Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sådan søger du ind

Aarhus Universitet er sammen med de andre videregående uddannelser i Danmark tilsluttet det fælles ansøgningssystem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge op til otte forskellige uddannelser. KOT sikrer i øvrigt, at du optages på så høj en prioritet som muligt, og at du højst kan blive tilbudt optagelse på én af de søgte uddannelser. 

Du kan søge fra 1. februar

Ansøgningsportalen åbner på www.optagelse.dk den 1. februar i ansøgningsåret.

En digital ansøgning, lavet af en ansøger som har brugt NemID, anses for rettidigt modtaget, når ansøgningen er godkendt af ansøger på www.optagelse.dk inden tidsfristens udløb. Det er først når ansøgningen er godkendt på www.optagelse.dk, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen. 

Online ansøgning

Alle ansøgere skal søge optagelse online via www.optagelse.dk. Du skal ansøge ved hjælp af NemID. 

Ansøgning med NemID

Når du søger online vil du, før du kan underskrive ansøgningen, blive gjort opmærksom på, hvilke bilag, der i givet fald skal uploades.

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, eller har du en udenlandsk eksamen (herunder en dansk International Baccalaureate), findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal derfor selv uploade det til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00 middag. Hvis du har afsluttet din adgangsgivende eksamen i 2004 eller 2005, anbefaler Aarhus Universitet, at du kontrollerer, at dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen. Hvis ikke dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen, skal du selv uploade det til din ansøgning, så det er modtaget senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Vær opmærksom på, at det kun er eksamensbeviset fra din gennemførte ungdomsuddannelse, Aarhus Universitet automatisk modtager fra www.optagelse.dk. Suppleringsbeviser og lignende beviser for faglig opkvalificering fra eksempelvis VUC modtages ikke automatisk, og Aarhus Universitet indhenter ikke selv denne dokumentation. Det er således dit eget ansvar at uploade suppleringsbeviser og årskarakter, som ikke fremgår af eksamensbeviset. Beviserne skal tilknyttes eller uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00 middag. 

Har du ikke NemID?

Søger du uden brug af NemID, skal du efter at have godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk huske at printe og underskrive underskriftsiden og indsende den via denne webformular: https://bachelor.au.dk/en/admission/international-applicants/signaturepage/

Underskriftsiden skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 15. marts 2019 kl. 12.00 middag. 

Når du ansøger skal du:

Oplyse navn, adresse, e-mail og cpr-nummer.

Du skal desuden angive om:

 •  du ønsker sommer- eller vinterstart hvis du søger medicin (bemærk, at såfremt der er flere optagne til medicin med sommerstart, end der er pladser, rykkes de yngste optagne til vinterstart)
 • du ønsker at søge standby
 • du søger dispensation
 • du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, og i så fald hvilken/hvilke, hvor mange ECTS point du eventuelt har bestået, og om du stadig går på uddannelsen
 • du har suppleret med nye gymnasiale fagniveauer eller dansk/engelsk prøve.

Husk altid at uploade dokumentation for de forhold, du ønsker lagt til grund for din ansøgning om optagelse. Herunder din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer. Søger du dispensation, skal du ligeledes uploade dokumentation herfor. Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk. Vi modtager som udgangspunkt ikke dokumentation per e-mail, post eller via personlig henvendelse.

Dokumentationskrav

Ved upload af dokumentation skal du være opmærksom på, at dokumentationen er fyldestgørende og i god kvalitet. Ved upload af eksamensbeviser skal følgende kunne aflæses klart og tydeligt:

 • Alle karakterer
 • Fag og niveau
 • Udstedende myndigheds navn (fx gymnasiets navn)
 • Udstedende myndigheds underskrift og stempel (fx rektors underskrift og skolens stempel)
 • Dit CPR nummer

Du kan se eksempler på eksamensbeviser fra danske gymnasiale uddannelser her.

Adgangsgivende eksamen

For at kunne søge om optagelse på en af Aarhus Universitets bachelor-, diplomingeniør, eller professionsbacheloruddannelser kræver det, at du har bestået én af følgende adgangsgivende eksaminer senest den 5. juli:

Adgang til bacheloruddannelser:

Det fremgår af dit eksamensbevis hvilken type bevis, du har.

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) påbegyndt før d. 1. august 2017
  *Undtagelse, hvis du er påbegyndt din HF før d. 1. august 2017, men ikke har lukket dit HF-bevis før d. 20. september 2019, er du omfattet af gymnasiereformen 2017 og skal derfor have en overbygning.
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning påbegyndt efter d. 1. august 2017
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)  
 • EUX 1. del (merkantil) påbegyndt før d. 1. august 2017
 • EUX 1. del (merkantil) med overbygning påbegyndt efter d. 1. august 2017

Udenlandske eksamener:

 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for International Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du desuden opfylde et danskprøvekrav. Ansøgere med et nordisk adgangsgrundlag er undtaget herfra.

Adgang til Civilingeniøruddannelser:

Hvis du har en adgangsgivende eksamen til universitetsbacheloruddannelser, er den også adgangsgivende til vores civilingeniøruddannelser.

Derudover er følgende eksamensbeviser også adgangsgivende:

 • Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne (kun adgangsgivende i kvote 2)

Adgang til Diplomingeniøruddannelser/professionsbacheloruddannelser:

Hvis du har en adgangsgivende eksamen til universitetsbacheloruddannelser, er den også adgangsgivende til vores diplomingeniøruddannelser/professionsbacheloruddannelser.

Derudover er følgende eksamensbeviser også adgangsgivende:

 • Højere forberedelseseksamen (hf) (uden overbygning)
 • Højere forberedelseseksamen (hf-enkeltfag) (uden overbygning)
 • EUX 1. del (merkantil) (uden overbygning)
 • Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne (kun adgangsgivende i kvote 2)    

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En adgangsgivende eksamen kan ikke blive forældet.
 • Hvis du har flere afsluttede gymnasiale eksamener, f.eks. både en studentereksamen og en 1-årig hhx, er det kvotienten på den første adgangsgivende eksamen, der tæller i kvote 1.
 • Niveauerne fra en efterfølgende eksamen (f.eks. A i stedet for B) kan bruges både i kvote 1 og kvote 2.
 • Har du ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli ikke afsluttet din adgangsgivende eksamen, fordi du skal til sygeeksamen, bliver du ikke meddelt betinget optagelse. Du skal ansøge om optagelse, men du kan ikke få svar på sin ansøgning, førend vi har modtaget dokumentation for din beståede eksamen.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om din eksamen giver adgang til vores uddannelser, skal du endelig tage kontakt til os i Vejledningscenter AU.

Specifikke adgangskrav

For at opfylde adgangskravene til universitetets uddannelser skal du foruden den adgangsgivende eksamen også opfylde krav om bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Du kan se hvilke specifikke adgangskrav der er for den enkelte uddannelse i studieguiden. De specifikke adgangskrav kan være opfyldt som en del af din adgangsgivende eksamen eller ved supplering.

Faget skal være bestået

De krævede gymnasiale niveauer skal være bestået for at niveauet kan godkendes. Det gælder også, hvis niveauet er taget som en del af den adgangsgivende eksamen. Faget skal være bestået med mindst 2,0 i gennemsnit og både eksamens- og årskarakter tæller med.

Rektorerklæring

Hvis du er dumpet et fag på et højere niveau end det krævede, kan du anmode rektor på din uddannelsesinstitution om at udstede en attest på, at du har bestået det forudgående niveau. Rektor skal angive i attesten, at faget og niveaet er afsluttet og bestået for at det kan godtages. Vi godtager kun en rektorerklæring, hvis du ikke har fået en karakterbedømmelse af det forudgående niveau. Det vil sige, at faget/niveauet ikke må stå til at være afsluttet med en karakter på dit eksamensbevis.

Du vil få dispensation for faget/niveauet, hvis du har en gyldig rektorerklæring. Du skal være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget/niveauet. Her kan du læse mere om udregningen af kvote 2-fagsnittet.

Supplering

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen. Supplering kan ske via Gymnasial Supplering.

Individuel kompetencevurdering

Det er også en mulighed at få dispensation for faget/niveauet ved at du får lavet en Individuel kompetencevurdering/realkompetencevurdering med fuld anerkendelse ved VUC. Du skal henvende dig til VUC, hvor du kan blive vejledet om muligheden for at få vurderet, om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.

Du skal dog være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget/niveauet. Læs mere om udregningen af kvote 2-fagsnittet.

Propædeutik – intensiv sprogundervisning

På nogle uddannelser på Aarhus Universitet skal du følge et propædeutisk kursus, som er et intensivt sprogkursus, der forlænger uddannelsen med 1-2 semestre. Dette gælder uddannelserne Arabisk- og islamstudier (hvis ikke du har arabisk på gymnasialt A-niveau), Klassiske Sprog, Teologi, Rusland- og balkanstudier, Religionsvidenskab, Kinastudier, Brasilianske studier samt Japanstudier. Studiestarten for disse uddannelser er august/september i ansøgningsåret. Hvis du er optaget på Arabisk- og Islamstudier (og allerede har arabisk på gymnasialt A-niveau) skal du ikke følge et propædeutisk kursus, hvis du søger studienævnet om at blive fritaget for det, men studiestarten er stadig august/september. 

Adgangsprøve - Musikvidenskab og Idræt

På Musikvidenskab og Idræt er en bestået adgangsprøve et krav for, at du kan blive optaget på studiet. Du skal naturligvis også opfylde de øvrige adgangskrav til uddannelsen dvs. en adgangsgivende eksamen og de fagspecifikke adgangskrav. Selvom du består prøven og opfylder de øvrige adgangskrav, er der ingen garanti for, at du vil blive tilbudt en studieplads. Se nærmere under henholdsvis Idræt og Musikvidenskab i studieguiden.

Søger du ind på Musikvidenskab eller Idræt, er tidsfristen for at søge den 15. marts kl. 12.00 middag - også selvom du kun ønsker din ansøgning vurderet i kvote 1.
Man kan ikke søge dispensation fra at deltage i adgangsprøverne. Der bliver ikke afholdt omprøve i tilfælde af sygdom, men man kan søge om at blive flyttet til en senere prøve, hvis en sådan er planlagt.

Svar på din ansøgning

Kvittering

Efter ansøgningsfristen i både kvote 1 og kvote 2 vil du modtage en kvitteringsmail. Med kvitteringsmailen følger en vejledning til, hvordan du opretter dig på Aarhus Universitets selvbetjening, mit.au.dk, hvor du kan følge din ansøgning. Du kan også hente vejledningen her: Sådan aktiverer du din konto på mit.au.dk. På selvbetjeningen vil du den 28. juli kunne se, om du er blevet tilbudt en studieplads og takke enten ja eller nej til den. Hvis du er tilbudt en studieplads vil du også modtage et optagelsesbrev via din e-boks.

Kvote 2-kvitteringsmailen giver dig mulighed for, inden en given svarfrist, at kontakte universitetet, hvis der er fejl eller mangler, eller der blot er noget, som du ikke forstår i e-mailen eller i registreringen af din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du læser kvitteringsmailen, eller, at du har givet en anden person fuldmagt til at gøre det for dig. Eventuelle rettelser eller mangler ved din ansøgning skal rettes med det samme, for at din ansøgning kan behandles på lige fod med de øvrige ansøgere i kvote 2. 

Med kvitteringsmailen i kvote 1 er der ikke samme mulighed. Der er så kort tid til behandling af disse ansøgninger, at der ikke er tid til at behandle eftersendt materiale. Kun eventuelle fejlregistreringer fra universitetets side vil blive rettet.

Optagelse

Den 28. juli modtager du svar på din ansøgning i din e-Boks. Det er i dag lovpligtigt at kunne modtage digital post fra offentlige myndigheder, herunder universitetet, og det er dit ansvar at tjekke din e-Boks.

E-boks kræver et dansk CPR-nummer og NemID. Har du ikke en e-boks, skal du oprette en via e-boks.dk. Har du ikke et dansk CPR-nummer, modtager du svar på din ansøgning via mail.

Du kan også tjekke om du er blevet tilbudt optagelse på mit.au.dk fra den 28. juli kl. 00.05.

Uanset om du har søgt én eller otte forskellige uddannelser, får du kun ét svar.

 

Bekræft studieplads og søg SU

BEMÆRK: Du skal bekræfte din studieplads på selvbetjeningen på mit.au.dk senest den 3. august

 • Hvis ikke studiepladsen bekræftes på selvbetjeningen inden for den frist, som fremgår af optagelsesbrevet, bortfalder pladsen.
 • Siger du nej til pladsen inden denne dato, tæller det ikke som en optagelse, og pladsen kan tilbydes en ansøger på standbylisten.
 • Den 1. august kan du søge om SU fra september.

 

Tilbud om standby

Hvis du har søgt og fået en standbyplads, modtager du den 28. juli et standbybrev i din e-boks.dk. Herefter står du til rådighed for eventuelle ledige pladser på uddannelsen frem til midten af august. Du skal ikke bekræfte, at du ønsker en tilbudt standbyplads. Det er først, hvis du modtager et egentligt optagelsesbrev, at studiepladsen skal bekræftes. Tilbydes du ikke en studieplads i august, får du i stedet et tilsagn om optagelse næste år og modtager i løbet af september et tilsagnsbrev fra universitetet.

Afslag på din ansøgning

Hvis du har fået afslag på din ansøgning til Aarhus Universitet, vil vi gerne hjælpe dig, så du kan blive klogere på dine muligheder.

Hvorfor har jeg fået afslag?

Det er en god idé at starte med at finde ud af, hvorfor du har fået afslag på din ansøgning, så du nemmere kan overveje dine muligheder fremadrettet:

 • Havde du ikke højt nok karaktergennemsnit?
 • Er der adgangskrav, du ikke opfylder
   

Hvilke uddannelser har ledige pladser?

Selvom du har fået afslag på din ansøgning, kan du stadig søge om optagelse på uddannelser, der har ledige pladser. En liste over ledige pladser bliver offentliggjort den 28. juli på universitetets hjemmeside. Alle ansøgninger til ledige pladser bliver frem til midnat den 5. august behandlet lige. Fra den 6. august gælder først-til-mølle princippet.

På nogle af vores diplomingeniøruddannelser er der vinteroptag med studiestart i januar eller februar 2020, så her kan du stadig nå at søge om optagelse. Der er ansøgningsfrist 1. november, og alle ansøgninger modtaget indtil denne dato behandles som samtidigt indkomne. Herefter gælder først-til-mølle-princippet, hvis der stadig er ledige pladser.

Kom og snak med os om dine muligheder

Book et møde eller ring til os, så snakker vi om, hvad du gør nu. Vi kan for eksempel snakke om, hvordan du forbereder dig til næste års optagelse. Se hvor du kan finde os på bachelor.au.dk/vejledning.

 

Studiestart

De fleste uddannelser på Aarhus Universitet starter om sommeren (august/september).
Bacheloruddannelsen i Medicin og diplomingeniøruddannelserne starter dog både vinter (januar/februar) og sommer (august/september).

Velkommen til nye studerende

I begyndelsen af sommeren offentliggør vi på vores studiestartsside (opdateres i løbet af sommeren) en oversigt over alt, hvad du har brug for at vide som ny studerende på Aarhus Universitet.

På studiestartssiden kan du også finde oplysninger om, hvornår introdagene på din uddannelse starter, hvor din uddannelse er placeret og hvordan du kommer i kontakt med dit fag. Her kan du også finde information om praktiske forhold vedrørende SU, samt hvordan du søger bolig i byen.

I løbet af august (eller januar) måned vil du modtage studiestartsmateriale fra din uddannelse.

Medicin sommer/vinterstart

Såfremt der er flere optagne til medicin sommerstart, end der er pladser, rykkes de yngste optagne til vinterstart.

Sproguddannelser med propædeutik

Propædeutikforløb til sproguddannelser starter i august/september. Det gælder både for nye studerende som skal have propædeutik og studerende, som ikke skal have propædeutik. Propædeutikforløbet er normeret til ét semester, hvorefter den egentlige uddannelse starter det efterfølgende semester.