Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dispensationer

Sådan søger du

Du kan skrive en dispensationsansøgning eller udfylde et dispensationsskema. Du finder skemaerne nederst på siden.

Du skal uploade din dispensationsansøgning og relevant dokumentation som bilag sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Det er vigtigt, at du klart og tydelig skriver, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Det er afgørende, at du kan dokumentere de forhold, du lægger til grund for din ansøgning. Det vil fremgå af dispensationsskemaerne, hvad der er relevant dokumentation. Du vil blive kontaktet, hvis vi mangler yderligere fra dig for at kunne træffe afgørelse i din sag.

Frister

Ansøgningsfristen for dispensationsansøgninger er d. 15. marts kl. 12.00.


Dette gælder:

 • Ansøgning om adgang med særlig tilladelse
 • Ansøgning om dispensation fra specifikke adgangskrav
 • Ansøgning om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen
 • Ansøgning om genoptagelse (optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på)
 • Ansøgning om dispensation fra kandidatreglen

For de øvrige dispensationstyper gælder, at hvis du søger dispensation senest 15. marts kl. 12.00, kan du forvente en afgørelse inden 28. juli. Hermed vil afgørelsen indgå som en del af vurderingen af din ansøgning.

Vi kan ikke garantere, at ansøgninger modtaget efter 15. marts kan nå at blive behandlet, inden du modtager svar på, om du er tildelt en studieplads d. 28. juli.

Svar på din dispensationsansøgning

Du vil få særskilt svar på din dispensationsansøgning, men du får ikke endeligt svar på din ansøgning om optagelse før 28. juli. I enkelte tilfælde kan sagsbehandlingen af din dispensationsansøgning tage længere tid. I disse tilfælde vil du måske 28. juli opleve at få et afslagsbrev eller brev om optagelse på en lavere prioritet, og senere modtage en endelig afgørelse på din ansøgning om dispensation. Hvis det er tilfældet, vil du dog altid modtage orientering om sagsgangen fra Aarhus Universitet.

Ansøgning om adgang med særlig tilladelse

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk.

Generelt

Har du ikke bestået en adgangsgivende eksamen, kan du søge om adgang med særlig tilladelse. Adgang med særlig tilladelse kan gives efter en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt du har almene og uddannelsesspecifikke kompetencer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen.

Selv om du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, er du ikke garanteret en studieplads, men dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 med en særlig tilladelse, da du ikke har et omregneligt eksamensgennemsnit.

Vær opmærksom på, at du fortsat skal opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse, selvom du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse.

Kriterier

Ved den konkrete individuelle helhedsvurdering af din ansøgning om adgang med særlig tilladelse, vil der især blive lagt vægt på følgende:

Relevant uddannelse

Du kan som udgangspunkt kun forvente at opnå særlig tilladelse til at søge om optagelse, hvis du kan dokumentere beståede uddannelsesdele af relevante teoretiske eller praktiske uddannelsesforløb af et væsentligt tidsmæssigt omfang. Relevante uddannelsesforløb kan for eksempel være:

 • Beståede dele fra en mellemlang videregående uddannelse (fx lærereksamen, sygeplejerske)
 • Dele af en gymnasial uddannelse
 • Dele af en erhvervsuddannelse

Skriftlig produktion

Dokumenterede større skriftlige opgaver eller tilsvarende skriftlige projekter på mindst gymnasialt niveau vil tælle med i vurderingen. Disse kan være skrevet i forbindelse med relevant uddannelse.

Større skriftlige opgaver kan for eksempel være:

 • Bachelorprojekt
 • SSO eller lignende

Relevante almene gymnasiale fag

Det vil endvidere indgå i vurderingen, om du har gennemført og bestået gymnasiale fag af en vis bredde og omfang og med relevans for den/de søgte uddannelse(r). Vær opmærksom på, at en ikke-færdiggjort gymnasial uddannelse ikke alene kan være grundlag for en særlig tilladelse. 

Vi vil i særlige tilfælde også kigge på:

Relevant erhvervserfaring

Dokumenteret erhvervserfaring af et vist omfang, der vurderes særligt relevant i forhold til den søgte uddannelse, vil være en fordel. Erhvervserfaringen skal have en tæt faglig kobling til den uddannelse, man søger om optagelse på. Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde, en erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial eksamen.

Dokumentation

Når du søger om adgang med særlig tilladelse, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema A) uploade dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, at vi skal tage i betragtning i vurderingen af din ansøgning. Det kan for eksempel være:

 • Eksamensbeviser eller karakterudskrifter (stemplet og underskrevet)
 • Prøvebeviser for gymnasiale fag
 • Fagbeskrivelser
 • Dokumentation for tilmeldelse til eventuelle gymnasiale suppleringsfag
 • Dokumentation for større skriftlige opgaver (kan eventuelt fremgå af eksamensbevis)
 • Dokumentation for relevant erhvervserfaring

Særlig tilladelse med Rudolf Steiner vidnesbyrd

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk.

Generelt

Har du vidnesbyrd fra 12 års Rudolf Steiner-skolegang, anses de almene krav til en særlig tilladelse normalt for opfyldt, forudsat at dit vidnesbyrd vidner om et fagligt niveau svarende til en bestået gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse skal opfyldes ved gymnasial supplering eller et individuelt kompetencebevis (IKV) fra VUC.

Dokumentation

Når du søger om adgang med særlig tilladelse med et Rudolf Steiner vidnesbyrd, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema A) uploade følgende dokumentation:

 • Vidnesbyrd
 • Prøvebeviser for gymnasial supplering i de specifikke adgangskrav eller IKV bevis.

Specifikke adgangskrav

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk.

Generelt

Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du kan dokumentere andre faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.
Vi anbefaler kraftigt, at du får foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV) ved VUC, hvis du mener, at du har kvalifikationer, der svarer til et af de specifikke adgangskrav. Et IKV-bevis med fuld anerkendelse for et helt fag er sidestillet med et enkeltfagsbevis og forældes ikke. Husk at IKV skal foretages ved dit lokale VUC.

Hvis du ikke har et IKV-bevis, giver vi i sjældne tilfælde dispensation på baggrund af kvalifikationer opnået gennem andre eksaminer eller prøver. Hvis din dispensationsansøgning imødekommes vil den kun gælde for Aarhus Universitet og den/de uddannelser, du har søgt ind på det pågældende år. 

Dokumentation

Hvis du har et IKV-bevis, skal du ikke søge dispensation, men blot uploade IKV-beviset til din ansøgning.

I andre tilfælde skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema B) uploade dokumentation for de faglige kvalifikationer, som du mener svarer til adgangskravene. Det kan for eksempel være:

 • Eksamens- eller prøvebeviser (f.eks. bevis for bestået propædeutik) 
 • Fagbeskrivelser
 • Studieordning

Følgende giver som udgangspunkt ikke grundlag for at dispensere for adgangskravene:

 • Du har opnået gode karakterer i samme fag på et lavere niveau
 • Du har bestået andre fag, der er relevante for uddannelsen
 • Du har ikke haft mulighed for at tage faget som del af din adgangsgivende eksamen
 • Du har været ramt af usædvanlige forhold
 • Dansk statsborgerskab (i forbindelse med Dansk A)
 • Udlandsophold
 • Erhvervsarbejde 

Vær opmærksom på kvote 2-vurderingen

Vi anbefaler, at du undersøger kvote 2-kriterierne for den/de uddannelser du søger ind på, da en dispensation fra de specifikke adgangskrav kan påvirke din vurdering i kvote 2 på uddannelser, hvor vurderingen blandt andet foregår på baggrund af et kvote 2 faggennemsnit. Hvis du får dispensation i et fag/niveau, har du ikke en eller flere karakterer, der kan indgå i udregningen af dit fagsnit, hvilket kan trække dit fagsnit ned. Du kan finde en oversigt over specifikke adgangskrav og kvote 2 fag under den enkelte uddannelse på www.bachelor.au.dk

Særligt for begyndersprog (adgangsgivende eksamen fra før 2007)

 • Har du begyndersprog på C-niveau meriteres dette automatisk til et B-niveau.
 • Har du begyndersprog på B-niveau meriteres dette automatisk til et A-niveau.

Dette gælder som udgangspunkt for alle afsluttede Hf-eksaminer til og med 2006 og alle øvrige afsluttede danske adgangsgivende eksaminer til og med 2007.

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk.

Generelt

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge dispensation.

Når vi vurderer din dispensationsansøgning, foretager vi en konkret helhedsvurdering. Vi vurderer bl.a. om det er sandsynligt, at de usædvanlige forhold har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen væsentligt. Hvis vi anerkender og imødekommer din dispensationsansøgning, skal du være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at du vil blive tilbudt optagelse på den pågældende uddannelse.

Vi dispenserer ikke på baggrund af opnåelse af studiekompetence på anden vis. Det er altså ikke muligt at opnå dispensation på baggrund af anden videregående uddannelse eller på baggrund af gode resultater i de specifikke adgangskrav.

Ligeledes dispenserer vi ikke på baggrund af umodenhed, manglende fremtidsplaner og lignende i forbindelse med den adgangsgivende eksamen.

Dokumentation

Når du søger om dispensation, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema C) uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Du skal kunne dokumentere, hvad de usædvanlige forhold bestod/består i, og at forholdene har påvirket din adgangsgivende eksamen. Derfor vil relevant dokumentation typisk være:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved (egen/nærtståendes pårørendes) længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen
 • folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være relevant, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Kandidatreglen

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

I forbindelse med afskaffelsen af uddannelsesloftet er kandidatreglen blevet genindført med virkning fra sommeroptagelsen 2020.

Reglerne indebærer, at du, hvis du har gennemført en kandidatuddannelse, kommer bagest i køen og kun kan optages, hvis der er ledige pladser på den bacheloruddannelse, du søger om optagelse på.
Reglerne gælder, uanset i hvilket land, din kandidatuddannelse er gennemført.

Mulighed for dispensation

Universitetet kan dispensere fra reglen.

En imødekommelse vil give mulighed for at blive vurderet til en eller flere bacheloruddannelser på lige fod med øvrige ansøgere, såfremt du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Dispensation kan tildeles, hvis det vurderes, at der foreligger usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at benytte din færdiggjorte uddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed eller et ønske om optagelse på en anden uddannelse vil ikke give dispensation.

Dokumentation

Du skal anvende Skema D (findes nedenfor) og uploade den sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Det er vigtigt, at du sørger for at indsamle og indsende relevant dokumentation for at vi kan have et tilstrækkeligt oplyst grundlag at behandle din ansøgning ud fra.

Nødvendig dokumentation vil i alle tilfælde være:

 1. Dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 2. Dokumentation for usædvanlige forhold og tabt erhvervsevne i form af eks. lægeerklæring eller sygejournal

Supplering i mere end ét fag som afsluttes efter 5. juli

Hvis du supplerer efter 5. juli med henblik på ansøgning om betinget optagelse, må du som udgangspunkt kun supplere ét fag ét niveau, som skal være bestået umiddelbart efter studiestart. Hvis du ønsker at supplere mere end ét fag ét niveau kan du søge dispensation til at supplere enten ét fag to niveauer eller to fag ét niveau hver.

Det er vigtigt, at du læser reglerne for betinget optagelse, især hvis du søger ind på en uddannelse med vinterstart.

Dokumentation

Når du søger dispensation, skal du sammen med din dispensationsansøgning (brug Skema E) uploade dokumentation for, at du er optaget på de givne fag og niveauer hos GSK/VUC, eller at kurset udbydes på din VUC institution. Start- og sluttidspunkt skal fremgå af dokumentationen. Hvis du endnu ikke kan tilmelde dig supplering efter 5. juli, eller endnu ikke har modtaget bekræftelse på at du er tilmeldt, skal du uploade det til din ansøgning om optagelse, lige så snart du modtager det og senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Overskridelse af ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning om optagelse eller bilag efter de givne frister.

Vi har kun mulighed for at dispensere ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom omkring frist-tidspunktet. Forholdene skal dokumenteres med lægeerklæring eller lignende.

Følgende er ikke usædvanlige forhold: Forsinkelse, forglemmelse, ændrede planer, rejseaktiviteter, udenlandsophold, manglende kendskab til fristerne, IT-problemer, problemer med Nem Id.

Du skal kontakte os hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

Du kan anvende skema F til din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Når du søger om dispensation skal du udfylde et særligt skema. Du kan se under den enkelte dispensationstype, hvilket skema, du skal bruge.

Ansøgningsfrist

Husk at søge dispensation senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du vil være sikker på at få svar på din dispensationsansøgning inden 28. juli.

Hvis du søger om adgang med særlig tilladelse SKAL du søge senest 15. marts, da du kun kan blive vurderet i kvote 2.

Sådan søger du

Du skal uploade din dispensationsansøgning og tilhørende dokumentation til din ansøgning inde på optagelse.dk. Vi må ikke modtage din dispensationsansøgning via e-mail. 

Hust at tjekke at dine indtastninger er gemt, inden du uploader det til din ansøgning.