DIPLOMINGENIØR

BIOTEKNOLOGI

I KRYDSFELTET MELLEM BIOLOGI, KEMI OG PROCESTEKNOLOGI

Uddannelsen til diplomingeniør i Bioteknologi indeholder et halvt års praktik. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til at søge arbejde som ingeniør. Med en diplomingeniøruddannelse i hånden, kan du også vælge at læse videre på den to årige kandidatuddannelse til civilingeniør.

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi lærer du at udnytte biokemiske processer til fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin og biobrændstoffer. Ingeniøruddannelsen bygger på fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, matematik og statistik samt tekniske fag som kemiske enhedsoperationer, praktisk regulering, fermentering og reaktionsteknik.

Hverdagen på bioteknologi

Undervisningen på ingeniøruddannelsen i bioteknologi bygger på problembaseret arbejde, som ligner virkelighedens faglige udfordringer. Du kommer til at arbejde med projekter, praktisk arbejde i laboratorier, og du har forelæsninger og holdundervisning på mindre hold. Fag som matematik og statistik, celle- og mikrobiologi, bio- og proteinkemi, almen og teknisk kemi er centrale fag på bioteknologi.

Du bliver en del af et stort fællesskab med i alt cirka 3000 ingeniørstuderende på Aarhus Universitet, men får din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej.

Ingeniørens grunddiscipliner og lønnet praktik

På de første fire semestre sikrer du dig et ingeniørfagligt fundament med et særligt fokus på biokemi og procesteknik, og du kommer igennem de væsentligste ingeniørfaglige grunddiscipliner. På 5. semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som bioteknologiingeniør. Aarhus Universitet samarbejder med en række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. På 7. semester skal du udarbejde bachelorprojekt, se eksempler nedenfor.

Karrieremuligheder

Som diplomingeniør i bioteknologi kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for så forskellige områder som biobrændstoffer, miljøforbedring, i fødevareindustrien eller medicinalindustrien. Eller du kan fortsætte ingeniørstudiet og læse videre på den 2 årige kandidatuddannelse til civilingeniør i kemi og bioteknologi.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22810

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:  
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

 

 

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Uddannelsens opbygning og studiediagram kan ses faktaarket. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Bioteknologi, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

Studieliv

Holdundervisning giver særligt studiemiljø

Undervisningen foregår primært som dialogbaseret holdundervisning. Denne undervisning kan for eksempel være struktureret med fælles gennemgang af pensum efterfulgt af gruppearbejde med vejledning fra én eller flere undervisere. Herudover foregår en del af undervisningen som forelæsninger. Udover holdundervisning og forelæsninger er der laboratorieøvelser og projektarbejde, som foregår i mindre grupper med mulighed for vejledning. Her lærer du at arbejde praktisk og projektorienteret, og du får erfaring med at bruge forskellige redskaber og metoder, som vigtige i forbindelse med projektarbejde.

Hverdagen på Bioteknologi

Du skal regne med at have cirka 24 skemalagte timer om ugen. Herudover skal du bruge cirka samme antal timer på selvstændige studier og projektarbejde. I løbet af dit uddannelsesforløb vil du opleve, at mængden af selvstændigt arbejde og projektarbejde stiger.

Eksempel på en ugeplan for 1. semester på bioteknologi

Mandag       
08:00-09:45 Undervisning i Matematik og statistik. Undervisningen veksler mellem aktiverende forelæsninger og vejledningsstøttet gruppearbejde.
10:15-12:00

 Fortsat undervisning i Matematik og statistik.

12:30-14:15 Dialogbaseret undervisning i Almen kemi
14:30-16:15 Fortsat undervisning i Almen kemi
Tirsdag
08:00-09:45 Praktisk øvelsesarbejde med emzymteknologi og inhibering.
10:15-12:00

Behandling af data opsamlet ved det praktiske øvelsesarbejde.

Onsdag

 

12:30-14:15 Dialogbaseret undervisning i Almen kemi
14:30-16:15

Fortsat undervisning i Almen kemi

Torsdag

 

12:30-14:15 Undervisning i Matematik og statistik. Undervisningen veksler mellem aktiverende forelæsninger og vejledningsstøttet gruppearbejde.
14:30-16:15

Fortsat undervisning i Matematik og statistik.

Fredag
08:00-09:45 Fortsat praktisk øvelsesarbejde med emzymteknologi og inhibering.
10:15-12:00 Databehandling vedrørende det praktiske øvelsesarbejde.  

Praktik på 5. semester

På 5. semester indgår et obligatorisk 5 måneders praktikforløb, hvor du arbejder som ”junioringeniør” i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Her får du erfaringer med, hvordan en ingeniør arbejder med bioteknologi i praksis, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 3000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet. AU Engineering har desuden en meget populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

Udover foreningslivet på AU Engineering har de studerende to forskellige studenterbarer. Som studerende på Kemi og fødevareteknologi vil du sikkert mest komme til at besøge den populære Katrines Kælder, der ligger på Katrinebjerg. De fleste store fællesfester for ingeniørstuderende afholdes i studenterbaren på Navitas.

 

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed.

AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Jobmuligheder inden for mange forskellige sektorer

De mest oplagte jobmuligheder som diplomingeniør i Bioteknologi er inden for energi- og miljøsektoren, medicinalindustrien, bioteksektoren, fødevareindustrien og den kemiske industri. Inden for disse sektorer kan du med din viden om bio- og procesteknologi bidrage til at udnytte bioteknologi til at finde nye værdifulde løsninger på problemer og udfordringer.

Dine jobfunktioner som ingeniør

Som færdiguddannet ingeniør kan du eksempelvis arbejde som udviklingsingeniør, hvor forsøg, design og udvikling er i fokus. Hvis du foretrækker at arbejde mere systematisk med orden for øje, så kan du komme til at arbejde som projekt- eller driftsleder, hvor du varetager et arbejde, der primært vedrører drift, kontrol og vedligehold af for eksempel produktionsanlæg. Du kan også søge arbejde som rådgivende ingeniør, hvis du har en særlig interesse for at vurdere og rådgive på baggrund af din faglighed og ønsker et job, der favner konsulentarbejde og tilsynsføring. Som ingeniør vil du altså både kunne søge job som specialist, generalist og som leder.


Katrine laver supersund drik af superfrø i samarbejde med lokale landmænd

Quinoafrø er omdrejningspunktet for fremtidens sunde, gluten- og laktosefri afløser for yoghurt og lignende veganerprodukter. 

"Jeg er glad og stolt over at deltage i et udviklingsprojekt, der i den nærmeste fremtid giver hele verden lettere adgang til sunde produkter baseret på quinoa," Katrine er uddannet diplomingeniør i Bioteknologi.

Katrine Schlichter foran Agro Food Park i Skejby ved Aarhus, hvor bl.a. virksomheden Helsetek holder til.
Katrine Schlichter foran Agro Food Park i Skejby ved Aarhus, hvor bl.a. virksomheden Helsetek holder til.

Læs til kandidat på to år og bliv civilingeniør

Som færdiguddannet diplomingeniør i Bioteknologi har du mulighed for at læse videre på den 2 årige kandidatuddannelse til:

Uddannelsen tager i alt to år og har et højt teoretisk niveau i kombination med et ingeniørvidenskabeligt fokus på udvikling og optimering af kemiske og bioteknologiske processer. Som færdiguddannet civilingeniør vil du sandsynligvis komme til at beskæftige dig med procesdesign- eller procesteknologi – hvad enten det handler om produktion af biogas, udvikling af nye antistoffer, udvinding af olie fra undergrunden eller noget helt andet.


"Du vælger ikke én specifik retning for resten af dit liv. Her er alle døre åbne"

Mia er uddannet diplomingeniør i Bioteknologi, og har valgt at læse videre på den to-årige kandidatuddannelse til Civilingeniør i Kemi og bioteknologi.

”Der er så mange muligheder for at til- og fravælge fag, således at du kan skræddersy din egen uddannelse efter de interesser, du opdager og får hen af vejen. Der er sindssygt mange muligheder. Du vælger ikke én specifik retning for resten af dit liv. Det hele flasker sig efter sådan, som du vil have det. Det er virkelig det, der har holdt mig oppe under hele uddannelsen,” fortæller hun.

Mia er diplomingeniør i Bioteknologi og læser nu kandidatuddannelsen til civilingeniør i Kemi og bioteknologi
Der kan gemme sig mange ubehagelige overraskelser i grundvand, hvilket er grunden til, at man i dag kontrollerer landets mange grundvandsboringer. Mia vil gerne arbejde for, at Danmarks grundvand bibeholder sin meget høje og rene standard. Foto: Peer Klercke.

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.