Aarhus Universitets segl

BIOTEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: 4 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22810

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi er erhvervsrettet og indeholder et halvt års praktik. Efter 3½ år kan du få arbejde som ingeniør i mange forskellige typer af virksomheder i for eksempel miljøindustrien, fødevareindustrien, medicinalindustrien, sundhedssektoren eller energibranchen.

På diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi lærer du at udnytte biokemiske processer til fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin og biobrændstoffer eller til rensning og udnyttelse af spildevand som ressource.

Uddannelsen indeholder fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, cellebiologi, proteinkemi, matematik og statistik samt en række ingeniørvidenskabelige grundkurser, hvor du lærer at designe og kontrollere biologiske processer i industriel sammenhæng med fokus på effektivitet og bæredygtighed.

Hvad lærer du?

Du lærer grundlæggende at forstå den levende celle og at arbejde med mikroorganismer i mange forskellig sammenhænge. Måske designer du en ny hudcreme. Måske brygger du en avanceret øl. Eller måske undersøger du et nyt lægemiddel. I alle tilfælde vil du komme til at eksperimentere - både i laboratoriet og på procesanlæg.

Som diplomingeniørstuderende får du et stærkt fokus på at styre og optimere den bioteknologiske proces. Du lærer at færdes professionelt i videnskabelige laboratorier, men du lærer også, hvordan du styrer og regulerer procestrinene i et biologisk anlæg.

I løbet af de 3½ år, uddannelsen varer, opbygger du gradvis din teoretiske viden inden for bioteknologien gennem arbejdet med virkelige problemstillinger. På hvert eneste semester kommer du til at arbejde med virksomhedscases, og når du er helt nyuddannet, vil du opleve, at du fra praktikken og projektarbejdet allerede har en rutine og professionalisme, der giver dig et karriereforspring.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have et stærkt teoretisk fundament og en detaljeret indsigt i samfundets bioteknologiske udfordringer og virksomhedernes aktuelle innovationsbehov.

En vigtig del af uddannelsen til diplomingeniør handler også om din personlige udvikling. Du skal lære at tænke og arbejde som en ingeniør – at få idéer, samarbejde med andre, styre projekter, tænke kritisk og forholde dig til de teknologier, du arbejder med.

Med andre ord, får du travlt. De fleste diplomingeniørstuderende oplever en meget stejl læringskurve og en stor motivation – netop fordi, virkeligheden er en del af deres pensum.

Undervisning og fællesskab

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi er i meget stort omfang problembaseret. Du kommer til at arbejde i laboratorier, hvor du lærer at designe, kontrollere og gennemføre videnskabelige forsøg. Og du kommer til at tage bioteknologien med dig ud af laboratoriet og ind i virkeligheden for at teste den i stor skala. Det meste af undervisningen foregår som dialogbaseret holdundervisning suppleret med enkelte forelæsninger.

En af fordelene ved at læse til ingeniør på Aarhus Universitet er, at du har gode muligheder for at sammensætte din uddannelse på tværs af fag, hvis du ønsker at tone den i en bestemt retning.

Praktiksemester til alle

På de første fire semestre sikrer du dig et ingeniørfagligt fundament med særligt fokus på biokemi og procesteknik. Her bliver du fortrolig med den nyeste teknologi til kemiske og biokemiske produktionsforhold.

På 5. semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du for alvor får dit fag mellem hænderne og indblik i arbejdet som bioteknologiingeniør. Aarhus Universitet samarbejder med et stort netværk af ingeniørvirksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. På 7. semester skal du udarbejde et bachelorprojekt.

Karrieremuligheder

Bioteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og ingeniører vil få en nøglerolle i denne omstillinger. De skal blandt andet være med til at sikre udfasningen af fossile brændsler og implementere helt nye og bæredygtige energiformer. De skal være med til at udvikle fremtidens sunde fødevarer til en voksende befolkning. Og de skal være med til at skabe behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, der i dag koster liv og livskvalitet.

Danmark er med helt fremme i denne udvikling, og som ingeniør med speciale i bioteknologi kan du derfor se frem til enestående muligheder for at få et arbejdsliv, hvor du kan beskæftige dig med det, du interesserer dig for og samtidig gøre en forskel.

Som diplomingeniør i Bioteknologi kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Gense oplæggene fra Åbent Hus 2023

Vi afholdte u-days på AU den 23., 24. og 25. februar 2023 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød de studerende på Bioteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Bioteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A
  • Engelsk B 
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område, relevant erhvervserfaring inden for sundhed, miljø eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Holdundervisning giver særligt studiemiljø

Undervisningen foregår primært som dialogbaseret holdundervisning. Denne undervisning kan for eksempel være struktureret med fælles gennemgang af pensum efterfulgt af gruppearbejde med vejledning fra én eller flere undervisere. Herudover foregår en del af undervisningen som forelæsninger. Udover holdundervisning og forelæsninger er der laboratorieøvelser og projektarbejde, som foregår i mindre grupper med mulighed for vejledning. Her lærer du at arbejde praktisk og projektorienteret, og du får erfaring med at bruge forskellige redskaber og metoder, som vigtige i forbindelse med projektarbejde.

Hverdagen på Bioteknologi

Du skal regne med at have cirka 24 skemalagte timer om ugen. Herudover skal du bruge cirka samme antal timer på selvstændige studier og projektarbejde. I løbet af dit uddannelsesforløb vil du opleve, at mængden af selvstændigt arbejde og projektarbejde stiger.

Eksempel på en ugeplan for 1. semester på bioteknologi

Mandag       
08:00-09:45 Undervisning i Matematik og statistik. Undervisningen veksler mellem aktiverende forelæsninger og vejledningsstøttet gruppearbejde.
10:15-12:00

 Fortsat undervisning i Matematik og statistik.

12:30-14:15 Dialogbaseret undervisning i Almen kemi
14:30-16:15 Fortsat undervisning i Almen kemi
Tirsdag
08:00-09:45 Praktisk øvelsesarbejde med enzymteknologi og inhibering.
10:15-12:00

Behandling af data opsamlet ved det praktiske øvelsesarbejde.

Onsdag
12:30-14:15 Dialogbaseret undervisning i Almen kemi
14:30-16:15

Fortsat undervisning i Almen kemi

Torsdag
12:30-14:15 Undervisning i Matematik og statistik. Undervisningen veksler mellem aktiverende forelæsninger og vejledningsstøttet gruppearbejde.
14:30-16:15

Fortsat undervisning i Matematik og statistik.

Fredag
08:00-09:45 Fortsat praktisk øvelsesarbejde med enzymteknologi og inhibering.
10:15-12:00 Databehandling vedrørende det praktiske øvelsesarbejde.  

Praktik på 5. semester

På 5. semester indgår et obligatorisk 5 måneders praktikforløb, hvor du arbejder som ”junioringeniør” i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Her får du erfaringer med, hvordan en ingeniør arbejder med bioteknologi i praksis, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 3000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet. AU Engineering har desuden en meget populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed. AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

De mest oplagte jobmuligheder som diplomingeniør i Bioteknologi er inden for energi- og miljøsektoren, medicinalindustrien, bioteksektoren, fødevareindustrien og den kemiske industri. Inden for disse sektorer kan du med din viden om bio- og procesteknologi bidrage til at udnytte bioteknologi til at finde nye værdifulde løsninger på problemer og udfordringer.

Dine jobfunktioner som ingeniør

Som færdiguddannet ingeniør kan du eksempelvis arbejde som udviklingsingeniør, hvor forsøg, design og udvikling er i fokus. Hvis du foretrækker at arbejde mere systematisk med orden for øje, så kan du komme til at arbejde som projekt- eller driftsleder, hvor du varetager et arbejde, der primært vedrører drift, kontrol og vedligehold af for eksempel produktionsanlæg. Du kan også søge arbejde som rådgivende ingeniør, hvis du har en særlig interesse for at vurdere og rådgive på baggrund af din faglighed og ønsker et job, der favner konsulentarbejde og tilsynsføring. Som ingeniør vil du altså både kunne søge job som specialist, generalist og som leder.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, og du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.