Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DATAVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,2 (Standby: ingen optaget)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Datavidenskab er en ny uddannelse ved Aarhus Universitet med fokus på analyse af store datamængder – Big Data. Her lærer du at anvende avancerede dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og brugbar information fra store datamængder. Typen af data varierer fra finansmarkeds data, over sensordata fra enheder i produktion, til data fra sundhedssektoren eller data om forbrugeradfærd.

Behovet for håndtering og analyse af store datamængder er stigende både i samfundet og erhvervslivet. Med en baggrund i datavidenskab vil du kunne bidrage til løsninger inden for mange forskellige brancher og sektorer, og dermed give samfundet og erhvervslivet mulighed for reelt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag – og spille en nøglerolle i en datadrevet innovationsproces.

Du skal læse datavidenskab, fordi du gerne vil arbejde med metoder som neurale netværk og machine learning i en perfekt blanding med matematik, statistik og datalogi.

– Professor Jens Ledet Jensen, Institut for Matematik

Hverdagen på Datavidenskab

Uddannelsens første år består af en række kurser om matematikkens grundlæggende begreber herunder metoder inden for algebra, analyse, statistik og sandsynlighedsregning. Du vil også arbejde med grundlæggende programmering og dataforvaltning.

På andet studieår vil du lære om mere avanceret statistik og programmering, herunder statistisk modellering, avancerede algoritmer, optimeringsmetoder og machine learning. Herudover udbygges din viden om databaser, dataforvaltning samt forståelsen for datastrukturer. Dataprojektet, der afslutter andet studieår, vil være case-baseret og træne dig i konkret anvendelse af den opnåede viden på datasæt hentet fra det virkelige liv. Projektet vil inddrage virksomheder samt offentlige institutioner og medvirke til at forberede dig til det efterfølgende arbejdsmarked.

På tredje år har du mulighed for tilvalg, som kan anvendes til at styrke din viden inden for områder, du har særlig interesse for (f.eks. avanceret statistik, bioinformatik, økonometri eller programmering). Eller du kan udbygge din viden om de områder, hvor datavidenskab anvendes (f.eks. finansiering, sensorteknologi, sundhedsområdet eller molekylærbiologi). Tredje studieår afsluttes med et bachelorprojekt, hvor fokus vil være på at løse en virkelig problemstilling, der forudsætter anvendelse af metoder fra datavidenskab.

Undervisningen på Datavidenskab er typisk en kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser med stort fokus på case-orienterede aktiviteter. Case-aktiviteterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv, og der vil generelt gennem hele studieforløbet være et samspil med det jobmarked, hvor du efter endt uddannelse skal arbejde.


Hvad er Datavidenskab? Hvad går bacheloruddannelsen i Datavidenskab ud på? Asger Hobolth, Professor på Datavidenskab, giver her den korte version.
Læs Datavidenskab på AU På Datavidenskab lærer vi at finde mønstre i store mængder data, og om, hvordan man kan bruge data til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Tjek om Datavidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22117

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. Score fra adgangsprøven, samt
  2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A    

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datavidenskab. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Datavidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag. Du kan også finde en oversigt med beskrivelser af kurserne hos Matematik.

Studieliv

Hverdagen som Datavidenskabs-studerende

Du har cirka 20 undervisningstimer om ugen på Datavidenskab, og du skal regne med at bruge cirka lige så lang tid på selvstændigt arbejde. Det selvstændige arbejde består af forberedelse, arbejde i læsegrupper, selvstudium, opgaveskrivning og ikke mindst løsning af opgaver. Senere i studiet falder antallet af skemalagte timer i takt med at kravet til dine selvstændige studier øges.

En del af undervisningstimerne er ‘teoretiske øvelser’ eller bare ‘TØ’. Her gennemgår man på mindre hold, i samarbejde med en instruktor, ugens stillede opgaver. Teoretiske øvelser er ikke tavlegennemgang fra en underviser til de studerende. I stedet er det de studerendes eget ansvar at gennemgå opgaverne for hinanden, hvor instruktoren, som typisk er en ældre studerende, kan hjælpe til efter behov.

Arbejdet på datavidenskabs-studiet er meget forskelligt. Der er mindst lige så meget vægt på opgaver og skriftlige afleveringer, som på læsning.

Der er næsten altid liv på Institut for Matematik. Mange studerende tilbringer meget tid på universitetet, hvor de laver opgaver sammen i grupper. Der er også mange, der bruger tid på studiets forskellige foreninger, som du kan læse mere om nedenfor.  

Gruppearbejde

Ved studiestart bliver man inddelt i læsegrupper, som man opfordres til at mødes med, lave opgaver sammen med og generelt samarbejde med. For rigtig mange er det en fordel at høre andre studerendes syn på og idéer til opgaveløsning. Nogle har oplevet at gruppearbejde var en byrde i gymnasiet, men på universitet bliver det nødvendigt og givende. Læsegruppen kan ikke kun bruges til opgaveløsning, men også til at strukturere en hverdag, som er meget mere fri end den var i gymnasiet.

MatLab

Undervisningen på Datavidenskab kombinerer forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Det faglige centrum for uddannelsen er Institut for Matematik, hvor du blandt andet finder Matematiklaboratoriet. På Datavidenskab er det vigtigt, at det faglige og sociale integreres med hinanden. Det kan du blandt andet opleve i matematiklaboratoriet (MatLab), hvor du kan regne opgaver, mens forelæsere og ældre studerende går rundt og hjælper med opgaverne. Man er altid velkommen til at spørge om hjælp - også selvom det ikke er direkte relateret til øvelserne. Matematiklaboratoriet er altså en slags struktureret lektiecafé, hvor der også er plads til at drikke kaffe, spise kage eller høre en forelæser fortælle om hans eller hendes syn på faglige emner og studiet.

Foreninger får studerende til at mødes

Institut for Matematik byder på en masse sociale og faglige studenterforeninger, som drives af frivillige. Disse foreninger afholder bl.a. festlige traditioner og arrangementer, hvor du kan møde dine medstuderende – også fra andre fag end dit eget.

Kalkulerbar (fredagsbar)

Hver fredag eftermiddag har du mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i Kalkulerbar, der er fredagsbaren for Matematik, Matematik-økonomi og Datavidenskab. Et par gange hvert semester bliver der afholdt bl.a. quiz og beerpong aftener.

TÅGEKAMMERET

Fest- og foredragsforeningen hedder TÅGEKAMMERET. Udover at arrangere fester og foredrag fungerer foreningen med deres mødelokale som socialt samlingspunkt for de studerende.

Mads Føk

På en række naturvidenskabelig fag har de studerende et fælles blad, kaldet Mads Føk. Bladet udkommer 4 gange om året – med både seriøse og humoristiske artikler som studerende selv bidrager med. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram:

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Mød de studerende

Laura Marie Lynggaard Nilsson

Hvad fik dig til at læse Datavidenskab?

Min store fascination af matematikken og derudover en nysgerrighed omkring programmering, og hvordan data kan bruges til at optimere løsninger og afhjælpe verdens problemer.

Hvad er den største forskel fra gymnasiet til universitetet?

Tempoet er hurtigere og arbejdsbyrden er væsentligt større end i gymnasiet - men netop af denne grund er der også en stor solidaritet og hjælpsomhed de studerende iblandt, som gør skiftet mindre overvældende.

Hvad overraskede dig mest ved at starte på universitetet?

At alle går rundt med mange af de samme følelser omkring studiestart og studiet generelt - man er aldrig alene, og folk er virkeligt inkluderende, søde og hjælpsomme.

Var det nemt at falde til i Aarhus?

Ja - jeg havde i forvejen en del venner heroppe, og så fik jeg blot flere efter studiestart. Derudover er jeg vokset op tæt på Aarhus, så jeg er ikke langt hjemmefra.

Bolighistorik?

Jeg har min egen lejlighed.

Beskriv en typisk dag?

Jeg står op omkring 7.00, og møder normalt 8.15. Så har jeg for det meste forelæsninger, teoretiske øvelser eller laboratorieøvelser indtil 14-16. Vi er dog i min studiegruppe på universitetet indtil omkring 18.00, hvis vi har meget, vi skal have lavet. Jeg stiler efter at være færdig med dagens skolearbejde, før jeg tager hjem. Derefter træner jeg, spiser aftensmad og er sammen med min venner eller slapper af derhjemme.

Deltager du i sociale arrangementer på universitet?

Ja, jeg deltager i alle festerne, hvis muligt, og derudover andre arrangementer arrangeret af TÅGEKAMMERET, såsom spilleaften. Jeg besøger også fredagsbaren, Kalkulerbar, når jeg har tid.

Hvad er dine fremtidsplaner?

At have en stilling, hvor jeg sidder med data, der vedrører det globale klima - hvor jeg får mulighed for at analysere og visualisere denne data for at kunne lave prognoser og videreformidle resultater.


Thomas Lykke Rasmussen

Hvad fik dig til at læse Datavidenskab

Jeg valgte at læse Datavidenskab, da studiet giver mig mulighed for at være med til løse komplekse problemstillinger inden for mange forskellige felter ved brug af en masse matematik. Desuden synes jeg, det er fedt at kunne få lov til at præge et helt nyt studie og være med til at følge den store udvikling som datascience er i gang med.

Hvad er den største forskel fra gymnasiet til universitetet?

Tempoet er skruet op og så er studiet langt mere individuelt. Man vælger selv hvornår man studerer og hvordan man gør det.

Hvad overraskede dig mest ved at starte på universitetet?

Jeg tror det var den åbenhed der mødte mig. Folk er super flinke, ambitiøse og hjælpsomme.

Var det nemt at falde til i Aarhus?

Ja det var det nemt at falde til i Aarhus. Byen er fyldt med unge mennesker og muligheder for at hygge sig socialt. Jeg flyttede faktisk også til byen og arbejdede i en børnehave i mit sabbatår, så jeg har også haft lidt tid til at vænne mig til byen inden jeg startede på studiet.

Bolighistorik?

Jeg bor i et bofællesskab i centrum med mine tre bedste venner fra gymnasiet.

Beskriv en typisk dag?

Jeg er typisk på universitetet fra 8-16, hvor jeg alt efter skemaet er til forelæsninger, sidder og løser opgaver med studiegruppen eller gennemgår øvelser med en instruktor og resten af holdet. Herefter tager jeg hjem og hurtigt videre til fodboldtræning. Når jeg kommer hjem fra træning, kigger jeg typisk lidt på lektierne eller hygger lidt med mine roomies inden jeg skal i seng.

Deltager du i sociale arrangementer på universitet?

Ja det gør jeg. Jeg har været med til TK-festerne, som er nogle rigtig hyggelige fester. Jeg har også været i fredagsbar på matematik, men også på andre andre studier. Derudover har jeg også været til foredrag i studenterhuset.

Hvad er dine fremtidsplaner?

Jeg er stadig meget åben for hvad jeg skal begive mig ud i efter universitetet. Men en drøm kunne være at hjælpe til med at løse medicinske problemstillinger vha. af data, eller måske starte min egen virksomhed.

Karriere

Som bachelor i Datavidenskab vil et naturligt valg være at forsætte på en kandidatuddannelse i Datavidenskab. Som kandidat vil du kunne finde beskæftigelse i brancher, hvor håndtering af store datamængder er essentielle, f.eks. inden for finanssektoren, medicinalindustrien, sundhedsvæsenet, produktionsvirksomheder samt business intelligence og logistik. Behovet forventes at stige eksplosivt som følge af den teknologiske udvikling og en stigende efterspørgsel efter solid og evidensbaseret information. Kandidater med en datavidenskabelig baggrund vil kunne varetage jobfunktioner på alle organisatoriske niveauer – fra projektmedarbejder til ledelse. En bachelor i Datavidenskab giver også adgang til kandidaten i bioinformatik, og med passende tilvalg kan man tage kandidatuddannelsen i datalogi.

Forskning

Efter en bachelor- eller kandidatuddannelse er det muligt at søge om at blive ph.d.-studerende. Med en ph.d.-grad er du uddannet forsker og kan søge arbejde på universiteter som forsker, men den åbner også op for mange spændende jobs i industrien.