Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skal du søge dispensation?

Sådan søger du dispensation

Når du søger dispensation, skal du vedhæfte et dispensationsskema til din ansøgning på www.optagelse.dk. Du finder dispensationsskemaerne nederst på denne side.

Du får svar på din dispensationsansøgning i din e-Boks.

Du skal huske dokumentation

Du skal huske, at du sammen med dit dispensationsskema, skal vedhæfte dokumentation for de forhold, du søger dispensation på baggrund af.

Her kan du læse om de forskellige dispensationstyper


Særlig tilladelse

Særlig tilladelse er en dispensationstype for dig, der ikke har en adgangsgivende eksamen.

Særlig tilladelse betyder, at du kan få mulighed for at søge optagelse, hvis vi vurderer, at du har anden uddannelse, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen.

Hvis du får særlig tilladelse, er du sikret, at din ansøgning bliver vurderet på lige fod med andre ansøgere, der søger ind via kvote 2. Din ansøgning bliver ikke vurderet i kvote 1, da du ikke har et karaktergennemsnit.

Du skal være opmærksom på, at du fortsat skal opfylde de specifikke adgangskrav, selvom du får særlig tilladelse.


Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag.


Hvordan søger jeg særlig tilladelse?

Når du søger særlig tilladelse, skal du vedhæfte følgende:

 • Skema A
 • Dokumentation for, at du tidligere har bestået uddannelse af et vist omfang.


Hvordan vurderer I min ansøgning om særlig tilladelse?

Vi vurderer den dokumentation for bestået uddannelse, du har vedhæftet din ansøgning. Vi kigger på, om du har bestået uddannelse i et omfang, der kan sammenlignes med en gymnasial eksamen. Vi ser også på, om din beståede uddannelse er relevant for den uddannelse, du søger ind på.

Vi kigger eksempelvis på:

 • Om du har bestået dele af en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.
 • Om du har bestået dele af en gymnasial uddannelse.
 • Om du har lavet en større skriftlig produktion som eksempelvis et bachelorprojekt, SSO eller lignende.

Du skal være opmærksom på, at en ikke-færdiggjort gymnasial uddannelse ikke alene kan være grundlag for en særlig tilladelse.


Hvordan dokumenterer jeg min beståede uddannelse?

Du kan for eksempel dokumentere din beståede uddannelse på følgende måder:

 • Eksamensbeviser, diplomer eller karakterudskrifter fra videregående- eller erhvervsuddannelse (stemplet og underskrevet).
 • Prøvebeviser for gymnasiale fag.
 • Dokumentation for større skriftlige opgaver (det kan eventuelt fremgå af dit eksamensbevis).

Særlig tilladelse med Rudolf Steiner vidnesbyrd / Steiner HF

Med et vidnesbyrd fra 12 års Rudolf Steiner-skolegang, kan du søge ind via kvote 2, hvis du søger dispensation til særlig tilladelse og opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger.


Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag.


Dokumentation til din ansøgning

For at søge dispensation, skal du vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Skema A
 • Hele dit vidnesbyrd
 • Prøvebeviser for gymnasial supplering i de specifikke adgangskrav eller individuelle kompetencebeviser (IKV).


Særligt for Steiner HF

Hvis du færdiggør eller har færdiggjort en Steiner HF, kan du søge optagelse på Aarhus Universitet i kvote 2. Du skal søge om optagelse som beskrevet ovenfor.

Afhængigt af dit bevis, vurderer vi, om du opfylder de specifikke adgangskrav til de uddannelser, du søger optagelse på.

Du skal vedlægge følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Dit Steiner HF-bevis inklusiv udtalelser og fagbeskrivelser.

Dispensation fra de specifikke adgangskrav

Dispensationstypen er for dig, der ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, men som har bestået uddannelse, som eventuelt kan bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.


Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag


Hvordan opnår jeg dispensation?

Hvis vi vurderer, at din beståede uddannelse i omfang, niveau og faglig bredde svarer til de specifikke adgangskrav, kan du opnå dispensation.

Udlandsophold, erhvervserfaring eller lignende kan ikke give dispensation fra de specifikke adgangskrav.

Hvis du opnår dispensation, gælder den kun for Aarhus Universitet og den eller de uddannelser, du har søgt ind på det pågældende år.


Forhør dig hos dit lokale VUC

Vi anbefaler, at du kontakter dit lokale VUC, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav. Hos VUC kan du få vejledning om dine muligheder for at få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV) og om dine muligheder for supplering. Et IKV-bevis og et suppleringsbevis forældes ikke.

Dokumentation til din ansøgning

Hvis du ikke har en IKV eller et suppleringsbevis, skal du vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Skema B
 • Dokumentation for din beståede uddannelse


Du skal være opmærksom på kvote 2-vurderingen

Hvis du opnår dispensation i et fag, får du ikke en karakter i faget. Hvis faget indgår i udregningen af dit kvote 2 fagsnit, skal du være opmærksom på, at det trækker fagsnittet ned. Du kan læse mere om udregningen af kvote 2 fagsnit her.

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen / Dispensation fra et karakterkrav

Dispensationstypen er for dig, der har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen negativt.

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, kan du for eksempel søge dispensation, hvis dit gennemsnit er lavere end karakterkravet på den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Du kan ikke søge dispensation fra et karakterkrav i et specifikt fag.


Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag


Hvad er usædvanlige forhold?

Usædvanlige forhold er noget uforudset og uberegneligt, der rammer dig personligt. I vurderingen lægger vi vægt på, at det er forhold, der har ramt dig i gymnasietiden, og som ikke er blevet kompenseret for undervejs.

Usædvanlige forhold kan eksempelvis være:

 • Egen sygdom
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie
 • Dysleksi og Dyskalkuli



Dokumentation til din ansøgning

Når du søger dispensation, skal du sammen med din ansøgning vedhæfte dokumentation for de usædvanlige forhold.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din dispensationsansøgning:

 • Skema C
 • Dokumentation for, hvad de usædvanlige forhold er eller har været, og at forholdene har påvirket din adgangsgivende eksamen.

Relevant dokumentation for udsædvanlige forhold kan eksempelvis være:

 • Lægeerklæring eller sygejournal ved egen eller pårørendes sygdom. Både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres.
 • Specialistudtalelse for eksempel i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser.
 • Udtalelse fra psykolog eller psykiater.
 • Årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen.
 • Udtalelse fra studievejleder, underviser eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution.

 

Hvis du får dispensation

Hvis du får dispensation, justerer vi dit karaktergennemsnit. Justeringen beror på en konkret vurdering af de dokumenterede usædvanlige forhold. Dispensationen betyder altså ikke, at du kan være sikker på at blive optaget.

Kandidatreglen

Hvis du har bestået en kandidatuddannelse, kan du kun komme i betragtning til optagelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du kan få dispensation, hvis vi vurderer, at du på grund af usædvanlige forhold er blevet uarbejdsdygtig inden for dit erhverv, og derfor ikke længere kan benytte din færdiggjorte uddannelse på arbejdsmarkedet.

Ønske om brancheskifte eller ny uddannelse, kan ikke alene give dispensation.


Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12 middag


Hvis du får dispensation

Hvis du får dispensation fra kandidatreglen, bliver din ansøgning vurderet på lige fod med de øvrige ansøgninger.

 

Dokumentation til din ansøgning

Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Skema D
 • Bevis for din gennemførte kandidatuddannelse.
 • Dokumentation for usædvanlige forhold. Det kan for eksempel være en lægeerklæring eller sygejournal.

Supplering i mere end ét fag som afsluttes efter 5. juli

Denne dispensation er relevant for dig, der ønsker at supplere mere end ét fag ét niveau efter 5. juli.

Du kan søge om dispensation til at supplere enten ét fag to niveauer eller to fag ét niveau hver.


Ansøgningsfrist

5. juli kl. 12 middag


Dokumentation til din ansøgning

For at få dispensation, skal du vedhæfte følgende dokumentation:

 • Skema E
 • Dokumentation for, at du er optaget eller kan blive optaget på suppleringsfagene.
 • Start- og sluttidspunkt for dine suppleringskurser.

Overskridelse af ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist

Denne dispensationstype er for dig, der har været udsat for usædvanlige forhold, som for eksempel pludseligt opstået alvorlig sygdom, og derfor har overskredet en ansøgningsfrist eller en dokumentationsfrist.

Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi vægt på, at du har kontaktet os hurtigst muligt efter den frist, du har overskredet.


Dokumentation til din ansøgning

Når du søger dispensation, skal du vedhæfte følgende:

 • Skema F
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold som eksempelvis en lægeerklæring, sygejournaler og politirapporter.

Følgende er ikke usædvanlige forhold, og kan derfor ikke give dispensation til fristoverskridelse:

 • Forglemmelse, travlhed eller uvidenhed om frister.
 • Ændrede planer.
 • Rejseaktiviteter eller udlandsophold.
 • IT-problemer.

Dispensationsskemaer

Når du søger dispensation, skal du udfylde det dispensationsskema, der passer til den dispensationstype, du søger. Du kan se under den enkelte dispensationstype, hvilket skema, du skal bruge.

Hust at tjekke at dine indtastninger er gemt, inden du vedhæfter skemaet til din ansøgning.