Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udenlandske ansøgere

Udenlandske ansøgere

Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal søge senest den 15. marts kl. 12.00 middag. 

Dokumentationsfristen er den 5. juli kl. 12.00 middag, hvis man har søgt senest den 15. marts. Hvis du er udenlandsk selvbetaler, er både ansøgningsfristen og dokumentationsfristen dog den 15. marts kl. 12.00 middag.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Duborg skolen eller A.P. Møller skolen kan søge i kvote 1 indtil den 5. juli kl. 12. middag.

Du er velkommen til at downloade vores guide til internationale ansøgere for at få et hurtigt overblik over, hvordan du ansøger til en Bacheloruddannelse hos Aarhus Universitet.

Adgangsgivende eksamen

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB)
 • Europæisk Baccalaureat (EB)
 • International Baccalaureate (IB)
 • Option International du Baccalaureat (OIB)
 • (I)GCSE og (I)GCE AS og A-levels
 • De fleste europæiske almene gymnasiale uddannelser

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 2:

 • Amerikansk High School diploma i kombination med 3 AP eksaminer udstedt af College Board eller mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering
 • De fleste ikke-Europæiske alment gymnasiale uddannelser i kombination med mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering
 • De fleste Europæiske teknisk gymnasiale uddannelser

En fyldestgørende liste findes på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Du kan finde information om kravet om mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering her.

Hvis du er i tvivl, om du har en adgangsgivende eksamen, er du velkommen til at kontakte Bacheloroptagelsen: ba.admission@au.dk.

Omregning af karakterer

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på bacheloruddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Uddannelses- og forskningsministeriets eksamenshåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller. Dette gælder som udgangspunkt, hvis din eksamen både kan vurderes i kvote 1 og kvote 2.

For lande hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, men hvor Uddannelses- og forskningsministeriet har opgivet en tabel med den mindste beståkarakter og højeste karakter på den pågældende karakterskala, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste bestå karakter og højeste karakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Disse omregnede karakterer vil indgå i en kvote 2 vurdering til uddannelser, hvor kvote 2 vurderingen blandt andet baserer sig på bestemte karakterer i bestemte fag eller et kvote 2 faggennemsnit.

Det er kun karakterer for gymnasiale fag, der omregnes efter ovenstående principper.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Specifikke adgangskrav

Udover kravet om en adgangsgivende eksamen skal alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Du kan orientere dig om, hvordan din eksamen og dine fagniveauer vurderes i Uddannelses- og forskningsministeriets eksamenshåndbog. Vær opmærksom på, at vurderingskriterierne kan ændres fra år til år. Årets retningslinjer er som regel opdateret primo marts.

Hvis du er i gang med supplering og først skal til eksamen efter den 15. marts, er det vigtigt, at du i din ansøgning på www.optagelse.dk tilkendegiver hvornår du forventer at bestå dit suppleringskursus. Du skal uploade en kopi af dit suppleringsbevis på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00 middag medmindre du søger om betinget optagelse.

Hvor finder du yderligere information?

Er du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, anbefaler vi dig også at orientere dig på vores engelsksprogede sider.

Hvis du planlægger at tage en gymnasieuddannelse uden for Danmark, har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en guide til vejledning om valg af uddannelse.

Hvis du har flygtningestatus i Danmark, kan du få yderligere støtte til ansøgningsprocessen hos Student Refugees.

Norske ansøgere

Sådan søger du

 1. Du skal søge online via www.optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00. Du skal også uploade din dokumentation som bilag (pdf-filer) her.
 2. Du skal også sende en følgeskrivelse (signature page) til os senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du ikke har et NemID. Det gør du her.
 3. Du kan uploade yderligere dokumentation som bilag på www.optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om hvordan du søger på www.optagelse.dk

Se andre vigtige frister

Dokumentation

Når du søger om optagelse, skal du uploade følgende dokumentation for at dokumentere din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer (husk at al dokumentation skal være underskrevet og stemplet):

 • Kopi af førstegangsvitnemål/primærvitnemål. Aarhus Universitet accepterer ikke e-vitnemål
 • Evt. beviser fra supplerende kurser/Realfag
 • Evt. beviser for fag taget ved universitet/högskole, hvis du ikke opfylder adgangskravene gennem dine gymnasiale fag

Afhængig af din situation kan det også være relevant at uploade det følgende

Mere information

For at komme i betragtning til en studieplads skal du som norsk ansøger:  

 • Have en adgangsgivende eksamen (typisk et Førstegangsvitnemål der giver dig Generel Studiekompetanse - læs mere nedenfor)
 • Opfylde de specifikke adgangskrav der gælder for hver uddannelse (læs mere nedenfor)

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i Eksamenshåndbogen.

Nordmandskvoten - Medicin og Odontologi

Som norsk ansøger kan du, på lige fod med danske ansøgere, søge om optagelse på alle uddannelser på Aarhus Universitet, undtagen Medicin og Odontologi.  På disse to uddannelser er der en særlig kvoteordning (nordmandskvoten), hvilket betyder, at der er et loft over, hvor mange norske ansøgere, der kan optages: 

Medicin

maks. 21 optages*

Odontologi

 maks. 2 optages* 


* Tallene inkluderer det samlede antal optagne i kvote 1 og kvote 2

Som norsk ansøger skal du derfor som regel have et højere karaktergennemsnit end danske ansøgere på Medicin og Odontologi.

Nordmandskvoten gælder ansøgere der både er norske statsborgere og har en norsk adgangsgivende eksamen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at bacheloruddannelsen i Medicin stiller krav om minimum 6,0 i eksamensgennemsnit (7-trins-skalaen) både i kvote 1 og kvote 2. Dette svarer til et norsk eksamensgennemsnit på 4,2 og vil altid blive udregnet på baggrund af dine karakterer på dit førstegangsvitnemål. Herudover skal du også opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For norske ansøgere vil det sige, at du skal have opnået generel studiekompetanse ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole.

Førstegangsvitnemål

Når du søger om optagelse ved Aarhus Universitet skal du uploade en kopi af dit originale Førstegangsvitnemål/Primærvitnemål sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ved ansøgning om optagelse i Danmark er det ikke muligt at forbedre det gymnasiale karaktergennemsnit i kvote 1 ved at forbedre eller tage supplerende kurser efter endt 3-årig videregående skole. Det betyder, at beregningen af et dansk karaktergennemsnit ud fra et norsk eksamensbevis kun udregnes på baggrund af dit originale førstegangsvitnemål/primære vitnemål. Hvis du ikke har et førstegangsvitnemål/primærvitnemål, vil du eventuelt kunne vurderes i kvote 2, men ikke i kvote 1.

Andre vitnemål

Andre vitnemål kan bruges til at dokumentere et fagniveau, såfremt dette ikke allerede fremgår af dit førstegangsvitnemål/primære vitnemål.

Vær opmærksom på at Aarhus Universitet ikke accepterer e-vitnemål.

Omregning af karaktergennemsnit

Eksamenshåndbogen finder du en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dit norske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala, og om din videregående skole er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2. Omregningsskalaerne revideres løbende.

Specifikke adgangskrav

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Danskkvalifikationer (Dansk A)

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser er dansksprogede. På disse uddannelser skal du derfor som udgangspunkt regne med, at undervisning og eksamen foregår på dansk ligesom en stor del af pensum læses på dansk.

Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Nordmænd kan opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået Norsk på tilsvarende niveau (se de Vejledende Fagniveauer nedenfor).

Har du bestået Bergentesten, med ”Godt bestået” i kombination med bestået modersmål A fra din adgangsgivende eksamen, kan den bruges som dokumentation for, at du opfylder danskkravet.

Specifikke adgangskrav

Alle vores uddannelser har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, og/eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se, hvilke adgangskrav du skal opfylde for at komme i betragtning til uddannelsen. Brug de vejledende fagniveauer (ovenfor) til at sammenligne adgangskravene med dine norske fag.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart (læs mere nedenfor).

Hvis du ikke har taget de nødvendige fag i gymnasieskolen men har taget lignende fag på høgskole eller universitet, vil Aarhus Universitet tage stilling til, om disse kan erstatte de gymnasiale fag. Du skal derfor uploade en beskrivelse af relevante fag via Optagelse.dk, hvis du mangler fag for at opfylde adgangskravene.

Supplering

Du kan supplere både i Danmark og i Norge, men vær opmærksom på at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på www.optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Fristen for at indsende dokumentation for beståede eksaminer er d. 5. juli. Dokumentationen skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Supplering efter 5. juli

Det er muligt at supplere ét fag ét niveau i sommerferien. Du skal huske afkrydse i din ansøgning at du supplerer efter d. 5. juli og oplyse hvilket fag, du supplerer i. Din ansøgning vil blive vurderet med henblik på betinget optagelse.

Faget skal være bestået inden studiestart.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os ved at skrive til ba.admission@au.dk

Svenske ansøgere

Sådan søger du

 1. Du skal søge online via www.optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00. Du skal også uploade din dokumentation som bilag (pdf-filer) her.
 2. Du skal også sende en følgeskrivelse (signature page) til os senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du ikke har et NemID. Det gør du her.
 3. Du kan uploade yderligere dokumentation som bilag på www.optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om hvordan du søger på www.optagelse.dk

Se andre vigtige frister

Dokumentation

Når du søger om optagelse skal du uploade følgende dokumentation for at dokumentere din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer (husk at al dokumentation skal være underskrevet og stemplet):

 • Kopi af originalt eksamensbevis/slutbetyg
 • Evt. beviser fra supplerende kurser (samlat betygsdokument)
 • Evt. beviser for fag taget ved en videregående uddannelse, hvis du ikke opfylder adgangskravene gennem dine gymnasiale fag

Afhængig af din situation kan det også være relevant at uploade det følgende:

Mere information

Som svensk ansøger søger du om optagelse på lige fod med danske ansøgere. For at komme i betragtning til en studieplads skal du:  

 • Have en adgangsgivende eksamen (typisk et Eksamensbevis for en Högskoleförberedande Examen – læs mere nedenfor)
 • Opfylde de specifikke adgangskrav der gælder for hver uddannelse.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i Eksamenshåndbogen.

Optagelse på Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin stiller krav om minimum 6,0 i eksamensgennemsnit (7-trins-skalaen) både i kvote 1 og kvote 2. Dette svarer til et svensk eksamensgennemsnit på 14,6 (Slutbetyg med karaktersætning IG, G, VG og MVG) eller 14,2 (Examensbevis med karaktersætning A-E) og vil altid blive udregnet på baggrund af dine karakterer på dit eksamensbevis/slutbetyg. Herudover skal du også opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For svenske ansøgere vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Eksamensbevis for Högskoleforberedende Eksamen fra Gymnasieskolen

En Högskoleforberedende Eksamen fra Gymnasieskolen giver som regel adgang til at søge i kvote 1 og 2. Du skal uploade en kopi af dit Eksamensbevis sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Slutbetyg fra Gymnasieskolen

Har du et slutbetyg fra Gymnasieskolen, giver følgende studieprogrammer adgang til at søge i kvote 1 og 2:

 • Naturvetenskapsprogrammet (NV)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • Programmer, der har betegnelsen "närliggende".

Andre eksaminer

Hvis du har en anden eksamen kan du se i Eksamenshåndbogen om den er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Omregning af karaktergennemsnit

Ved ansøgning om optagelse i Danmark er det ikke muligt at forbedre det gymnasiale karaktergennemsnit i kvote 1 ved at forbedre karakterer eller tage supplerende kurser efter 3-årigt gymnasium. Det betyder, at beregningen af et dansk karaktergennemsnit ud fra et svensk eksamensbevis kun udregnes på baggrund af dit originale eksamensbevis/slutbetyg. Hvis du kun uploader en kopi af dit samlede betygsdokument, vil du eventuelt kunne vurderes i kvote 2, men ikke i kvote 1.

Forbedrede eller supplerende kurser skal derfor stå på et dokument for sig og kan bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav, såfremt dette ikke allerede fremgår af dit originale eksamensbevis/slutbetyg.

Eksamenshåndbogen finder du en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dit svenske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala, og om din gymnasiale eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2. Vær opmærksom på, at omregningsskalaerne revideres løbende.

Specifikke adgangskrav 

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Danskkvalifikationer (Dansk A)

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser er dansksprogede. På disse uddannelser skal du derfor som udgangspunkt regne med, at undervisning og eksamen foregår på dansk ligesom en stor del af pensum læses på dansk.

Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Svenskere kan opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået Svensk på tilsvarende niveau (se under specifikke adgangskrav).

Specifikke adgangskrav

Alle vores uddannelser har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, og/eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se, hvilke adgangskrav du skal opfylde for at komme i betragtning til uddannelsen. Brug de vejledende fagniveauer (ovenfor) til at sammenligne adgangskravene med dine svenske fag.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart (læs mere nedenfor).

Hvis du ikke har taget de nødvendige fag i gymnasieskolen men har taget lignende fag på en videregående uddannelse, vil Aarhus Universitet tage stilling til om disse kan erstatte de gymnasiale fag. Du skal derfor uploade en beskrivelse af relevante fag via Optagelse.dk, hvis du mangler fag for at opfylde adgangskravene.

Supplering 

Du kan supplere både i Danmark og i Sverige, men vær opmærksom på at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på www.optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Fristen for at uploade dokumentation for beståede eksaminer er d. 5. juli. Dokumentationen skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Supplering efter 5. juli

Det er muligt at supplere ét fag ét niveau i sommerferien. Du skal huske afkrydse i din ansøgning at du supplerer efter d. 5. juli og oplyse hvilket fag, du supplerer i. Din ansøgning vil blive vurderet med henblik på betinget optagelse.

Faget skal være bestået inden studiestart.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os ved at skrive til ba.admission@au.dk

Islandske ansøgere

Sådan søger du

 1. Du skal søge online via www.optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00. Du skal også uploade din dokumentation som bilag (pdf-filer) her.
 2. Du skal også sende en følgeskrivelse (signature page) til os senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du ikke har et NemID. Det gør du her.
 3. Du kan uploade yderligere dokumentation som bilag på www.optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om hvordan du søger på www.optagelse.dk

Se andre vigtige frister

Dokumentation

Når du søger om optagelse vil du skulle uploade følgende dokumentation for at dokumentere din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer:

 • Kopi af originalt stúdentsprof – underskrevet og stemplet
 • Evt. beviser fra supplerende kurser
 • Evt. beviser for fag taget ved videregående uddannelse, hvis du ikke opfylder adgangskravene gennem dine gymnasiale fag

Afhængig af din situation kan det også være relevant at uploade det følgende

Mere information

Som islandsk ansøger søger du om optagelse på lige fod med danske ansøgere. For at komme i betragtning skal du:

 • Have en adgangsgivende eksamen (typisk et Stúdentsprof – læs mere nedenfor)
 • Opfylde de specifikke adgangskrav der gælder for hver uddannelse.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i Eksamenshåndbogen.

Optagelse på Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin stiller krav om minimum 6,0 i eksamensgennemsnit (7-trins-skalaen) både i kvote 1 og kvote 2. Dette svarer til et islandsk eksamensgennemsnit på 7,1 og vil altid blive udregnet på baggrund af dine karakterer på dit originale Stúdentspróf. Herudover skal du også opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For islandske ansøgere vil det sige, at du har et 4-årigt stúdentspróf med mindst 140 Einingar (Ein) eller 200 Framhaldsskólaeiningar (Fein). 

Omregning af karaktergennemsnit

Omregning af dit karaktergennemsnit fra islandsk til dansk, beregner vi ud fra samme omregningsskala, som du finder i Eksamenshåndbogen, hvor du kan se hvad dit islandske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala. Vær opmærksom på, at omregningsskalaerne revideres løbende.

Ved ansøgning om optagelse i Danmark er det ikke muligt at forbedre det gymnasiale karaktergennemsnit ved at forbedre eller tage supplerende kurser efter endt adgangsgivende eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk karaktergennemsnit ud fra et islandsk eksamensbevis kun udregnes på baggrund af dit originale stúdentspróf. Hvis du kun uploader en kopi af dit forbedrede stúdentspróf, vil du eventuelt kunne vurderes i kvote 2, men ikke i kvote 1.

Forbedrede eller supplerende kurser skal derfor stå på et dokument for sig og kan bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Specifikke adgangskrav

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Danskkvalifikationer (Dansk A)

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser er dansksprogede. Du skal derfor som udgangspunkt regne med, at undervisning og eksamen foregår på dansk ligesom en stor del af pensum læses på dansk.

Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Har du en islandsk eksamen, kræves ingen danskprøve, da dit modersmål træder i kraft i stedet for dansk

Andre specifikke adgangskrav

Alle vores uddannelser har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, og/eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se, hvilke adgangskrav du skal opfylde for at komme i betragtning til uddannelsen. Brug de vejledende fagniveauer (ovenfor) til at sammenligne adgangskravene med dine norske niveauer.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden d. 5. juli.

Har du andre kurser end de ovennævnte, foretager Aarhus Universitet en individuel vurdering af din ansøgning. Du skal derfor uploade en beskrivelse af disse kurser via Optagelse.dk.

Supplering 

Du kan supplere både i Danmark og i Island, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Fristen for at indsende dokumentation for beståede eksaminer er d. 5. juli. Dokumentationen skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk .

Supplering efter 5. juli

Det er muligt at supplere ét fag ét niveau i sommerferien. Du skal huske afkrydse i din ansøgning at du supplerer efter d. 5. juli og oplyse hvilket fag, du supplerer i. Din ansøgning vil blive vurderet med henblik på betinget optagelse.

Faget skal være bestået inden studiestart.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os gennem ba.admission@au.dk

Finske ansøgere

Sådan søger du

 1. Du skal søge online via www.optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00. Du skal også uploade din dokumentation som bilag (pdf-filer) her.
 2. Du skal også sende en følgeskrivelse (signature page) til os senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du ikke har et NemID. Det gør du her.
 3. Du kan uploade yderligere dokumentation som bilag på www.optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om hvordan du søger på www.optagelse.dk

Se andre vigtige frister

Dokumentation

Når du søger om optagelse skal du uploade følgende dokumentation for at dokumentere din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer:

 • Kopi af Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamensbetyg – underskrevet og stemplet.
 • Kopi af Lukion päättötodistustus/avgångsbetyg fra gymnasiet
 • Evt. beviser/intyg fra supplerende kurser
 • Evt. beviser for fag taget ved en videregående uddannelse, hvis du ikke opfylder adgangskravene gennem dine gymnasiale fag

Afhængig af din situation kan det også være relevant at uploade det følgende

Mere information

Som finsk ansøger søger du om optagelse på lige fod med danske ansøgere. For at komme i betragtning til en studieplads skal du:  

 • Have en adgangsgivende eksamen (Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamensbetyg OG Lukion päättötodistustus/avgångsbetyg fra gymnasiet – læs mere nedenfor)
 • Opfylde de specifikke adgangskrav, der gælder for hver uddannelse

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som du finder i Eksamenshåndbogen.

Optagelse på Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin stiller krav om minimum 6,0 i eksamensgennemsnit (7-trins-skalaen) både i kvote 1 og kvote 2. Dette svarer til et finsk eksamensgennemsnit på 6,9 og vil altid blive udregnet på baggrund af dine karakterer på dit originale Ylioppilastutkintotodistus/studentexamsensbetyg og Lukion päättötodistustus/avgångsbetyg fra gymnasiet. Herudover skal du også opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For finske ansøgere vil det sige Ylioppilastutkintotodistus/studentexamsensbetyg fra Lukiokoulutus/gymnasieutbildingen eller tilsvarende.

Finske ansøgere skal have både Ylioppilastutkintotodistus/studentexamsensbetyg og Lukion päättötodistustus/avgångsbetyg fra gymnasiet for at komme taget i betragtning til optagelse på en bacheloruddannelse

Omregning af karaktergennemsnit

Eksamenshåndbogen finder du en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dit finske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala, og om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2. Vær opmærksom på, at omregningsskalaerne revideres løbende.

Specifikke adgangskrav 

Bemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Danskkvalifikationer (Dansk A)

Størstedelen af Aarhus Universitets bacheloruddannelser undervises på dansk og stiller krav om dansk på A-niveau. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Finske ansøgere kan opfylde kravet om dansk ved at have Svensk på et tilsvarende niveau (se fagtabellen længere nede).

Specifikke adgangskrav

Alle vores uddannelser har specifikke adgangskrav, der stiller krav om bestemte gymnasiale fagniveauer, og/eller krav til karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Under hver uddannelse kan du se, hvilke adgangskrav du skal opfylde for at komme i betragtning til uddannelsen. Brug de vejledende fagniveauer (ovenfor) til at sammenligne adgangskravene med dine norske niveauer.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden d. 5. juli.

Har du andre kurser end de ovennævnte, foretager Aarhus Universitet en individuel vurdering af din ansøgning. Du skal derfor uploade en beskrivelse af disse kurser via Optagelse.dk.

Supplering 

Du kan supplere både i Danmark og i Finland, men vær opmærksom på at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på www.optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Fristen for at indsende dokumentation for beståede eksaminer er d. 5. juli. Dokumentationen skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Supplering efter 5. juli

Det er muligt at supplere ét fag ét niveau i sommerferien. Du skal huske afkrydse i din ansøgning at du supplerer efter d. 5. juli og oplyse hvilket fag, du supplerer i. Din ansøgning vil blive vurderet med henblik på betinget optagelse.

Faget skal være bestået inden studiestart.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os ved at skrive til ba.admission@au.dk

Udenlandske Selvbetalere (USB)

Du behandles som udenlandsk selvbetaler (USB), hvis:

 • du ikke er EU/EØS/Schweizisk statsborger

OG

 • du ikke har en dansk opholdstilladelse der, fritager dig fra at betale studiegebyr. Du kan finde information om, hvilke typer opholdstilladelser, der fritager dig fra at betale studiegebyr her

Ansøgning og svar på din ansøgning

Ansøgning og dokumentationsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag.

Frist for betaling af ansøgningsgebyr: 15. marts.

Du får svar på din ansøgning om optagelse senest 1. juni.

Hvem optages?

Udenlandske selvbetalere skal opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Du kan kun behandles, hvis din adgangsgivende eksamen er afsluttet inden den 15. marts i ansøgningsåret og hvis du betaler ansøgningsgebyr.  

Udenlandske selvbetalere skal ansøge om opholdstilladelse på basis af deres studier samt betale studiegebyr for at læse på Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om studiegebyr, takster og vilkår for betaling her.

Alle udenlandske selvbetalere skal også betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK (100 EUR), for at få deres ansøgning vurderet.

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (100 EUR) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere, som ikke har en opholdstilladelse der fritager for betaling. Denne gruppe kaldes også udenlandske selvbetalere (USB).

Betalingsfristen er 15. marts. Bemærk at hvis du ikke betaler ansøgningsgebyret senest 15.marts, vil din ansøgning ikke blive behandlet og du vil ikke kunne optages.

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som udenlandsk selvbetaler:

 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/(mhp./mmf.) varigt ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1.
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge) eller Udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus), jf. ændringsbekendtgørelse nr. 231 af 12/03/2019 om tilskud og revision mv. ved universiteterne.
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 231 af 12/03/2019 om tilskud og revision mv. ved universiteterne.
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).  
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Kontakt ba.admission@au.dk eller optagelse@au.dk i god tid inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale ansøgningsgebyr.

Regler for betaling

 • Du skal betale ansøgningsgebyret i forbindelse med din ansøgning om optagelse og senest den 15. marts.
 • Du kan kun indbetale beløbet for ansøgningsgebyret via webshoppen.
 • Du skal uploade en kvittering på www.optagelse.dk for din indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde ansøgningsgebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen eller en frist givet af universitetet.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads, har betalt studiegebyr og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober.
 • Ansøgningsgebyret refunderes kun via webshoppen.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads. 

Tidsfristen for at betale ansøgningsgebyr er den 15. marts.  

Studiegebyr – hvem skal betale?

Statsborgere i EU-/EØS-lande og Schweiz skal ikke betale studiegebyr.

Alle studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz er omfattet af reglerne for at betale studiegebyr, medmindre de:

 • studerer på en udvekslingsaftale
 • er meddelt en friplads efter Friplads- og stipendiebekendtgørelsen

 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)

 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) jf. bekendtgørelse nr. 1272 af 12/11/2018 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (til og med 30. juni 2019).

 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge) eller § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus) eller § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus), jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).

 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2, jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/(mhp./mmf.) varigt ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i hele studietiden har fast bopæl i det pågældende land, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1. Det betyder, at den studerende skal betale studiegebyr, hvis den studerende flytter sin faste bopæl til Danmark i studietiden. Ansøger skal forud for hvert semester dokumentere sin fortsatte faste bopæl i Norge, Sverige, Finland eller Island ved fx oplysning om skattepligt i det pågældende land.
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

 • er meddelt en friplads efter Friplads- og stipendiebekendtgørelsen
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt.

Betaling og opholdstilladelse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration forudsætter, at universitetet skriftligt har bekræftet over for styrelsen, at du har betalt dit studiegebyr, før styrelsen går i gang med at behandle din ansøgning om studieopholdstilladelse. Aarhus Universitet må først meddele styrelsen, at du er optaget på Aarhus Universitet, når Aarhus Universitet har registreret din betaling. Derefter har styrelsen en sagsbehandlingstid på op til to måneder. Derfor anbefaler vi, at du har betalt dit studiegebyr senest 15. juni med henblik på studiestart 1. september.

Information om studieopholdstilladelse

Dokumentationspligt

Din senest gældende opholdstilladelse skal altid uploades sammen med din ansøgning om optagelse ved Aarhus Universitet, så vi har mulighed for at vurdere, om du skal betale studiegebyr.

Så længe du er indskrevet ved Aarhus Universitet, er du forpligtet til at sørge for, at universitetet er i besiddelse af din senest gældende opholdstilladelse. Hvis din opholdsstatus ændres i løbet af din indskrivning, skal du meddele os dette pr. e-mail sammen med en kopi af din nyeste opholdstilladelse.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Årlige takster

Studiegebyret fastsættes af universitetets fakulteter og er med forbehold for ændringer, også for indskrevne studerende.

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2020-21:

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2019-20:

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2018-19:

Vilkår for betaling og refusion

Gebyr og rater

 • Studiegebyret betales halvårligt forud for hvert semester.
 • Betaling sker i rater af 30 ECTS pr. semester
 • Der gælder særlige regler for top-up-studerende, som skal betale for hele den resterende del af bacheloruddannelsen inden studiestart.

 • Det er ikke muligt for studerende, der tager en hel uddannelse, at indbetale studiegebyret i mindre rater end 30 ECTS.
 • Ved studieaktivitet ud over 30 ECTS pr. semester opkræves betaling for de ekstra ECTS pr. semester separat.
 • Studiegebyret betales for uddannelsens samlede antal ECTS-point, uanset indskrivningsperiodens varighed.
 • Enkeltfagsstuderende betaler for det antal ECTS-point, som deres enkeltfag omfatter.
 • Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke inkluderet i studiegebyret.
 • Taksterne for studiegebyr på de enkelte uddannelser fremgår af takstoversigten.

Betaling ved studiestart (første semester)

 • Studiegebyret skal være modtaget af universitetet senest 15. juni for både bachelor- og kandidatuddannelser (sommerstart).
 • Fristen for betaling af studiegebyr er 1. december for ansøgere til kandidatuddannelser (vinterstart).
 • Den tidlige betalingsfrist er nødvendig for at sikre, at den studerende kan opnå en studieopholdstilladelse i Danmark inden studiestart.
 • Ved manglende betaling af studiegebyret til den angivne forfaldsdato bortfalder optagelsestilbuddet.
 • Betalt studiegebyr refunderes ikke efter datoen for studiestart.
 • For studerende, hvis studier finansieres med støtte fra den amerikanske regering, forfalder studiegebyret ikke til betaling, før den studerende har modtaget første udbetaling af sit lån, hvilket sker i oktober måned for efterårssemestret og i februar for forårssemestret.

Betaling for efterfølgende semestre

 • Fra og med studieperiodens 2. semester skal studiegebyret være modtaget af universitetet inden datoen for semesterstart, dvs. senest 1. september for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret.
 • Der betales for 30 ECTS pr. semester i det antal på hinanden følgende semestre, som uddannelsen er normeret til. Efter den normerede studietid anses uddannelsen for at være betalt, og den studerende kan forblive indskrevet ved universitetet uden at skulle betale yderligere studiegebyr.
 • Der kan gives reduktion i ECTS-betaling ved overførsel af merit for tidligere uddannelse. Det lave studiegebyr betales for det semester, hvor meritten indplaceres i studieprogrammet, med den ECTS-vægtning, som er godkendt af universitetet.

Betaling ved forsinkelse og orlov

 • Studiegebyr svarende til 30 ECTS-point forudbetales for hvert semester, indtil hele uddannelsen er betalt, selvom den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid.
 • Studiegebyret inkluderer tre eksamensforsøg i henhold til de gældende eksamensbetingelser.
 • Studerende, som er blevet bevilget orlov fra starten af et semester, betaler ikke studiegebyr, uanset orlovens længde. Studiegebyr opkræves igen fra starten af det første semester efter orlovens ophør.
 • Såfremt orloven bevilges efter datoen for studiestart på et semester, som den studerende har betalt studiegebyr for, refunderes studiegebyret ikke. I stedet overføres beløbet til det første semester efter orlovens ophør.
 • Reglerne om studieaktivitet under orlov er i øvrigt gældende, uanset betaling af studiegebyr.

Betaling i forbindelse med friplads (fritagelse for studiegebyr)

 • Studerende, som tildeles en friplads, har ret til tre eksamensforsøg pr. kursus.
 • Studerende, som har mistet friplads og stipendium på grund af manglende studieaktivitet i forhold til de specifikke aktivitetskrav for opretholdelse af fripladsen, der fremgår af den studerendes individuelle stipendiebrev, overgår til at betale studiegebyr for uddannelsens resterende ECTS, hvis den studerende ønsker at forblive indskrevet på uddannelsen.
 • Studerende, som har påbegyndt specialeperioden, og som derefter bliver forsinket i forhold til den normerede studietid, afkræves ikke betaling for det vægtede antal ECTS-point for specialet. Der skal imidlertid altid laves en aftale om aflevering af specialet i henhold til de gældende regler.
 • Øvrige betingelser for friplads med eller uden stipendium som støtte til leveomkostninger fremgår af kontrakten mellem den studerende og universitetet (stipendiebrevet).

Betaling i tilfælde af ændret/udløbet opholdsstatus i Danmark

 • Studerende, der meddeles permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark i løbet af et semester, hvor opholdstilladelsens gyldighedsperiode begynder fra og med 1. marts for forårssemestret og fra og med 1. oktober for efterårssemestret, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester.
 • Studerende, der tildeles en permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om refundering af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for den nye opholdstilladelse. Hvis den permanente opholdstilladelse er gyldig fra en senere dato, tilbagebetales det betalte studiegebyr for det pågældende semester ikke.
 • Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har en midlertidig opholdstilladelse med henblik på eller med mulighed for varigt ophold i Danmark, der udløber inden 1. oktober for efterårssemestret og inden 1. marts for forårssemestret, skal betale studiegebyr, medmindre de senest 1. april (for studiestart 1. september) eller 1. november (for studiestart 1. februar) dokumenterer ved kvitteringsbrev fra den udstedende myndighed, at de har ansøgt om en fornyelse af den gældende opholdstilladelse.
 • Studerende, hvis opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af semestret således, at den studerende ikke længere har permanent ophold eller tilsvarende i Danmark, skal betale studiegebyr fra det efterfølgende semester.
 • Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold i opholdsgrundlaget over for universitetet.

 

Betaling i tilfælde af ændret opholdsstatus i EU/EØS

 • Studerende fra ikke-EU-/EØS-lande, som har fået opholdstilladelse i et EU-/EØS-land, men som ikke er statsborgere i et EU-/EØS-land, kan ikke fritages for betaling af studiegebyr.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om tilbagebetaling af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for statsborgerskabet.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land i løbet af et semester, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester, såfremt deres nye statsborgerskab i et EU-/EØS-land er gyldigt efter 1. marts for forårssemestret og efter 1. oktober for efterårssemestret.

Ovenstående følger af § 3, i bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Forhåndsvurdering

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene til den bacheloruddannelse, du er interesseret i, kan du forud for din ansøgning få foretaget en forhåndsvurdering. Vi laver forhåndsvurderinger fra den 1. oktober – 1. december.

Venligst bemærk at en forhåndsvurdering ikke er en garanti for optagelse, men en vurdering af din uddannelsesbaggrund i forhold til næstkommende optag på den pågældende bacheloruddannelse.

Hvis du ønsker at få foretaget en forhåndsvurdering, skal du sende en e-mail til ba.admission@au.dk og her skrive at du ønsker at få lavet en forhåndsvurdering. Så vender vi tilbage til dig med mere information om, hvordan du skal indsende dine eksamensbeviser samt andet relevant information til vurderingen.