i Epidemiologi og Biostatistik
14-16: Forberedelse

Tirsdag:
8-11: Holdundervisning i Politologisk introduktionskursus
11-13: Forberedelse
13-16: Forelæsning i Videnskabsteori og etik

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Videnskabsteori og etik
11-13: Forberedelse
13-16: Forelæsning i Politologisk introduktionskursus

Torsdag:
8-12: Arbejde i læsegruppe
12-16: Forberedelse

Fredag:
9-12: Holdundervisning i Epidemiologi og Biostatistik
12-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

På Folkesundhedsvidenskab er det sociale studieliv præget af fællesskab og et rigt foreningsliv. Herunder kan du læse om et par af foreningerne.

Siffos

På Folkesundhedsvidenskab står foreningen ’Sygelig Interesse For FOlkeSundhed’ (Siffos) for alle studiets sociale arrangementer og holder fx nogle af universitetets bedste fredagsbarer. Derudover arrangerer foreningen alt fra større fester til bankospil.

Fagligt udvalg

Siffos er dog andet og mere end fest og ballade. Foreningen har fx et fagligt udvalg, som arrangerer foredrag, studieture, debataftener og lignende.

FSV-ånden

Som studerende på Folkesundhedsvidenskab er du en del af et større fællesskab, hvor I deler alt fra noter til kaffe på kanden. Vi kalder det selv FSV-ånden. De studerende på Folkesundhedsvidenskab arrangerer også sociale ekskursioner på tværs af årgangene som fx skiferier og fælleslejr på diverse festivaler i løbet af sommeren.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som bachelor i Folkesundhedsvidenskab opnår du en bred viden om samspillet mellem samfund, borger og sundhed. Du bliver ikke behandler med direkte patientkontakt. I stedet opnår du viden og får erfaring i at analysere, udvikle og planlægge projekter, der har til formål at forbedre udvalgte befolkningsgruppers sundhedstilstand.

Fokus på tværfaglighed

Folkesundhedsvidenskab er en tværfaglig uddannelse. Det overordnede fokus ligger på sundhed og samfund, men du kommer også til at arbejde med væsentlige elementer fra humaniora og naturvidenskab. Inden for studiets samfundsvidenskabelige gren vil du få viden omkring statistik, offentlig forvaltning, økonomi og politik. Du bliver dermed i stand til at tilegne dig viden om forskellige sundhedstiltag, og hvordan de skal tilpasses forskellige målgrupper i samfundet.

Jobmuligheder

En bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab giver dig adgang til at fortsætte på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Som bachelor eller kandidat i Folkesundhedsvidenskab kan du få arbejde i for eksempel patientforeninger, på hospitaler og i private firmaer. Du kan læse mere om jobmulighederne som kandidat i Folkesundhedsvidenskab på vores kandidatside for Folkesundhedsvidenskab eller læse karriereprofiler på Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs hjemmeside.

Hør kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Nanna, fortælle om karrieremulighederne med Folkesundhedsvidenskab:


Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal