Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgangskrav

For at komme i betragtning til optagelse på Aarhus Universitet, skal du opfylde adgangskravene for den uddannelse, du søger om optagelse på.    

Der er typisk disse to overordnede krav, men der kan være flere:

 1. Du skal have en adgangsgivende eksamen
 2. Du skal opfylde de specifikke adgangskrav for den konkrete uddannelse

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra kravene.

Adgangsgivende eksamen

For at kunne søge om optagelse på en af Aarhus Universitets bachelor-, diplomingeniør, eller professionsbacheloruddannelser kræver det, at du har bestået én af følgende adgangsgivende eksaminer senest den 5. juli:

Adgang til bacheloruddannelser:

Det fremgår af dit eksamensbevis hvilken type bevis, der er udstedt.

Udenlandske eksamener:

 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for International Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du desuden opfylde et danskprøvekrav. Ansøgere med et nordisk adgangsgrundlag er undtaget herfra.

Adgang til Diplomingeniøruddannelser/professionsbacheloruddannelser:

Hvis du har en adgangsgivende eksamen til universitets bacheloruddannelser, er den også adgangsgivende til vores diplomingeniøruddannelser/professionsbacheloruddannelser.

Derudover er følgende eksamensbeviser også adgangsgivende:

 • En toårig hf-eksamen uden overbygning
 • En højere forberedelseseksamen (hf-enkeltfag) uden overbygning
 • Bevis for eux 1. del (merkantil) uden overbygning
 • Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne (kun adgangsgivende i kvote 2).

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En adgangsgivende eksamen kan ikke blive forældet.
 • Hvis du har flere afsluttede gymnasiale eksamener, f.eks. både en studentereksamen og en 1-årig hhx, er det kvotienten på den første adgangsgivende eksamen, der tæller i kvote 1.
 • Niveauerne fra en efterfølgende eksamen (f.eks. A i stedet for B) kan bruges både i kvote 1 og kvote 2.
 • Har du ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli ikke afsluttet din adgangsgivende eksamen, fordi du skal til sygeeksamen, bliver du ikke meddelt betinget optagelse. Du skal ansøge om optagelse, men du kan ikke få svar på sin ansøgning, førend vi har modtaget dokumentation for din beståede eksamen.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om din eksamen giver adgang til vores uddannelser, skal du endelig tage kontakt til os i Vejledningscenter AU.

Specifikke adgangskrav

For at opfylde adgangskravene til universitetets uddannelser skal du foruden den adgangsgivende eksamen også opfylde krav om bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Du kan se hvilke specifikke adgangskrav der er for den enkelte uddannelse i studieguiden. De specifikke adgangskrav kan være opfyldt som en del af din adgangsgivende eksamen eller ved supplering.

Faget skal være bestået

De krævede gymnasiale niveauer skal være bestået for at niveauet kan godkendes. Det gælder også, hvis niveauet er taget som en del af den adgangsgivende eksamen. Faget skal være bestået med mindst 2,0 i gennemsnit og både eksamens- og årskarakter tæller med.

Rektorerklæring

Hvis du er dumpet et fag på et højere niveau end det krævede, kan du anmode rektor på din uddannelsesinstitution om at udstede en attest på, at du har bestået det forudgående niveau. Rektor skal angive i attesten, at faget og niveaet er afsluttet og bestået for at det kan godtages. Vi godtager kun en rektorerklæring, hvis du ikke har fået en karakterbedømmelse af det forudgående niveau. Det vil sige, at faget/niveauet ikke må stå til at være afsluttet med en karakter på dit eksamensbevis.

Du vil få dispensation for faget/niveauet, hvis du har en gyldig rektorerklæring. Du skal være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget/niveauet. Læs mere om udregningen af kvote 2-fagsnittet.

Supplering

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen. Supplering kan ske via Gymnasial Supplering. Du kan læse mere om uddannelserne og adgangskravene i vores studieguide.

Individuel kompetencevurdering

Det er også en mulighed at få dispensation for faget/niveauet ved at du får lavet en Individuel kompetencevurdering/realkompetencevurdering med fuld anerkendelse ved VUC. Du skal henvende dig til VUC, hvor du kan blive vejledet om muligheden for at få vurderet, om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.

Du skal dog være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget/niveauet. Læs mere om udregningen af kvote 2-fagsnittet.

Propædeutik – intensiv sprogundervisning

På nogle uddannelser på Aarhus Universitet skal du følge et propædeutisk kursus, som er et intensivt sprogkursus, der forlænger uddannelsen med 1-2 semestre. Dette gælder uddannelserne Arabisk- og islamstudier (hvis ikke du har arabisk på gymnasialt A-niveau), Klassiske Sprog, Teologi, Rusland- og balkanstudier, Religionsvidenskab, Kinastudier, Brasilianske studier samt Japanstudier. Studiestarten for disse uddannelser er august/september i ansøgningsåret. Hvis du er optaget på Arabisk- og Islamstudier (og allerede har arabisk på gymnasialt A-niveau) skal du ikke følge et propædeutisk kursus, hvis du søger studienævnet om at blive fritaget for det, men studiestarten er stadig august/september. 

Adgangsprøve - Musikvidenskab og Idræt

På Musikvidenskab og Idræt er en bestået adgangsprøve et krav for, at du kan blive optaget på studiet. Du skal naturligvis også opfylde de øvrige adgangskrav til uddannelsen dvs. en adgangsgivende eksamen og de fagspecifikke adgangskrav. Selvom du består prøven og opfylder de øvrige adgangskrav, er der ingen garanti for, at du vil blive tilbudt en studieplads. Se nærmere under henholdsvis Idræt og Musikvidenskab i studieguiden.

Søger du ind på Musikvidenskab eller Idræt, er tidsfristen for at søge den 15. marts kl. 12.00 middag - også selvom du kun ønsker din ansøgning vurderet i kvote 1.
Man kan ikke søge dispensation fra at deltage i adgangsprøverne. Der bliver ikke afholdt omprøve i tilfælde af sygdom, men man kan søge om at blive flyttet til en senere prøve, hvis en sådan er planlagt.

Karakterkrav

Til nogle uddannelser skal du opfylde et eller flere karakterkrav for at kunne søge om optagelse.

Karakterkrav kan være et minimumskrav til dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller et minimumskrav til dine karakterer i et bestemt fag og niveau.

Karakterkrav gælder oftest for ansøgere via kvote 1.

Du finder eventuelle karakterkrav ved at søge på den uddannelse, du er interesseret i på vores Bachelorguide.

Hvis du ikke opfylder et karakterkrav

Hvis du ikke opfylder karakterkravene til en uddannelse, kan det være en mulighed at søge om optagelse via kvote 2 senest d. 15. marts kl. 12 middag.

Gymnasial supplering

Hvornår er gymnasial supplering relevant?

Gymnasial supplering er et tilbud, du kan benytte dig af som et supplement til din gymnasiale eksamen. Det er relevant hvis:

 • du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (fag/niveau), som sammen med en adgangsgivende eksamen er krav for at kunne søge ind på en uddannelse på Aarhus Universitet.
 • du ønsker at forbedre et eventuelt kvote 2-fagsnit. (Se nedenfor om muligheder, også hvis du allerede har bestået faget og/eller har en afsluttet gymnasial eksamen)

Bemærk, at det ikke er muligt at forbedre dit kvote 1 gennemsnit via gymnasial supplering.

Hvad er gymnasial supplering?

På Aarhus Universitet skelner vi imellem tre former for supplering med hver sin dokumentationsfrist:

 

Supplering

(før den 5. juli)

Sommersupplering
(efter den 5. juli)

Efterårs-/vintersupplering

(efter den 5. juli, se nedenfor)

Hvad kan suppleres?

Et eller flere fag og niveauer

Ét fag, ét niveau

(Ansøgere til medicin vinterstart kan kun supplere ét fag, ét niveau enten sommer eller efterår)

Ét fag, ét niveau (kun ved medicin med vinterstart)

Et eller flere fag og niveauer (kun ved ingeniøruddannelser med vinterstart)

Skal det angives i KOT-skemaet?

Ja, angives i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ja, angives i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk

Sommersupplerer du, vurderes din ansøgning med henblik på betinget optagelse.

Ja, angives i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk

Efterårs-/vintersupplerer du, vurderes din ansøgning med henblik på betinget optagelse.

Skal der indsendes dokumentation for suppleringstilmeldingen?

Nej

Nej, men husk at oplyse os om, hvilket fag og niveau du supplerer.

Nej, men husk at oplyse os om, hvilket fag og niveau du supplerer.

Hvad er fristen for at oplyse Aarhus Universitet, om hvilket fag og niveau du supplerer i?

Senest den 5. juli

 

Senest den 5. juli 

Senest den 5. juli 

Hvad er fristen for eftersendelse af dokumentation for bestået eksamen til AU?

Senest den 5. juli.

Senest den 5. september

Senest den 5. februar

Kan karakteren bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?

Ja

Nej

Nej

 

Hvordan anvendes mine karakterer fra suppleringen?

 • Det er muligt at forbedre et eventuelt kvote 2 fagsnit gennem supplering, der afsluttes inden 5. juli i ansøgningsåret. Det er ikke muligt at forbedre sit kvote 1 gennemsnit gennem supplering.
 • Det er muligt at nøjes med at supplere i enten den skriftlige eller mundtlige del af et gymnasialt fag, hvis man allerede har taget faget før og blot ønsker at forsøge at forbedre sin karakter i den ene del af faget. Det forudsætter naturligvis, at det pågældende fag som standard afsluttes både med en mundtlig og skriftlig karakter.
 • Bemærk at man ikke kan få udskiftet en mundtlig eksamenskarakter med en mundtlig suppleringskarakter, og samtidig beholde en mundtlig årskarakter. Både den mundtlige årskarakter og den mundtlige eksamenskarakter fra det regulære eksamensbevis vil i så fald bortfalde. Ovenstående gælder naturligvis også, hvis suppleringen sker i den skriftlige del.
 • Der tages altid udgangspunkt i den eksamen eller eksamensdel, der har givet den højeste karakter.

 

Hvor foregår supplering, og hvordan tilmelder jeg mig?

Supplering foregår typisk gennem VUC eller Ingeniørhøjskolerne. Se f.eks. udbud ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Du kan finde mere information omkring gymnasial supplering på www.ug.dk.

Hvis du allerede opfylder de specifikke adgangskrav eller har bestået et fag, du ønsker at karakterforbedre, kan der være særlige forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med gymnasial supplering. Det samme kan være tilfældet, hvis du allerede har bestået en gymnasial eksamen. Kontakt et VUC for vejledning, se f.eks. https://aarhushfogvuc.dk/da.

Sprogkravene til Aarhus Universitet kan i flere tilfælde opfyldes gennem en anerkendt test i stedet for et gymnasialt suppleringsfag.

Genberegning af karaktergennemsnit

Fra og med 2021 forventes der at træde nye regler i kraft for genberegning af karaktergennemsnit. Hvis du supplerer i de specifikke adgangskrav til en uddannelse, bliver du genberegnet, hvis karakteren fra din supplering trækker gennemsnittet ned. Genberegning af karaktergennemsnit vedrører kun dig, der afslutter din stx, htx, hhx, hf eller eux efter den 1. maj 2021 og efterfølgende supplerer. 

Betinget optagelse

Aarhus Universitet tilbyder betinget optagelse på alle bacheloruddannelser.

Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til den uddannelse, du vil søge om optagelse på, har du mulighed for at supplere og blive betinget optaget. Det betyder, at en eventuel tilbudt studieplads er betinget af, at du opfylder de specifikke adgangskrav inden studiestart.   

Sommersupplering

Hvis du supplerer efter den 5. juli, skal du afslutte suppleringen inden studiestart.

Har du søgt om optagelse på en uddannelse med studiestart til august/september og bliver betinget optaget, skal du senest den 5. september dokumentere, at du har bestået det fag, som du sommersupplerer.    

BEMÆRK: Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis senest den 5. september, eller hvis du ikke består sommersuppleringskurset, bortfalder din eventuelle tilbudte studieplads.

Medicin vinterstart og supplering

På uddannelsen i Medicin er der optagelse én gang om året, men studiestart to gange om året. På ansøgningsskemaet skal du angive om du ønsker udskudt studiestart (vinterstart). Studiestarten om vinteren er den førstkommende januar/februar.

Hvis du har foretrukket Medicin med vinterstart OG er blevet betinget optaget med vinterstart, kan du supplere i ét manglende specifikt adgangskrav henover efteråret/vinteren. Det forudsætter dog at du senest den 5. juli kl. 12.00 har tilkendegivet, hvilket fag og niveau du supplerer i efteråret.

Du er ikke er garanteret vinterstart på Medicin selvom du har foretrukket det i ansøgningen. Der kan i øvrigt i visse tilfælde dispenseres, således at du kan supplere hen over efteråret/vinteren, hvis du er blevet tildelt vinterstart uden at have foretrukket det, men har dumpet din sommersupplering.

Fristen for at dokumentere bestået supplering til en uddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

BEMÆRK: Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit suppleringskursus senest den 5. februar, eller hvis ikke du består suppleringskurset, bortfalder din eventuelle tilbudte studieplads.

Ingeniøruddannelser vinterstart og supplering

På diplomingeniøruddannelserne Bygning, Bygningsdesign, Elektronik, Softwareteknologi, Maskinteknik og Elektrisk energiteknologi med studiestart den førstkommende januar/februar, kan man blive betinget optaget, hvis man er i gang med adgangskursus eller supplering og afslutter det inden 5. februar.

Vær opmærksom på, at ansøgning om optagelse foregår i foråret/sommeren via Den Koordinerede Tilmelding.

Fristen for at dokumentere bestået adgangskursus eller suppleringskursus til en diplomingeniøruddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

BEMÆRK: Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit adgangskursus eller din supplering senest den 5. februar, eller hvis ikke du har bestået, bortfalder din eventuelle tilbudte studieplads.

Generelt

Uanset om du sommersupplerer eller supplerer henover efteråret/vinteren skal du i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli, oplyse hvilket fag og niveau du supplerer i. Hvis du søger betinget optagelse, vil din ansøgning blive behandlet som om, du allerede opfylder adgangskravene.

Kun ét fag ét niveau

Du må som udgangspunkt kun supplere ét fag, ét niveau uanset om du sommer- eller efterårssupplerer.

Lavere prioritet bortfalder

Bemærk, at dine muligheder for at blive optaget på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du bliver tilbudt betinget optagelse. Det vil sige, at hvis du ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af de lavere prioriterede uddannelser.

Kvote 1 og kvote 2

Hvis du søger optagelse senest den 15. marts kl. 12 vil din ansøgning blive behandlet både i kvote 1 og i kvote 2, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor. Din ansøgning i kvote 2 bliver vurderet på baggrund af de bilag, du har uploadet til optagelse.dk senest 5. juli. Karakteren fra din sommer- eller efterårssupplering vil således ikke indgå i beregningen af et eventuelt kvote 2-faggennemsnit eller din kvote 2 helhedsvurdering.

Engelsk sprogkrav

De fleste bacheloruddannelser kræver kvalifikationer svarende til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Dog kræver nogle få bacheloruddannelser kvalifikationer svarende til gymnasialt engelsk på A-niveau.

Du kan opfylde kravet om engelsk B-niveau med dit engelskfag til vores engelsksprogede Bacheloruddannelser, hvis du har en:

 • Dansk adgangsgivende eksamen
 • Nordisk adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Duborgskolen/A.P. Møller skolen
 • Adgangsgivende eksamen fra International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)
 • Adgangsgivende eksamen fra European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”)
 • Ikke-dansk adgangsgivende eksamen med et engelskniveau som Aarhus Universitet vurderer til at svare til minimum Engelsk B-niveau.

Bemærk, at hvis du har en af de ovenstående adgangsgivende eksaminer eller tager et suppleringskursus i engelsk B-niveau, er der på engelsksprogede bacheloruddannelser et krav om et karaktergennemsnit på 3,0 for engelsk B-niveau. Det vil sige, at hvis du søger en engelsksproget bachelor, som fx Economics and Business Administration, så skal du have bestået dit engelsk B-niveau med mindst 3,0. Har du ikke har det, kan engelskkravet fx bestås gennem en af nedenstående engelsk tests.

Hvis du ikke har en af de ovenstående adgangsgivende eksaminer og du søger en engelsksproget Bacheloruddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så kræves der som udgangspunkt en engelsk sprogtest eller et bestået suppleringskursus i engelsk B-niveau.

Hvis du har engelsk A-niveau, skal du blot have bestået dette med et gennemsnit på 2,0.

Vi accepterer de følgende engelske sprogtests:

TOEFL:

Engelsk B – Testresultat på minimum 83 (internet-based)

Engelsk A – Testresultat på minimum 100 (internet-based)

Aarhus Universitet accepterer TOEFL IBT Special Home Edition test.

Aarhus Universitet accepterer ikke TOEFL ITP eller paper-based tests (inklusive TOEFL ITP Plus for China Solution).

Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere AU som testmodtager, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat. Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935.

IELTS:

Engelsk B – IELTS Academic testresultat på minimum 6,5 point

Engelsk A – IELTS Academic testresultat på minimum 7,0 point

Cambridge ESOL eksaminer:

Engelsk B – Certificate in Advanced English (CAE) (med karakteren A, B eller C) eller First Certificate med karakteren A eller mindst 180 point på Cambridge English-skalaen.

Engelsk A – Certificate of Proficiency (CPE) eller Certificate in Advanced English med karakteren A eller mindst 190 point på Cambridge English-skalaen.

Hvis du tager en Cambridge/Oxford test skal du dele dine resultater med Aarhus Universitet via the Candidate Results Website (candidates.cambridgeenglish.org). For at kunne logge ind på hjemmesiden skal du bruge dit ‘Candidate ID’ og ‘Secret Number’ (kan fås fra test centret). Vi kan ikke godkende test resultater, der ikke kan verificeres igennem Cambridge hjemmesiden.

Desuden gælder følgende:

Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år på ansøgningstidspunktet.

Du skal uploade dit testresultat og din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Husk at uploade dit testresultat til din ansøgning på www.optagelse.dk inden dokumentationsfristen. Læs mere om frister her.

Følgende er undtaget fra at indsende en af ovenstående tests:

Ansøgere som har en Dansk/Nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”) adgangsgivende eksamen med engelskniveau, der ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse svarer til B-niveau i Danmark og er bestået med et karaktergennemsnit svarende til minimum 3,0 på den danske 7-trinsskala. Hvis du har engelsk A-niveau, skal du blot have bestået dette med et karaktergennemsnit på 2,0.

En hel, afsluttet engelsksproget gymnasial, bachelor- eller kandidatuddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgere med tilsvarende uddannelser fra alle øvrige lande skal aflevere en engelsktest. Det gælder også lande i fx Afrika og Asien, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.

Ansøgere som har en Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis) fra Tyskland med faget Engelsk som Leistungsfach/eA niveau. Faget skal være bestået med et karaktergennemsnit på 2,0 på den danske 7-trinsskala.

Dansk sprogkrav

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser undervises på dansk, og Universitetet stiller derfor krav om dansk på A-niveau. Det betyder at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Bemærk at diplomingeniøruddannelserne ikke har dansk som adgangskrav. Dansk A-niveau er kun krav til diplomingeniøruddannelserne, hvis man har en udenlandsk adgangseksamen.

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

 • Gymnasial Dansk A niveau
  Bestået dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. Islændinge kan opfylde kravet om Dansk A, ved at have bestået Dansk på tilsvarende niveau eller Studieprøven i dansk.
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede:
  Studieprøven i kombination med bestået modersmål på højeste niveau fra den adgangsgivende eksamen betragtes som tilsvarende et dansk A-niveau (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes).
  Studieprøven skal være bestået med mindst 2 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Medicin eller Odontologi skal have bestået Studieprøven med mindst 7 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Fransk og Spansk skal have bestået den skriftlige del af Studieprøven med mindst 7 (de øvrige discipliner med mindst 2).
  Ansøgere til International virksomhedskommunikation skal have bestået Studieprøven med mindst 10 i hver disciplin
 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate) som tidligere har bestået den danske folkeskole og fået et fuldt afgangsbevis (altså et afgangsbevis med alle fag og ikke kun dansk) kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsbevis, og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes). Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har opnået et fuldt folkeskolens afgangsbevis, og hvor læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk skal være bestået med minimum karakteren 02. Aarhus Universitet giver som udgangspunkt ikke dispensation fra kravet om dansk A-niveau på baggrund af bevis for Folkeskolens afgangsprøve enkeltfag i Dansk taget på Danes World Wide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende dansk niveauet på 9. klasses afgangseksamen.       
 • Ansøgere der har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A
  Ansøgere kan opfylde kravet om dansk A, hvis vedkommende gennem en individuel kompetencevurdering foretaget af VUC, har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A. 

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

CLAVIS
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Aarhus C
Tel.: +45 41 73 81 00
Email: clavis.aarhus@clavis.org

Omregning af karakterer

Siden 2007 har optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding taget udgangspunkt i 7-trinsskalaen. Du kan finde omregningstabellen for eksamensgennemsnit og enkeltkarakterer fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen på optagelse.dk.

Hvis du har karakterer fra begge skalaer

Hvis du har en kombination af karakterer fra 13-trinsskalaen og fra 7-trinsskalaen, skal dine enkelte karakterer fra 13-trinsskalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel. Herefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. Situationen kan opstå, hvis du har et ældre eksamensbevis og siden hen har suppleret i fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen.

Yderligere information og vejledning

For vejledning om optagelse og den ny karakterskala, kan du kontakte Informationscentret.

Du kan læse mere om omregning af kvotienter og enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala på Undervisningsministeriets hjemmeside.